Skip to main content
Green Card
Gold Card
Platinum Card
Basic Card
Kortvillkor
Express Cash
Frågor och svar
 Frågor och svar
 Allmänna
 Fakturering
 Försäkringar och resebyråpartnerna
 Express Cash - servicen
 Chipkort
AMERICAN EXPRESS-BETALKORTSVILLKOR 11/2013

1. INLEDNING

Villkoren i detta avtal gäller American Express Kortinnehavare.

Kortet kan beviljas fysiska personer som:

  • har ett finskt personnummer;
  • har en regelbunden årsinkomst;
  • inte har en negativ kredithistoria; samt
  • har fyllt 18 år.

Detta avtal, den ansökan som Kortinnehavaren ifyllt, samt tabellen för American Express-betalkortsavgifter (gäller endast Premium-kort) utgör hela avtalet för Kontot och Kort (hädanefter Avtal) samt ersätter eventuella tidigare avtal för Kontot eller Kort som givits Kortinnehavaren. Kortinnehavarens användning av Kontot och Kortet regleras av villkoren i detta Avtal. Kortinnehavaren bör läsa detta Avtal noggrant. Kortinnehavaren kan be att få en extra kopia av detta Avtal utan kostnad när som helst under giltighetstiden för detta Avtal. Detta Avtal samt all kommunikation med American Express med avseende på detta Avtal ska vara på finska eller svenska, med undantag av viss service, vilken kan komma att tillhandahållas på engelska under vissa tider.

Kortet ger tillgång till Kontot och till alla Kortförmåner som erbjuds i anknytning till Kortet. Kortet är emellertid separat från Kontot. Kortinnehavaren kan välja att ansöka om ett Premium-kort med vissa bestämda Kortförmåner. Det finns även ett Basic Card-kort utan Kortförmåner och Kortinnehavaren har möjligheten att välja enbart Basic Card-kortet. Se stycket "Kortförmåner och tilläggstjänster" i detta Avtal.

Affärspartner avser alla juridiska personer som har ingått avtal med American Express om mottagandet av American Express®-betalkort för betalning av produkter och tjänster.

American Express avser American Express Services Europe Limited, med filial i Finland; fullständiga uppgifter om företaget anges nedan i stycket 37 i detta Avtal;

American Express-gruppen avser företag inom American Express-koncernen och de licensinnehavare som deltar i American Express-kortservice;

Basic Card-kort avser ett Kort utan Kortförmåner;

Debiteringar avser alla betalningstransaktioner som görs med ett Kort eller på annat sätt debiteras ett Konto och innefattar även Kontantuttag, köp, avgifter, provisioner, räntor, skatter och alla andra betalningar som Kortinnehavaren har förbundit sig att betala American Express eller på annat sätt är ansvarig för enligt detta Avtal;

Kontantuttag avser alla uttag av kontanter med användning av ett Kort eller en PIN-kod eller uttag som Kortinnehavaren i annat fall godkänt;

Konto avser det konto för uppskjuten betalning för American Express®-betalkort som American Express beviljar för Kortinnehavaren enligt detta Avtal i syfte att möjliggöra för uppskjutna betalningar av produkter och tjänster med Kortet;

Kort avser de American Express®-betalkort som American Express beviljar för att ge innehavaren tillgång till Kontot, innefattande eventuella Parallellkort eller andra betalningsmedel som American Express erbjuder för att möjliggöra användningen av Kontot.

Kortförmåner avser tilläggstjänster och förmåner som anknyter till ett Premium-kort, inklusive den relevanta Premium-korttypen;

Kortinnehavare avser en person som har beviljats ett Konto och ett Kort. Det innefattar även en Parallellkortinnehavare, om inte Kortinnehavaren som American Express beviljat ett Konto för omnämns specifikt (”Huvudkortinnehavaren”);

Premium-kort avser ett Kort med vissa Kortförmåner.

Genom att ansöka om ett Konto och ett Kort, eller på annat sätt ingå ett avtal med avseende på Konto och Kort, eller genom att underteckna eller använda Kortet eller på annat sätt debitera Kontot, samtycker Kortinnehavaren till villkoren i detta Avtal. Det är Huvudkortinnehavarens ansvar att se till att eventuella Parallellkortinnehavare känner till villkoren i detta Avtal. Se stycket "Parallellkortinnehavare" i detta Avtal för mer information.

Detta Avtal innehåller en klausul om ansvarsbegränsning som begränsar American Express ansvar och skyldigheter. Se stycket "Ansvarsbegränsning" i detta Avtal för mer information.

2. ANVÄNDNING AV KONTO, KORT OCH KODER

2.1 En personlig kod (”PIN-kod”) kan anslutas till Kortet. PIN-koden kan, tillsammans med Kortet, användas för inköp hos en Affärspartner som accepterar American Express-betalkort som betalningsmedel samt för Kontantuttag i enlighet med stycket ”Kontantuttag” i detta Avtal.

2.2 Kortinnehavaren samtycker till en Debitering på Kontot:

2.2.1 när en Kortinnehavare använder Kortet hos en Affärspartner som accepterar Kortet som betalningsmedel och Kortinnehavaren antingen använder sin PIN-kod i Affärspartners betalningsterminal eller undertecknar Affärspartners kvitto;

2.2.2 när Kortinnehavaren lämnar ut sitt Kortnummer och anknutna Kort- eller Kontouppgifter till Affärspartnern i enlighet med Affärspartnerns instruktioner för behandlingen av Kortinnehavarens betalning vid ett köp online, per telefon eller via postorder, Återkommande Debiteringar eller betalning via annan utrustning där Kortet kan användas som betalningsmedel;

2.2.3 när Kortinnehavaren använder sin PIN-kod i en bankautomat;

2.2.4 när Kortinnehavaren ingår ett avtal med en Affärspartner och Kortinnehavaren samtycker till att Affärspartnern debiterar Kontot på belopp enligt avtalet; eller

2.2.5 när Kortinnehavaren ger sitt muntliga samtycke eller bekräftar sitt samtycke till en Debitering i sin helhet eller delvis efter att Debiteringen gjorts.

2.3 American Express betalningsvillkor till Affärspartnern, för vilka ett separat avtal mellan American Express och Affärspartnern ingåtts, påverkar inte Kortinnehavarens möjligheter att använda Kontot för att göra Debiteringar eller Kortinnehavarens skyldighet att betala för godkända Debiteringar.

2.4 Kortinnehavaren kan inte återkalla Debiteringar efter att ha samtyckt till Debiteringar på Kontot.

2.5 För att förhindra att Kontot missbrukas ska Kortinnehavaren:

2.5.1 signera Kortet omedelbart vid mottagandet:

2.5.2 alltid ha Kortet i säkert förvar och behandla det likt pengar eller andra värdepapper;

2.5.3 regelbundet kontrollera att Kortet fortfarande är i säkert förvar;

2.5.4 inte låta någon annan använda Kortet;

2.5.5 se till att Kortet återlämnas efter att det har använts för en Debitering;

2.5.6 aldrig lämna ut information om Kortet, utom då det används i enlighet med detta Avtal; samt

2.5.7 vid anfordran uppvisa giltigt identitetsbevis.

2.6 För att skydda PIN-koden, telefonkoder, webbkoder eller andra koder som används i samband med Kontot (”Koder”), ska Kortinnehavaren:

2.6.1 lära sig Koden utantill;

2.6.2 förstöra brev och meddelanden innehållande Koden som American Express skickat till Kortinnehavaren (om tillämpligt);

2.6.3 inte skriva Koden på Kortet;

2.6.4 inte nedteckna och förvara Koden med eller i närheten av Kortet eller Kortinformationen;

2.6.5 inte avslöja Koden för någon eller ge någon annan tillgång till den på något annat vis;

2.6.6 vid eget val av Kod undvika att välja en Kod som har något samband med Kortinnehavaren, till exempel det egna namnet, födelsedatum eller telefonnummer; samt

2.6.7 iaktta försiktighet så att utomstående inte kan se Koden när den slås in i en bankautomat eller någon annan elektronisk utrustning.

3. TILLÅTEN ANVÄNDNING

3.1 Om inte annat framgår ur detta Avtal kan Kortinnehavaren använda Kontot som betalningsmedel för produkter och tjänster hos Affärspartners som godkänner Kortet som betalningsmedel.

3.2 Om American Express, i enlighet med stycket "Kontantuttag" i detta Avtal har överenskommit med Kortinnehavaren om att tillåta Kontantuttag kan Kortinnehavaren även använda Kontot för att göra Kontantuttag.

3.3 Med Affärspartnerns samtycke eller i enlighet med vid var tid gällande konsumentlagstiftning kan Kortinnehavaren återlämna köpta produkter och tjänster som debiterats på Kontot till Affärspartnern och få en kredit på Kontot.

3.4 Om Kortinnehavaren använder Kortet för att köpa en försäkringspremie kommer Kontot att debiteras den aktuella summan. American Express ansvarar inte för att betalning av försäkringspremien sker vid rätt tidpunkt. Försäkringsavtalet ingås mellan Kortinnehavaren och försäkringsbolaget och i enlighet med försäkringsbolagets instruktioner, ska Kortinnehavaren informera försäkringsbolaget om Kortinnehavaren önskar säga upp försäkringsavtalet eller inte vill förnya avtalet. Om detta Avtal upphör ansvarar Kortinnehavaren alltid för att om möjligt överenskomma om ett alternativt betalningssätt med försäkringsbolaget.

4. FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

4.1 Kortinnehavaren får inte:

4.1.1 ge någon annan tillgång till Kort eller Kontonumret eller tillåta att någon annan använder Kontot eller Kortet för Debiteringar, identifiering, eller i något annat syfte förutom i de fall när Kortinnehavaren samtycker till Debiteringar enligt stycket "Användning av Konto, Kort och Koder" i detta Avtal;

4.1.2 återlämna produkter eller tjänster som betalats genom användning av Kontot och erhålla kontanter som återbetalning;

4.1.3 använda Kontot eller Kortet för att köpa något i syfte att sälja det vidare;

4.1.4 använda Kortet för att göra Kontantuttag hos en Affärspartner genom att ange att Debiteringen gäller ett köp;

4.1.5 tillåta en kreditering av Kontot i annat fall än om det gäller en återbetalning för tidigare köpta produkter eller tjänster som har debiterats från Kontot eller om så har avtalats mellan American Express och Kortinnehavaren;

4.1.6 använda Kontot eller Kortet om Kortinnehavaren är insolvent, har ansökt om skuldsanering, försatts i konkurs eller om Kortinnehavaren är föremål för någon annan typ av skuldindrivningsåtgärd. Termen insolvent avser även situationer då Kortinnehavaren inte rimligen kunnat räkna med att kunna betala skulden som angivits på nästa Kontoutdrag. Kontot eller Kortet får heller inte användas om Kortinnehavaren förordnats en intressebevakare, eller om Kortinnehavaren av andra skäl inte längre har rätt att förvalta sin egendom;

4.1.7 använda Kortet om det återfinns efter att ha anmälts som förlorat eller stulet;

4.1.8 överföra pengar från ett annat American Express-konto eller lyfta kontanter med Kortet för att betala skulden på Kontot;

4.1.9 använda Kortet eller Kontot om det har spärrats eller avslutats, eller använda Kortet efter den sista giltighetsdagen som anges på framsidan av Kortet;

4.1.10 använda Kontot eller Kortet för olagliga syften, vilket innefattar köp av produkter eller tjänster som är förbjudna i finsk lag eller i lagstiftningen i ett annat land där Kortet används eller där tjänsterna eller produkterna står till buds; eller

4.1.11 använda Kontot eller Kortet för inköp hos en Affärspartner, om Kortinnehavaren eller tredje part med nära anknytning till Kortinnehavaren har ett ägarintresse, utom i det fall då ägarintresset grundar sig på aktier eller liknande värdepapper som är föremål för offentlig handel på en reglerad aktie- eller värdepappersbörs.

4.2 Kortinnehavaren ansvarar för att all användning av Kontot och därtill anknutna Kort sker i enlighet med detta Avtal. Det inbegriper även Huvudkortinnehavarens ansvar för Parallellkortinnehavares användning av Parallellkort. Kortinnehavarens ansvar täcker även situationer där American Express inte har förhindrat förbjuden användning.

5. KONTOUTDRAG

5.1 American Express skickar eller gör Kontoutdrag tillgängliga för Kortinnehavaren med jämna mellanrum och minst en gång i månaden om det förekommit någon aktivitet på Kontot. Varje Kontoutdrag innehåller viktig information om Kontot såsom den utestående skulden på Kontot på den sista dagen under Kontoutdragsperioden, summan som ska betalas, förfallodag och tillämpliga avgifter. Kontoutdraget innehåller även Debiteringar som gjorts av Kortinnehavaren.

5.2 Kortinnehavaren ska omedelbart vid mottagandet av varje Kontoutdrag kontrollera att informationen stämmer och så snart som möjligt kontakta American Express om Kortinnehavaren behöver mer information om en viss Debitering på ett Kontoutdrag. Om Kortinnehavaren har frågor eller bekymmer gällande Kontoutdraget eller någon Debitering på Kontoutdraget ska Kortinnehavaren göra American Express uppmärksam på detta så snart som möjligt och senast inom tretton (13) månader från Debiteringen på Kontot. Om American Express begär det ska Kortinnehavaren omedelbart inlämna en skriftlig bekräftelse på sin förfrågan eller sitt bekymmer till American Express samt all annan relevant information avseende detta som American Express kan behöva. Detta stycke begränsar emellertid inte Kortinnehavarens rättigheter enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning.

5.3 Om American Express erbjuder Kontoutdrag online kan American Express välja att upphöra med utskicken av Kontoutdrag i pappersform. Alla eventuella särskilda villkor för Kontoutdrag online som American Express tillhandahåller Kortinnehavaren är tillämpliga på och utgör en del av detta Avtal.

5.4 American Express kan skicka Meddelanden tillsammans med Kontoutdraget till Kortinnehavaren i enlighet med stycket "Meddelanden" i detta Avtal.

6. AVGIFTER

De avgifter som gäller för Kontot återfinns nedan.

AVGIFTSTYPER

KORTET

TILLÄMPLIG AVGIFT

Kortinnehavarens medlemsavgift

Kontot kommer att debiteras en medlemsavgift i enlighet med den Korttyp som beviljats Kortinnehavaren.

För Basic Card-kortet debiteras inte någon medlemsavgift.

Kortinnehavarens medlemsavgift debiteras årligen i samband med första Kontoutdraget och därefter årligen (alltid i början av varje ny tolvmånadersperiod beräknat från datumet för Kontots beviljande).

American Express-betalkort – Basic Card-kort

€0

American Express-betalkort – Premium-kort (t.ex. Green, Gold, Platinum)

Beroende på vilket Premium-kort Kortinnehavaren valt och beviljats av American Express.

Avgiftsbeloppet för Kort-innehavarens valda Premium-kort redovisas i tabellen för American Express-betalkortsavgifter som bifogas detta Avtal, eller på annat sätt enligt överenskommelse mellan Kortinnehavaren och American Express.

Parallellkortinnehavarens medlemsavgift

Med undantag av de Parallellkort som erbjuds utan extra kostnad som en del av Kortförmånerna, debiteras Kontot Parallellkortinnehavarens medlemsavgift för varje enskilt Parallellkort som American Express beviljar på Kortinnehavarens begäran.

Parallellkortinnehavarens medlemsavgift debiteras i samband med första Kontoutdraget efter beviljandet av Parallellkortet och därefter årligen (alltid i början av varje ny tolvmånadersperiod beräknat från datumet för Parallellkortets beviljande).

American Express-betalkort – Basic Card-kort

Inte tillämpligt (inga Parallellkort erbjuds)

American Express-betalkort – Premium-kort (t.ex. Green, Gold, Platinum)

Beroende på vilket Premium-kort Kort-innehavaren valt och beviljats av American Express.

Avgiftsbeloppet för Parallellkort för Kort-innehavarens valda Premium-kort redovisas i tabellen för American Express-betalkortsavgifter som bifogas detta Avtal, eller på annat sätt enligt överenskommelse mellan Kortinnehavaren och American Express.

Avgifter vid försenad betalning

Vid försenade betalningar gäller följande:

  • Vid betalning efter den förfallodag som anges på Kontoutdraget, har American Express rätt att debitera en dröjsmålsränta enligt räntelagen (20.8.1982/633, jämte ändringar), dvs. Europeiska centralbankens referensränta med tillägg på sju (7) procentenheter. Betalningen anses erlagd samma dag som en bank eller ett finansinstitut godkänt ett vederbörligt betalningsuppdrag från Kortinnehavaren.
  • Indrivningsavgifter för kravbrev, betalningspåminnelser och upprättandet av en betalningsplan debiteras i enlighet med lagen om indrivning av fordringar (22.4.1999/513, jämte ändringar).
  • Utöver detta, debiteras för kostnader som vållas American Express, såsom kostnader i samband med anlitandet av indrivningsbyråer eller jurister, egna indrivningsåtgärder och rättegångskostnader samt för handräckning med mera.

Samtliga American Express-betalkort

Avgift för kopior av Kontoutdrag

Om Kortinnehavaren begär en kopia av Kontoutdraget tillkommer en avgift för varje kopia. Detta gäller också papperskopior av ett Kontoutdrag om Kortinnehavaren har valt online Kontoutdrag och ber en papperskopia av Kontoutdraget.

Samtliga American Express-betalkort

€3,50

Avgift för Kontantuttag

Om American Express har separat avtalat med Kortinnehavaren om att tillåta Kontantuttag och Kortinnehavaren uttar kontanter med Kortet kommer en avgift att debiteras. Leverantören av en bankautomattjänst som Kortinnehavaren använder kan också ta ut en avgift för Kontantuttag. Ett omräkningstillägg på 2,2 % debiteras för Kontantuttag i en annan valuta än euro såsom benämnts nedan.

Samtliga American Express-betalkort

4 % av kontanta beloppet som uttagits, dock minst €4,25

Omräkningstillägg

Omräkningstillägget tillämpas om Kortinnehavaren väljer att göra en Debitering (inklusive Kontantuttag) i en annan valuta än euro. Se stycket "Debiteringar i utländska valutor" i detta Avtal för ytterligare information.

Samtliga American Express-betalkort

Referensomräkningskursen

plus 2,2 %

Membership Rewards-medlemsavgift (om tillämpligt)

Om Kortförmånerna för ett Premium-kort inte redan inkluderar ett medlemskap i Membership Rewards-programmet och Kortinnehavaren väljer att ansluta sig till ifrågavarande program, kommer Kontot att debiteras en Membership Rewards-medlemsavgift i förskott vid anslutningen och därefter en gång per år. För ytterligare information om programmet, se separata Membership Rewards-villkor.

Premium-kort oavsett Korttyp

Beroende på vilket Premium-kort Kortinnehavaren valt och beviljats av American Express.

7. RÄTT ATT ÄNDRA AVGIFTER

American Express har rätt att ändra i Avtalet angivna avgifter, införa nya avgifter samt ändra omständigheterna för hur avgifterna debiteras. American Express kommer att meddela Kortinnehavaren eventuella ändringar i enlighet med stycket "Ändring av Avtalet" i detta Avtal.

