AMERICAN EXPRESS BETALKORTSVILLKOR

Fullständiga Kontovillkor för ditt American Express Kort

Betalkortsvillkor

Dessa villkor gäller från och med 1.7.2015

Dessa villkor (Villkor) gäller användningen av American Express-betalkort och Konto. För sin egen fördel ska Kortinnehavaren omsorgsfullt ta del av dessa villkor. Om du inte förstår någon punkt ska du be om ytterligare information. 

En avgiftsfri tilläggskopia av dessa Villkor kan fås när som helst under Villkorens giltighetstid genom att ringa till Kundservicen. Kortet ger tillgång till Kontot och alla Kortförmåner som erbjuds i samband med Kortet. Kortet är dock separerat från Kontot. Kortinnehavaren kan ansöka om Kort med vissa Kortförmåner eller Kort utan Kortförmåner (Basic Card-kort).

PARTER 

Utfärdare: American Express Services Europe Limited, säte Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, Storbritannien. Ett aktiebolag bildat i England och Wales och vars registreringsnummer är 1833139 och som är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority i Storbritannien. Bolagets finska filial American Express Services Europe Limited, filial – sivuliike, FO-nummer 1036910-0, lyder under finsk lag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Kund: Kortinnehavare

1. VIKTIG INFORMATION OM VILLKOREN

Begrepp i Villkoren 
American Express avser utfärdaren ovan. Kortinnehavare avser den person som ansökt om detta Konto och för vilken American Express öppnat Kontot. Affärspartner är sådana affärsställen som är anslutna till American Express service för att ta emot American Express-kort. Kortinnehavaren kan ansöka om Parallellkort (se punkten 2.3.a. ”Information om Parallellkortinnehavare”). En hänvisning till Kortinnehavare innebär i tillämpliga delar även en hänvisning till Parallellkortinnehavare. 

Konto avser vilket som helst konto som American Express administrerar i anslutning till Kort och på vilket American Express debiterar transaktioner. Kort avser varje kort eller annat medel som beviljas för användning av Kontot. Kortförmåner avser tilläggstjänster och förmåner som anknyter till ett Kort, med undantag av ett Basic Card-kort, inklusive relevant korttyp (t.ex. American Express Gold Card-korttyp). Debitering avser alla betalningstransaktioner som debiteras från ett Konto, såsom inköp, kontantuttag och avgifter. Inköp avser en Debitering där Kortet används för köp av varor eller tjänster. Kontantuttag avser uttag av kontanter i uttagsautomater med pinkod och andra slags Debiteringar då American Express upplyser Kortinnehavaren att dessa betraktas som kontanter. Automat avser automater och andra processer genom vilka Kortinnehavaren kan ta ut kontanter enligt dessa Villkor.

1.1. Avgifter 
1.1.a. Kortinnehavarens Medlemsavgift
Beroende på typen av Kortet som Kortinnehavaren beviljats kan en medlemsavgift, inklusive eventuell anslutningsavgift, tas ut. Den regelbundna medlemsavgiften för Kortinnehavaren tas ut årligen. Om en regelbunden medlemsavgift tas ut debiteras den från Kontot i samband med det första kontoutdraget (om ett senare datum inte meddelats Kortinnehavaren) och därefter årligen i början av varje ny tolvmånadsperiod beräknat från datumet för Kontots öppnande.

Med undantag av specialerbjudanden som American Express kan erbjuda Kortinnehavaren, visas medlemsavgiften i Tabellen över Kortavgifter som lämnas till Kortinnehavaren i samband med dessa Villkor. På Basic Card-kortet debiteras ingen kortavgift. 

Medlemsåret beräknas från och med den dag American Express öppnar Kontot i sina system och pågår till dagen före årsdagen. Medlemsåret kan ändras då en Kontoöverföring sker eller då en annan medlemsavgift förfaller till betalning. I detta fall beräknas medlemsåret från och med den dag då produkten eller avgiftsändringen trädde i kraft i American Express system.

1.1.b. Parallellkortinnehavarens medlemsavgift 
Kortinnehavaren debiteras en medlemsavgift för varje Parallellkort som American Express beviljat på Kortinnehavarens begäran bortsett från avgiftsfria Parallellkort som erbjudits som en del av Kortförmåner. Kortinnehavaren kan ta reda på om han eller hon har rätt till avgiftsfria Parallellkort i tabellen över Kortavgifter som bifogats dessa Villkor.

Medlemsavgiften för Parallellkort debiteras årligen för varje Parallellkort som American Express beviljat på Kortinnehavarens begäran. Om en årlig Parallellkortavgift tas ut debiteras den på kontot i samband med det första kontoutdraget (om ett senare datum inte meddelats Kortinnehavaren) och därefter årligen i början av varje ny tolvmånadsperiod beräknat från datumet för Kontots öppnande.

Med undantag av specialerbjudanden som American Express kan erbjuda Kortinnehavaren visas avgiften i tabellen över Kortavgifter som lämnas till Kortinnehavaren med dessa Villkor. Parallellkort kan inte beviljas för Basic Card-konton.

Medlemsåret för Parallellkort beräknas från och med den dag American Express beviljat Parallellkortet i American Express system och pågår till dagen före årsdagen. Årsavgiftsperioden kan ändras då en Kontoöverföring sker eller då en annan Kortavgift förfaller till betalning. I detta fall beräknas årsavgiften från och med den dag då produkten eller avgiftsändringen trädde i kraft i American Express system.

