Skip to main content
Tietoa korteista
 Green Card
 Gold Card
 Platinum Card
 Basic Card
 Korttiehdot
 Vakuutusehdot
 Express Cash
 Kysymykset ja vastaukset
General Header image 600x80

AMERICAN EXPRESS -MAKSUKORTTIEHDOT 05/2013 to 11/2013.

 

1. JOHDANTO

Tämän sopimuksen ehtoja sovelletaan American Expressin Kortinhaltijoihin.

Kortti voidaan myöntää luonnollisille henkilöille:

  • joilla on suomalainen henkilötunnus;
  • joilla on säännölliset vuositulot;
  • joilla ei ole negatiivista luottotietohistoriaa; ja
  • jotka ovat täyttäneet 18 vuotta.

Tämä sopimus, Kortinhaltijan täyttämä hakemuslomake ja American Express -maksukorttihinnasto (soveltuu ainoastaan Premium-kortteihin) muodostavat koko sopimuksen, joka koskee Tiliä ja Korttia (jäljempänä Sopimus) ja korvaa kaikki Kortinhaltijalle aikaisemmin toimitetut Tiliä tai Korttia koskevat sopimukset. Kortinhaltijan Tilin ja Kortin käyttöä säännellään tällä Sopimuksella. Kortinhaltijan tulee lukea tämä Sopimus huolellisesti.Kortinhaltija voi pyytää koska tahansa Sopimuksen voimassaoloaikana lisäkopiota tästä Sopimuksesta veloituksetta. Tässä Sopimuksessa ja muussa viestinnässä American Expressin kanssa käytetään suomen tai ruotsin kieltä. Osa palveluista voidaan kuitenkin tiettyinä kellonaikoina järjestää englanniksi.

Kortti antaa käyttöoikeuden Tiliin sekä kaikkiin Kortin yhteydessä myönnettäviin Korttietuihin. Kortti on kuitenkin erillinen Tilistä. Kortinhaltija voi halutessaan hakea Premium-korttia, johon sisältyy tiettyjä Korttietuja. Kortinhaltija voi niin ikään halutessaan valita saatavilla olevan Basic Card -kortin, johon ei sisälly Korttietuja. Katso tämän Sopimuksen kohta ”Korttiedut ja lisäpalvelut”.

American Express tarkoittaa American Express Services Europe Limited -yhtiötä, jolla on Suomessa sivuliike. Yhtiön tarkemmat tiedot löytyvät tämän Sopimuksen kohdasta 37.

American Express -konserni tarkoittaa kaikkia American Express -konserniin kuuluvia yhtiöitä ja American Expressin lisenssinhaltijoita, jotka osallistuvat American Express-korttipalveluun.

Basic Card -kortti tarkoittaa Korttia, johon ei sisälly Korttietuja.

Jäsenliike tarkoittaa kaikkia oikeushenkilöitä, jotka ovat tehneet sopimuksen American Expressin kanssa American Express® -maksukorttien hyväksymisestä tavaroiden tai palvelujen maksuvälineeksi.

Kortti tarkoittaa American Expressin Tilin käyttöä varten myöntämää American Express® -maksukorttia, mukaan lukien mahdollinen Rinnakkaiskortti ja muut American Expressin tarjoamat keinot, joiden tarkoituksena on mahdollistaa Tilin käyttö.

Korttiedut tarkoittavat Premium-kortin yhteydessä tarjottavia lisäpalveluita ja -etuja, mukaan lukien kyseessä oleva Premium-korttityyppi.

Kortinhaltija tarkoittaa henkilöä, jolle Tili ja Kortti myönnetään. Määritelmä käsittää myös mahdollisen Rinnakkaiskortinhaltijan, ellei ole nimenomaisesti viitattu Kortinhaltijaan, jolle Tili on perustettu (jäljempänä Pääkortinhaltija).

Käteisnostot tarkoittavat Kortilla, PIN-tunnuslukua käyttämällä tai Kortinhaltijan muulla valtuutuksella tehtyjä käteisnostoja.

Premium-kortti tarkoittaa Korttia, johon sisältyy tiettyjä Korttietuja.

Tili tarkoittaa American Expressin tämän Sopimuksen perusteella Kortinhaltijalle perustamaa American Express® -maksukorttitiliä, jonka tarkoituksena on antaa maksuaikaa Kortilla ostetuille tavaroille ja palveluille.

Veloitus tarkoittaa kaikkia Kortilla tehtyjä maksutapahtumia sekä muita Tilille kohdistuvia veloituksia, mukaan lukien Käteisnostot, ostot, maksut, palkkiot, korot, verot ja kaikki muut summat, jotka Kortinhaltija on sitoutunut maksamaan American Expressille tai joista Kortinhaltija on tämän Sopimuksen perusteella vastuussa.

Hakemalla Tiliä ja Korttia tai tekemällä Tilistä ja Kortista sopimuksen muulla tavoin, allekirjoittamalla tai käyttämällä Korttia tai Tiliä muulla tavoin veloittamalla, Kortinhaltija hyväksyy tämän Sopimuksen ehdot.Pääkortinhaltijalla on vastuu varmistaa, että mahdolliset Rinnakkaiskortinhaltijat ovat tietoisia tämän Sopimuksen ehdoista. Katso lisätietoja tämän Sopimuksen kohdasta ”Rinnakkaiskortinhaltijat”.

Tämä Sopimus sisältää vastuunrajoituslausekkeen, joka rajoittaa American Expressin vastuita ja velvollisuuksia. Katso lisätietoja tämän Sopimuksen kohdasta ”Vastuunrajoitus”.

2. TILIN, KORTIN JA TUNNUSTEN KÄYTTÖ

2.1 Korttiin voidaan liittää henkilökohtainen tunnusluku (”PIN-tunnusluku”), jota voi käyttää yhdessä Kortin kanssa American Express -maksukortit maksuvälineiksi hyväksyvässä Jäsenliikkeessä tehtäviin ostoksiin. PIN-tunnuslukua voi käyttää myös Käteisnostojen tekemiseen tämän Sopimuksen kohdan ”Käteisnostot” mukaisesti.

2.2 Kortinhaltija hyväksyy Tiliin kohdistuvat Veloitukset seuraavin tavoin:

2.2.1 Kortinhaltija käyttää Korttia Jäsenliikkeessä, joka hyväksyy Kortin maksuvälineeksi, ja Kortinhaltija joko syöttää Kortinhaltijan PIN-tunnusluvun Jäsenliikkeen maksupäätelaitteeseen tai allekirjoittaa Jäsenliikkeen tositteen;

2.2.2 Kortinhaltija antaa Kortin numeron ja siihen liittyvät Kortti- tai Tilitiedot Jäsenliikkeelle Jäsenliikkeen ohjeiden mukaisesti Kortinhaltijan verkko-, puhelin- tai postimyyntiostoksen käsittelemiseksi tai Toistuvien Veloitusten käsittelemiseksi tai muiden sellaisten laitteiden käytön yhteydessä, joissa Korttia voidaan käyttää maksuvälineenä;

2.2.3 Kortinhaltija syöttää PIN-tunnusluvun käteisautomaattiin;

2.2.4 Kortinhaltija tekee Jäsenliikkeen kanssa sopimuksen ja hyväksyy, että Jäsenliike veloittaa Tililtä sopimuksen mukaiset summat; tai

2.2.5 Kortinhaltija suullisesti hyväksyy tai vahvistaa suostumuksensa Veloitukseen kokonaan tai osittain Veloituksen lähettämisen jälkeen.

2.3. American Expressin maksuehdot Jäsenliikkeelle, joista American Express ja Jäsenliike ovat solmineet erillisen sopimuksen, eivät vaikuta Kortinhaltijan mahdollisuuteen käyttää Tiliä Veloituksiin tai Kortinhaltijan vastuuseen maksaa hyväksyt Veloitukset.

2.4 Kortinhaltijalla ei ole oikeutta peruuttaa Veloituksia sen jälkeen, kun Kortinhaltija on hyväksynyt Tiliin kohdistuvat Veloitukset.

2.5 Ehkäistäkseen Tilin väärinkäyttöä Kortinhaltijan tulee huolehtia siitä, että hän:

2.5.1 allekirjoittaa Kortin heti sen vastaanotettuaan;

2.5.2 säilyttää Korttia aina turvallisella tavalla käsitellen sitä rahan tai muiden arvopaperien tavoin;

2.5.3 säännöllisesti tarkistaa, että Kortti on edelleen hänen hallussaan;

2.5.4 ei anna kenenkään muun käyttää Korttia;

2.5.5 varmistaa, että Kortti palautetaan aina sen jälkeen, kun sitä on käytetty Veloitukseen;

2.5.6 ei koskaan luovuta Kortin tietoja, lukuun ottamatta tilanteita, joissa Korttia käytetään tämän Sopimuksen mukaisesti; ja

2.5.7 esittää pyydettäessä henkilöllisyystodistuksensa.

2.6 Suojatakseen PIN-tunnuslukua, puhelintunnuksia, verkkosalasanoja ja muita Tilin yhteydessä käytettäviä tunnuksia (”Tunnukset”) Kortinhaltijan tulee:

2.6.1 opetella Tunnus ulkoa;

2.6.2 tuhota American Expressin Kortinhaltijalle lähettämät Tunnusta koskevat paperit ja tiedonannot (jos sovellettavissa);

2.6.3 olla kirjoittamatta Tunnusta Korttiin;

2.6.4 olla säilyttämättä merkintää Tunnuksesta yhdessä Kortin tai Tilin tietojen kanssa tai lähellä niitä;

2.6.5 olla kertomatta Tunnusta kenellekään tai sallia kenenkään päästä siihen käsiksi muulla tavoin;

2.6.6 Tunnusta itse valittaessa olla valitsematta Kortinhaltijaan helposti yhdistettävissä olevaa Tunnusta, kuten Kortinhaltijan nimeä, syntymäaikaa tai puhelinnumeroa; ja

2.6.7 noudattaa varovaisuutta siten, etteivät ulkopuoliset näe Tunnusta, kun sitä käytetään käteisautomaatilla tai muilla elektronisilla laitteilla.

3. SALLITTU KÄYTTÖ

3.1 Kortinhaltija voi käyttää Tiliä maksuvälineenä tavaroista ja palveluista sellaisissa Jäsenliikkeissä, jotka hyväksyvät Kortin maksuvälineeksi, ellei tästä Sopimusta muuta ilmene.

3.2 Jos American Express ja Kortinhaltija ovat erikseen sopineet Käteisnostojen sallimisesta tämän Sopimuksen kohdan ”Käteisnostot” mukaisesti, Kortinhaltija voi käyttää Tiliä myös Käteisnostoihin.

3.3 Jäsenliikkeen tai kulloinkin voimassa olevien kuluttajansuojalakien niin salliessa Kortinhaltija voi palauttaa Jäsenliikkeeseen tavaroita tai palveluita, joita Kortinhaltija on hankkinut Tiliä veloittamalla, ja saada niistä hyvityksen Tilille.

3.4 Jos Kortinhaltija käyttää Korttia vakuutusten ostamiseen, veloitetaan vakuutusmaksu Tililtä. American Express ei ole vastuussa vakuutusmaksujen suorittamisesta ajallaan. Vakuutussopimus solmitaan Kortinhaltijan ja vakuutusyhtiön välillä. Kortinhaltijan tulee, vakuutusyhtiön ohjeiden mukaisesti, ilmoittaa vakuutusyhtiölle, jos Kortinhaltija haluaa irtisanoa vakuutussopimuksensa tai ei halua uusia sitä. Mikäli tämä Sopimus päättyy, Kortinhaltija on aina vastuussa siitä, mikäli mahdollista, että hän sopii vakuutusyhtiön kanssa vaihtoehtoisista maksujärjestelyistä.