8. BETALNINGSSKYLDIGHET

8.1 Huvudkortinnehavaren är skyldig att betala American Express alla Debiteringar på Kontot senast på förfallodagen som angivits på Kontoutdraget, vilket innefattar:

8.1.1 Debiteringar på samtliga Kort som Kortinnehavaren har beviljats även om inget Kort uppvisats eller något kvitto undertecknats (t.ex. vid köp online, per telefon eller via postorder) och även efter att Korten och detta Avtal avslutats. Huvudkortinnehavaren ska särskilt uppmärksamma att hon eller han även är betalningsskyldig för alla betalningar för Parallellkort som anknutits till Kontot;

8.1.2 Tredje parts Debitering om Kortinnehavaren gett sitt tillstånd för tredje part att debitera Kontot;

8.1.3 Debiteringar som Kortinnehavaren gjort eller tillåtit i strid med detta Avtal eller i bedrägligt syfte; samt

8.1.4 Obehöriga Debiteringar som relaterar till fall då ett förlorat eller stulet Kort eller Kod har använts av en obehörig person under de omständigheter och inom de begränsningar som angivs i stycket "Förlorat eller stulet Kort, felaktigt utförda transaktioner, missbruk av Kontot" i detta Avtal.

8.2 Parallellkortinnehavare ansvarar solidariskt med Huvudkortinnehavaren om betalning till American Express för samtliga Parallellkortinnehavarens Debiteringar på Kontot senast på förfallodagen som angivits på Kontoutdraget.

9. AUKTORISATION AV DEBITERINGAR

9.1 American Express kan begära att Debiteringar auktoriseras av American Express innan de accepteras av en Affärspartner.

9.2 Varje Debitering godkänns baserat på Kortinnehavarens tidigare konsumtionsnivå och betalningshistorik vad avser betalning till American Express-gruppens företag, samt annan för American Express tillgänglig kreditinformation såsom betalningsanmärkningar, inkomstuppgifter eller uppgifter om förmögenhet.

9.3 American Express kan efter eget gottfinnande bestämma att och informera Kortinnehavaren om att en tillfällig begränsning gäller för användningen av Kontot, varvid skulden på Kontot aldrig får överstiga ett visst belopp.Kortinnehavaren ska hantera Kontot på ett sådant sätt att Debiteringarna aldrig överstiger denna begränsning.

9.4 Även om Kontot eller Kortet inte spärrats eller avslutats, kan American Express neka att auktorisera en Debitering, till exempel på grund av tekniska problem, bedrägeri, eller risk för Kortinnehavarens oförmåga att betala skulden på Kontot i sin helhet på förfallodagen som angivits på Kontoutdraget och/eller av andra relaterade anledningar. Om möjligt, kan American Express på begäran informera Kortinnehavaren om anledningen till att bekräftelsen nekats. Kortinnehavaren kan kontakta American Express Kundservice.

10. AMERICAN EXPRESS KORT

Även om en Kortinnehavare använder Kontot med Kort, är samtliga Kort American Express egendom. En Kortinnehavare kan bes lämna tillbaka ett Kort till American Express, eller bes lämna det till någon annan, t.ex. en Affärspartner, för American Express räkning. American Express har också rätt att informera en Affärspartner om att Kortinnehavarens Kort inte längre är giltigt.

11. BETALNINGAR

11.1 Kortinnehavaren kan när som helst betala helt eller delvis den utestående skulden utan att först underrätta American Express och utan extra kostnader för återbetalning i förtid enligt de metoder som anges i stycket 11.3 nedan.

11.2 Skulden på Kontot ska betalas till American Express vid begäran, eller månatligen senast på den förfallodag som angivits på Kontoutdraget. Kontoutdraget skickas till Kortinnehavaren minst en gång per månad om det förekommit någon aktivitet på Kontot. Kortmedlemmen anses ha mottagit varje Kontoutdrag på den sjunde (7) dagen efter att American Express skickat Kontoutdraget ifall Kontoutdraget inte mottagits innan dess.

11.3 Betalningarna kan göras enligt någon av de metoder som angivits i detta stycket och i enlighet med eventuella tilläggsinstruktioner eller krav med avseende på Kortinnehavarens betalningar som angivits i Kontoutdraget eller enligt annan överenskommelse.

11.3.2 Betalningen ska göras till det konto som specificeras på Kontoutdraget och det referensnummer som anges på Kontoutdraget ska också anges vid betalningen. Referensnumret består av kortnumret samt ett kontrollnummer. Betalningen kan erläggas via en internetbankstjänst, på ett bankkontor eller hos en annan betalningsförmedlare som erbjuder denna service.

11.4 Kortinnehavaren ska betala American Express hela beloppet i euro senast på förfallodagen som angivits på Kontoutdraget.

11.5 Betalningen kommer inte att synas på Kontot förrän betalningen mottagits och Kontot således balanserats. Betalningen ska anses ha genomförts på det datum som en bank eller ett finansinstitut godkänt Kortinnehavarens vederbörliga betalningsinstruktion.

11.6 American Express är inte ansvarig för försenade betalningar eller betalningar som inte genomförts. Kortinnehavaren är betalningsskyldig för alla avgifter för försenade betalningar i enlighet med stycket "Avgifter" i detta Avtal.

12. AVRÄKNING AV BETALNINGAR

Kortinnehavarens betalningar kommer i första hand att avräknas mot Debiteringar som avser köp av produkter och tjänster och därefter mot tillämpliga avgifter i enlighet med stycket "Avgifter" i detta Avtal. Övriga betalningar kommer att avräknas mot Debiteringar som ännu inte redovisats på Kortinnehavarens Kontoutdrag.

13. DEBITERINGAR I UTLÄNDSK VALUTA

13.1 Kortet kan användas utanför Finlands gränser i enlighet med tillämplig lag. Om Kortinnehavaren gör en Debitering i någon annan valuta än euro kommer Debiteringen att omräknas till euro. Omräkningen sker på det datum som Debiteringen behandlas av American Express, vilket inte nödvändigtvis är samma datum som Kortinnehavaren gjorde Debiteringen, då detta beror på när Affärspartnern sänt Debiteringen till American Express. Om Debiteringen inte gjorts i US-dollar görs omräkningen genom att först omräkna Debiteringen till US-dollar och sedan från US-dollar till euro. Om Debiteringen gjorts i US-dollar omräknas den direkt till euro.

13.2 Om inte annat föreskrivs i lag görs omräkningen enligt den omräkningskurs som American Express tillämpar vid tidpunkten för omräkningen. Den av American Express använda omräkningskursen baseras på de kurser som tillämpas på transaktioner mellan banker affärsdagen före (”Referensomräkningskurs”). Till beloppet tillkommer ett omräkningstillägg enligt en procentsats som framgår i stycket ”Avgifter” i detta Avtal. Belopp som omräknas av tredje part innan de sänds till American Express kommer att faktureras enligt de omräkningskurser som denna tredje part utnyttjar.

13.3 Referensomräkningskursen fastställs dagligen och tillämpas omedelbart utan särskilt meddelande till Kortinnehavaren. Den Referensomräkningskurs som tillämpas på debiteringen av Kontot är inte nödvändigtvis samma Referensomräkningskurs som gällde den dagen då Kortinnehavaren godkände Debiteringen eftersom den tillämpliga Referensomräkningskursen fastställs enligt det datum då Affärspartnern sänder Debiteringen, vilket inte nödvändigtvis är den dag då Kortinnehavaren godkände Debiteringen. Valutakursförändringar kan vara betydliga. Referensomräkningskursen kan fås genom att kontakta American Express Kundservice.

14. PARALLELLKORTINNEHAVARE

14.1 På Kortinnehavarens begäran kan American Express bevilja ett Parallellkort för Kontot till en annan person (”Parallellkortinnehavare”). American Express kan välja att begränsa det antal Parallellkort som kan anslutas till ett visst Konto.

14.2 American Express tillhandahåller inte Parallellkortinnehavare med Kontoutdrag, Meddelanden eller annan kommunikation utan särskild orsak.

14.3 Se stycket “Betalningsskyldighet” i detta Avtal vad gäller Parallellkortinnehavarens ansvar för Debiteringar som en Parallellkortinnehavare har gjort.

14.4 Huvudkortinnehavaren ansvarar för att varje Parallellkortinnehavare följer detta Avtal och iakttar alla Meddelanden som American Express skickat till Kortinnehavaren.

15. KONTANTUTTAG

15.1 Kortinnehavare med ett Premium-kort kan ansöka om rätt att använda Express Cash-tjänsten, varigenom Kortinnehavaren kan lyfta kontanter från bankautomater eller hos vissa Affärspartners. Parallellkortinnehavare har rätt att använda Express Cash-tjänsten, enbart om Huvudkortinnehavaren har gett sitt skriftliga samtycke för detta och med American Express godkännande.

15.2 American Express kan avslå en ansökan om användning av Express Cash-tjänsten på grundval av att Kortinnehavaren inte varit kund hos American Express under en tillräckligt lång tidsperiod, eller på grund av Kortinnehavarens betalningshistorik eller köpbeteende, eller tillgänglig kreditinformation om Kortinnehavaren, såsom uppgifter om inkomst, tillgångar, betalningskrav eller andra liknande uppgifter.