1.1.c. Avgifter vid försenad betalning 
Vid försenade betalningar gäller följande:
Vid betalning efter den förfallodag som anges på Kontoutdraget, har American Express rätt att debitera en dröjsmålsränta enligt räntelagen (20.8.1982/633, jämte ändringar), dvs. Europeiska centralbankens referensränta förhöjd med sju (7) procentenheter. Betalningen anses erlagd samma dag som en bank eller ett finansinstitut godkänt ett vederbörligt betalningsuppdrag från Kortinnehavaren.
Indrivningsavgifter för kravbrev, betalningspåminnelser och upprättandet av en betalningsplan debiteras i enlighet med lagen om indrivning av fordringar (22.4.1999/513, jämte ändringar).
Utöver detta, debiteras för kostnader som vållas American Express, såsom kostnader i samband med anlitandet av indrivningsbyråer eller jurister, egna indrivningsåtgärder och rättegångskostnader samt för handräckning med mera.

1.1.d. Avgift för kopia av Kontoutdrag 
En avgift på 3,50 euro tas ut för varje ytterligare kopia av kontoutdrag som Kortinnehavaren ber om, eller om Kortinnehavaren har avtal om e-fakturering via sin bank, för varje papperskopia av kontoutdrag.

1.1.e. Avgift för valutaväxling 
Referensomräkningskursen förhöjd med 2,2 %.
Konverteringsprovisionen tillämpas om Kortinnehavaren väljer Debitering (inklusive Kontantuttag) i annan valuta än euro. Ytterligare information finns i punkten Debitering i utländsk valuta i dessa Villkor. Se ”Konvertering av Debiteringar i främmande valuta” i punkten 2.3.b.

1.1.f. Avgift för kontantuttag 
En avgift för kontantuttag debiteras om American Express och Kortinnehavaren separat avtalat om Kontantuttag och om Kortinnehavaren tar ut kontanter med Kortet. Även tillhandahållaren av den kontantuttagstjänst som Kortinnehavaren anlitar kan debitera en avgift för Kontantuttag. För Kontantuttag i annan valuta än euro debiteras en konverteringsprovision på 2,2 % i enlighet med det som nämns nedan. 

Avgiften för kontantuttag är 4 % av kontanta beloppet som uttagits, dock minst 4,25 euro.

1.1.g. Membership Rewards-medlemsavgift (om tillämpligt) 
Om Kortförmånerna för ett Premium-kort inte redan inkluderar ett medlemskap i Membership Rewards-programmet och Kortinnehavaren väljer att ansluta sig till ifrågavarande program, kommer Kontot att debiteras en Membership Rewards-medlemsavgift i förskott i samband med anslutningen och därefter en gång per år. För ytterligare information om programmet, se separata villkor för Membership Rewards-programmet.

1.2. Kreditgränser 
Fastställande av kreditgränser 
Även om det i allmänhet inte finns några i förväg fastställda kreditgränser för American Express-betalkort, kan American Express efter eget gottfinnande besluta och informera Kortinnehavaren om en tillfällig eller permanent kreditgräns för Kortinnehavarens Konto som är det maximala belopp som kan vara utestående vid var tid (inklusive alla eventuella Parallellkort). American Express kan påföra en sådan gräns även om Kortinnehavarens Konto inte har försummade betalningar.

American Express kan även efter eget gottfinnande besluta och informera Kortinnehavaren om gränser för Kontantuttag inom ramen för tillämplig lagstiftning. American Express kan påföra en sådan gräns även om Kortinnehavarens Konto inte har försummade betalningar. Detta kan vara det maximala kontantbelopp som Kortinnehavaren kan ta ut på en gång, per dag, under kontoutdragsperioden eller på annat sätt. American Express kan också slopa kontantuttagsmöjligheten för Kortinnehavarens Konto eller när som helst begränsa det maximala sammanlagda uttagssaldot.

Om American Express besluter att begränsa Kortinnehavarens kreditgräns informerar American Express Kortinnehavaren om detta. I detta fall ger American Express Kortinnehavaren en möjlighet att lämna tilläggsinformation till American Express som kan leda till att American Express återkallar kreditgränsen. Efter att ha erhållit den begärda tilläggsinformationen besluter American Express om kreditgränsen ska återkallas och informerar Kortinnehavaren om detta. American Express accepterar inte förskottsbetalningar för någon Kortprodukt.

Finansiella institutioner och operatörer av uttagsautomater kan också införa egna gränser och avgifter, såsom begränsningar av antalet uttag, uttagsbelopp och tillgång till andra tjänster som vanligtvis är tillgängliga i automaterna.
Kortinnehavaren godkänner att hantera Kontot så att Debiteringarna på Kontot inte överstiger eventuella kreditgränser och/eller uttagsgränser (om tillämpliga).

1.3. Återbetalningar 
Erläggande av återbetalningar 

Skulder på Kontot ska betalas till American Express på American Express begäran, eller månatligen senast på den förfallodag som står på kontoutdraget eller annars på American Express begäran enligt vad som framgår av dessa Medlemsvillkor. På American Express begäran ska Kortinnehavaren återbetala American Express varje belopp som överskridit en eventuell kreditgräns och/eller kontantuttagsgräns omedelbart eller med den månatliga betalningen.

Ytterligare information om betalningar finns i Del 2. Vänligen se punkten 2.2 "Information om Kortinnehavarens betalningar”.