4. KIELLETTY KÄYTTÖ

4.1 Kortinhaltija ei saa:

4.1.1 luovuttaa Korttia tai Tilinumeroa kenellekään muulle tai sallia muiden käyttää Korttia tai Tiliä Veloituksiin, henkilöllisyyden todistamiseen tai muuhun tarkoitukseen, muutoin kuin Kortinhaltijan antaessa suostumuksensa Veloitukselle tämän Sopimuksen kohdan ”Tilin, Kortin ja Tunnusten käyttö” mukaisesti;

4.1.2 palauttaa tavaroita tai palveluja, jotka on hankkinut Tiliä käyttämällä siten, että palautus maksetaan Kortinhaltijalle rahana;

4.1.3 käyttää Tiliä tai Korttia ostaakseen mitään jälleenmyyntitarkoituksessa;

4.1.4 käyttää Korttia käteisen hankkimiseksi Jäsenliikkeeltä ostoksi merkityllä Veloituksella;

4.1.5 hankkia hyvitystä Tilille, lukuun ottamatta aiemmin Tiliä käyttämällä ostettujen tavaroiden tai palvelujen hyvitystä tai jos tästä on sovittu American Expressin ja Kortinhaltijan välillä;

4.1.6 käyttää Tiliä ja Korttia, jos Kortinhaltija on maksukyvytön, hakeutunut velkasaneeraukseen, haettu konkurssiin tai jos Kortinhaltija on muiden perintätoimenpiteiden kohteena. Maksukyvyttömyys käsittää myös tilanteet, joissa Kortinhaltija ei ole kohtuullisesti voinut arvioida olevansa kykenevä maksamaan seuraavassa Tiliotteessa yksilöityä velkaansa. Tiliä tai Korttia ei myöskään saa käyttää, jos Kortinhaltijalle on nimetty edunvalvoja tai jos Kortinhaltijalla ei jostakin muusta syystä ole enää oikeutta hallinnoida omaa omaisuuttaan;

4.1.7 käyttää Korttia löydettyään sen siitä jätetyn katoamis- tai varkausilmoituksen jälkeen;

4.1.8 siirtää varoja toiselta American Express -tililtä tai nostaa Kortilla käteistä Tiliin kohdistuvan velan maksamiseen;

4.1.9 käyttää Tiliä tai Korttia, jos se on suljettu tai lopetettu, tai käyttää Korttia sen etupuolelle merkityn viimeisen voimassaolopäivämäärän jälkeen;

4.1.10 käyttää Tiliä tai Korttia laittomiin tarkoituksiin, mukaan lukien sellaisten tavaroiden ja palveluiden hankinta, joka on kielletty Suomen lakien mukaan tai muun sellaisen maan lakien mukaan, jossa Korttia käytetään tai josta tuotteet tai palvelut toimitetaan; tai

4.1.11 käyttää Tiliä tai Korttia tehdäkseen ostoja Jäsenliikkeestä, jossa Kortinhaltijalla tai Kortinhaltijalle läheisellä kolmannella osapuolella on omistajaintressi lukuun ottamatta tapauksia, joissa omistajaintressi perustuu säännellyssä osake- tai arvopaperipörssissä julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin tai vastaaviin arvopapereihin.

4.2 Kortinhaltija on vastuussa siitä, että kaikki Tilin ja siihen liitettyjen Korttien käyttö noudattaa tätä Sopimusta. Tähän sisältyy Pääkortinhaltijan vastuu Rinnakkaiskortinhaltijan Rinnakkaiskortin käytöstä. Kortinhaltijan vastuu koskee myös tilanteita, joissa American Express ei ole estänyt kiellettyä käyttöä.

5. TILIOTTEET

5.1 American Express toimittaa Tiliotteet tai asettaa ne Kortinhaltijan saataville määräajoin ja vähintään kerran kuukaudessa, jos Tilillä on ollut tapahtumia. Jokainen Tiliote sisältää tärkeää tietoa Tilistä, kuten esimerkiksi kunkin Tiliotejakson viimeisen päivän maksamattoman Tiliin kohdistuvan velan, maksettavan summan, eräpäivän sekä sovellettavat maksut. Lisäksi Tiliotteella näkyvät Kortinhaltijan tekemät Veloitukset.

5.2 Kortinhaltijan tulee aina tarkistaa Tiliotteen oikeellisuus viipymättä sen saapuessa ja ottaa yhteyttä American Expressiin mahdollisimman pian, jos Kortinhaltija haluaa lisätietoja Tiliotteeseen merkitystä Veloituksesta. Jos Kortinhaltijalla on kysyttävää tai huolenaihe Tiliotteesta tai siihen merkitystä Veloituksesta, hänen tulee ilmoittaa siitä American Expressille ilman aiheetonta viivettä ja viimeistään kolmentoista (13) kuukauden kuluessa kyseisestä Tiliin kohdistuneesta Veloituksesta. Kortinhaltijan on American Expressin pyynnöstä toimitettava viipymättä American Expressille kirjallinen vahvistus esittämästään kysymyksestä tai huolenaiheesta ja kaikista kysymykseen tai huolenaiheeseen liittyvistä tiedoista, joita American Express saattaa tarvita. Tämä kohta ei kuitenkaan rajoita Kortinhaltijan velvoittavaan kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia.

5.3 Jos American Express tarjoaa Tiliotteita verkossa, American Express voi lopettaa paperisten Tiliotteiden lähettämisen Kortinhaltijalle. Kaikkia nimenomaisia verkossa tarjolla oleviin Tiliotteisiin sovellettavia erityisehtoja, jotka American Express Kortinhaltijalle toimittaa, sovelletaan ja ne muodostavat osan tätä Sopimusta.

5.4 American Express voi lähettää Kortinhaltijalle Tiliotteen mukana Ilmoituksia tämän Sopimuksen kohdan ”Ilmoitukset” mukaisesti.

6. MAKSUT

Tiliä koskevat maksut eritellään alla.

MAKSUTYYPPI

KORTTI

SOVELLETTAVA MAKSU

Kortinhaltijan jäsenyysmaksu

Tilitä veloitetaan jäsenyysmaksu Kortinhaltijalle myönnetyn Korttityypin mukaan.

Basic Card -kortista ei veloiteta jäsenyysmaksua.

Kortinhaltijan jäsenyysmaksu veloitetaan Tililtä ensimmäisen Tiliotteen yhteydessä ja sen jälkeen aina vuosittain (aina jokaisen alkavan kahdentoista kuukauden jakson alussa laskettuna Tilin avauspäivämäärästä).

American Express -maksukortti – Basic Card -kortti

€0

American Express -maksukortti– Premium-kortit (esim. Green, Gold, Platinum)

Riippuu Kortinhaltijan valitsemasta ja American Expressin hyväksymästä Premium-kortista.

Kortinhaltijan valitseman Premium-kortin maksun määrä on ilmoitettu Kortinhaltijalle tämän Sopimuksen yhteydessä toimitetussa American Express -maksukorttihinnastossa tai kuten muutoin American Expressin ja Kortinhaltijan välillä on sovittu.

Rinnakkaiskortinhaltijan jäsenyysmaksu

Rinnakkaiskortinhaltijan jäsenyysmaksu veloitetaan jokaisesta Rinnakkaiskortista, jonka American Express on Kortinhaltijan pyynnöstä myöntänyt, lukuun ottamatta Rinnakkaiskortteja, joita on tarjottu ilman erillistä maksua osana Korttietuja.

Rinnakkaiskortinhaltijan jäsenyysmaksu veloitetaan Tililtä Rinnakkaiskortin myöntämisen jälkeisen ensimmäisen Tiliotteen yhteydessä ja sen jälkeen aina vuosittain (aina jokaisen alkavan kahdentoista kuukauden jakson alussa laskettuna Rinnakkaiskortin myöntämispäiväsmäärästä).

American Express -maksukortti – Basic Card -kortti

Ei sovellettavissa (Rinnakkaiskortteja ei myönnetä)

American Express -maksukortti– Premium-kortit (esim. Green, Gold, Platinum)

Riippuu Kortinhaltijan valitsemasta ja American Expressin hyväksymästä Premium-kortista.

Kortinhaltijan valitseman Premium-kortin kautta saatavilla olevien Rinnakkaiskorttien maksujen määrä on ilmoitettu Kortinhaltijalle tämän Sopimuksen yhteydessä toimitetussa American Express -maksukorttihinnastossa tai kuten muutoin American Expressin ja Kortinhaltijan välillä on sovittu.

Myöhästymismaksut

Myöhästyneisiin maksuihin sovelletaan seuraavaa:

  • Jos maksu tapahtuu myöhemmin kuin Tiliotteessa ilmoitettuna eräpäivänä, American Expressillä on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain (20.8.1982/633, muutoksineen) mukaisesti eli Euroopan keskuspankin voimassa oleva viitekorko lisättynä seitsemällä (7) prosenttiyksiköllä. Maksu katsotaan suoritetuksi sinä päivänä, jona pankki tai rahoituslaitos on hyväksynyt Kortinhaltijan asianmukaisen maksumääräyksen.
  • Maksumuistutuksesta, perintäkirjeestä ja maksusuunnitelman laatimisesta veloitetaan perintäkuluja lain saatavien perinnästä (22.4.1999/513, muutoksineen) mukaisesti.
  • Näiden lisäksi veloitetaan American Expressille aiheutuneet kustannukset, kuten perintätoimistojen tai lakimiesten käytöstä, omista perintätoimenpiteistä ja oikeudenkäyntikuluista sekä virka-avusta ynnä muusta aiheutuvat kustannukset.

Kaikki American Express -maksukortit

Maksu Tiliotteen kopiosta

Jos Kortinhaltija pyytää Tiliotteesta kopioita veloitetaan kustakin pyydetystä kopiosta maksu. Maksu veloitetaan myös, jos Kortinhaltija on valinnut verkossa tarjolla olevan Tiliotteen ja pyytää Tiliotteista paperikopioita.

Kaikki American Express -maksukortit

€3,50

Käteisnostomaksu

Käteisnostomaksu veloitetaan, jos American Express ja Kortinhaltija ovat erikseen sopineet Käteisnostojen sallimisesta ja Kortinhaltija nostaa Kortilla käteistä. Myös Kortinhaltijan käyttämän käteisautomaattipalvelun tarjoaja saattaa veloittaa maksun Käteisenostosta. Muissa valuutoissa kuin euroina tehdyistä Käteisnostoista veloitetaan 2,2 %:n suuruinen muuntokomissio, kuten alla on mainittu.

Kaikki American Express -maksukortit

4 % nostetusta käteismäärästä, kuitenkin vähintään €4,25

Muuntokomissio

Muuntokomissiota sovelletaan, jos Kortinhaltija valitsee Veloituksen (mukaan lukien Käteisnostot) tehtäväksi jossakin muussa valuutassa kuin euroina. Katso lisätietoja tämän Sopimuksen kohdasta ”Veloitukset ulkomaan valuutassa”.

Kaikki American Express -maksukortit

Viitevaihtokurssi

plus 2,2 %

Membership Rewards -jäsenyysmaksu (soveltuvin osin)

Jos Premium-korttiin liittyviin Korttietuihin ei jo valmiiksi sisälly jäsenyys American Expressin Membership Rewards -ohjelmassa ja Kortinhaltija päättää liittyä kyseiseen ohjelmaan, tulee liittymisestä suorittaa Membership Rewards -jäsenyysmaksu ennen liittymistä. Liittymisen jälkeen maksu suoritetaan vuosittain. Lisätiedot ohjelmasta löytyvät erillisestä Membership Rewards -sopimuksesta.