15.3 Kontot kommer att debiteras en avgift för Kontantuttag i enlighet med stycket "Betalningar" i detta Avtal.

15.4 Enligt eventuella begränsningar som följer av gällande lagar och andra bestämmelser gäller av American Express fastställda uttagsbegränsningar för Kontantuttag. Begränsningarna kan avse belopp för enskilda transaktioner, belopp per dag, per Kontoutdragsperiod eller avse andra begränsningar av Kortinnehavarens möjlighet till Kontantuttag med Kortet. Medverkande finansinstitut och leverantörer av bankomattjänster kan också påföra sina egna beloppsgränser och begränsningar för antalet kontantuttag, belopp för varje kontantuttag samt till tillgängliga bankautomattjänster. Information om eventuella uttagsbegränsningar kan fås från American Express Kundservice.

15.5 Eftersom Express Cash-tjänsten huvudsakligen tillhandahålls av tredje part (operatörer av bankautomater) kan den sägas upp eller förändras omedelbart, utan att Kortinnehavaren underrättas.

15.6 Express Cash-tjänsten kan spärras omedelbart av skäl hänförliga till tjänstens säkerhet, vid misstanke om obehörig (inte godkänd) eller bedräglig användning av Kontot eller Kortet, eller vid väsentligt ökad risk att Kortinnehavaren inte kan fullgöra sina betalningsskyldigheter gentemot American Express. En väsentligt ökad risk kan anses föreligga om Kortinnehavarens beteendemönster vid användning av tjänsten generellt kan anses innebära en väsentligt ökad risk, eller på grund av vad som är känt om Kortinnehavarens ekonomiska situation eller annan liknande situation.

15.7 Kortinnehavaren kan när som helst avsluta användningsrätten till Express Cash-tjänsten genom att skriftligen meddela American Express om detta. Huvudkortinnehavaren kan säga upp Parallellkortinnehavarens användningsrätt till Express Cash-tjänsten på samma sätt.

15.8 Kortinnehavarens rätt att använda Express Cash-tjänsten upphör om:

15.8.1 detta Avtal sägs upp eller upphävs eller om Kontot eller Kortet spärras av någon anledning; eller

15.8.2 om Kortinnehavaren annullerar Kortet och ansöker om ett Basic Card-kort.

15.9 Upphörandet av Kortinnehavarens användningsrätt till Express Cash-tjänsten påverkar inte Kortinnehavarens ansvar för Debiteringar hänförliga till betalningstransaktioner som är obetalda vid tidpunkten för upphörandet.

16. ÅTERKOMMANDE DEBITERINGAR

16.1 En Kortinnehavare kan auktorisera en Affärspartner att debitera Kontot för produkter och tjänster vid en regelbundet återkommande tidpunkt som avtalats mellan Kortinnehavaren och Affärspartnern (”Återkommande Debiteringar”).

16.2 Kortinnehavaren ansvar för att tillhandahålla information om Ersättningskort eller överenskomma om alternativa betalningssätt med Affärspartnern, för att undvika störningar med Återkommande Debiteringarna eller störningar i leverans av Affärspartnerns produkter eller tjänster gällande ett Ersättningskort eller ett annullerat Kort, eller i det fall att detta Avtal sagts upp eller upphävts i enlighet med stycket "Ändring av Avtalet" eller stycket "Giltighetstid, uppsägning eller upphörande av detta Avtal" i detta Avtal.

16.3 Kortinnehavaren ansvarar för alla Återkommande Debiteringar som kan komma att debiteras Kontot efter att ett Kort ersatts eller avslutats. Återkommande Debiteringar kan komma att dras från Kontot automatiskt utan att Kortinnehavaren underrättas, efter att ett Ersättningskort beviljats.

16.4 American Express tillhandahåller inte information om Ersättningskort (såsom Kortets nummer eller giltighetsdatum) till Affärspartnern.

16.5 För att stoppa debiteringen av Återkommande Debiteringar ska Kortinnehavaren skriftligen eller på annat sätt som godkänts av Affärspartnern underrätta Affärspartnern om detta i god tid före följande Återkommande Debitering debiteras Kontot. Uppsägningen av detta Avtal i enlighet med stycket "Giltighetstid, uppsägning eller upphörande av detta Avtal" innebär inte att en tjänst som betalas som Återkommande Debiteringar upphör automatiskt.

17. ERSÄTTNINGSKORT

17.1 American Express skickar ett ersättningskort (”Ersättningskort”) till Kortinnehavaren innan nuvarande Kortets giltighetstid upphör. Detta förutsätter att Kortinnehavaren har följt detta Avtal. Ett Kort vars giltighetstid har upphört ska klippas itu och returneras till American Express. Detta Avtal jämte ändringar därtill eller ett ersättande avtal tillämpas även på alla Ersättningskort som American Express beviljar.

17.2 Ett Ersättningskort kan beviljas till en Kortinnehavare om Kortinnehavarens Kort har förlorats, stulits, skadats, annullerats, förnyats eller ersatts med en annan Korttyp. Kort kan även annulleras eller vidare Debiteringar nekas ifall ett Ersättningskort inte beviljas.

18. BEHANDLING AV INFORMATION

Insamlad information

18.1 Information som American Express samlar in om Kortinnehavaren baserar sig på:

18.1.1 information som erhålls i ansökan om Kontot och Kort;

18.1.2 information som erhålls av kreditupplysningsbyråer eller andra externa källor;

18.1.3 information som erhålls om Debiteringar som gjorts med användning av Kortet hos Affärspartners eller genom leverantörer av bankautomattjänster; samt

18.1.4 information som American Express samlat från Kortinnehavaren för att administrera Kontot.

Utlämnad information

18.2 American Express lämnar i den utsträckning som det är nödvändigt ut information om Kortinnehavaren, ansökan om Kontot och Kort, Kontot och Debiteringar på Kontot (som kan inkludera närmare uppgifter om köpta produkter och/eller tjänster) till:

18.2.1 företag inom American Express-gruppen, samt till andra globala företag som utfärdar American Express-betalkort eller behandlar Debiteringarna på uppdrag av Affärspartners;

18.2.2 företag som distribuerar Kortet;

18.2.3 andra parter vars namn eller logo finns på det Kort som beviljats till Kortinnehavaren;

18.2.4 parter som Kortinnehavaren godkänt;

18.2.5 American Express dataprocessorer och andra leverantörer;

18.2.6 Affärspartners som accepterar Kortet som betalning för produkter och/eller tjänster som Kortinnehavaren köper; samt

18.2.7 kreditinformationsregister enligt vad som angivs i stycket “Särskilda förfallogrunder för skulden” i detta Avtal.

18.3 American Express kan även erhålla information om Kortinnehavaren från de parter som nämns i stycket 18.2 ovan.

Användning av informationen

18.4 American Express kan använda information om Kortinnehavaren för följande ändamål:

18.4.1 hantering och administrering av Kontot;

18.4.2 behandling och fakturering av Debiteringar på Kontot;

18.4.3 behandling av förmåns- och försäkringsprogram som Kortinnehavaren är ansluten till; samt

18.4.4 hantering av sådana betalningar från American Express till de parter som nämns i stycket 18.2 ovan och som är en konsekvens av att Kortet beviljats till Kortinnehavaren och/eller Kortinnehavarens användning av Kortet.

18.5 American Express har rätt att använda information om Kortinnehavaren, Kontot eller Debiteringar som gjorts med Kortet för att förbereda rapporter till tredje part med avseende på användningen av Kontot. Rapporterna innehåller enbart anonym data och American Express lämnar inte ut information som kan identifiera Kortinnehavaren.

Tredje parts samtycke

18.6 När Kortinnehavaren köper produkter och/eller tjänster på tredje parts vägnar bekräftar Kortinnehavaren att hon eller han erhållit tredje parts samtycke till att lämna ut uppgifter om tredje part till American Express och andra parter som omnämns i stycket 18.2 ovan för detta syfte.

Enkäter och marknadsundersökning

18.7 American Express, företag inom American Express-gruppen, andra företag som beviljar eller distribuerar Kort, dataprocessorer och andra företag som American Express särskilt valt ut, kan i den utsträckning finsk dataskyddslagstiftning tillåter:

18.7.1 behandla och använda information som samlats om Kortinnehavaren och Kortinnehavarens användning av Kontot för att upprätta listor på produkter och tjänster som kan vara av intresse för Kortinnehavaren; samt

18.7.2 kommunicera med Kortinnehavaren (per telefon eller post) för att informera om liknande produkter och tjänster som Kortinnehavaren kan vara intresserad av, utom i det fall Kortinnehavaren har förbjudit sådan kommunikation. American Express och andra parter som omnämns i detta stycke, kan skicka elektronisk direktmarknadsföringsmaterial till Kontoinnehavaren enbart om Kortinnehavaren uttryckligen samtyckt till detta eller i den utsträckning som finsk lag tillåter.

18.8 Närhelst Kortinnehavaren inte längre önskar motta marknadsföring, måste Kortinnehavaren meddela American Express om detta skriftligen till den adress som anges nedan i del “Fråga eller reklamation” i detta stycke. Kortinnehavarens möjlighet att avsluta mottagandet av marknadsföring utan bekostnad gäller även direktmarknadsföring via e-post, text-, ljud eller bildmeddelanden från American Express eller andra parter, som omnämns i stycket 18.7 ovan.

18.9 Den information som används för att upprätta de listor som omnämns i stycket 18.7.1 ovan, kan samlas från följande källor:

18.9.1 ansökan om Kontot och Kort och ansökningsprocessen;

18.9.2 informationen om var Kortinnehavaren använder sitt Kort och vilka Debiteringar som gjorts på Kortet; samt

18.9.3 enkäter och marknadsundersökningar (vilket kan innebära att Kortinnehavaren kontaktas via post, e-post, telefon, sms, eller internet) samt externa informationskällor, såsom Affärspartners eller marknadsföringsföretag, i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag.

