Yksityiskortit

Membership Rewards®

Palkinto-ohjelman ehdot 09/2009

 

 1.  Määritelmät
 2.  MR-ohjelman jäsenyys
 3.  Pisteiden kertyminen
 4.  Pisteiden käyttäminen
 5.  Peruuttamisoikeus etämyynnissä  
 6.  American Expressin oikeudet 


1. MÄÄRITELMÄT


1.1 American Expressillä tarkoitetaan American Express Services Europe Limited, yritystä jonka toiminta on pääasiassa tarjota maksukortteja ja muita rahoituspalveluja.


1.2 Korttitilillä tarkoitetaan American Expressin myöntämää henkilökohtaista American Expressin tiliä, joka laskutetaan euroissa. Korttitiliin on liitetty yksi tai useampi henkilökohtainen American Express -kortti.


1.3 Kortilla tarkoitetaan Korttitiliin liitettyä henkilökohtaista American Express -korttia.


1.4 Tilinhaltijalla tarkoitetaan henkilöä, jolle American Express on myöntänyt Korttitilin.


1.5 Kortinhaltijalla tarkoitetaan henkilöä, jolle American Express on myöntänyt henkilökohtaisen Kortin.


1.6 Korttiehdoilla tarkoitetaan korttisopimuksen ehtoja koskien American Express –kortin käyttöä.


1.7 Veloituksella tarkoitetaan niitä rahasummia, jotka maksetaan Korttia käyttäen, kirjataan korttitilille ja veloitetaan korttilaskussa.


1.8 MR-ohjelmalla tarkoitetaan Membership Rewards -ohjelmaa.


1.9 MR-jäsenellä tarkoitetaan Kortinhaltijaa, joka on liittynyt MR-ohjelmaan.


1.10 Palkinnoilla tarkoitetaan niitä American Expressin yhteistyökumppaneiden palveluita, tuotteita, arvoseteleitä tai pisteitä, joita MR-jäsen voi lunastaa MR-ohjelmasta kertyneillä pisteillään.


2. MR-OHJELMAN JÄSENYYS


2.1 MR-ohjelmaan voi liittyä henkilö, jolle American Express on myöntänyt Korttitilin, johon voi sisällyttää MR-ohjelman. Näin ollen ainoastaan pääkortinhaltija voi liittyä MR-jäseneksi. MR-ohjelmaan ei voi liittyä, mikäli Korttitilillä/Kortilla on erääntynyttä velkaa. MR-ohjelmaan ei voida liittää Yrityskortteja.

2.2 Liittymisen yhteydessä MR-jäsen saa erillisen MR-tilin Green Card -kortilleen ja/tai erillisen MR-tilin Gold Card -kortilleen ja/tai erillisen MR-tilin Platinum Card -kortilleen. MR-jäsen voi liittää MR-tiliinsä Korttitiliin liittyvät rinnakkaiskortit, jotka hänellä on hallussaan lukuun ottamatta Yrityskorttitiliä.

2.3 MR-ohjelman jäsenyydestä peritään 25 euron jäsenyysmaksu Green Card -Tilinhaltijoilta. Gold Card sekä Platinum Card -Tilinhaltijoille MR-ohjelma sisältyy Kortin jäsenyysmaksuun, ellei Korttiehdoissa ole toisin mainittu. Jäsenyysmaksu veloitetaan MR-tiliin liitetyltä Korttitililtä/Kortilta liittymisajankohtana ja tämän jälkeen vuosittain liittymisen ajankohtana. Liittymisajankohta on päivä, jolloin American Express hyväksyy Kortinhaltijan MR-jäseneksi.

2.4 Korttitiliin/Korttiin myönnetyt rinnakkaiskortit liitetään automaattisesti MR-ohjelmaan American Expressin hyväksyttyä Tilinhaltija MR-jäseneksi.

2.5 MR-jäsenellä on oikeus milloin tahansa irtisanoutua MR-jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti American Expressille. American Express ei hyvitä maksettua jäsenyysmaksua.

2.6 Mikäli American Express irtisanoo MR-tiliin liitetyn Korttitilin/Kortin, MR-jäsen menettää kaikki MR-tilillään olevat pisteet. Mikäli American Express aktivoi uudelleen irtisanotun MR-tiliin liitetyn Korttitilin/Kortin kuuden kuukauden sisällä irtisanomisesta, MR-jäsenellä on oikeus saada menetetyt pisteet takaisin.

2.7 Mikäli MR-jäsenellä on MR-tiliin liitettynä useampi Korttitili/Kortti ja hän irtisanoo omasta aloitteestaan sellaisen Korttitilin/Kortin, irtisanotun Korttitilin/Kortin veloituksista aikaisemmin saadut pisteet ovat jatkossakin voimassa niin kauan, kun MR-jäsenellä on jokin MR-tiliin liitetty Korttitili/Kortti ja MR-jäsen noudattaa näitä sääntöjä.