Premium-kortit Korttityypistä riippumatta

Riippuu Kortinhaltijan valitsemasta ja American Expressin hyväksymästä Premium-kortista.

7. OIKEUS MUUTTAA MAKSUJA

American Express pidättää oikeuden muuttaa tässä Sopimuksessa ilmoitettuja maksuja, ottaa käyttöön uusia maksuja ja muuttaa olosuhteita joissa maksuja veloitetaan. American Express ilmoittaa kaikista tällaisista muutoksista tämän Sopimuksen kohdan ”Sopimuksen muutokset” mukaisesti.

8. MAKSUVELVOLLISUUS

8.1 Pääkortinhaltija on velvollinen maksamaan kaikki Tiliin kohdistuvat Veloitukset American Expressille viimeistään Tiliotteessa ilmoitettuna eräpäivänä, mukaan lukien;

8.1.1 Kaikkien Kortinhaltijalle myönnettyjen Korttien Veloitukset sisältäen Veloitukset, joiden yhteydessä ei ole allekirjoitettu tositetta tai joiden yhteydessä Korttia ei ole esitetty (kuten verkko-, puhelin- ja postimyyntiostot), ja myös Korttien lopettamisen jälkeen ja tämän Sopimuksen päätyttyä. Pääkortinhaltijan on erityisesti huomioitava, että hän on maksuvastuussa myös Tiliin liittyvien Rinnakkaiskorttien maksuista;

8.1.2 Kolmannen osapuolen tekemät Veloitukset, jos Kortinhaltija on antanut kyseisen osapuolen veloittaa Tiliä;

8.1.3 Sellaiset Veloitukset, jotka Kortinhaltija on tehnyt tai sallinut tämän Sopimuksen vastaisesti tai petostarkoituksessa; ja

8.1.4 Oikeudettomat Veloitukset, jotka liittyvät tapauksiin, joissa käyttöoikeudeton henkilö käyttää kadotettua tai varastettua Korttia tai Tunnusta sellaisissa tilanteissa ja niissä rajoissa kuin on mainittu tämän Sopimuksen kohdassa ”Kadonnut tai varastettu Kortti, virheelliset tapahtumat ja Tilin väärinkäyttö”.

8.2 Rinnakkaiskortinhaltijat vastaavat yhteisvastuullisesti Pääkortinhaltijan kanssa kaikkien Rinnakkaiskortinhaltijan Tilille tekemien Veloitusten maksamisesta American Expressille viimeistään Tiliotteessa ilmoitettuna eräpäivänä.

9. VELOITUSTEN HYVÄKSYMINEN

9.1 American Expressillä on oikeus vaatia, että se vahvistaa Veloitukset ennen kuin Jäsenliike hyväksyy ne.

9.2 Kukin Veloitus vahvistetaan Kortinhaltijan aikaisemman kulutustason ja American Express -konsernin yrityksiä koskevan maksuhistorian sekä muiden, American Expressin tiedossa olevan luottotietojen kuten maksuhäiriömerkintöjen, ansiota tai varallisuutta koskevien tietojen perusteella.

9.3 American Express voi harkintansa mukaan päättää ja ilmoittaa Kortinhaltijalle, että Tiliin kohdistuu väliaikainen käyttöraja, jolloin Tiliin kohdistuva velka ei koskaan saa ylittää tiettyä summaa.Kortinhaltijan tulee hallinnoida Tiliään niin, että Tiliin kohdistuvat Veloitukset eivät ylitä käyttörajaa.

9.4 Vaikka Kortinhaltijan Tiliä tai Korttia ei olisi suljettu tai lopetettu, American Express saattaa kieltäytyä vahvistamasta Veloitusta esimerkiksi teknisten ongelmien tai petoksen takia tai koska on olemassa riski siitä että Kortinhaltija on kyvytön maksamaan Tiliin kohdistuvaa velkaa täysimääräisesti Tiliotteessa ilmoitettuna eräpäivänä, ja/tai muista vastaavista syistä. Mikäli mahdollista, American Express voi toimittaa Kortinhaltijalle tämän pyynnöstä American Expressin perustelut vahvistuksesta kieltäytymiseen. Kortinhaltija voi ottaa yhteyttä American Expressin Asiakaspalveluun.

10. AMERICAN EXPRESS -KORTIT

Vaikka Kortinhaltija käyttää Kortilla Tiliä, kaikki Kortit ovat silti aina American Expressin omaisuutta.Kortinhaltijaa voidaan pyytää palauttamaan Kortti American Expressille tai taholle, jota American Express on pyytänyt vastaanottamaan Kortin puolestaan, mukaan lukien Jäsenliikkeet.American Express voi niin ikään ilmoittaa Jäsenliikkeille, ettei Kortinhaltijan Kortti ole enää voimassa.

11. MAKSAMINEN

11.1 Kortinhaltija voi maksaa maksamattoman velan kohdassa 11.3. mainituin tavoin kokonaan tai osittain milloin tahansa ilmoittamatta siitä American Expressille ja ilman, että tällaisesta ennenaikaisesta maksusta aiheutuu Kortinhaltijalle kuluja.

11.2 Tiliin kohdistuva velka tulee maksaa American Expressille pyydettäessä tai kuukausittain viimeistään Tiliotteessa ilmoitettuna eräpäivänä. Tiliote lähetetään Kortinhaltijalle vähintään kerran kuukaudessa, jos Tilillä on ollut tapahtumia. Kortinhaltijan katsotaan vastaanottaneen kunkin Tiliotteen viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä sen jälkeen, kun American Express on lähettänyt Tiliotteen, ellei Tiliotetta ole vastaanotettu sitä ennen.

11.3 Maksut voidaan suorittaa tässä kohdassa ilmoitetuin tavoin sekä kaikkien Kortinhaltijan Tiliotteessa mainittujen, Kortinhaltijan maksuja koskevien lisäohjeiden ja -vaatimusten mukaisesti, tai muulla erikseen sovitulla tavalla.

11.3.2. Maksu tulee suorittaa Tiliotteessa ilmoitetulle pankkitilille ja Tiliotteessa mainittu viitenumero on ilmoitettava maksun yhteydessä. Viitenumero koostuu Kortin numerosta ja tarkistusnumerosta. Maksun voi suorittaa verkkopankin kautta, pankkikonttorissa tai palvelua tarjoavan muun maksunvälittäjän kautta.

11.4 Kortinhaltijan tulee suorittaa American Expressille täysimääräinen maksu euroina viimeistään Tiliotteessa ilmoitettuna eräpäivänä.

11.5 Maksu ei näy Tilillä ennen kuin maksu on vastaanotettu ja Tili näin ollen täsmäytetty. Maksu katsotaan suoritetuksi sinä päivänä, kun pankki tai rahoituslaitos on hyväksynyt Kortinhaltijan asianmukaisen maksumääräyksen.

11.6 American Express ei ole vastuussa myöhästyneistä tai suorittamatta jääneistä maksuista. Kortinhaltija on vastuussa kaikista myöhästymismaksuista, tämän Sopimuksen kohdan ”Maksut” mukaisesti.

12. MAKSUSUORITUSTEN KOHDISTAMINEN

Kortinhaltijan suorittamat maksut kohdistetaan ensisijaisesti tavaroiden tai palveluiden ostoihin liittyviin Veloituksiin ja sen jälkeen sovellettaviin maksuihin tämän Sopimuksen kohdan ”Maksut” mukaisesti. Ylimenevältä osaltaan maksut kohdistetaan Veloituksiin, jotka eivät vielä näy Kortinhaltijan Tiliotteella.

13. VELOITUKSET ULKOMAAN VALUUTASSA

13.1 Korttia voi käyttää Suomen ulkopuolella sovellettavien lakien mukaisesti. Mikäli Kortinhaltija tekee Veloituksen muussa valuutassa kuin euroina, Veloitus muunnetaan euroiksi. Muunto suoritetaan päivänä, jolloin American Express käsittelee Veloituksen. Päivä ei ehkä siten ole sama, jona Kortinhaltija teki Veloituksen, vaan vaihtelee sen ajankohdan mukaan, jolloin Jäsenliike on lähettänyt Veloituksen American Expressille. Jos Veloitusta ei ole tehty Yhdysvaltain dollareina, muunto tehdään muuntamalla Veloitus ensin Yhdysvaltain dollareiksi ja sen jälkeen Yhdysvaltain dollareista euroiksi. Jos Veloitus on tehty Yhdysvaltain dollareina, se muunnetaan suoraan euroiksi.

13.2 Ellei laissa muutoin määrätä, muunto tehdään sen vaihtokurssin mukaisesti, jota American Express käyttää muunnon ajankohtana. American Expressin käyttämä vaihtokurssi perustuu edellisenä työpäivänä pankkien välisissä liiketoimissa sovellettaviin kursseihin (”Viitevaihtokurssi”). Summaan lisätään tämän Sopimuksen kohdassa ”Maksut” ilmoitetun prosenttiosuuden mukainen muuntokomissio. Summat, jotka muunnetaan kolmannen osapuolen toimesta ennen kuin ne lähetetään American Expressille, laskutetaan tämän kolmannen osapuolen käyttämien vaihtokurssien mukaisesti.

13.3 Viitevaihtokurssi määritetään päivittäin ja sovelletaan välittömästi ilman erillistä ilmoitusta Kortinhaltijalle. Tilin veloituksessa käytetty Viitevaihtokurssi ei ole välttämättä sama kuin sen päivän Viitevaihtokurssi jolloin Kortinhaltija hyväksyi Veloituksen. Sovellettava kurssi määräytyy sen päivän mukaan, jona Jäsenliike lähettää Veloituksen joka ei ehkä ole sama kuin se päivä, jolloin Kortinhaltija hyväksyi Veloituksen. Valuuttakurssivaihtelut voivat olla merkittäviä. Viitevaihtokurssin saa selville ottamalla yhteyttä American Expressin Asiakaspalveluun.

14. RINNAKKAISKORTINHALTIJAT

14.1 Pääkortinhaltijan pyynnöstä American Express voi myöntää Tiliin Rinnakkaiskortin toiselle luonnolliselle henkilölle (”Rinnakkaiskortinhaltija”).American Expressillä on oikeus rajoittaa yhdelle Tilille myönnettävien Rinnakkaiskorttien lukumäärää.

14.2 American Express ei ilman erityistä syytä toimita kopioita Sopimuksista, Tiliotteista, Ilmoituksista ja muusta viestinnästä Rinnakkaiskortinhaltijalle.

14.3 Lisätietoa Rinnakkaiskortinhaltijan vastuusta Rinnakkaiskortinhaltijan tekemistä Veloituksista löytyy tämän Sopimuksen kohdasta ”Maksuvelvollisuus”.

14.4 Pääkortinhaltija on vastuussa siitä, että kukin Rinnakkaiskortinhaltija noudattaa tätä Sopimusta ja American Expressin Kortinhaltijalle mahdollisesti lähettämiä Ilmoituksia.

15. KÄTEISNOSTOT

15.1 Kortinhaltija jolla on Premium-kortti, voi hakea oikeutta käyttää Express Cash -palvelua nostaakseen rahaa käteisautomaateista tai tietyistä Jäsenliikkeistä. Rinnakkaiskortinhaltijalla on oikeus käyttää Express Cash -palvelua ainoastaan, jos Pääkortinhaltija on antanut siihen vaadittavan kirjallisen suostumuksensa ja American Express hyväksyntänsä.

15.2 American Express voi hylätä hakemuksen Express Cash -palvelun käytöstä, jos Kortinhaltija ei ole ollut American Expressin asiakas riittävän kauan tai Kortinhaltijan maksuhistorian tai ostokäyttäytymisen perusteella tai saatavilla olevien, Kortinhaltijaa koskevien luottotietojen, kuten ansiotulojen, omaisuuden, maksumuistutusten ja muun vastaavan tiedon perusteella.