18.10 American Express kan göra andra erbjudanden till Kortinnehavaren (via post, e-post, telefon, sms, eller internet) om produkter och tjänster som Kortinnehavaren kan vara intresserad av. Om Kortinnehavaren inte önskar motta sådan information måste Kortinnehavaren meddela American Express skriftligt om detta på den adress som anges nedan i del “Fråga eller reklamation” i detta stycke.

Kreditupplysningsbyråer och förebyggande av bedrägeri

18.11 Enligt tillämplig lag har American Express rätt att utbyta information om beviljade krediter, oförmåga att göra betalningar och missbruk av krediter med kreditupplysningsbyråer och andra företag inom den finansiella sektorn med vilka ett utbyte av ovannämnda uppgifter är tillåtet. Informationen i fråga kan användas av andra företag vid deras bedömning av ansökningar om finansiella produkter eller tjänster, i syfte att förhindra bedrägerier och för indrivningsrelaterade åtgärder.

18.12 American Express kan kontrollera Kortinnehavarens kredituppgifter om Kortinnehavaren är skyldig American Express eller Kortinnehavaren på annat sätt inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt detta Avtal. Kredituppgifter kan kontrolleras om Kortinnehavarens användning av Kontot, med utgångspunkt från vad American Express vet om Kortinnehavarens finansiella situation, skiljer sig från vad som är normalt, eller American Express på annat sätt får uppgifter som gör det befogat för American Express att följa Kortinnehavarens finansiella situation. American Express kan även kontrollera Kortinnehavarens kredituppgifter enligt tillämplig lag och/eller andra bestämmelser i syfte att göra en bedömning av finansiella risker inom American Express-gruppen. Om indrivningsåtgärder blir nödvändiga relaterade till Kontot kan Kortinnehavarens uppgifter även komma att delas med indrivningsbyråer och jurister vid indrivningen av en skuld.

18.13 American Express har rätt att analysera Kortinnehavarens uppgifter och även använda information från tillgängliga offentliga källor för att administrera Kontot och auktorisera Debiteringar, samt för att förhindra bedrägeri eller andra olagliga handlingar.

18.14 Utöver den hantering av information som beskrivs i detta stycke kan American Express även behandla information i syfte att uppfylla tillämplig lag, eller krav från behöriga myndigheter, såsom till exempel lagar för att förhindra penningtvätt.

Telefon- eller elektronisk kommunikation

18.15 Om Kortinnehavaren kontaktar American Express elektroniskt, kan American Express komma att i nödvändig omfattning, registrera en elektronisk identifierare, t.ex. telefonnummer eller IP-adresser, som tillhandahållits i samband med kommunikationen.

18.16 American Express kan komma att övervaka och/eller spela in Kortinnehavarens telefonsamtal till American Express, eller vice versa, för att garantera konsekvent servicenivå (inklusive personalutbildning), samt funktion av Konton, och där lämpligt, för att hjälpa vid lösning av ett tvistemål. Övervakning och inspelning utförs antingen av American Express eller andra organisationer med gott anseende som utvalts av American Express. Om en behandling av identifierbara personuppgifter inte är nödvändigt i det fall som beskrivs i detta stycke görs personuppgifterna anonyma.

Överföring av Kortinnehavarens uppgifter ut ur Finland och EU

18.17 American Express kan vidta alla åtgärder som beskrivs i detta stycke såväl inom som utanför Finlands och EU:s gränser.

18.18 Information om Kortinnehavaren kan komma att:

18.18.1 behandlas i USA; och/eller

18.18.2 utlämnas eller användas i andra länder utanför EU när Kortinnehavaren reser eller gör inköp utomlands (via postorder, e-post, telefon eller via internet), eller i syfte att administrera Kontot,

18.19 I dessa fall kommer American Express att vidta tillämpliga åtgärder som krävs enligt finsk lagstiftning för att säkerställa motsvarande datasekretess i USA och andra länder utanför den Europeiska unionen (där dataskyddslagstiftning inte nödvändigtvis är lika omfattande som inom Europeiska unionen) såsom inom Europeiska unionen för Kortinnehavaren.

Säkerhet

18.20 American Express använder sig av avancerad teknik och dess personal noggrant definierade metoder som bidrar till att Kortinnehavarens uppgifter behandlas snabbt, exakt, fullständigt och säkert. För att garantera effektivitet och säkerhet på systemen, praxis och rutiner är det nödvändigt att då och då behandla Kortinnehavarens uppgifter i testsyfte.

Sparad informationen

18.21 American Express sparar information om Kortinnehavaren för de ändamål som angivs i detta stycke så länge som det är lämpligt för att uppfylla American Express rättsliga åtaganden i enlighet med tillämplig lag.

Tillgång till Kortinnehavarens information

18.22 Kortinnehavaren har rätt att begära en kopia av den information som American Express har om Kortinnehavaren. Om Kortinnehavaren vill ha en kopia av samtlig information om Kortinnehavaren ska Kortinnehavaren meddela saken skriftligt till American Express på den adress som anges nedan i del “Fråga eller reklamation” i detta stycke. En kopia per år är kostnadsfri. En avgift kan debiteras för ytterligare begäran, i den utsträckning lagen tillåter.

Korrigering av felaktig information

18.23 Om Kortinnehavaren misstänker att den informationen som American Express har om Kortinnehavaren är felaktig eller ofullständig kan Kortinnehavaren be American Express korrigera eller radera informationen från sina arkiv. Kortinnehavaren bör skicka begäran skriftligen till American Express till den adress som anges i del “Fråga eller reklamation” i detta stycke. All information som visar sig vara felaktig eller ofullständig korrigeras utan dröjsmål.

Fråga eller reklamation

18.24 Om Kortinnehavaren har frågor eller vill framställa en reklamation som avser de uppgifter som American Express har om Kortinnehavaren ska Kortinnehavaren skriva till American Express dataregisteransvariga på adressen American Express, 00070 AMERICAN EXPRESS, Finland.

19. KORTFÖRMÅNER OCH TILLÄGGSTJÄNSTER

19.1 Om Kortinnehavaren ansöker om ett Premium-kort och beviljas ett sådant kan American Express erbjuda Kortinnehavaren Kortförmåner. Sådana Kortförmåner kan exempelvis inkludera försäkringsförmåner, reserelaterade tjänster, hjälpservice, Membership Rewards-programmet, Parallellkort och erbjudanden från Affärspartners. För American Express erbjudande av Kortförmåner gäller separata villkor eller sammanfattningar om Kortförmåner. Basic Card-kortet omfattar inte Kortförmåner.

19.2 Kortinnehavaren kan när som helst skriftligen meddela American Express att Kortinnehavaren vill avstå Kortinnehavarens Kortförmåner. American Express kommer då att annullera Kortinnehavarens Kort och i det fall att American Express normala behörighetskrav uppfylls, bevilja Kortinnehavaren antingen ett nytt Premium-kort eller, om Kortinnehavaren så väljer, ett Basic Card-kort. American Express krediterar då medlemsavgiften till Kortinnehavaren pro rata (om Kortinnehavaren inte väljer att ansöka om och beviljas ett annat Premium-kort, i vilket fall American Express krediterar skillnaden ifall medlemsavgiften för det nya Premium-kortet är lägre, eller på motsvarande sätt debiterar skillnaden om nya Premium-kortets medlemsavgift är högre).

19.3 Att välja ett annat Kort innebär inte avslutande av Kontot eller detta Avtal och påverkar inte American Express eller Kortinnehavarens rätt att säga upp eller upphäva detta Avtal. American Express förbehåller sig dock rätten att upprätta ett nytt Konto för Kortinnehavaren i samband med beviljandet av Kortinnehavarens nya Kortet.

19.4 För Kortförmåner som levereras av tredje part gäller tredje parts villkor. Alla tvister måste lösas direkt med tredje part. American Express är inte ansvarig för Kortförmåner som inte direkt erbjuds av American Express.

19.5 American Express eller tredjepartsleverantören kan när som helst ändra omfattningen och villkoren för Kortförmånerna eller avsluta sådana. Närhelst det är möjligt meddelar American Express i förväg Kortinnehavaren om att Kortförmånerna har ändrats eller upphört.

19.6 Kortinnehavaren ansvar för att skaffa ersättande Kortförmånerna, eller avtala om nya betalningsätt med tredjepartsleverantörer av Kortförmåner (under förutsättning att parten ifråga fortfarande erbjuder sådana tjänster direkt) om:

19.6.1 Detta Avtal sägs upp eller upphävs och Kontot avslutas; eller

19.6.2 Kortinnehavaren väljer ett annat Kort som inte omfattar Kortförmåner eller samma Kortförmåner.

19.7 American Express kan göra erbjudanden om andra tilläggsprodukter och -tjänster som inte är relaterade till Kontot eller Kortet till Kortinnehavaren. Om Kortinnehavaren accepterar sådana erbjudanden, debiteras Kontot på tillämpliga avgifter och kommissioner för sådana produkter och tjänster. I fall tredje part erbjuder produkterna eller tjänsterna, kan American Express få ersättning från leverantören ifråga. Beloppet på sådana ersättningar till American Express beror på leverantören och produkten eller tjänsten.

20. FÖRSÄKRING

20.1 American Express Insurance Services erbjuder försäkringsprodukter som bedöms vara av intresse för American Express kunder. I denna roll agerar American Express Insurance Services som försäkringsförmedlare för olika försäkringsbolag, inte på uppdrag av American Express kunder. Dessa försäkringsprodukter är separata produkter i förhållande till de försäkringar som ingår i vissa Kortprodukter.

20.2 American Express erhåller i detta sammanhang ersättning från försäkringsgivarna och ersättningen kan variera mellan olika försäkringsgivare och produkter. I vissa fall kan ett bolag inom American Express-gruppen vara försäkringsgivare eller återförsäkra den aktuella risken och erhålla intäkter för detta. Valet av försäkringsgivare och försäkringsprodukter kan komma att påverkas av de intäkter som American Express erhåller.