1.4. Ändring av Villkoren 
När och hur kan American Express ändra Villkoren

Avgifter

American Express kan ändra de avgifter som regleras av dessa Villkor (inklusive införa nya avgifter eller ändra när och hur avgifterna beräknas eller tillämpas) av följande orsaker:

 • för att kompensera för aktuella eller förväntade ändringar gällande kostnader för tillhandahållandet av Kontot,
 • om American Express ändrar tjänster och förmåner som ingår i Kortinnehavarens Konto,
 • om American Express har en grundad orsak att misstänka att Kortinnehavarens kreditriskprofil har förändrats, vilket medför en ökad risk för att Kortinnehavaren eventuellt inte kan sköta betalningar på Kontot som förfaller,
 • för att upprätthålla en rimlig avkastning på Kontot och säkerställa att American Express affärsverksamhet bevarar sin lönsamhet och konkurrenskraft på det stora hela,
 • för att säkerställa att de fastställda avgifterna fortfarande är i linje med det gängse värdet av Kontot, vilket kan innebära justering av American Express debiteringsgrunder, eller
 • för vilken som helst annan giltig orsak förutsatt att Kortinnehavaren avgiftsfritt kan säga upp Villkoren.

Kontotjänster 
American Express kan ändra tjänsterna relaterade till Kortinnehavarens Konto som American Express tillhandahåller för Kortinnehavaren eller det sätt på vilket American Express tillhandahåller dem om American Express befogat anser att detta inte medför olägenhet eller ökar kostnaderna för Kortinnehavaren.

Förmåner i anslutning till Kortinnehavarens Konto 
American Express kan ändra förmånerna för Kortinnehavarens Konto (inklusive återkalla förmåner, ersätta förmåner med nya förmåner, byta tillhandahållare av förmåner eller kostnader för dem) förutsatt att American Express befogat anser att de övergripande förmånerna i anslutning till Kortinnehavarens Konto är av värde och konkurrenskraftigt prissatta eller på grund av någon annan orsak som nämns i punkten ”Övriga villkor” nedan.

Övriga villkor 
American Express kan ändra vilka som helst villkor som inte nämnts ovan av följande orsaker:

 • American Express har befogad anledning att anse att ändringen skulle göra villkoren lättare att förstå, rättvisare för Kortinnehavaren eller inte medföra olägenhet för Kortinnehavaren,
 • för att göra rimliga ändringar i hur American Express ser efter Kortinnehavarens Konto till följd av ändringar i bank- eller finanssystemet, teknologin eller de system som American Express använder,
 • till följd av aktuella eller förväntade lagar eller regelverk,
 • för att säkerställa att American Express affärsverksamhet sköts omsorgsfullt, eller
 • för vilken som helst annan giltig orsak förutsatt att Kortinnehavaren avgiftsfritt kan säga upp Villkoren.

Meddelanden om ändringar 
American Express meddelar Kortinnehavaren minst två månader på förhand om alla ändringar av Villkoren som nämns i detta avsnitt (se punkten 1.4 ”Ändring av villkoren”) med undantag av ändringar som inte medför olägenhet för Kortinnehavaren. I sådana fall informerar American Express Kortinnehavaren personligen, men då kan American Express genomföra ändringen snabbare.

Om Kortinnehavaren inte vill fortsätta Villkoren efter ändringen har Kortinnehavaren rätt att säga upp Villkoren (se punkten 2.3.c ”Uppsägning av Villkoren”) i övrigt antas Kortinnehavaren ha godkänt ändringarna om Kortinnehavaren inte underrättar American Express om att Kortinnehavaren inte godkänner ändringarna innan de träder i kraft. Om Kortinnehavaren inte kontaktar American Express träder alla ändringar i kraft enligt meddelandet och gäller tills Villkoren sägs upp.

Upp- och nedgradering av Kortinnehavarens Konto 
Kortinnehavaren kan underrätta American Express när som helst om att Kortinnehavaren inte längre vill ha Kortinnehavarens Kortförmåner och begära att American Express beviljar Kortinnehavaren ett Basic Card-kort. 

American Express kan göra en kombination av ändringar i dessa Villkor för att ändra den typ av Kort som American Express beviljar Kortinnehavaren. Detta kan inträffa om Kortinnehavaren ber om ett annat slags Kort, om American Express bedömer att Kortinnehavaren inte längre uppfyller kriterierna för Kortinnehavarens nuvarande Kort eller om Kortinnehavaren uppfyller kriterierna för ett annat Kort.

American Express underrättar Kortinnehavaren alltid om ovan nämnda ändringar såvida inte Kortinnehavaren själv har meddelat American Express att Kortinnehavaren vill ha ett annat Kort och American Express bestämmer sig för att bevilja Kortinnehavaren nytt Kort snabbare.

Om Kortinnehavaren beviljas ett annat slags Kort justerar American Express medlemsavgiften samt medlemsavgiften för Parallellkortet på ett vederbörligt sätt för att återspegla skillnaden mellan avgifterna för det gamla och det nya Kortet och justera Kortinnehavarens Konto på motsvarande sätt.