15.3 Käteisnostoista veloitetaan maksu Tililtä tämän Sopimuksen kohdan ”Maksut” mukaan.

15.4 Kulloinkin voimassa olevien lakien ja muiden säädösten mukaisesti sovelletaan American Expressin määräämiä Käteisnostoja koskevia nostorajoituksia. Rajoitukset voivat koskea yksittäisen tapahtuman, päivän, tai Tiliotejakson summaa tai muita rajoituksia Kortinhaltijan mahdollisuuksiin tehdä Käteisnostoja Kortilla. Osalliset rahoituslaitokset ja käteisautomaattipalveluiden tuottajat voivat lisäksi asettaa käteisnostoille omia ylärajojaan ja rajoituksia käteisnostojen määrään, kunkin käteisnoston suuruuteen ja käytettävissä oleviin käteisautomaattipalveluihin. Mahdollisista nostorajoituksista saa tietoa ottamalla yhteyttä American Expressin Asiakaspalveluun.

15.5 Koska Express Cash -palvelua tarjoavat pääasiallisesti kolmannet osapuolet (käteisautomaattien operaattorit), se voidaan irtisanoa tai sitä voidaan muuttaa välittömästi ilman ilmoitusta Kortinhaltijalle.

15.6 Express Cash -palvelu voidaan sulkea välittömästi turvallisuussyistä. Tällaisia syitä ovat epäily Tilin tai Kortin oikeudettomasta (ei hyväksytystä) tai petollisesta käytöstä tai jos riski siitä, ettei Kortinhaltija kykene täyttämään maksuvelvollisuuksiaan American Expressiä kohtaan, on kasvanut oleellisesti. Oleellisesti kasvanut riski voi olla olemassa joko sen perusteella, että Tilinhaltijan käyttäytymismalli palvelua käytettäessä voidaan yleisesti arvioida sellaiseksi, että siihen liittyy oleellisesti kasvanut riski tai se voi myös liittyä Kortinhaltijan taloudellisesta tai vastaavasta tilanteesta saatavilla olevaan tietoon.

15.7 Kortinhaltija voi milloin tahansa päättää käyttöoikeutensa Express Cash -palveluun ilmoittamalla siitä kirjallisesti American Expressille. Pääkortinhaltijalla on niin ikään oikeus päättää Rinnakkaiskortinhaltijan käyttöoikeus Express Cash -palveluun samalla tavalla.

15.8 Kortinhaltijan oikeus käyttää Express Cash -palvelua päättyy, jos:

15.8.1 tämä Sopimus irtisanotaan tai puretaan tai Tili tai Kortti suljetaan mistä tahansa syystä; tai

15.8.2 Kortinhaltija peruuttaa Kortin ja hakee Basic Card -korttia.

15.9 Express Cash -palvelun käyttöoikeuden päättymisellä ei ole vaikutusta Kortinhaltijan vastuuseen Veloituksista, jotka liittyvät maksutapahtumiin, jotka ovat maksamatta päättymishetkellä.

16. TOISTUVAT VELOITUKSET

16.1 Kortinhaltija voi valtuuttaa Jäsenliikkeen veloittamaan Tililtä Kortinhaltijan ja Jäsenliikkeen sopimin säännöllisin väliajoin maksun tavaroista tai palveluista (”Toistuvat Veloitukset”).

16.2 Välttääkseen Toistuvien Veloitusten mahdollisia häiriöitä tai häiriöitä Jäsenliikkeen tavaroiden tai palveluiden toimituksessa silloin, kun kyseessä on Korvaava tai peruutettu Kortti tai kun tämä Sopimus on irtisanottu tai purettu tämän Sopimuksen kohdan ”Sopimuksen muutokset” tai ”Sopimuksen voimassaoloaika, irtisanominen ja purkaminen” mukaisesti, Kortinhaltija vastaa Korvaavan Kortin tietojen antamisesta Jäsenliikkeelle tai vaihtoehtoisten maksujärjestelyjen sopimisesta.

16.3 Kortinhaltija on vastuussa kaikista Toistuvista Veloituksista, joita saatetaan edelleen veloittaa Kortinhaltijan Tililtä Kortin korvaamisen tai lopettamisen jälkeen. Toistuvat Veloitukset voidaan veloittaa automaattisesti Tililtä ilman että siitä erikseen ilmoitetaan Kortinhaltijalle, jos Korvaava Kortti on myönnetty.

16.4American Express ei toimita Korvaavan Kortin tietoja (esimerkiksi Kortin numeroa ja voimassaolopäivämäärää) Jäsenliikkeille.

16.5 Lakkauttaakseen Toistuvien Veloitusten veloittamisen Tililtä Kortinhaltijan tulee ilmoittaa asiasta Jäsenliikkeelle kirjallisesti tai muulla Jäsenliikkeen hyväksymällä tavalla hyvissä ajoin ennen kuin seuraava Toistuva Veloitus on määrä veloittaa Tililtä. Tämän Sopimuksen irtisanominen kohdan ”Sopimuksen voimassaoloaika, irtisanominen ja purkaminen” mukaisesti ei automaattisesti lakkauta Toistuvana Veloituksena maksettavaa palvelua.

17. KORVAAVAT KORTIT

17.1 American Express lähettää Kortinhaltijalle korvaavan kortin (”Korvaava Kortti”) ennen nykyisen Kortin voimassaoloajan päättymistä. Tämä edellyttää, että Kortinhaltija on noudattanut tätä Sopimusta. Kortti, jonka voimassaoloaika on päättynyt, tulee leikata kahtia ja palauttaa American Expressille. Tätä Sopimusta siihen tehtyine muutoksineen tai tämän Sopimuksen korvaavaa sopimusta sovelletaan myös kaikkiin American Expressin myöntämiin Korvaaviin Kortteihin.

17.2 Kortinhaltijalle voidaan myöntää Korvaava Kortti, jos Kortinhaltijan Kortti on kadonnut, varastettu, vahingoittunut, peruutettu, uusittu tai vaihdettu toiseen Korttityyppiin. Kortti voidaan myös peruuttaa, tai uusia Veloituksia ei enää sallita jos Korvaavaa Korttia ei myönnetä.

18. TIETOJENKÄSITTELY

Kerätyt tiedot

18.1 American Expressin Kortinhaltijasta keräämät tiedot perustuvat;

18.1.1 Tiliä ja Korttia koskevasta hakemuksesta saatuihin tietoihin;

18.1.2 luottotietoyrityksiltä ja muista julkisista lähteistä saatuihin tietoihin;

18.1.3 sellaisista Veloituksista saatuihin tietoihin, joita on tehty käyttämällä Korttia Jäsenliikkeissä tai käteisautomaattipalveluiden tarjoajien kautta; ja

18.1.4 American Expressin Tilin hallinnoimista varten Kortinhaltijalta mahdollisesti keräämiin tietoihin.

Luovutetut tiedot

18.2 Siinä määrin kuin on tarpeellista, American Express luovuttaa tietoja Kortinhaltijasta, Tiliä ja Korttia koskevasta hakemuksesta, Tilistä ja Tilin Veloituksista (jotka voivat sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa ostetuista tavaroista ja/tai palveluista):

18.2.1 American Express -konserniin kuuluville yhtiöille sekä maailmanlaajuisille muille yrityksille, jotka myöntävät American Express -maksukortteja tai käsittelevät Veloituksia Jäsenliikkeiden puolesta;

18.2.2 yhtiöille, jotka välittävät Kortteja;

18.2.3 muille osapuolille, joiden nimi tai logo esiintyy Kortinhaltijalle myönnetyssä Kortissa;

18.2.4 Kortinhaltijan hyväksymille tahoille;

18.2.5 American Expressin tiedon käsittelijöille ja muille toimittajille;

18.2.6 Jäsenliikkeille, jotka hyväksyvät Kortin maksuksi Kortinhaltijan ostamista tavaroista ja palveluista; ja

18.2.7 tämän Sopimuksen kohdassa ”Velan erityiset erääntymisperusteet” mukaisille luottotietorekistereille.

18.3 American Express voi myös vastaanottaa tietoa Kortinhaltijasta edellä kohdassa 18.2 mainituilta tahoilta.

Tietojen käyttö

18.4 American Express voi käyttää Kortinhaltijasta keräämäänsä tietoa seuraaviin tarkoituksiin:

18.4.1 Tilin hallinnoimiseen ja hoitamiseen;

18.4.2 Tiliin kohdistuvien Veloitusten käsittelemiseen ja laskuttamiseen;

18.4.3 sellaisten etujen ja vakuutusohjelmien hoitamiseen, joissa Kortinhaltija on mukana; ja

18.4.4 sellaisten maksujen suorittamiseen, jotka American Expressin tulee maksaa edellä kohdassa 18.2 mainituille tahoille johtuen Kortinhaltijalle myönnetystä Kortista ja/tai Kortinhaltijan Kortin käytöstä.

18.5 American Expressillä on oikeus käyttää tietoja Kortinhaltijasta, Tilistä ja Kortilla tehdyistä Veloituksista laatiakseen Tilin käyttöä koskevia raportteja kolmansille osapuolille. Tällaiset raportit sisältävät ainoastaan anonymisoitua tietoa. American Express ei luovuta sellaista tietoa, josta Kortinhaltijan voi tunnistaa.

Kolmannen osapuolen suostumus

18.6 Jos Kortinhaltija ostaa tavaroita ja/tai palveluja kolmannen osapuolen puolesta, Kortinhaltija vahvistaa saaneensa kyseisen kolmannen osapuolen suostumuksen luovuttaa kyseisen osapuolen tietoja American Expressille ja edellä kohdassa 18.2 mainituille tahoille tässä tarkoituksessa.

Kyselyt ja markkinatutkimus

18.7 American Express, American Express -konserniin kuuluvat yhtiöt, Kortteja myöntävät tai välittävät yhtiöt, tietojen käsittelijät ja muut American Expressin nimenomaisesti valitsemat yhtiöt voivat, Suomen tietosuojalainsäädännön sallimissa puitteissa;

18.7.1 tarkastella Kortinhaltijasta ja Kortinhaltijan Tilin käytöstä kerättyjä tietoja ja käyttää niitä laatiakseen listoja tavaroista ja palveluista, joista Kortinhaltija saattaisi olla kiinnostunut; ja

18.7.2 olla yhteydessä Kortinhaltijaan (postitse tai puhelimitse) sellaisten vastaavien tavaroiden ja palvelujen osalta, joista Kortinhaltija saattaisi olla kiinnostunut, ellei Kortinhaltija ole tällaisia yhteydenottoja kieltänyt. American Express ja muut tahot, joihin tässä kohdassa viitataan, voivat lähettää Kortinhaltijalle sähköisiä suoramarkkinointiviestejä ainoastaan siinä tapauksessa, että Kortinhaltija on nimenomaisesti antanut siihen suostumuksensa tai muutoin Suomen lainsäädännön sallimissa puitteissa.

18.8 Mikäli Kortinhaltija milloin tahansa haluaa lakata vastaanottamasta markkinointia, tulee Kortinhaltijan ilmoittaa tästä American Expressille kirjallisesti jäljempänä tämän kohdan osassa ”Tiedustelut ja reklamaatiot” mainittuun osoitteeseen. Mahdollisuus lakkauttaa markkinoinnin vastaanottaminen veloituksetta soveltuu myös American Expressin tai edellä kohdassa 18.7 mainitun muun osapuolen suoramarkkinointitarkoituksessa lähettämiin sähköposteihin, tekstiviesteihin ja ääni- ja kuvatallenneviesteihin.

