Luottotiedot

Mitä luottotiedot kertovat?

Luottotiedot on yhteenveto tiedoista, joita kerää ja säilyttää Suomen Asiakastieto Oy. Luottotietorekisterin tarkoituksena on antaa käsitys henkilön taloudellisesta asemasta ja sitoumusten hoitokyvystä sekä kertoa luotettavuuden arvioinnissa käytettäväksi tarkoitettuja tietoja.

Arvioidakseen luottoon liittyviä riskejä luotonantaja tai maksuajan myöntäjä tarvitsee tietoja hakijasta. Asiakastiedon välittämä tieto auttaa luotonantajaa luottoriskien hallinnassa sekä vähentää muita mahdollisesti syntyviä ongelmia. Asiakastiedon palvelut myös nopeuttavat luottopäätöksen tekemistä. Taloudelliset asiansa hyvin hoitavat henkilöt saavat siis luottonsa nopeammin ja kaikkien luottojen kustannukset pienenevät

Kenellä on oikeus nähdä luottotietoni?

Luottotietoja saa kysyä vain laissa nimenomaan mainittuihin tarkoituksiin. Kysyminen ilman laissa mainittua perustetta on rikos. Tietoja kysyessä joutuu antamaan koko henkilötunnuksen, pelkän nimen perusteella ei kyselyä voi tehdä.

Suomen Asiakastieto Oy tulee hyvin selvästi kertomaan tietoja kysyville, että on rikos kysyä tietoja ilman perustetta. Jokainen tietoja kysyjä tunnistetaan niin, että tiedetään kuka tietoja kysyy ja mihin tarkoituksiin. Uusi luottotietolaki on asettanut Asiakastiedolle velvoitteen asettaa tiedot myös yksityisten henkilöiden käyttöön.

Mitä tietoja luottotietorekisterissä voi olla?

Suomessa luottotietorekisteriin voi tallentaa vain tietoja maksun laiminlyönnistä sekä tietoja luottotietomerkinnän aiheuttaneen velan suorittamisesta. Positiivista tietoa, esimerkiksi tietoa luottojen hyvästä hoitamisesta, ei lain mukaan voida Suomessa rekisteröidä. Useissa muissa EU-maissa positiivisten luottotietojen rekisteröinti on sallittua.

Luottotietolaissa on rekisteröidyn aseman parantamiseksi säädetty, että luottotietorekisteriin saa tallentaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedon velan maksamisesta. Tieto ei kuitenkaan poista luottotietomerkintää rekisteristä vaan se liitetään merkinnän yhteyteen.

Pelkästään maksun myöhästyminen ei aiheuta maksuhäiriömerkintää. Luottotietorekisteriin saa luottotietolain 13 §:n nojalla tallentaa maksuhäiriötietona

Miten merkinnän voi saada ja miten se poistuu?

Kulutusluottohäiriö (osamaksun tai tili- tai kertaluottomaksun laiminlyönnistä syntyvä maksuhäiriömerkintä) edellyttää, että velkoja lähettää velalliselle kirjallisen maksukehotuksen, jossa muistutetaan luottotietorekisterimerkinnän mahdollisuudesta, jos maksua ei suoriteta. Maksukehotus on lähetettävä vähintään 21 päivää ennen maksuhäiriön rekisteröintiä. Maksun on oltava viivästynyt yli 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä.

Yksityishenkilölle ei laiteta luottotietomerkintää hänen tietämättään. Asiakastieto ilmoittaa ensimmäisestä henkilölle merkitystä luottotietomerkinnästä lähettämällä rekisteröidylle ns. ensirekisteröinti-ilmoituksen. Siinä kerrotaan myös kuinka kauan merkintä säilyy luottotietorekisterissä.

Tieto maksun suorittamisesta merkitään maksuhäiriömerkinnän yhteyteen. Rekisteröity voi ilmoittaa maksuhäiriömerkinnän aiheuttaneen velan suorittamisesta Asiakastietoon omalla oikeaksi vakuuttamallaan ilmoituksella. Ilmoitukseen on liitettävä luotettava selvitys maksun suorittamisesta, esimerkiksi velkojan antama todistus tai muu luotettava selvitys. Tieto pohjautuu rekisteröidyn pyyntöön.

Miten virheellisen luottotietomerkinnän voi oikaista?
Luottotietolain mukaan luottotietorekisteriin ei saa tallentaa harhaanjohtavaa tai virheellistä tietoa. Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn vaatimuksesta korjattava rekisterissä oleva virheellinen tieto. Jos henkilö on saanut Asiakastiedolta ilmoituksen luottotiedoista, joita hän pitää virheellisenä, oikaisuvaatimus tehdään Asiakastietoon.

Luottotietomerkinnän oikaisemiseen voi saada apua myös merkinnän vahvistaneelta viranomaiselta tai velkojalta, jonka toimesta saatavan laiminlyönti on viety viranomaisen vahvistettavaksi.

Velan maksaminen tai maksamisesta sopiminen maksuhäiriön toteamisen jälkeen ei riitä poistoperusteeksi.

Back to top
Back to top