2.8 Mikäli MR-jäsenyys päättyy, koska Tilinhaltijan kaikki MR-tiliin liitetyt Korttitilit/Kortit irtisanotaan hänen omasta aloitteestaan, mutta Tilinhaltija kuitenkin säilyttää vähintään yhden Korttitilin, hänellä on myöhemmin mahdollisuus saada takaisin MR-tilillä MR-ohjelmasta eroamisen ajankohtana olleet pisteet. Tämä edellyttää, että Tilinhaltija liittyy uudelleen MR-ohjelmaan kuuden kuukauden kuluessa eroamisesta.

2.9 Jos kaikki MR-tiliin liitetyt Korttitilit/Kortit irtisanotaan ja MR-jäsen tämän perusteella, tai muusta syystä, lakkaa olemasta Kortinhaltija, MR-jäsenyys päättyy ja Tilinhaltija menettää kaikki MR-ohjelmassa saamansa pisteet välittömästi ja automaattisesti.

2.10 Mikäli MR-jäsen syyllistyy väärinkäytöksiin, American Expressillä on oikeus julistaa MR-tilille kertyneet pisteet menetetyiksi, irtisanoa MR-jäsenyys ja väärinkäytöksiin syyllistyneen MR-jäsenen kaikki Korttitilit ja Kortit. Väärinkäytöksiksi voidaan laskea mm. näiden sääntöjen rikkominen tai pisteiden ja dokumenttien väärentäminen.


3. PISTEIDEN KERTYMINEN


3.1 MR-ohjelman jäseneksi hyväksytty kortinhaltija saa MR-pisteitä jokaisesta eurosta (1), joka laskutetaan MR-tiliin liitetyltä Korttitililtä/Kortilta ja maksetaan Korttiehtojen mukaisesti, ellei Korttiehdoissa toisin mainita, seuraavasti: Green Card: yksi (1) MR-piste jokaisesta eurosta (1). Gold Card: yksi (1) MR-piste jokaisesta eurosta (1) sekä kaksi (2) MR-pistettä jokaisesta eurosta (1) ostoksista päivittäistavarakaupoissa ja huoltoasemilla olettaen, että jäsenliike välittää korttitapahtuman American Expressille oikealla toimialakoodilla, joka on luotu American Expressin ja jäsenliikkeen välille. Platinum Card: puolitoista (1,5) MR-pistettä jokaisesta eurosta (1). MR-jäsen ei kuitenkaan saa pisteitä seuraavista veloituksista:

a) Käteisnostoista, esimerkiksi automaattinostoista tai nostoista posti- tai pankkikonttoreista, American Express Traveller's Cheques -matkasekkien ostosta, valuutan ostosta ja vaihdosta eikä näistä tapahtumista aiheutuvista käsittelymaksuista tai vastaavista kustannuksista.
b) Huomautusmaksuista, perinnästä aiheutuvista kustannuksista eikä muista korttiehtojen mukaisista Korttitiliin/Kortiin liittyvistä kustannuksista ja maksuista mukaanlukien korttien jäsenyysmaksut ja viivästyskorot.

3.2 American Express voi yksin tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa myöntää MR-tiliin liitetyllä Kortilla tehtyjen ostosten veloituksista normaalista kertoimesta poikkeavia lisäpisteitä. Näitä erityiskampanjoita ja/tai erityistarjouksia koskevien erillisten sääntöjen lisäksi nämä säännöt koskevat soveltuvin osin myös kyseisistä tarjouksista kertyviä pisteitä.

3.3 Laskun loppusumman ylittävät maksut MR-tiliin liitetylle Korttitilille/Kortille eivät oikeuta MR-jäsentä saamaan pisteitä ennen, kun lisäveloituksia laskutetaan. Veloitukset, jotka maksetaan 30 päivää tai myöhemmin eräpäivän jälkeen, eivät oikeuta MR-pisteisiin.

3.4 American Express pidättää oikeuden päättää tapauskohtaisesti lasketaanko veloitus pisteitä tuottavaksi tapahtumaksi.

3.5 MR-jäsen saa pisteitä ainoastaan MR-jäsenyyden aikana suoritetuista veloituksista. Pisteitä ei myönnetä takautuvasti American Expressin laskuttamista veloituksista ennen MR-jäsenyyttä tai MR-jäsenyyden lakattua.

3.6 Kaikki pisteet, jotka MR-jäsen saa näiden sääntöjen mukaan, kerääntyvät juoksevasti vuoden aikana sille MR-tilille, johon Korttitili/Kortti on liitetty. Pisteet näkyvät kuukausittain korttilaskulla. MR-jäsenen MR-tilillä vuoden lopussa oleva saldo siirretään seuraavalle vuodelle edellyttäen, että MR-jäsen toimii näiden ehtojen mukaisesti.