18.9 Edellä kohdassa 18.7.1 mainittujen listojen laatimiseen käytettyä tietoa voidaan kerätä seuraavista lähteistä:

18.9.1 Tiliä ja Korttia koskeva hakemus ja hakemusprosessi;

18.9.2 tieto paikoista, joissa Kortinhaltija käyttää Korttia ja mitä Veloituksia Kortilla tehdään; ja

18.9.3 kyselyt ja tutkimukset (joiden yhteydessä Kortinhaltijaan voidaan ottaa yhteyttä postitse, sähköpostitse, puhelimitse, tekstiviestillä tai internetin kautta) sekä ulkopuoliset tietolähteet, kuten Jäsenliikkeet ja markkinointiyhtiöt, sovellettavan lainsäädännön sallimissa puitteissa.

18.10 American Express voi tehdä Kortinhaltijalle muita tarjouksia (postitse, sähköpostitse, puhelimitse, tekstiviestillä tai internetin kautta) tavaroista ja palveluista, joista Kortinhaltija saattaisi olla kiinnostunut.Jos Kortinhaltija ei halua saada tällaisia yhteydenottoja, tulee Kortinhaltijan ilmoittaa asiasta American Expressille kirjallisesti jäljempänä tämän kohdan osassa ”Tiedustelut ja reklamaatiot” mainittuun osoitteeseen.

Luottotietolaitokset ja petosten ehkäisy

18.11 Sovellettavan lain mukaisesti American Expressillä on oikeus vaihtaa tietoa myönnetyistä luotoista, maksujen suorittamatta jättämisestä ja luoton väärinkäytöstä luottotietolaitosten ja muiden sellaisten rahoitusalan yhtiöiden kanssa, joiden kanssa edellä mainittua tietoa saa vaihtaa. Muut yhtiöt saattavat käyttää tällaista tietoa arvioidessaan rahoitustuote- ja rahoituspalveluhakemuksia, ehkäistäkseen petoksia sekä perintätarkoituksessa.

18.12 American Express voi tarkistaa Kortinhaltijan luottotiedot, jos Kortinhaltija on velkaa American Expressille tai jos Kortinhaltija ei muulla tavoin ole täyttänyt tähän Sopimukseen perustuvia velvoitteitaan. Luottotiedot voidaan tarkistaa, jos Kortinhaltijan Tilin käyttö poikkeaa Kortinhaltijan taloudelliseen tilanteeseen perustuvasta, American Expressin tiedossa olevasta tavanomaisesta käytöstä tai jos American Express muulla tavoin saa tietoa, jonka vuoksi sen olisi syytä tarkkailla Kortinhaltijan taloudellista tilannetta. American Express voi niin ikään tarkistaa Kortinhaltijan luottotiedot sovellettavan lain ja/tai muiden määräysten mukaisesti American Express -konsernin sisäisiä taloudellisia riskejä arvioidessaan. Jos on tarvetta suorittaa Tiliin liittyviä perintätoimenpiteitä, Kortinhaltijan tietoja voidaan perinnän kuluessa luovuttaa myös perintätoimistoille ja lakimiehille.

18.13 American Expressillä on oikeus analysoida Kortinhaltijan tietoja ja käyttää julkisesti saatavilla olevaa tietoa Tilin hallinnoimiseen ja Veloitusten valtuuttamiseen sekä petoksia ja muita lainvastaisia toimia ehkäistäkseen.

18.14 Tässä kohdassa kuvatun tietojen käsittelyn lisäksi American Express voi käsitellä tietoja sovellettavaa lainsäädäntöä tai toimivaltaisten viranomaisten vaatimuksia noudattaakseen. Tällaiset tapaukset käsittävät mm. rahanpesun estämistä koskevan lainsäädännön.

Sähköinen viestintä ja puhelinviestintä

18.15 Jos Kortinhaltija ottaa yhteyttä American Expressiin sähköisesti, American Express saattaa tarvittavassa määrin tallentaa viestin yhteydessä mahdollisesti saadut sähköiset tunnisteet, kuten puhelinnumerot tai IP-osoitteet.

18.16 American Express saattaa seurata ja/tai tallentaa Kortinhaltijan puheluita American Expressille tai American Expressin puheluita Kortinhaltijalle varmistaakseen asiakaspalvelunsa jatkuvan palvelutason (henkilökunnan koulutus mukaan lukien) ja Tilien toiminnan ja avustaakseen soveltuvin osin riitatapausten ratkaisussa. Seurantaa ja tallennusta tekevät joko American Expressin valitsemat hyvämaineiset organisaatiot tai American Express. Mikäli tunnistettavien henkilötietojen käsittely ei ole American Expressin kannalta tarpeen tässä kohdassa kuvatulla tavalla, henkilötiedot anonymisoidaan.

Kortinhaltijan tietojen siirto Suomen ja EU:n ulkopuolelle

18.17 American Express voi ryhtyä kaikkiin tässä kohdassa mainittuihin toimiin sekä Suomessa ja Euroopan unionissa että niiden ulkopuolella.

18.18 Kortinhaltijaa koskevaa tietoa voidaan

18.18.1 käsitellä Yhdysvalloissa ja/tai

18.18.2 luovuttaa muihin Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin tai tarkastella muissa Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa, kun Kortinhaltija matkustaa tai tekee ostoksia ulkomailta (postimyynnin kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai internetin kautta), tai Tilin hallinnoimistarkoituksessa.

18.19 Tällaisissa tapauksissa American Express tekee Suomen lainsäädännön vaatimat toimenpiteet varmistaakseen, Kortinhaltijalle Euroopan unionin tasoa vastaavan tietosuojan myös, kun tietoja käsitellään Yhdysvalloissa ja muissa Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa (joiden tietosuojalait eivät välttämättä ole yhtä kattavia kuin Euroopan unionissa).

Turvallisuus

18.20 American Express käyttää kehittynyttä tekniikkaa ja sen henkilökunta tarkasti määriteltyjä menetelmiä, jotka auttavat varmistamaan Kortinhaltijan tietojen nopean, tarkan, aukottoman ja turvallisen käsittelyn. Järjestelmien, käytäntöjen ja menetelmien tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi Kortinhaltijan tietoja on toisinaan käsiteltävä testaustarkoituksessa.

Tiedon säilyttäminen

18.21 American Express säilyttää Kortinhaltijaa koskevaa tietoa tässä kohdassa mainittuja tarkoituksia varten niin kauan kuin on tarkoituksenmukaista American Expressin lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi sovellettavan lain mukaan.

Pääsy Kortinhaltijan tietoihin

18.22 Kortinhaltijalla on oikeus pyytää kopiota tiedoista, joita American Expressillä on hallussaan Kortinhaltijasta. Jos Kortinhaltija haluaa kopion kaikesta Kortinhaltijaa koskevasta tiedosta tai osasta tätä tietoa, tulee Kortinhaltijan ilmoittaa asiasta American Expressille kirjallisesti tämän kohdan osassa ”Tiedustelut ja reklamaatiot” mainittuun osoitteeseen. Kopion saa ilmaiseksi kerran vuodessa. Lisäpyynnöistä voidaan veloittaa maksu lain sallimissa puitteissa.

Virheellisen tiedon korjaaminen

18.23 Jos Kortinhaltija uskoo, että American Expressin hallussa oleva Kortinhaltijaa koskeva tieto on virheellinen tai epätäydellinen, Kortinhaltijalla on oikeus pyytää American Expressiä korjaamaan tieto tai poistamaan se arkistoistaan. Kortinhaltijan tulee lähettää pyyntö kirjallisesti American Expressin tämän kohdan osassa ”Tiedustelut ja reklamaatiot” mainittuun osoitteeseen. Virheellisiksi tai epätäydellisiksi todetut tiedot korjataan viiveettä.

Tiedustelut ja reklamaatiot

18.24 American Expressin hallussa olevia Kortinhaltijan tietoja koskevat tiedustelut ja reklamaatiot tulee lähettää kirjallisesti American Expressin tietorekisterivastaavalle osoitteeseen American Express, 00070 AMERICAN EXPRESS, Suomi.

19. KORTTIEDUT JA LISÄPALVELUT

19.1 Jos Kortinhaltija hakee Premium-korttia ja hänelle se myönnetään, American Express voi tarjota Kortinhaltijalle Korttietuja. Tällaisia Korttietuja ovat muun muassa vakuutusedut, matkustamiseen liittyvät palvelut, hätäpalvelut, Membership Rewards -ohjelma, Rinnakkaiskortit ja Jäsenliikkeiden tarjoukset. American Expressin Korttietujen tarjontaan sovelletaan erillisiä ehtoja tai Korttietutiivistelmää. Basic Card -korttiin ei sisälly Korttietuja.

19.2 Kortinhaltija voi milloin tahansa ilmoittaa American Expressille kirjallisesti, että Kortinhaltija haluaa luopua Kortinhaltijan Korttieduista. Tällaisissa tapauksissa American Express peruuttaa Kortinhaltijan Kortin ja, olettaen, että American Expressin normaalit kelpoisuusvaatimukset täyttyvät, myöntää Kortinhaltijalle joko tämän valitseman toisen Premium-kortin tai, Kortinhaltijan niin halutessa, Basic Card -kortin.American Express hyvittää Kortinhaltijalle Kortin jäsenyysmaksun pro rata -periaatteella (ellei Kortinhaltija päätä hakea toista Premium-korttia, joka hänelle myönnetään, jolloin American Express hyvittää erotuksen, jos uuden Premium-kortin jäsenyysmaksu on pienempi, tai vastaavasti veloittaa erotuksen, jos uuden Premium-kortin jäsenyysmaksu on suurempi.)

19.3 Toisen Kortin valinta ei merkitse Tilin tai Sopimuksen päättämistä, eikä vaikuta American Expressin tai Kortinhaltijan oikeuteen irtisanoa tai purkaa tämä Sopimus. American Express kuitenkin pidättää itsellään oikeuden perustaa Kortinhaltijalle uusi Tili Kortinhaltijan Kortin uudelleen myöntämisen yhteydessä.

19.4Kolmansien osapuolten toimittamiin Korttietuihin sovelletaan kyseisen osapuolen ehtoja. Kaikki erimielisyydet tulee sopia suoraan kolmannen osapuolen kanssa. American Express ei ole vastuussa Korttieduista, jotka eivät ole suoraan American Expressin tarjoamia.

19.5 American Expressillä tai kolmannella toimittajaosapuolella on oikeus muuttaa Korttietujen laajuutta ja ehtoja tai peruuttaa niitä. Mikäli mahdollista, American Express ilmoittaa Kortinhaltijalle Korttietujen muuttumisesta tai peruuttamisesta etukäteen.

19.6 Kortinhaltija on vastuussa Korttiedut korvaavien palvelujen hankinnasta tai uusien maksujärjestelyjen sopimisesta Korttietuja toimittavan kolmannen osapuolen kanssa (olettaen, että kyseinen osapuoli edelleen toimittaa kyseisiä palveluja suoraan), jos:

19.6.1 Tämä Sopimus irtisanotaan tai puretaan ja Tili lopetetaan; tai

19.6.2 Kortinhaltija valitsee toisen Kortin, joka ei sisällä Korttietuja tai samoja Korttietuja.

19.7American Express voi saattaa Kortinhaltijan saataville tarjouksia lisätuotteista tai -palveluista, jotka eivät liity Tiliin ja Korttiin. Jos Kortinhaltija hyväksyy tällaisen tarjouksen, Tililtä veloitetaan tällaisiin tuotteisiin ja palveluihin sovellettavat maksut ja palkkiot. Jos tuotteet tai palvelut ovat kolmannen osapuolen toimittamia, American Express saattaa saada korvauksen kyseiseltä toimittajalta. Tällaisten korvausten suuruus riippuu toimittajasta ja tuotteesta tai palvelusta.