1.5. Nyttig information för Kortinnehavaren 
Kortinnehavarens rätt att säga upp Villkoren

Kortinnehavare kan återkalla dessa Villkor genom att informera American Express i ett varaktigt medium inom fjorton (14) dagar från dagen då dessa Villkor fastställts eller från det senare datum då Kortinnehavaren erhåller villkoren och den information som erfordras enligt gällande lag i skriftlig eller elektronisk form. Kortinnehavaren ska omedelbart och senast trettio dagar (30) dagar efter att American Express informerats om återkallandet av dessa Villkor, erlägga betalning av samtliga Debiteringar som Kortinnehavaren är förpliktigad att betala enligt dessa Villkor, samt klippa itu och returnera de Kort som återkallelsen avser till American Express. Om Kortinnehavaren återkallar dessa Villkor inom ovan nämnda fjorton (14) dagar, är Kortinnehavaren, förutom för Kortinnehavarens medlemsavgift, skyldig att betala alla tillämpliga och upplupna Debiteringar. Om Kortinnehavaren vill säga upp medlemskapet ska Kortinnehavaren antingen förstöra eller returnera alla Kort till American Express och underrätta American Express på adressen American Express Services Europe Limited, filial - sivuliike, 00070 AMERICAN EXPRESS, Finland, eller ringa på telefonnumret på Kortets baksida för att bekräfta att Kortinnehavaren vill säga upp Kontot.

2. SÅ HÄR FUNGERAR KORTINNEHAVARENS AMERICAN EXPRESS-KONTO

2.1. Information om Kortanvändning

2.1.a. Kortanvändning 
Kortinnehavaren kan använda Kortet med beaktande av begränsningarna enligt dessa Villkor för att köpa varor och tjänster av företag som accepterar Kortet och för Kontantuttag. Om säljaren tillåter det kan Kortinnehavaren returnera varor och tjänster som köpts med Kortet till säljaren genom kreditering av Kontot.

Kortinnehavaren får inte:

 • ge någon annan tillgång till Kort eller Kortnumret eller tillåta att någon annan använder Kontot eller Kortet för Debiteringar, identifiering, eller i något annat syfte förutom i de fall då Kortinnehavaren samtycker till Debiteringar enligt punkten 2.1.d. "Auktorisering och vägran att godkänna Debiteringar” i dessa Villkor;
 • återlämna produkter eller tjänster som betalats genom användning av Kontot och erhålla kontanter som återbetalning;
 • använda Kontot eller Kortet för att köpa något i syfte att sälja det vidare;
 • använda Kortet för att göra Kontantuttag hos en Affärspartner genom att ange att Debiteringen gäller ett köp;
 • tillåta en kreditering av Kontot i annat fall än om det gäller en återbetalning för tidigare köpta produkter eller tjänster som har debiterats från Kontot eller om så har avtalats mellan American Express och Kortinnehavaren;
 • använda Kontot eller Kortet om Kortinnehavaren är insolvent, har ansökt om skuldsanering, försatts i konkurs eller om Kortinnehavaren är föremål för någon annan typ av skuldindrivningsåtgärd. Termen insolvent avser även situationer då Kortinnehavaren inte rimligen kunnat räkna med att kunna betala skulden som angivits på nästa Kontoutdrag. Kontot eller Kortet får heller inte användas om Kortinnehavaren beordrats en intressebevakare, eller om Kortinnehavaren av andra skäl inte längre har rätt att förvalta sin egendom;
 • använda Kortet som anmälts som förlorat eller stulet;
 • överföra pengar från ett annat American Express-konto eller lyfta kontanter med Kortet för att betala skulden på Kontot;
 • använda Kortet eller Kontot om det har spärrats eller avslutats, eller använda Kortet efter den sista giltighetsdagen som anges på framsidan av Kortet;
 • använda Kontot eller Kortet för olagliga syften, vilket innefattar köp av produkter eller tjänster som är förbjudna enligt finsk lag eller enligt lagstiftningen i ett annat land där Kortet används eller där tjänsterna eller produkterna står till buds; eller
 • använda Kontot eller Kortet för inköp hos en Affärspartner, om Kortinnehavaren eller tredje part med nära anknytning till Kortinnehavaren har ett ägarintresse, utom i det fall då ägarintresset grundar sig på aktier eller liknande värdepapper som är föremål för offentlig handel på en reglerad aktie- eller värdepappersbörs.
 • Kortinnehavaren ansvarar för att all användning av Kontot och därtill anknutna Kort sker i enlighet med dessa Villkor. Det inbegriper även Huvudkortinnehavarens ansvar för Parallellkortinnehavares användning av Parallellkort. Kortinnehavarens ansvar täcker även situationer där American Express inte har förhindrat förbjuden användning.

American Express kan bevilja Kortinnehavaren Kort som ersätter befintliga Kort (inklusive olika typer av Kort). Korten måste ha förfallodag, och Kortinnehavaren ska förstöra förfallna Kort så att de inte kan användas (t.ex. genom att klippa sönder dem). Om Kortet återkallas eller suspenderas av någon som helst orsak ska alla andra Kort som anslutits till Kortinnehavarens Konto återkallas eller suspenderas samtidigt.

2.1.b. Kontantuttag – Express Cash-tjänsten 
Kortinnehavare med ett Premium-kort kan ansöka om rätt att använda Express Cash-tjänsten, varigenom Kortinnehavaren kan lyfta kontanter från bankautomater eller hos vissa Affärspartners. Parallellkortinnehavare har rätt att använda Express Cash-tjänsten, enbart om Huvudkortinnehavaren har gett sitt skriftliga samtycke för detta och med American Express godkännande.