3.7 Kaikki MR-tiliin liitetyille Korttitilille/Kortille tehdyt hyvitykset (Tilinhaltijan/Kortinhaltijan suorittamia maksuja lukuun ottamatta) johtavat siihen, että hyvitystä vastaava pistemäärä vähennetään välittömästi MR-tililtä.


4. PISTEIDEN KÄYTTÄMINEN


4.1 MR-jäsenen MR-ohjelmasta saamat pisteet eivät ole lain nojalla tai muulla tavoin toiselle luovutettavissa tai siirrettävissä olevaa omaisuutta. MR-tilille kertyneitä pisteitä ei voi siirtää toisen henkilön MR-tilille. Ainoastaan MR-jäsen voi määrätä MR-tiliinsä kuuluvista pisteistä, vaikka ne olisivat kertyneet MR-tilille lisäkortilla tehdyistä veloituksista. Eri MR-tilien pisteitä ei voi yhdistää.

4.2 Saaduilla pisteillä ei ole taloudellista arvoa eivätkä ne ole lunastettavissa käteistä vastaan.

4.3 Pisteitä lunastettaessa MR-tiliin liitetyn Korttitilin/Kortin erääntynyt saldo tulee olla maksettuna. Pisteitä ei voi lunastaa mikäli American Express tai Tilinhaltija on irtisanonut kaikki MR-tiliin liitetyt Korttitilit/Kortit.

4.4 MR-jäsen voi lunastaa pisteillään yhteistyökumppaneiden palveluita, tuotteita, arvoseteleitä tai muuntaa pisteitään yhteistyökumppanin kanta-asiakasohjelman pisteiksi niiden erityisten ehtojen mukaan, joita American Express ja kukin yhteistyökumppani kulloinkin soveltavat. Näitä mahdollisuuksia kutsutaan yhteisellä nimityksellä Palkinnoiksi. MR-jäsen on Palkintoja lunastaessaan velvollinen noudattamaan Palkintoja koskevia ehtoja, sääntöjä ja rajoituksia, jotka yhteistyökumppani asettaa.

4.5 Pisteiden muuntamisen edellytyksenä on, että MR-jäsen on kyseisen yhteistyökumppanin kanta-asiakasohjelman jäsen. Muunnettujen pisteiden käytössä sovelletaan kyseisen kanta-asiakasohjelman omia sääntöjä.

4.6 American Expressillä ei ole vastuuta pisteistä, jotka MR-jäsen on lunastanut tai muuntanut Palkinnoiksi tai niistä toimenpiteistä, muutoksista, ehdoista ja edellytyksistä, jotka yhteistyökumppani voi asettaa Palkintojen lunastamisen ja/tai käytön edellytykseksi.

4.7 American Express ei myöskään vastaa vahingoista, jotka liittyvät tuotteisiin tai palveluihin, jotka on saatu MR-ohjelman yhteistyökumppaneilta.

4.8 American Express ei takaa Palkintojen saatavuutta kaikkialla ja/tai kaikkina ajankohtina.

4.9 American Express ei vastaa MR-ohjelman materiaaleissa mahdollisesti ilmenevistä painovirheistä tai tiedon puutteellisuudesta.

4.10 Pisteillä lunastettujen matkojen vakuutusedut voivat poiketa Kortilla maksettujen matkojen vakuutuseduista.

4.11 Pisteitä, jotka MR-jäsen on jo lunastanut tai muuntanut Palkinnoiksi, ei voida palauttaa tai muuntaa takaisin MR-tilille.

4.12 Mikäli MR-tiliin liitetylle Korttitilille/Kortille tehdään hyvitys, josta johtuen MR-jäsenen pisteet alittavat lunastukseen tai muuntamiseen vaadittavan määrän, lunastus tai muuntaminen ei voi tapahtua ennen, kuin MR-jäsenen pistemäärä jälleen nousee vaadittavaan määrään pisteitä.

4.13 MR-jäsenen tulee tehdä pisteiden Palkinnoiksi lunastamista tai muuntamista koskeva pyyntö ottamalla yhteyttä American Expressin asiakaspalveluun. Pyyntö on esitettävä hyvissä ajoin (2 viikkoa) ennen suunniteltua käyttöä, ellei kyseisen Palkinnon ehdoissa toisin mainita.

4.14 MR-jäsen on itse velvollinen tekemään tarpeelliset varaukset ja järjestelyt Palkintojen hyödyntämiseksi (hotelliyöt, matkat, autovuokraukset). Kaikki ylimääräiset järjestelyt ja muutokset ovat MR-jäsenen henkilökohtaisia ja tapahtuvat omalla kustannuksella ja omalla vastuulla.