20.3 Det står alla kunder fritt att köpa en försäkring genom American Express Insurance Services eller att vända sig till en annan förmedlare eller försäkringsgivare.

20.4 American Express Insurance Services är en del av försäkringsbolaget Viator, Magnus Ladulåsgatan 5, Stockholm, Sverige (organisationsnummer 516401-8235). Försäkringsbolaget Viator står under Sveriges Finansinspektions tillsyn.

21. FÖRLORAT ELLER STULET KORT, FELAKTIGT UTFÖRDA TRANSAKTIONER OCH MISSBRUK AV KONTOT

21.1 Kortinnehavaren måste omedelbart underrätta American Express Kundservice per telefon om:

21.1.1 ett Kort förlorats eller stulits;

21.1.2 ett Ersättningskort inte har kommit fram;

21.1.3 en utomstående person har fått tillgång till en Kod eller annan information som hänför sig till Kortet;

21.1.4 Kortinnehavaren misstänker att Kortet eller Kontot använts utan Kortinnehavarens samtycke eller på annat sätt missbrukats;

21.1.5 Kortinnehavaren misstänker att ett fel har skett i hanteringen av en betalningstransaktion; eller

21.1.6 Kortinnehavaren upptäcker vid kontroll av Kontoutdraget, att en Återkommande Debitering som Kortinnehavaren tidigare begärt att en Affärspartner ska avsluta debiterats Kontot.

21.2 Om ett Kort som Kortinnehavaren har rapporterat som förlorat eller stulet senare återfinns, ska Kortinnehavaren klippa itu Kortet och returnera det till American Express och vänta på ett Ersättningskort.

21.3 Kortinnehavaren ansvarar för obehörig användning av Kortet enbart i följande fall:

21.3.1 Kortinnehavaren har tillåtit tredje part att använda Kortet eller Koden;

21.3.2 att Kortet eller Koden förkommit, orättmätigt innehas av någon annan eller att Kortet eller Koden använts obehörigt som en följd av Kortinnehavarens försummelse att använda Kortet eller Koden i enlighet med detta Avtal; eller

21.3.3 Kortinnehavaren försummat att utan opåkallat dröjsmål meddela American Express om att Kortet eller Koden förkommit, Kortet eller Koden orättmätigt innehas av någon annan eller använts obehörigt.

21.4 Kortinnehavarens ansvar för obehörig användning av Kortet eller Koden är begränsat till 150 euro i 21.3.2 och 21.3.3 ovan, förutom då Kortinnehavaren agerat med avsikt eller grov vårdlöshet.

21.5 Kortinnehavaren ansvarar inte för obehörig användning av Kortet eller Koden:

21.5.1 om Kortet eller Koden används efter att Kortinnehavaren har underrättat American Express om att Kortet eller Koden förkommit, orättmätigt innehas av någon annan eller att Kortet eller Koden använts obehörigt;

21.5.2 om American Express försummat att se till att Kortinnehavaren när som helst har möjlighet att göra anmälan som hänvisas till i stycket 21.5.1 ovan; eller

21.5.3 Affärspartnern inte försäkrat sig om rätten att använda Kortet på ett vederbörligt sätt.

Kortinnehavaren ansvarar emellertid för obehörig användning av Kortet eller Koden om hon eller han avsiktligt inlämnat en falsk anmälan eller på annat sätt handlat bedrägligt.

21.6 Kortinnehavaren samtycker till att samarbeta med American Express vid utredning om obehörig användning av Kontot, inklusive uppgörandet av en polisanmälan, inlämnandet av en skriftlig redogörelse, bevis på inställandet av Återkommande Debiteringar eller andra uppgifter till American Express på American Express begäran. Kortinnehavaren samtycker även till att American Express kan lämna ut uppgifter gällande missbruk av Kontot till behöriga myndigheter.

21.7 Om en Debitering visar sig vara felaktig och felet är hänförligt till American Express, annullerar American Express Debiteringen och krediterar Kontot.

21.8 Om Kortinnehavaren vid kontakt med American Express har giltiga skäl att bestrida en betalningstransaktion, kommer American Express att inleda en utredning och tillfälligt kreditera Kontot med ett belopp som motsvarar beloppet för ifrågavarande betalningstransaktion. Så snart utredningarna är avslutade kommer American Express att balansera Kontot i enlighet med utredningsresultatet.

22. ERSÄTTNING FÖR GODKÄNDA TRANSAKTIONER

22.1 Detta stycke gäller endast för Debiteringar som gjorts hos Affärspartners inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

22.2 Vissa Affärspartners, såsom biluthyrningsfirmor och hotell, har enligt internationell praxis rätt göra Debiteringen i efterhand även om det exakta beloppet inte var känt när Debiteringen godkändes.

22.3 Kortinnehavaren kan begära ersättning för en Debitering om Kortinnehavaren inte kände till det exakta beloppet på betalningstransaktionen vid tiden för godkännandet av Debiteringen och beloppet på Kontoutdraget visar sig överstiga det belopp som Kortinnehavaren rimligtvis kunde ha förväntat sig med hänsyn till Kortinnehavarens tidigare konsumtionsmönster, detta Avtal samt andra till saken relaterade omständigheter.

22.4 Kortinnehavaren måste inlämna sin ersättningsbegäran inom åtta (8) veckor från datumet på betalningstransaktionen.

22.5 American Express kommer att utreda Kortinnehavarens ersättningsbegäran. Kortinnehavaren måste tillhandahålla American Express all eventuell information i Kortinnehavarens vetskap om omständigheterna i samband med betalningstransaktionen. American Express kan komma att lämna ut informationen till andra företag eller personer som utreder händelsen.

22.6 Inom tio (10) arbetsdagar från det att American Express har mottagit fullständig information och dokumentation från Kortinnehavaren om ersättningsbegäran (inklusive information som American Express kan behöva för att kunna bekräfta att Kortinnehavarens ersättningsbegäran avser en betalningstransaktion som omfattas av detta stycke) beslutar American Express att Kontot ska krediteras eller alternativt ger en förklaring till varför Kortinnehavarens ersättningsbegäran avvisats. American Express förbehåller sig rätten att balansera Kontot enligt detta.

23. ÄNDRING AV AVTALET

23.1 American Express kan när som helst ändra villkoren i detta Avtal, inklusive avgifter, Korttyper, det sätt American Express avräknar betalningar och tillämpar Kortförmåner, samt tjänster relaterade till Kontot och ändringar som påverkar Kortinnehavarens betalningsskyldigheter.

23.2 American Express underrättar Kortinnehavaren om eventuella ändringar av detta Avtal genom ett skriftligt Meddelande till Kortinnehavaren i enlighet med stycket "Meddelanden" i detta Avtal två (2) månader innan ändringen träder i kraft. Kortinnehavaren anses ha godkänt ändringarna om inte Kortinnehavaren före dagen då ändringarna träder ikraft meddelar American Express om att hon eller han inte godkänner ändringarna. Om Kortinnehavaren meddelar att hon eller han inte godkänner ändringarna upphör detta Avtal att gälla med verkan från det datum då ändringarna träder i kraft.

23.3 Kortinnehavaren kan utan extra kostnad säga upp detta Avtal och avsluta Kontot omedelbart i enlighet med stycket "Giltighetstid, uppsägning eller upphörande av detta Avtal" i detta Avtal innan det datum då ändringarna träder i kraft.

24. ÖVERLÅTELSE

24.1 American Express har rätt att överlåta, överföra eller sälja sina rättigheter, förmåner eller skyldigheter enligt detta Avtal till ett annat företag inom American Express-gruppen eller till tredje part.

24.2 Om American Express gör eller överväger att göra detta, samtycker Kortinnehavaren till att American Express kan överlämna information om Kortinnehavaren och Kontot till den tredje part som är part till avtalet ifråga, förutsatt att parterna ingår ett sekretessavtal och/eller avtal om hantering av uppgifter. Kortinnehavarens lagstadgade rättigheter påverkas inte av en överlåtelse enligt stycket 24.1 eller vid överlämnande av information enligt detta stycke. American Express informerar Kortinnehavaren om eventuella ändringar gällande registerföraren för Kortinnehavarens personuppgifter.

24.3 Kortinnehavaren har varken helt eller delvis rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal till tredje part.

25. TILLÄMPNING AV LAGSTRIDIGA ELLER OGILTIGA VILLKOR

Om något av villkoren i detta Avtal skulle bedömas delvis eller i sin helhet att vara eller komma att bli ogiltigt, eller om villkoret inte kan tillämpas enligt gällande lag, författning, riktlinjer eller annat tillämpligt regelverk, bör ifrågavarande villkor bortses ifrån eller ändras för att överensstämma med tillämpligt regelverk i samband med tillämpningen. Detta påverkar inte giltigheten eller tillämpbarheten av övriga villkor i detta Avtal.

26. SPÄRR AV KONTO ELLER KORT

26.1 American Express kan omedelbart spärra ett Konto eller förhindra användningen av ett visst Kort;

26.1.1 av skäl hänförliga till Kontots eller Kortets säkerhet;

26.1.2 vid misstanke om obehörig (inte godkänd) eller bedräglig användning av Kontot eller Kortet; eller

26.1.3 vid väsentligt ökad risk för att Kortinnehavaren eventuellt inte ska kunna fullgöra sin betalningsskyldighet gentemot American Express. En väsentligt ökad risk kan anses föreligga om Kortinnehavarens beteendemönster vid användning av tjänsten generellt kan anses innebära en väsentligt ökad risk, eller på grund av vad som är känt om Kortinnehavarens ekonomiska situation eller annan liknande situation.