American Express kan avslå en ansökan om användning av Express Cash-tjänsten på grundval av att Kortinnehavaren inte varit kund hos American Express under en tillräckligt lång tidsperiod, eller på grund av Kortinnehavarens betalningshistorik eller köpbeteende, eller tillgänglig kreditinformation om Kortinnehavaren, såsom uppgifter om inkomst, tillgångar, betalningskrav eller andra liknande uppgifter.
Kontot kommer att debiteras en avgift för Kontantuttag i enlighet med punkten 1.1.f. "Avgift för kontantuttag" i dessa Villkor.
Enligt eventuella begränsningar som följer av gällande lagar och andra bestämmelser gäller av American Express fastställda uttagsbegränsningar för Kontantuttag. Vänligen se punkten 1.2. ”Kreditgränser”. Begränsningarna kan avse belopp för enskilda transaktioner, belopp per dag, per Kontoutdragsperiod eller avse andra begränsningar av Kortinnehavarens möjlighet till Kontantuttag med Kortet. Medverkande finansinstitut och leverantörer bankautomattjänster kan också påföra sina egna beloppsgränser och begränsningar för antalet kontantuttag, belopp för varje kontantuttag samt till tillgängliga bankautomattjänster.
Eftersom Express Cash-tjänsten huvudsakligen tillhandahålls av tredje part (operatörer av bankautomater) kan den sägas upp eller förändras omedelbart, utan att Kortinnehavaren underrättas.
Express Cash-tjänsten kan spärras omedelbart av skäl hänförliga till tjänstens säkerhet, vid misstanke om obehörig (inte godkänd) eller bedräglig användning av Kontot eller Kortet, eller vid väsentligt ökad risk att Kortinnehavaren inte kan fullgöra sina betalningsskyldigheter gentemot American Express. En väsentligt ökad risk kan anses föreligga om Kortinnehavarens beteendemönster vid användning av tjänsten generellt kan anses innebära en väsentligt ökad risk, eller på grund av vad som är känt om Kortinnehavarens ekonomiska situation eller annan liknande situation.
Kortinnehavaren kan när som helst avsluta användningsrätten till Express Cash-tjänsten genom att skriftligen meddela American Express om detta. Huvudkortinnehavaren kan säga upp Parallellkortinnehavarens användningsrätt till Express Cash-tjänsten på samma sätt.

Kortinnehavarens rätt att använda Express Cash-tjänsten upphör om:

 • dessa Villkor sägs upp eller upphävs eller om Kontot eller Kortet spärras av någon anledning; eller
 • om Kortinnehavaren annullerar Kortet och ansöker om ett Basic Card-kort.
 • Upphörandet av Kortinnehavarens användningsrätt till Express Cash-tjänsten påverkar inte Kortinnehavarens ansvar för Debiteringar hänförliga till betalningstransaktioner som är obetalda vid tidpunkten för upphörandet.

2.1.c. Betalningsförbindelse 
I enlighet med punkten 2.1.f. ”Stöld, förlust eller missbruk av Kortet eller missbruk av Kontot” i Villkoren förbinder sig Kortinnehavaren att betala alla Debiteringar inklusive:

 • Debiteringar som Kortinnehavaren auktoriserar, även om Kortinnehavaren inte visat Kortet eller undertecknat Debiteringen,
 • Debiteringar som auktoriserats av andra personer om Kortinnehavaren låtit dem använda Kontot, och
 • Debiteringar som Parallellkortinnehavare auktoriserat eller tillåtit andra att auktorisera.

2.1.d. Auktorisering och vägran att godkänna Debiteringar 
Kortinnehavaren auktoriserar en Debitering genom att visa Kortet eller ange Kortuppgifter och om Debiteringen kräver det genom att ange Kortets PIN-kod, lösenord, personliga identifierare eller genom någon annan procedur.
Debiteringar som sker vid tidpunkten för auktoriseringen, som betalas senare eller ett antal framtida Debiteringar kan auktoriseras på detta sätt. Beroende på säljföretagets villkor kan Kortinnehavaren genom att auktorisera Debiteringar på detta sätt även auktorisera säljföretaget att ta betalt senare om den ursprungliga betalningen misslyckats.
Om Kortinnehavaren inte auktoriserat Debiteringen vid den ifrågavarande tidpunkten kan Kortinnehavaren konfirmera auktoriseringen senare.
Kortinnehavaren kan återkalla Debiteringar som infaller i framtiden eller Debiteringar som bildar en serie endast om Kortinnehavaren återkallar dem senast i slutet av arbetsdagen innan de behandlas.
American Express kan vägra att auktorisera en Debitering av ett grundat skäl. Sådana skäl är bland annat misstänkt icke-auktoriserad eller felaktig användning, bedrägeri, tekniska problem, lagliga krav, American Express bedömning av Kortinnehavarens kreditvärdighet, om användningen av Kortet skulle förbjudas eller om vissa slag av Debiteringar inte är tillgängliga (inklusive om Debiteringen överskrider en Debiteringslimit). Detta kan vara fallet även om Kortinnehavarens Konto inte har försummade betalningar. Om American Express gör detta informeras Kortinnehavaren i allmänhet om detta på försäljningsstället. Kortinnehavaren får dock alltid information om Debiteringar som American Express vägrat ta emot genom att kontakta American Express på telefonnumret på Kortets baksida.
American Express ansvarar inte för några som helst förluster som Kortinnehavaren orsakas om American Express inte auktoriserar en Debitering, och American Express ansvarar inte om säljföretaget vägrar att acceptera Kortet.
American Express kan införa och variera begränsningar och förbud för användning av Kortet för vissa Debiteringar. Till exempel kan Debiteringar auktoriserade via när betalningsterminaler ha maximala Debiteringsbelopp (per auktorisering eller under en tidsperiod).