20. VAKUUTUKSET

20.1.American Express Insurance Services tarjoaa vakuutustuotteita, joiden arvioidaan kiinnostavan American Expressin asiakkaita. Tässä roolissa American Express Insurance Services toimii eri vakuutusyhtiöiden vakuutusedustajana, mutta ei American Expressin asiakkaiden tai Kortinhaltijan toimeksiannosta. Nämä vakuutustuotteet ovat erillisiä tuotteita tiettyihin Korttituotteisiin sisältyviin vakuutuksiin nähden.

20.2.American Express saa tässä yhteydessä vakuutuksenantajilta korvauksen, joka saattaa vaihdella eri vakuutuksenantajien ja tuotteiden kesken. Tietyissä tapauksissa American Express -ryhmään kuuluva yritys saattaa olla vakuutuksenantaja tai jälleenvakuuttaa kyseisen riskin ja saada tuloa tästä. Vakuutuksenantajan ja vakuutustuotteiden valintaan saattavat vaikuttaa American Expressin saamat tulot.

20.3. Kaikilla asiakkailla on vapaus valita, haluavatko he ostaa vakuutuksen American Express Insurance Services -palvelun kautta vai kääntyä jonkin toisen edustajan tai vakuutuksenantajan puoleen.

20.4American Express Insurance Services on osa vakuutusyhtiö Viatoria, Magnus Ladulåsgatan 5, Stockholm, Ruotsi (rekisterinumero 516401-8235).Vakuutusyhtiö Viatorin toimintaa valvoo Ruotsin rahoitustarkastusviranomainen (Finansinspektionen).

21. KADONNUT TAI VARASTETTU KORTTI, VIRHEELLISET TAPAHTUMAT JA TILIN VÄÄRINKÄYTTÖ

21.1 Kortinhaltijan tulee ilmoittaa American Expressin Asiakaspalveluun heti puhelimitse, mikäli:

21.1.1 Kortti on kadonnut tai varastettu;

21.1.2 Korvaava Kortti ei ole saapunut perille;

21.1.3 joku ulkopuolinen saa haltuunsa Tunnuksen tai muuta Korttiin liittyvää tietoa;

21.1.4 Kortinhaltija epäilee, että Tiliä tai Korttia on käytetty ilman Kortinhaltijan suostumusta tai että sitä on käytetty väärin muulla tavoin;

21.1.5 Kortinhaltija epäilee, että maksutapahtuman käsittelyssä on tapahtunut virhe; tai

21.1.6 Kortinhaltija Tiliotetta tarkastaessaan havaitsee, että Tililtä on veloitettu Toistuva Veloitus, jonka Kortinhaltija on aikaisemmin pyytänyt Jäsenliikettä peruuttamaan.

21.2 Jos Kortinhaltijan kadonneeksi tai varastetuksi ilmoittama Kortti myöhemmin löytyy, Kortinhaltijan tulee leikata Kortti kahtia, palauttaa se American Expressille ja odottaa Korvaavaa Korttia.

21.3 Kortinhaltija on vastuussa Kortin oikeudettomasta käytöstä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

21.3.1 Kortinhaltija on antanut kolmannen osapuolen käyttää Korttia tai Tunnusta;

21.3.2 Kortin tai Tunnuksen katoaminen tai joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai Kortin tai Tunnuksen oikeudeton käyttö johtuu Kortinhaltijan huolimattomuudesta käyttää Korttia tai Tunnusta tämän Sopimuksen mukaisesti; tai

21.3.3 Kortinhaltija on laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa American Expressille ilman aiheetonta viivettä Kortin tai Tunnuksen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

21.4 Kortinhaltijan enimmäisvastuu edellä kohdissa 21.3.2 ja 21.3.3 kuvatusta Kortin tai Koodin oikeudettomasta käytöstä on 150 euroa, ellei Kortinhaltija ole toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

21.5 Kortinhaltija ei ole vastuussa Kortin tai Koodin oikeudettomasta käytöstä seuraavissa tapauksissa:

21.5.1 Korttia tai Tunnusta käytetään sen jälkeen, kun Kortinhaltija on ilmoittanut American Expressille Kortin tai Tunnuksen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;

21.5.2 American Express on laiminlyönyt huolehtia siitä, että Kortinhaltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa kohdassa 21.5.1 tarkoitettu ilmoitus; tai

21.5.3 Jäsenliike ei ole varmentanut Kortin käyttöoikeutta asiaan kuuluvalla tavalla.

Kortinhaltija on kuitenkin vastuussa Kortin tai Koodin oikeudettomasta käytöstä, jos hän on tahallisesti tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muutoin petollisella tavalla.

21.6 Kortinhaltija suostuu tekemään yhteistyötä American Expressin kanssa Tilin väärinkäytön selvittämiseksi, mukaan lukien rikosilmoituksen tekeminen poliisille ja kirjallisen selvityksen, Toistuvan Veloituksen peruuttamistodisteen tai muun tiedon toimittaminen American Expressille pyydettäessä. Kortinhaltija niin ikään hyväksyy sen, että American Express voi toimittaa Tilin väärinkäyttöön liittyviä tietoja viranomaisille.

21.7 Jos Veloitus on virheellinen ja jos virhe johtuu American Expressistä, American Express peruu Veloituksen ja hyvittää Tiliä.

21.8 Jos Kortinhaltija ottaessaan American Expressiin yhteyttä toimittaa American Expressille perusteet kiistää maksutapahtuma, American Express käynnistää tutkimuksen ja asettaa Kortinhaltijan Tilille väliaikaisen hyvityksen, jonka suuruus vastaa kyseisen maksutapahtuman summaa. Kun tutkimus on viety loppuun, American Express oikaisee Tilin tutkimustulosten perusteella.

22. HYVÄKSYTTYJEN VELOITUSTEN HYVITYKSET

22.1 Tätä kohtaa sovelletaan vain Euroopan talousalueella sijaitsevissa Jäsenliikkeissä tehtyihin Veloituksiin.

22.2 Joillakin Jäsenliikkeillä, kuten autovuokraamoilla ja hotelleilla, on oikeus kansainvälisen tavan mukaisesti tehdä Veloitus jälkikäteen, vaikka täsmällinen summa ei olisi ollut tiedossa Veloitusta hyväksyttäessä.

22.3 Kortinhaltija voi pyytää Veloituksen hyvitystä, jos hän ei Veloituksen hyväksymisen ajankohtana tiennyt maksutapahtuman tarkkaa summaa ja Kortinhaltijan Tiliotteessa näkyvä summa on suurempi kuin Kortinhaltija saattoi Kortinhaltijan aiemman kulutuskäyttämisensä, tämän Sopimuksen ja muiden asiaan liittyvien olosuhteiden perusteella kohtuudella odottaa.

22.4 Kortinhaltijan on lähetettävä hyvityspyyntö kahdeksan (8) viikon kuluessa maksutapahtuman päiväyksestä.

22.5 American Express tutkii Kortinhaltijan hyvityspyynnön. Kortinhaltijan tulee antaa American Expressille kaikki mahdolliset Kortinhaltijan tiedossa olevat tiedot maksutapahtumaan liittyvistä olosuhteista. American Express voi luovuttaa nämä tiedot muille asiaa tutkiville yrityksille tai henkilöille.

22.6 Kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun American Express on vastaanottanut Kortinhaltijalta täydelliset tiedot ja dokumentaation Kortinhaltijan hyvityspyynnöstä (mukaan lukien tiedot, joita American Express voi tarvita varmistaessaan, että Kortinhaltijan hyvityspyyntö koskee tässä kohdassa tarkoitettua maksutapahtumaa), American Express päättää että Tiliä hyvitetään tai toimittaa selityksen siitä, miksi se kieltäytyy tekemästä näin. American Express pidättää oikeuden oikaista Tili tämän mukaisesti.

23. SOPIMUKSEN MUUTOKSET

23.1 American Express voi milloin tahansa muuttaa mitä tahansa tämän Sopimuksen ehtoja, mukaan lukien maksut, Korttityypit, miten American Express kohdistaa maksuja ja soveltaa Korttietuja sekä Tiliin liittyvät palvelut ja Kortinhaltijan maksuvelvoitteisiin vaikuttavat muutokset.

23.2American Express ilmoittaa Kortinhaltijalle tämän Sopimuksen ehtoja koskevista muutoksista lähettämällä Kortinhaltijalle tämän Sopimuksen kohdan ”Ilmoitukset” mukaisen kirjallisen Ilmoituksen kaksi (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.Kortinhaltijan katsotaan hyväksyvän muutokset, ellei Kortinhaltija ilmoita American Expressille ennen muutosten voimaantulopäivämäärää, ettei hyväksy muutoksia. Jos Kortinhaltija ilmoittaa että hän ei hyväksy muutoksia, tämä Sopimus päättyy sinä päivänä, kun muutokset tulevat voimaan.

23.3 Kortinhaltija voi irtisanoa tämän Sopimuksen ja lopettaa Tilin välittömästi tämän Sopimuksen kohdan ”Sopimuksen voimassaoloaika, irtisanominen ja purkaminen” mukaisesti, kuluitta ennen muutosten voimaantulopäivää.

24. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

24.1 American Expressillä on oikeus siirtää, luovuttaa tai myydä tähän Sopimukseen perustuvat oikeutensa, etunsa tai velvoitteensa mille tahansa American Express -konserniin kuuluvalle yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle.

24.2 Jos American Express tekee tai aikoo tehdä näin, Kortinhaltija suostuu siihen, että American Express voi antaa tietoa Kortinhaltijasta ja Tilistä sille kolmannelle osapuolelle joka on kyseessä olevan sopimuksen osapuoli, mikäli osapuolet solmivat salassapito- ja/tai tietojenkäsittelysopimuksen. Kohdassa 24.1 mainitulla sopimuksen siirrolla tai tämän kohdan mukaisella tiedon siirrolla ei ole vaikutusta Kortinhaltijan lakisääteisiin oikeuksiin. American Express ilmoittaa Kortinhaltijalle mahdollisista Kortinhaltijan henkilötietojen rekisterinpitäjään liittyvistä muutoksista.

24.3 Kortinhaltijalla ei ole oikeutta siirtää tähän Sopimukseen perustuvia oikeuksiaan tai velvoitteitaan kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle.

25. LAINVASTAISET TAI PÄTEMÄTTÖMÄT EHDOT

Jos minkään tämän Sopimuksen ehdon katsotaan osittain tai kokonaan olevan pätemätön tai muuttuvan pätemättömäksi tai jos sitä ei sovellettavan lainsäädännön, säädöksen, ohjeen tai muun soveltuvan säännöstön mukaisesti voida soveltaa, tulee kyseinen ehto jättää huomiotta tai muuttaa sitä soveltuvan säännöstön mukaisesti soveltamisen yhteydessä.Tämä ei vaikuta tämän Sopimuksen muiden ehtojen pätevyyteen tai sovellettavuuteen.

26. TILIN TAI KORTIN SULKEMINEN

26.1 American Express voi sulkea Tilin tai estää tietyn Kortin käytön välittömästi:

26.1.1. Tilin tai Kortin turvallisuuteen liittyvien seikkojen vuoksi;

26.1.2. jos on olemassa epäily Tilin tai Kortin oikeudettomasta (ei hyväksytystä) tai petollisesta käytöstä; tai

26.1.3. jos riski siitä, ettei Kortinhaltija kykene täyttämään maksuvelvollisuuksiaan American Expressille on kasvanut oleellisesti. Oleellisesti kasvanut riski voi olla olemassa joko sen perusteella, että Tilinhaltijan käyttäytymismalli palvelua käytettäessä voidaan yleisesti arvioida sellaiseksi, että siihen liittyy oleellisesti kasvanut riski tai se voi myös liittyä Kortinhaltijan taloudellisesta tai vastaavasta tilanteesta saatavilla olevaan tietoon.