26.2 American Express kommer, om möjligt, innan åtgärderna vidtas men annars snarast möjligt, försöka nå Kortinnehavaren för att informera om åtgärden och skälen som lett till åtgärderna, om inte informationen äventyrar objektivt motiverade säkerhetsskäl eller sådan upplysning är förbjuden enligt lag.

26.3 Att Kontot spärras eller användningen av ett visst Kort förhindras påverkar inte Kortinnehavarens ansvar enligt detta Avtal.

26.4 Kortet eller Kontot återaktiveras om skälet för spärrandet av Kontot eller förhindrandet av användningen av Kortet inte längre föreligger och American Express har underrättats om detta. Kortinnehavaren kan kontakta American Express Kundservice för att få information om vilka krav som ställts i situationen i fråga.

27. GILTIGHETSTID, UPPSÄGNING ELLER UPPHÖRANDE AV DETTA AVTAL

27.1 Detta avtal gäller tillsvidare.

27.2 Kortinnehavare kan återkalla detta Avtal genom att informera American Express i ett varaktigt medium inom fjorton (14) dagar från dagen då detta Avtal slutits eller från det senare datum då Kortinnehavaren erhåller villkoren och den information som erfordras enligt gällande lag i skriftlig eller elektronisk form. Kortinnehavaren ska omedelbart och senast trettio dagar (30) dagar efter att American Express informerats om återkallandet av detta Avtal, erlägga betalning av samtliga Debiteringar som Kortinnehavaren är förpliktigad att betala enligt detta Avtal, samt klippa itu och returnera de Kort som återkallelsen avser till American Express. Om Kortinnehavaren återkallar detta Avtal inom ovan nämnda fjorton (14) dagar, är Kortinnehavaren, förutom för Kortinnehavarens medlemsavgift, skyldig att betala alla tillämpliga och upplupna Debiteringar.

27.3 Kortinnehavaren kan när som helst säga upp detta Avtal och avsluta Kontot genom att skriftligen begära American Express avsluta Kontot, och;

27.3.1 betala alla utestående skulder på Kontot, inklusive Debiteringar som ännu inte fakturerats;

27.3.2 klippa itu och returnera alla Kort som beviljats till Kontot till American Express;

27.3.3 sluta använda Kontot och Korten; samt

27.3.4 omedelbart kontakta alla Affärspartners för att stoppa alla debitering av Återkommande Debiteringar på Kontot. Kortinnehavaren måste tillhandahålla American Express bevis på inställandet i form av ett annulleringsnummer eller en skriftlig bekräftelse från Affärspartnern i god tid innan följande Återkommande Debiteringen ska debiteras Kontot.

27.4 För att American Express ska avsluta Kontot måste Kortinnehavaren först uppfylla samtliga krav i stycket 27.3 ovan.

27.5 Kortinnehavaren kan säga upp Kort genom att skriftligen underrätta American Express samt klippa itu och returnera Kortet till American Express. Kortinnehavarens ansvar för samtliga Debiteringar som görs på Kontot fortsätter efter att American Express blivit underrättad om uppsägningen. American Express kan hjälpa till med att återfå ett Parallellkort om detta är ändamålsenligt.

27.6 American Express kan alltid säga upp detta Avtal och Kontot samt Kort som anslutits till Kontot med två (2) månaders uppsägningstid, skriftligen och i ett varaktigt medium.

27.7 American Express kan upphäva detta Avtal och avsluta Kontot med omedelbar verkan:

27.7.1 om Kortinnehavaren väsentligen bryter mot detta Avtal;

27.7.2 om Kortinnehavaren har lämnat falsk eller vilseledande information till American Express;

27.7.3 om Kortinnehavaren är insolvent eller riskerar att bli insolvent, har ansökt om skuldsanering eller är föremål för andra indrivningsåtgärder. Termen insolvent avser bland annat att Kortinnehavaren inte rimligen kunde räkna med att kunna betala skulden som angivits på nästa Kontoutdrag; eller

27.7.4 om Kortinnehavaren enligt tillämplig lag inte längre får inneha ett Konto eller Kort som beviljats av ett företag i American Express-gruppen, eller vid misstanke om olaglig verksamhet med anknytning till Kortinnehavarens person eller användningen av Kortet eller Kontot.

27.8 Detta Avtal upphävs och Kontot samt Kort som anslutits till Kontot avslutas med omedelbar verkan om Kortinnehavaren avlider, försätts i konkurs, eller om Kortinnehavaren har förordnats en intressebevakare, eller av annat skäl inte längre äger rätt att själv förfoga över sin egendom.

27.9 Om Kortinnehavaren erhåller ett Kontoutdrag på ett utestående eller erlagt belopp, innebär det inte att Kontot åter får användas.

27.10 När detta Avtal sägs upp eller upphävs kommer samtliga utestående Debiteringar på Kontot att ackumuleras på Kontot, tills dessa betalas i sin helhet och användningen av Kontot upphör. Detta innefattar även Återkommande Debiteringar (se stycket "Återkommande Debiteringar" i detta Avtal) som måste avslutas av Kortinnehavaren. Eventuellt resterande del av Kortinnehavarens medlemsavgift som hänför sig till perioden efter Kontots avslutande kommer att återbetalas.

27.11 När detta Avtal sägs upp eller upphävs måste utestående Debiteringar på Kontot, inklusive sådana som ännu inte fakturerats, betalas så snart uppsägningen eller upphävningen av detta Avtal trätt i kraft. Kontot avslutas slutligen förs när samtliga utestående Debiteringar på Kontot erlagts.

27.12 Om American Express säger upp eller upphäver detta Avtal eller avslutar ett Kort i enlighet med detta stycke innefattar det även avslutandet av övriga Kort som American Express har beviljat Kortinnehavaren.

28. SÄRSKILDA FÖRFALLOGRUNDER FÖR SKULDEN

28.1 Om en betalning är minst en (1) månad försenad och fortfarande obetald har American Express rätt att kräva förtida återbetalning av hela utestående skulden på Kontot. American Express har också rätt att begära förtida återbetalning av utestående skuld om Kortinnehavaren har lämnat falsk eller vilseledande information som kan ha påverkat American Express i beslutet att bevilja krediten eller villkoren för krediten, eller om Kortinnehavaren på annat väsentligt sätt brutit mot detta Avtal.

28.2 Skulden förfaller fyra (4) veckor, eller, i det fall Kortinnehavaren redan tidigare underrättats om en betalningsförsummelse eller annat avtalsbrott, två (2) veckor från det att American Express skickade förfallomeddelandet till Kortinnehavaren. Om Kortinnehavaren betalar den försenade betalningen eller korrigerar avtalsbrottet inom den ovannämnda tidsperioden, förfaller krediten inte. En avgift för försenad betalning kan debiteras i enlighet med stycket "Avgifter" i detta Avtal. När American Express utnyttjar sin rätt att begära förtida återbetalning beaktar American Express sådana sociala prestationshinder som angivs i Konsumentskyddslagen (20.1.1978/38, jämte ändringar), om betalningsförsummelsen är hänförlig till Kortinnehavarens sjukdom, arbetslöshet eller annan likvärdig orsak som ligger utanför Kortinnehavarens kontroll, om inte detta kan anses uppenbart oskäligt gentemot American Express med hänsyn till dröjsmålets längd och andra omständigheter.

28.3 American Express har rätt att informera ett kreditinformationsregister om betalningsförsummelser och registerföraren för ifrågavarande register har rätt att registrera informationen, om en förfallen betalning som Kortinnehavaren ansvarar för är mer än sextio (60) dagar försenad från det ursprungliga förfallodatumet, och samtidigt minst tjugoen (21) dagar förflutit sedan Kortinnehavaren skickats en betalningspåminnelse vari Kortinnehavaren påminns om att en betalningsanmärkning gällande betalningsförsummelsen kan komma att skrivas in i kreditinformationsregistret, och om betalningsförsummelsen inte hänför sig till ett socialt prestationshinder som American Express blivit underrättad om.

29. MEDDELANDEN

29.1 Kontoutdrag eller andra meddelanden till Kortinnehavaren, som till exempel ändringar av detta Avtal (”Meddelanden”) sänds per post till Kortinnehavarens senast uppgivna adress och anses ha mottagits sju (7) dagar efter att Meddelandet sänts. Kortinnehavaren måste därmed alltid meddela American Express om en adressändring och se till att American Express alltid har tillgång till ett uppdaterat telefonnummer.

29.2 Om American Express erbjuder webbtjänster kan Kortinnehavaren ansluta Kontot till en webbtjänst, som innefattar elektronisk utsändning av Meddelanden. Ett elektroniskt Meddelande anses ha mottagits skriftligen när det har sänts till den av Kortinnehavaren uppgivna e-postadressen, eller när det görs tillgängligt för Kortinnehavaren på American Express webbplats via en länk eller på annat sätt.

29.3 Om Kortinnehavarens adress eller andra kontaktuppgifter såsom telefonnummer (eller e-postadress vid omständigheter enligt stycket 29.2 ovan) inte är uppdaterade, kan American Express komma att anse att Kortinnehavaren brutit mot detta Avtal och upphöra med försöken att kontakta Kortinnehavaren tills aktuell information har erhållits. Kortinnehavaren är även skyldig att meddela American Express om andra omständigheter, som Kortinnehavaren uppgett vid ansökan om Konto och Kort, förändrats.

29.4 Till skydd mot bedrägerier och för att säkerställa felfri identifiering kan American Express begära viss dokumentation av Kortinnehavaren vid ansökan om Kort och Konto eller vid adressändring. Vissa försändelser kan endast skickas till den adress där personen är mantalsskriven, om inte annat särskilt överenskommits.