4.15 Lunastetut Palkinnot eivät missään tapauksessa ole palautettavissa, vaihdettavissa, korvattavissa, uudelleenlunastettavissa tai muunnettavissa rahaksi, luotoksi, pisteiksi tai muuksi Palkinnoksi, jollei näissä säännöissä erikseen toisin sallita. Kaikki Platinum Matkapalveluiden kautta lunastetut MR-pisteet ovat palvelujen ja lentolippujen saatavuuden sekä ehtojen alaisia. Matkapalveluihin lunastetut MR-pisteet palautetaan ainoastaan mikäli matkapalvelun omat ehdot sallivat takaisinmaksuja ja jos kyseiset ehdot ovat voimassa, mutta tämä on sovellettavissa vain rajoitettujen lentolippujen hintoihin, pakettimatkoihin ja hotelleihin jotka ovat mukana Worldwide Cities & Resorts -ohjelmassa. Mahdolliset takaisinmaksut lasketaan pro rata, perustuen alkuperäiseen varaukseen. Takaisinmaksetuista matkapalveluista saatetaan periä toimitusmaksu ja American Express tiedottaa tästä mahdollisuudesta ennen lunastusta. Nämä maksut on maksettava American Express-kortilla.


5. PERUUTTAMISOIKEUS ETÄMYYNNISSÄ


5.1 Etämyynnillä tarkoitetaan, että sopimus osallistua MR-ohjelmaan tehdään American Expressin järjestämällä toimintatavalla solmia sopimuksia etämyynnillä ja että sopimuksen tekemiseen on käytetty pelkästään postia, puhelinta, televisiota, sähköpostia tai tietoverkkoa.

5.2 Mikäli MR- sopimus on tehty etämyynnin avulla, MR-ohjelman jäsenellä on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä American Expressille 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä, tai sitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona MR-jäsen on saanut lakisääteisen informaation ja kappaleen sopimusehtoista pysyvällä tavalla.

5.3 MR-jäsenellä on milloin tahansa sopimussuhteen aikana oikeus pyynnöstä saada sopimusehdot paperilla.


6. AMERICAN EXPRESSIN OIKEUDET


6.1 American Express pidättää oikeuden muuttaa MR-ohjelman jäsenyysmaksua. American Express on velvollinen tiedottamaan MR-jäsenille hintoja koskevista muutoksista vähintään kuusi kuukautta ennen muutoksen tapahtumista.

6.2 American Express varaa itselleen oikeuden muuttaa Palkintoja siitä erikseen ilmoittamatta. Myös MR-ohjelman yhteistyökumppanit voivat muuttua (yhteistyökumppaneita voi tulla lisää tai erota MR-ohjelmasta) ilman erillistä ilmoitusta.

6.3 American Expressillä on oikeus lopettaa MR-ohjelma kuuden (6) kuukauden ennakkovaroitusajalla.

6.4 American Expressillä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla siitä MR-jäsenille 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

6.5 American Express ei vastaa MR-ohjelman mahdollisista MR-jäsenelle aiheuttamista vero- ja maksuseuraamuksista.

6.6 American Express ei ole vastuussa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu suomalaisesta tai ulkomaisesta lainsäädännöstä, suomalaisesta tai ulkomaisesta viranomaistoimesta, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä, sotatapahtumista, terroriteoista, lakosta, saarrosta, boikotista, työsulusta tai muista vastaavista olosuhteista (force majeure).

6.7 American Expressillä on oikeus luovuttaa näiden ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa toiselle samaan ryhmään kuuluvalle yhtiölle.

6.8 Vaikka American Express ei yksittäistapauksissa käytä yllä mainittuja oikeuksiaan, tämä ei tarkoita sitä, että American Express siinä tapauksessa on luopunut käyttämästä näitä oikeuksia myöhemmin muissa olosuhteissa.

6.9 Näihin ehtoihin ja kaikkiin niihin liittyviin seikkoihin sovelletaan Suomen lakia. MR-ohjelman markkinoinissa noudatetaan Suomen lakia. Mahdollinen riita-asia voidaan saattaa Kuluttajavalituslautakunnan ja/tai suomalaisen käräjäoikeuden käsiteltäväksi.


American Express Services Europe Ltd, filial - sivuliike, 00070 American Express, Finland. Y-tunnus 1036910-0. American Express Services Europe Limited, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, United Kingdom. Rekisteröity: England & Wales Reg. no 1833139.


American Express Services Europe Limited on Financial Conduct Authority/United Kingdom valtuuttama maksupalvelujen toimittaja Payment Services Regulations 2009 [ref. no 415532] mukaisesti.

Tulostettavat ehdot

Palkinto-ohjelman ehdot muuttuvat 1.10.2014.

Lue ehdot täältäLue ehdot täältä