26.2 American Express koettaa ennen kyseisten toimenpiteiden toteuttamista, jos mahdollista, mutta muutoin mahdollisimman pian tavoittaa Kortinhaltijan tiedottaakseen hänelle toimenpiteistä ja niihin johtaneista syistä, ellei kyseinen tieto vaaranna objektiivisesti perusteltuna turvallisuutta tai tiedottaminen ole lain mukaan kiellettyä.

26.3. Tilin sulkemisella tai Kortin käytön estämisellä ei ole vaikutusta Kortinhaltijan tämän Sopimuksen mukaisiin vastuisiin.

26.4. Kortti tai Tili avataan uudelleen, jos Tilin sulkemiseen tai Kortin käytön estämiseen johtanutta syytä ei enää ole olemassa ja American Express on saanut tästä tiedon. Kortinhaltija voi ottaa yhteyttä American Expressin Asiakaspalveluun saadakseen tietoa kyseisessä tilanteessa asetetuista vaatimuksista.

27. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA, IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN

27.1 Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi.

27.2 Kortinhaltija voi peruuttaa tämän Sopimuksen ilmoittamalla siitä American Expressille pysyvällä tavalla neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä päivämäärästä, kun Sopimus on solmittu, tai siitä myöhemmästä hetkestä, jolloin Kortinhaltija vastaanottaa sovellettavan lain mukaan vaadittavat ehdot ja tiedot kirjallisessa tai sähköisessä muodossa. Kortinhaltijan tulee viipymättä ja viimeistään kolmekymmentä (30) päivää sen jälkeen, kun hän on ilmoittanut American Expressille tämän Sopimuksen peruuttamisesta, suorittaa maksu kaikista Veloituksista, jotka Kortinhaltija on tämän Sopimuksen perusteella velvollinen maksamaan, sekä leikata kahtia ja palauttaa American Expressille kaikki Kortit, joita peruutus koskee. Jos Kortinhaltija peruuttaa Sopimuksen edellä mainitun neljäntoista (14) päivän kuluessa Kortinhaltija on vastuussa kaikista sovellettavissa olevista ja kertyneistä Veloituksista, lukuun ottamatta Kortinhaltijan jäsenyysmaksua.

27.3 Kortinhaltija voi milloin tahansa irtisanoa tämän Sopimuksen ja lopettaa Tilin pyytämällä American Expressiä lopettamaan Tilin kirjallisesti ja:

27.3.1 maksamalla kaikki Tilin velat, mukaan lukien laskuttamattomat Veloitukset;

27.3.2 leikkaamalla kahtia ja palauttamalla American Expressille kaikki Tiliä varten myönnetyt Kortit;

27.3.3 lopettamalla Tilin ja Korttien käytön; ja

27.3.4 ottamalla välittömästi yhteyttä kaikkiin Jäsenliikkeisiin lakkauttaakseen Tililtä veloitettavat Toistuvat Veloitukset. Kortinhaltijan tulee toimittaa American Expressille lakkautusta koskeva todiste, joka voi olla joko peruutusnumero tai Jäsenliikkeen kirjallinen vahvistus, hyvissä ajoin ennen kuin seuraava Toistuva Veloitus on määrä veloittaa Tililtä.

27.4 American Express lopettaa Tilin vasta, kun Kortinhaltija on noudattanut kaikkia yllä kohdassa 27.3 mainittuja vaatimuksia.

27.5 Kortinhaltija voi irtisanoa Kortin ilmoittamalla siitä American Expressille kirjallisesti ja leikkaamalla Kortin kahtia ja palauttamalla sen American Expressille. Kortinhaltijan vastuu kaikista Tilille tehtävistä Veloituksista jatkuu myös sen jälkeen, kun American Express on saanut irtisanomista koskevan ilmoituksen. American Express voi avustaa Rinnakkaiskortin takaisinsaamisessa, jos se on tarkoituksenmukaista.

27.6 American Expressillä on aina oikeus irtisanoa tämä Sopimus ja Tili sekä Tiliin liittyvät Kortit ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla kaksi (2) kuukautta etukäteen.

27.7 American Express voi purkaa tämän Sopimuksen ja lopettaa Tilin välittömin vaikutuksin, jos:

27.7.1 Kortinhaltija rikkoo tätä Sopimusta oleellisella tavalla;

27.7.2 Kortinhaltija on antanut American Expressille vääriä tai harhaanjohtavia tietoja;

27.7.3 Kortinhaltija on maksukyvytön tai, vaarassa tulla maksukyvyttömäksi, jos Kortinhaltija on hakeutunut velkasaneeraukseen tai jos Kortinhaltija on muiden perintätoimenpiteiden kohteena. Maksukyvyttömyys käsittää tilanteet, joissa Kortinhaltija ei ole kohtuullisesti voinut arvioida olevansa kykenevä maksamaan seuraavassa Tiliotteessa ilmoitettua velkaa; tai

27.7.4 Kortinhaltijalla ei sovellettavan lainsäädännön mukaan ole oikeutta American Express -konserniin kuuluvien yhtiöiden myöntämään Tiliin tai Korttiin tai jos Kortinhaltijan henkilöön tai Kortin tai Tilin käyttöön kohdistuu epäily laittomista toimista.

27.8 Tämä Sopimus puretaan ja Tili ja kaikki Tilille myönnetyt Kortit lopetetaan välittömin vaikutuksin, jos Kortinhaltija kuolee, asetetaan konkurssiin tai jos Kortinhaltijalle nimetään edunvalvoja tai jos Kortinhaltijalla jostakin muusta syystä ei ole enää oikeutta hallinnoida omaa omaisuuttaan.

27.9 Jos Kortinhaltija vastaanottaa Tiliotteen maksetusta tai maksamattomasta summasta, se ei tarkoita, että Tiliä voisi jälleen käyttää.

27.10 Kun tämä Sopimus irtisanotaan tai puretaan, kaikki Tiliin kohdistuvat maksamattomat Veloitukset kerääntyvät Tilille, kunnes ne on maksettu täysimääräisesti ja Tilin käyttö päättyy. Tähän sisältyvät kaikki Toistuvat Veloitukset (katso tämän Sopimuksen kohta ”Toistuvat Veloitukset”), jotka Kortinhaltijan tulee lakkauttaa. Tilin lopettamisen jälkeiseen aikaan kohdistuva mahdollisesti jäljellä oleva osa Kortinhaltijan jäsenyysmaksua palautetaan.

27.11 Kun tämä Sopimus irtisanotaan tai puretaan, kaikki Tiliin kohdistuvat maksamattomat Veloitukset, mukaan lukien sellaiset, joita ei ole vielä laskutettu, tulee maksaa tämän Sopimuksen päättymisen tai purkamisen astuessa voimaan. Tili lopetetaan lopullisesti vasta kun kaikki Tiliin kohdistuvat maksamattomat Veloitukset on suoritettu.

27.12 Jos American Express irtisanoo tai purkaa tämän Sopimuksen tai lopettaa Kortin tämän kohdan mukaisesti, lopettaminen koskee myös kaikkia muita American Expressin Kortinhaltijalle myöntämiä Kortteja.

28. VELAN ERITYISET ERÄÄNTYMISPERUSTEET

28.1 Jos maksu on viivästynyt ainakin yhdellä (1) kuukaudella ja on edelleen maksamatta, American Expressillä on oikeus eräännyttää koko Tiliin kohdistuva velka maksettavaksi. American Expressillä on myös oikeus eräännyttää erääntymätön velka maksettavaksi, jos Kortinhaltija on antanut American Expressille vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, joka on vaikuttanut Tilin myöntämiseen tai sen ehtoihin, tai jos Kortinhaltija on muulla oleellisella tavalla rikkonut tätä Sopimusta.

28.2 Velan erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon tai, mikäli Kortinhaltijalle on aikaisemmin ilmoitettu laiminlyödystä maksusta tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun American Express on lähettänyt Kortinhaltijalle eräännyttämistä koskevan ilmoituksen. Jos Kortinhaltija edellä mainitun ajan kuluessa maksaa viivästyneen summan tai korjaa sopimusrikkomuksen, erääntyminen raukeaa. Viivästyneistä maksuista voidaan veloittaa tämän Sopimuksen kohdan ”Maksut” mukainen myöhästymismaksu. Käyttäessään oikeuttaan vaatia eräännyttämistä American Express ottaa huomioon sellaiset sosiaaliset suoritusesteet, joihin Kuluttajansuojalaissa (20.1.1978/38, muutoksineen), viitataan jos maksun laiminlyönti johtuu Kortinhaltijan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta syystä, johon Kortinhaltija ei voi vaikuttaa, ellei tämä olisi American Expressin kannalta ilmeisen kohtuutonta viivästymisen keston ja muut olosuhteet huomioon ottaen.

28.3 American Expressillä on oikeus ilmoittaa maksujen laiminlyönnit luottotietorekistereihin, ja kyseisten rekistereiden ylläpitäjillä on oikeus kirjata tiedot, mikäli Kortinhaltijan vastuulla oleva erääntynyt maksu on viivästynyt yli kuusikymmentä (60) päivää alkuperäisestä eräpäivästään ja mikäli samalla on kulunut vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää siitä, kun Kortinhaltijalle on lähetetty maksumuistutus, jossa häntä on muistutettu laiminlyöntiä koskevan mahdollisen maksuhäiriömerkinnän lisäyksestä luottotietorekisteriin, ja mikäli maksun laiminlyönti ei ole seurausta sellaisesta sosiaalisesta suoritusesteestä, josta American Express on todistettavasti saanut tiedon.

29. ILMOITUKSET

29.1. Kortinhaltijalle osoitetut Tiliotteet ja muut ilmoitukset, kuten tähän Sopimukseen tehtäviä muutoksia koskevat ilmoitukset (”Ilmoitukset”), lähetetään postitse Kortinhaltijan viimeiseksi ilmoittamaan osoitteeseen, ja niiden katsotaan saapuneen perille seitsemän (7) päivää Ilmoituksen lähettämisen jälkeen. Kortinhaltijan tulee näin ollen aina ilmoittaa American Expressille osoitteenmuutoksesta ja varmistaa, että American Expressillä on aina Kortinhaltijan voimassa oleva puhelinnumero.

29.2. Jos American Express tarjoaa verkkopalveluja, Kortinhaltija voi liittää Tilin verkkopalveluun, johon sisältyy Ilmoitusten lähettäminen sähköisesti. Sähköinen Ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi kirjallisena silloin, kun se on lähetetty Kortinhaltijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai kun se on linkin avulla tai muulla tavoin asetettu saataville American Expressin internetsivustolle.

29.3. Jos Kortinhaltijan osoite tai muut yhteystiedot, kuten puhelinnumero (tai edellä kohdan 29.2 mukaisissa tilanteissa sähköpostiosoite), eivät ole voimassa, American Express saattaa katsoa Kortinhaltijan rikkoneen tätä Sopimusta ja lopettaa Kortinhaltijaan kohdistuvat yhteydenottoyritykset, kunnes ajantasaiset tiedot on vastaanotettu. Kortinhaltija on niin ikään velvollinen ilmoittamaan American Expressille muutoksista muihin tietoihin, joita Kortinhaltija on Tiliä ja Korttia koskevan hakemuksen yhteydessä antanut.