2.1.e. Återkommande Debiteringar 
En Kortinnehavare kan auktorisera en Affärspartner att debitera Kontot för produkter och tjänster vid en regelbundet återkommande tidpunkt som avtalats mellan Kortinnehavaren och Affärspartnern (”Återkommande Debiteringar”).
Kortinnehavaren ansvarar för att tillhandahålla information om Ersättningskort eller överenskomma om alternativa betalningssätt med Affärspartnern, för att undvika störningar med Återkommande Debiteringar eller störningar i leverans av Affärspartnerns produkter eller tjänster gällande ett Ersättningskort eller ett annullerat Kort, eller i det fall att dessa Villkor sagts upp eller upphävts i enlighet med punkten 1.4. "Ändring av Villkoren" eller punkten 2.3.c. ”Uppsägning av Villkoren” i dessa Villkor.
Kortinnehavaren ansvarar för alla Återkommande Debiteringar som kan komma att debiteras Kontot efter att ett Kort ersatts eller spärrats. Återkommande Debiteringar kan komma att dras från Kontot automatiskt utan att Kortinnehavaren underrättas, efter att ett Ersättningskort beviljats.
American Express tillhandahåller inte information om Ersättningskort (såsom Kortets nummer eller giltighetsdatum) till Affärspartnern.
För att stoppa debiteringen av Återkommande Debiteringar ska Kortinnehavaren skriftligen eller på annat sätt som godkänts av Affärspartnern underrätta Affärspartnern om detta i god tid före följande Återkommande Debitering debiteras Kontot. Uppsägningen av dessa Villkor i enlighet med punkten 2.3.c. "Uppsägning av Villkoren” av dessa Villkor innebär inte att en tjänst som betalas som Återkommande Debitering upphör automatiskt.

2.1.f. Stöld, förlust eller missbruk av Kortet eller missbruk av Kontot 
För att skydda PIN-koden, webbkoder eller andra koder som används i samband med Kontot (”Koder”), ska Kortinnehavaren:

 • lära sig Koden utantill;
 • förstöra brev och meddelanden innehållande Koden som American Express skickat till Kortinnehavaren (om tillämpligt);
 • inte skriva Koden på Kortet;
 • inte nedteckna och förvara Koden med eller i närheten av Kortet eller Kortinformationen;
 • inte avslöja Koden för någon eller ge någon annan tillgång till den på något annat vis;
 • vid eget val av Kod undvika att välja en Kod som har något samband med Kortinnehavaren, till exempel eget namn, födelsedatum eller telefonnummer; samt
 • iaktta försiktighet så att utomstående inte kan se Koden när den slås in i en bankautomat eller någon annan elektronisk utrustning.

Kortinnehavaren måste omedelbart underrätta American Express Kundservice om

 • ett Kort förlorats eller stulits;
 • ett Ersättningskort inte har kommit fram;
 • en utomstående person har fått tillgång till en Kod eller annan information som hänför sig till Kortet;
 • Kortinnehavaren misstänker att Kortet eller Kontot använts utan Kortinnehavarens samtycke eller på annat sätt missbrukats;
 • Kortinnehavaren misstänker att ett fel har skett i hanteringen av en betalningstransaktion; eller
 • Kortinnehavaren upptäcker vid kontroll av Kontoutdraget, att en Återkommande Debitering som Kortinnehavaren tidigare begärt att en Affärspartner ska avsluta debiterats Kontot.

Om ett Kort som Kortinnehavaren har rapporterat som förlorat eller stulet senare återfinns, ska Kortinnehavaren klippa itu Kortet och returnera det till American Express och vänta på ett Ersättningskort. Kortinnehavaren ansvarar för obehörig användning av Kortet enbart i följande fall:

1. Kortinnehavaren har tillåtit tredje part att använda Kortet eller Koden;
2. att Kortet eller Koden förkommit, orättmätigt innehas av någon annan eller att Kortet eller Koden använts obehörigt som en följd av Kortinnehavarens försummelse att använda Kortet eller Koden i enlighet med dessa Villkor; eller
3. Kortinnehavaren försummat att utan opåkallat dröjsmål meddela American Express om att Kortet eller Koden förkommit, Kortet eller Koden orättmätigt innehas av någon annan eller använts obehörigt.

Kortinnehavarens ansvar för obehörig användning av Kortet eller Koden är begränsat till 150 euro i punkterna 2 och 3, förutom då Kortinnehavaren agerat med avsikt eller grov vårdlöshet. 

Kortinnehavaren ansvarar inte för obehörig användning av Kortet eller Koden,
1. om Kortet eller Koden används efter att Kortinnehavaren har underrättat American Express om att Kortet eller Koden förkommit, orättmätigt innehas av någon annan eller att Kortet eller Koden använts obehörigt;
2. om American Express försummat att se till att Kortinnehavaren när som helst har möjlighet att göra anmälan som hänvisas till i punkten 1; eller
3. Affärspartnern inte verifierat rätten att använda Kortet på ett vederbörligt sätt.