30. INGEN AVSÄGNING AV RÄTTIGHETER

Om American Express inte utnyttjar någon av sina rättigheter i enlighet med detta Avtal innebär det inte att American Express avstår från sina rättigheter och hindrar inte American Express från att åberopa sina rättigheter i framtiden.

31. REKLAMATIONER

31.1 En Affärspartner som har tillhandahållit produkter eller tjänster mot betalning med Kortet eller Kontot ansvarar gentemot Kortinnehavaren för produkternas och tjänsternas kvalitet, egenskaper och leverans enligt tillämpliga avtalsvillkor och enligt gällande lag i det land där förvärvet har gjorts. Reklamationer och andra klagomål som rör produkter eller tjänster bör därför i första hand riktas till Affärspartnern.

Om Affärspartnern inte uppfyller sina avtalsförpliktelser gentemot Kortinnehavaren kan Kortinnehavaren även framställa ett på avtalsbrottet baserat krav på penningprestation till American Express. Kravet ska inlämnas inom rimlig tid och utan opåkallat dröjsmål. Kortinnehavarens krav till American Express kan gälla att hålla inne en betalning, återbetalning av priset för en produkt eller tjänst, skadestånd eller annan penningprestation. American Express är emellertid inte skyldig att betala Kortinnehavaren ett högre belopp än vad American Express erhållit som betalning från Kortinnehavaren.

Om Kortinnehavaren med anledning av en Affärspartners avtalsbrott håller inne en betalning för en produkt eller tjänst, har Kortinnehavaren emellertid inte rätt att hålla inne ett belopp som uppenbart överstiger de anspråk som Kortinnehavaren är berättigad till på grund av en försening eller ett fel. Kortinnehavaren ansvarar för sådana betalningsförsummelser och konsekvenser som orsakas av oberättigad betalningsvägran.

31.2 American Express ska underrättas skriftligen om reklamationer av fel i ett Kontoutdrag på det sätt och inom den tidsram som anges i stycket 5.2 "Kontoutdrag" i detta Avtal.

31.3 Kortinnehavaren bör samarbeta med American Express i samband med reklamationer. Detta inkluderar att Kortinnehavaren bör tillhandahålla dokumentation och annan information på American Express begäran.

32. KLAGOMÅL

32.1 En Kortinnehavare som inte är nöjd med resultatet av American Express handläggning av ett ärende ska i första hand kontakta den funktionär på American Express som handlagt ärendet. En Kortinnehavare som fortfarande inte är nöjd efter en sådan kontakt kan lämna en skriftlig anmälan till klagomålsansvarig på adressen, 00070 AMERICAN EXPRESS, Finland. Anmälan ska innehålla en tydlig beskrivning av ärendet, kopior på relevant dokumentation samt skälen för klagomålet. Klagomålsansvarig utreder anmälan och meddelar ett beslut i frågan, vanligen inom fyra (4) veckor från det att en fullständig anmälan har inkommit. Vid behov att inhämta yttrande från tredje part, eller vid komplicerade ärenden, kan tidsfristen emellertid förlängas med ytterligare fyra (4) veckor. Om klagomålsansvarig inom dessa åtta (8) veckor fortfarande inte kan meddela ett beslut i ärendet ska Kortinnehavaren informeras om skälet till fördröjningen och den förväntade tidsramen för att utreda ärendet.

32.2 Kortinnehavaren kan även ta upp ärendet med en oberoende part genom att kontakta Konsumentrådgivningen (www.kuluttajavirasto.fi) och/eller begära att tvisten utreds av Konsumenttvistenämnden (Tavastvägen 3, 00531 Helsingfors, Finland, www.kuluttajariita.fi). Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer om hur tvister mellan konsumenter och kreditgivare bör lösas.

33. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER

33.1 Om American Express krediterar Kontot på grund av Kortinnehavarens reklamation av en produkt eller tjänst som tillhandahållits av en tredje part såsom Affärspartners, anses Kortinnehavaren automatiskt ha överlåtit och överfört de rättigheter och krav mot tredje part, som Kortinnehavaren har, har haft eller kan ha motsvarande det belopp som American Express krediterat Kontot, till American Express.

33.2 Efter att American Express krediterat beloppet på Kontot, samtycker Kortinnehavaren till att inte föra talan mot eller begära ersättning av en tredje part för det belopp som American Express krediterat Kontot.

33.3 Kortinnehavaren samtycker också till att samarbeta med American Express om American Express väljer att kräva det krediterade beloppet av tredje part. Samarbetet innefattar bland annat signering av alla dokument och överlåtande av nödvändig information som American Express efterfrågar. Kreditering av Kontot förpliktar inte American Express att göra det fler gånger.

34. TILLÄMPLIG LAG

34.1 Detta Avtal och alla därtill relaterade frågor regleras av finsk lag. Finsk lag tillämpas vid marknadsföring av Kortet.

34.2 Eventuella tvister avgörs av en finsk domstol. Om Kortinnehavaren har sin hemvist utanför Finlands gränser har American Express även rätt att väcka talan i landet i fråga.

34.3 Kortinnehavaren ansvarar för iakttagandet av bestämmelser för valutakontroll samt lokala bestämmelser som tillämpas på användningen av Kortet och/eller Kontot.

35. SKATTER, TULL OCH ANDRA MOTSVARANDE AVGIFTER

Kortinnehavaren ansvarar för eventuella skatter, tullar eller andra avgifter som genom lag, förordning eller annan författning reglerar användningen av Kontot, Kortet, Debiteringar på Kontot eller Kortinnehavarens användning av Kontot i olika länder.

36. ANSVARSBEGRÄNSNING

36.1 American Express ansvarar inte gentemot Kortinnehavaren för:

36.1.1 förlust som uppkommer på grund av att Kortet inte accepteras som betalningsmedel eller en fördröjning i accepterandet;

36.1.2 kvaliteten, egenskaperna och leveransen av produkter och tjänster som debiterats Kortinnehavarens Konto, inklusive tvister gällande en produkt eller tjänst som Affärspartnern levererat och som debiterats Kontot, om inte ansvar föranleds av Konsumentskyddslagen (20.1.1978/38, jämte ändringar);

36.1.3 Kortets funktionstörning eller fel;

36.1.4 förlust som åsamkas i andra fall, som hänför sig till American Express oförmåga eller dröjsmål att uppfylla sina skyldigheter enligt detta Avtal om oförmågan eller dröjsmålet förorsakats av finsk lagstiftning eller annan myndighetsåtgärd, krig, strejk, blockad, bojkott, konfliktåtgärder, funktionsstörning i system;

36.1.5 förlust som åsamkas på grund av att databehandlingssystem eller dataöverföring inte fungerar eller är bristfällig;

36.1.6 förlust som åsamkas av någon annan omständighet som ligger utanför American Express kontroll, eller om American Express iakttagit normal omsorgsfullhet; samt

36.1.7 indirekt skada eller annan skada som varit svår att förutse, eller för böter, viten eller andra liknande avgifter som Kortinnehavaren ålagts av en myndighet eller domstol.

37. AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LTD

American Express Services Europe Limited, filial - sivuliike, 00070 AMERICAN EXPRESS, Finland (FO-nummer 1036910-0) står under tillsyn av Stor Britanniens finansinspektion, The Financial Conduct Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London, England, E14 5HS (www.fca.org.uk), i samarbete med den finska Finansinspektionen, Snellmansgatan, PB 159, 00101 Helsingfors, Finland (www.finanssivalvonta.fi).

American Express Services Europe Limited, filial - sivuliike, är en filial till American Express Services Europe Limited, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX, Storbritannien (registreringsnummer 1833139), som är ett betalningsinstitut enligt Payment Services Regulations 2009 (ref.nr 415532] och övervakas av Stor Britanniens finansinspektion.

American Express Kundservice kan kontaktas på adressen 00070 AMERICAN EXPRESS, Finland, per telefon på numret +358 (9) 6132 0400 eller per e-post consumercardhelsinki@aexp.com eller på annat sätt som meddelats av American Express till Kortinnehavaren.


TABELL FÖR AMERICAN EXPRESS-BETALKORTSAVGIFTER

AVGIFTSTYPER

KORTET

TILLÄMPLIG AVGIFT

Kortinnehavarens medlemsavgift

American Express-betalkort – Basic Card-kort

€0

American Express-betalkort – Green Card

€50,00

American Express-betalkort – Gold Card

€170,00

American Express-betalkort – Platinum Card

€700,00

Medlemsavgiften inkluderar ett (1) extra Kort i Huvudkortinnehavarens namn

Parallelkortinnehavarens medlemsavgift

American Express-betalkort – Basic Card-kort

Inte tillämpligt (inga Parallellkort erbjuds)

American Express-betalkort – Green Card

€25/Parallellkort

American Express-betalkort – Gold Card

€70/Parallellkort

American Express-betalkort – Platinum Card

Medlemsavgiften inkluderar ett (1) Platinum Card-Parallellkort plus fyra (4) Gold Card-Parallellkort

Membership Rewards-programmet

American Express-betalkort – Basic Card-kort

Inte tillämpligt (Membership Rewards-programmet erbjuds inte)

American Express-betalkort – Green Card

€25,00

American Express-betalkort – Gold Card

Inkluderat i medlemsavgiften

American Express-betalkort – Platinum Card

Inkluderat i medlemsavgiften

Andra avgifter gäller för Kontot. Se ytterligare information i Kortinnehavarens American Express-betalkortsvillkor.


Boka hotel och flyg vi Travel Online
Köp konsertbiljetterna här
Samla poäng genom att rekommendera kort till en vän