29.4. Suojana petoksia vastaan ja varmistaakseen virheettömän tunnistuksen American Express voi pyytää Kortinhaltijalta tiettyjä asiakirjoja Kortinhaltijan hakiessa Korttia ja Tiliä tai muuttaessa osoitettaan. Joitakin lähetyksiä voidaan lähettää ainoastaan osoitteeseen, jossa henkilö on kirjoilla, ellei muuta ole erikseen sovittu.

30. OIKEUKSISTA LUOPUMATTOMUUS

Mikäli American Express ei käytä jotakin tämän Sopimuksen mukaista oikeuttaan, tämä ei tarkoita American Expressin oikeuksista luopumista eikä estä American Expressiä vetoamasta niihin myöhemmin.

31. REKLAMAATIOT

31.1 Jäsenliike, joka on tarjonnut tavaroita tai palveluja Korttia tai Tiliä käyttäen suoritettua maksua vastaan on vastuussa Kortinhaltijaa kohtaan tavaroiden ja palvelujen laadusta, ominaisuuksista ja toimituksesta, sovellettavien sopimusehtojen ja sen maan lainsäädännön mukaisesti, jossa hankinta on tehty. Reklamaatiot ja muut tavaroita ja palveluja koskevat valitukset tulisi siis näin ollen osoittaa ensisijaisesti Jäsenliikkeelle.

Jos Jäsenliike ei täytä sopimusvelvollisuuksiaan Kortinhaltijaa kohtaan, Kortinhaltija voi esittää sopimusrikkomukseen perustuvaa rahasuoritusta koskevan vaatimuksensa myös American Expressille. Vaatimus on esitettävä kohtuullisen ajan kuluessa, ilman aiheetonta viivettä. Kortinhaltijan vaade American Expressille voi koskea maksusta pidättäytymistä, tuotteen tai palvelun hinnan hyvitystä, vahingonkorvausta tai jotakin muuta rahakorvausta. American Expressillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta maksaa Kortinhaltijalle suurempaa summaa kuin American Express on Kortinhaltijalta maksuina vastaanottanut.

Mikäli Kortinhaltija Jäsenliikkeen sopimusrikkomuksen vuoksi pidättäytyy maksamasta tuotteen tai palvelun hintaa, Kortinhaltija ei kuitenkaan saa pidättää sellaista summaa, joka mitä ilmeisimmin ylittää vaatimukset, joihin Kortinhaltija on viiveen tai vian vuoksi oikeutettu. Kortinhaltija on vastuussa sellaisista maksun laiminlyönneistä ja seuraamuksista, jotka johtuvat perusteettomasta maksusta pidättäytymisestä.

31.2 Tiliotteessa esiintyvää virhettä koskevat reklamaatiot tulee tehdä tämän Sopimuksen kohdassa 5.2 ”Tiliotteet” kuvatulla tavalla ja siinä mainitun ajan kuluessa.

31.3 Kortinhaltijan on tehtävä yhteistyötä American Expressin kanssa, kun on kyse reklamaatiosta. Tämä käsittää Kortinhaltijan velvollisuuden toimittaa American Expressille reklamaatioon liittyviä asiakirjoja ja muuta tietoa pyydettäessä.

32. VALITUKSET

32.1 Kortinhaltijan, joka ei ole tyytyväinen American Expressin käsittelemän asian lopputulokseen, tulisi pääsääntöisesti ottaa yhteyttä asiaa käsitelleeseen American Expressin työntekijään. Jos Kortinhaltija ei ole tämän yhteydenoton jälkeen tyytyväinen, hän voi ilmoittaa asiasta kirjallisesti asiakaspalautteesta vastaavalle henkilölle osoitteeseen American Express, 00070 AMERICAN EXPRESS, Suomi. Ilmoituksen tulee sisältää tarkka kuvaus asiasta, kopiot siihen liittyvistä asiakirjoista ja valituksen syyt. Asiakaspalautteesta vastaava henkilö selvittää valituksen ja ilmoittaa vastauksen asiaan normaalisti neljän (4) viikon kuluessa täydellisen valituksen saapumisesta. Tapauksissa joissa tarvitaan kolmansien osapuolten lausuntoja tai jos tapaus on muutoin monimutkainen, tätä määräaikaa voidaan pidentää vielä neljällä (4) viikolla. Jos asiakaspalautteesta vastaava henkilö ei vielä kahdeksan (8) viikon kuluttua voi antaa päätöstä asiassa, Kortinhaltijalle tulee ilmoittaa viivästyksen syyt ja arvio siitä, kuinka kauan asian selvittämisen vielä oletetaan kestävän.

32.2 Kortinhaltija voi myös keskustella asiasta puolueettoman osapuolen kanssa ottamalla yhteyttä Kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajavirasto.fi) ja/tai hän voi viedä asian Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (Hämeentie 3, 00531 Helsinki, Suomi, www.kuluttajariita.fi). Kuluttajariitalautakunta antaa suosituksen siitä, kuinka kuluttajan ja luotonantajan välinen riita tulisi ratkaista.

33. OIKEUKSIEN LUOVUTUS

33.1 Jos American Express hyvittää Tiliä Kortinhaltijan tekemän, Jäsenliikkeen kaltaista kolmatta osapuolta vastaan esitetyn vaateen johdosta, Kortinhaltijan katsotaan automaattisesti siirtäneen ja luovuttaneen American Expressille kaikki American Expressin Tilille hyvittämää summaa vastaavat oikeudet ja vaateet, joita Kortinhaltija kohdistaa, on kohdistanut tai voi kohdistaa kolmanteen osapuoleen.

33.2 American Expressin hyvitettyä summan Tilille, Kortinhaltija suostuu olemaan esittämättä vaateita tai vaatimatta korvausta kolmannelta osapuolelta summasta, jonka American Express on hyvittänyt Tilille.

33.3 Kortinhaltija suostuu myös yhteistyöhön American Expressin kanssa, jos American Express päättää vaatia kolmannelta osapuolelta hyvitettyä summaa vastaavan summan. Yhteistyö sisältää muun muassa American Expressin pyytämien asiakirjojen allekirjoittamista ja tarvittavien tietojen antamista. Tilille maksettu hyvitys ei velvoita American Expressiä toimimaan näin myöhemmin.

34. SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

34.1. Tähän Sopimukseen ja sitä koskeviin asioihin sovelletaan Suomen lakia. Kortin markkinoinnissa noudatetaan Suomen lakia.

34.2. Mahdolliset riitatapaukset ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa. Jos Kortinhaltijan kotipaikka sijaitsee Suomen ulkopuolella, American Expressillä on myös oikeus saattaa vireille kanne kyseisessä maassa.

34.3 Kortinhaltija on velvollinen noudattamaan kaikkia valuuttasäännöstelymääräyksiä tai paikallisia sääntöjä, jos ne soveltuvat Kortin ja/tai Tilin käyttöön.

35. VEROT, TULLIMAKSUT JA VASTAAVAT MAKSUT

Kortinhaltijan on maksettava kaikki verot, tullimaksut ja muut maksut, jotka lain, asetuksen tai muun säädöksen nojalla koskevat Tiliä, Korttia, Veloitusta Tilillä tai Kortinhaltijan Tilin käyttöä eri maissa.

36. VASTUUNRAJOITUS

36.1 American Express ei ole vastuussa Kortinhaltijalle:

36.1.1 vahingosta, joka aiheutuu siitä, ettei Korttia hyväksytä maksuvälineenä tai jos Kortin hyväksyntä viivästyy;

36.1.2 Kortinhaltijan Tililtä veloittamien tavaroiden ja palveluiden laadusta, ominaisuuksista ja toimituksesta, mukaan lukien riitatapaukset, jotka liittyvät Jäsenliikkeen toimittamaan ja Tililtä veloitettuun tuotteen tai palveluun, ellei vastuu johdu Kuluttajansuojalaista (20.1.1978/38, muutoksineen);

36.1.3 Kortin toimintahäiriöstä tai viasta;

36.1.4 muissa tapauksissa aiheutuvista vahingoista, jotka aiheutuvat American Expressin kykenemättömyydestä täyttää tämän Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai viiveestä niiden täyttämisessä jos, kykenemättömyyden tai viiveen on aiheuttanut Suomen lainsäädäntö tai muu viranomaistoimi, sota, lakko, saarto, boikotti, työtaistelutoimenpide, järjestelmän toimintahäiriö;

36.1.5. vahingosta, joka aiheutuu käytetyn tietojenkäsittelyjärjestelmän tai tiedonsiirron toimimattomuudesta tai puutteellisuudesta;

36.1.6. vahingosta, joka aiheutuu jostakin muusta American Expressin vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta seikasta tai jos American Express on noudattanut tavanomaista huolellisuutta; eikä

36.1.7 epäsuorasta vahingosta tai vahingosta, joka on ollut vaikea ennakoida, eikä viranomaisten tai tuomioistuinten Kortinhaltijalle määräämistä sakoista, rangaistuksista tai muista vastaavista kuluista.

37. AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LTD

American Express Services Europe Limited, filial - sivuliikettä, 00070 AMERICAN EXPRESS, Suomi (Y-tunnus 1036910-0), valvoo Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitustarkastusviranomainen, The Financial Conduct Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London, England, E14 5HS (www.fca.org.uk), yhteistyössä Suomen Finanssivalvonnan kanssa, Snellmaninkatu, PL 159, 00101 Helsinki (www.finanssivalvonta.fi).

American Express Services Europe Limited, filial - sivuliike on American Express Services Europe Limited, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX (rekisteröintitunnus 1833139) sivuliike, joka on Payment Services Regulations (viitenumero 415532) -säännösten mukainen maksupalvelulaitos ja Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitustarkastusviranomaisen valvottava.

American Expressin Asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteeseen 00070 AMERICAN EXPRESS, Suomi, puhelimitse numeroon +358 (9) 6132 0400 tai sähköpostitse consumercardhelsinki@aexp.com tai muulla American Expressin Kortinhaltijalle ilmoittamalla tavalla.

AMERICAN EXPRESS -MAKSUKORTTIHINNASTO

MAKSUTYYPPI

KORTTI

SOVELLETTAVA MAKSU

Kortinhaltijan jäsenyysmaksu

American Express -maksukortti – Basic Card -kortti

€0

American Express -maksukortti – Green Card -kortti

€50,00

American Express -maksukortti – Gold Card -kortti

€170,00

American Express -maksukortti – Platinum Card -kortti

€700,00

Jäsenyysmaksuun sisältyy yksi (1) ylimääräinen Pääkortinhaltijan nimissä oleva Kortti

Rinnakkaiskortinhaltijan jäsenyysmaksu

American Express -maksukortti – Basic Card -kortti

Ei sovellettavissa (Rinnakkaiskortteja ei myönnetä)

American Express -maksukortti – Green Card -kortti

€25,00 / Rinnakkaiskortti

American Express -maksukortti – Gold Card -kortti

€70,00 / Rinnakkaiskortti

American Express -maksukortti – Platinum Card -kortti

Jäsenyysmaksuun sisältyy yksi (1) Platinum Card -Rinnakkaiskortti ja neljä (4) Gold Card -Rinnakkaiskorttia

Membership Rewards -ohjelma

American Express -maksukortti – Basic Card -kortti

Ei sovellettavissa (Membership Rewards -ohjelma ei ole saatavissa)

American Express -maksukortti – Green Card -kortti

€25,00

American Express -maksukortti – Gold Card -kortti

Sisältyy jäsenyysmaksuun

American Express -maksukortti – Platinum Card -kortti

Sisältyy jäsenyysmaksuun

Muita maksuja sovelletaan Tiliin. Katso lisätietoja Kortinhaltijan American Express -maksukorttiehdoista.