Kortinnehavaren ansvarar emellertid för obehörig användning av Kortet eller Koden om hon eller han avsiktligt inlämnat en falsk anmälan eller på annat sätt handlat bedrägligt. 

Kortinnehavaren samtycker till att samarbeta med American Express vid utredning om obehörig användning av Kontot, inklusive uppgörandet av en polisanmälan, inlämnandet av en skriftlig redogörelse, bevis på inställandet av Återkommande Debiteringar eller andra uppgifter till American Express på American Express begäran. Kortinnehavaren samtycker även till att American Express kan lämna ut uppgifter gällande missbruk av Kontot till behöriga myndigheter.

Om en Debitering visar sig vara felaktig och felet är hänförligt till American Express, annullerar American Express Debiteringen och krediterar Kontot.

Om Kortinnehavaren vid kontakt med American Express har giltiga skäl att bestrida en betalningstransaktion, kommer American Express att inleda en utredning och eventuellt kreditera Kontot med ett belopp som motsvarar beloppet för ifrågavarande betalningstransaktion. Så snart utredningen är avslutad kommer American Express att balansera Kontot i enlighet med utredningsresultatet.

Kortinnehavaren ska omedelbart vid mottagandet av varje Kontoutdrag kontrollera att informationen stämmer och så snart som möjligt kontakta American Express om Kortinnehavaren behöver mer information om en viss Debitering på ett Kontoutdrag. Om Kortinnehavaren har frågor eller bekymmer gällande Kontoutdraget eller någon Debitering på Kontoutdraget ska Kortinnehavaren göra American Express uppmärksam på detta så snart som möjligt och senast inom tretton (13) månader från Debiteringen på Kontot. Om American Express begär det ska Kortinnehavaren omedelbart inlämna en skriftlig bekräftelse på sin förfrågan eller sitt bekymmer till American Express samt all annan relevant information avseende detta som American Express kan behöva. Detta stycke begränsar emellertid inte Kortinnehavarens rättigheter enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning.

2.1.g. Debiteringar för oväntade belopp 
Om Kortinnehavaren gör en Debitering med ett säljföretag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om Kortinnehavaren vid tidpunkten för auktoriseringen inte kände till beloppet av Debiteringen kan Kortinnehavaren begära återbetalning av American Express om det debiterade beloppet är större än vad Kortinnehavaren rimligen kunnat förvänta sig på basen av Kortinnehavarens tidigare konsumtionsbeteende, dessa Villkor och övriga relevanta omständigheter.
Kortinnehavaren ska begära återbetalning utan dröjsmål, dock senast 8 veckor från datumet på det kontoutdrag på vilket Debiteringen angetts.
Kortinnehavaren ska lämna American Express all den information som American Express rimligen ber om, och American Express kan överlämna denna information till tredje parter som undersöker Kortinnehavarens krav. American Express slutför undersökningarna inom 10 arbetsdagar efter att all begärd information inlämnats och återbetalar antingen hela debiteringsbeloppet (normallt genom att kreditera Kortinnehavarens Konto) eller förklarar för Kortinnehavaren varför American Express har avvisat Kortinnehavarens begäran.

2.2. Information om Kortinnehavarens betalningar 
2.2.a. Hur betalningar görs 
Kortinnehavaren ska betala American Express hela beloppet i euro senast på förfallodagen som angivits på Kontoutdraget.
Kortinnehavaren ska betala separat för varje Konto som Kortinnehavaren har hos American Express. Om Kortinnehavaren betalar utan att tydligt specificera de Konton som betalningen involverar kan American Express hänföra betalningarna till vilket Konto som helst.
Kortinnehavaren kan när som helst betala helt eller delvis den utestående skulden utan att först underrätta American Express och utan extra kostnader för återbetalning i förtid.

Skulden på Kontot ska betalas till American Express vid begäran, eller månatligen senast på den förfallodag som angivits på Kontoutdraget. Kontoutdraget skickas till Kortinnehavaren minst en gång per månad om det förekommit transaktioner på Kontot. Kortmedlemmen anses ha mottagit varje Kontoutdrag på den sjunde (7) dagen efter att American Express skickat Kontoutdraget ifall Kontoutdraget inte mottagits innan dess.
Betalningarna kan göras enligt någon av de metoder som angivits i detta stycke och i enlighet med eventuella tilläggsinstruktioner eller krav med avseende på Kortinnehavarens betalningar som angivits i Kontoutdraget eller enligt annan överenskommelse.
Betalningen ska göras till det konto som specificeras på Kontoutdraget och det referensnummer som anges på Kontoutdraget ska också anges vid betalningen. Referensnumret består av kortnumret samt ett kontrollnummer.
Betalningen kan erläggas via en internetbankstjänst, på ett bankkontor eller hos en annan betalningsförmedlare som erbjuder denna service. Betalningen kommer inte att synas på Kontot förrän betalningen mottagits och Kontot således balanserats.
Betalningen anses ha genomförts på det datum som en bank eller ett finansinstitut godkänt Kortinnehavarens vederbörliga betalningsinstruktion.
Om Kortinnehavarens betalningar inte uppfyller American Express instruktioner kan det ske dröjsmål i krediteringen av Kortinnehavarens Konto. Detta kan leda till förseningsavgifter (se punkten 1.1.c. ”Avgifter vid försenad betalning”). American Express kan debitera alla rimliga kostnader som American Express orsakats från Kortinnehavarens Konto.
Om American Express besluter att acceptera en betalning i främmande valuta väljer American Express en valutakurs för konvertering av Kortinnehavarens betalning till euro, såvida lagstiftningen inte kräver att American Express ska använda en viss kurs. American Express kan ta ut ytterligare avgifter för konvertering av betalningar inklusive alla kostnader för valutaväxling som American Express orsakas.
Om American Express behandlar en försenad betalning, en delbetalning eller en betalning märkt med någon restriktiv klausul (såsom i fullständig och slutlig uppgörelse) medför det inga konsekvenser för American Express rättigheter (t.ex. för att kräva hela den förfallna fordran) och ändrar inte dessa Villkor.
Även om American Express kan kreditera en betalning på Kortinnehavarens Konto förbehåller sig American Express rätten till att avboka betalningen om den återkallas eller om den inte inlöses av någon som helst orsak.

2.2.b. Hur American Express inriktar betalningar 
Kortinnehavarens betalningar kommer i första hand att avräknas mot Debiteringar som avser köp av produkter och tjänster och därefter mot tillämpliga avgifter i enlighet med dessa Villkor. Övriga betalningar kommer att avräknas mot Debiteringar som ännu inte redovisats på Kortinnehavarens Kontoutdrag.

2.3. Övrig viktig information
2.3.a. Information om Parallellkortinnehavare
På Kortinnehavarens begäran kan American Express bevilja ett Parallellkort för Kontot till en annan person (”Parallellkortinnehavare”). American Express kan välja att begränsa det antal Parallellkort som kan anslutas till ett visst Konto.
American Express tillhandahåller inte Parallellkortinnehavare med Kontoutdrag, Meddelanden eller annan kommunikation utan särskild orsak. Se punkten 2.1.c. ”Betalningsförbindelse”i dessa Villkor vad gäller Parallellkortinnehavarens ansvar för Debiteringar som en Parallellkortinnehavare har gjort. En Parallellkortinnehavare är, solidariskt med Kontoinnehavaren, ansvarig för alla Debiteringar som är hänförliga till Parallellkortinnehavarens användning av Kontot.
En Parallellkortinnehavare som är under 18 år vid ansökningstillfället är inte ansvarig med Kontoinnehavaren för Debiteringar som är hänförliga till Parallellkortinnehavarens användning av Kontot.
Huvudkortinnehavaren ansvarar för att varje Parallellkortinnehavare följer dessa Villkor och iakttar alla Meddelanden som American Express skickat till Kortinnehavaren.

Kortinnehavaren ansvarar för att Parallellkortinnehavare iakttar dessa Villkor, i synnerhet vad gäller användning av Kort och auktorisering av Debiteringar.

Om Kortinnehavaren vill återkalla en Parallellkortinnehavares rätt att använda Kortinnehavarens Konto (och återkalla Kortet) ska Kortinnehavaren underrätta American Express om detta varefter Parallellkortinnehavarens möjlighet att göra Debiteringar upphör omedelbart.

2.3.b. Konvertering av Debiteringar i främmande valuta
Om Kortinnehavaren gör en Debitering i främmande valuta konverteras den till euro den dag då den behandlas (vilket kan avvika från Debiteringsdagen).
Om Debiteringen görs i amerikanska dollar konverteras den direkt till euro. I alla övriga fall konverteras den först till amerikanska dollar och därefter till euro. Endast en valutaväxlingsavgift förfaller dock till betalning.

Om lagen inte kräver användning av en viss kurs används sedvanliga växlingskurser inom bankbranschen den arbetsdag som föregår behandlingsdagen (American Express-valutakurs). Denna kurs kan avvika från de kurser som gäller på Debiteringsdagen. Fluktuationerna kan vara betydande.
Om Debiteringsbelopp konverteras av tredje parter innan de överlämnas till American Express kan deras kurser och avgifter tillämpas på dem.
American Express Valutakurs fastställs dagligen. Förändringar i kursen tillämpas omedelbart och utan ett meddelande till Kortinnehavaren. Kortinnehavaren kan kontakta American Express per telefon för att få information om kursen.

2.3.c. Uppsägning av Villkoren 
Dessa Villkor gäller tills vidare. Det gäller tills Kortinnehavaren eller American Express stänger Kontot enligt dessa Villkor.
Kortinnehavaren kan säga upp dessa Villkor när som helst.
American Express kan säga upp dessa Villkor med omedelbar verkan om Kortinnehavaren har gjort sig skyldig till avtalsbrott (se punkten 2.3.d. ”Att spärra en Kortinnehavares konto”).
American Express kan också säga upp dessa Villkor skriftligt med en uppsägningstid på två månader. American Express iakttar alltid lagstiftningens krav på meddelanden om uppsägning av Villkoren.

Villkoren upphör först efter att Kortinnehavaren betalat alla skulder till American Express. Fram till dess gäller alla villkor (inklusive American Express rätt att ändra villkoren), men Kortinnehavaren har ingen rätt att använda Kontot för Debiteringar eller få några som helst förmåner som ingår i Kontot.

När någondera parten säger upp Villkoren ska Kortinnehavaren:

 • på begäran återbetala alla skulder på Kortinnehavarens Konto, inklusive de som ännu inte fakturerats,
 • förstöra alla Kort och sluta använda Kortinnehavarens Konto, och
 • informera säljföretag att inte göra några fler Debiteringar på Kortinnehavarens Konto.

Varje periodisk Kortavgift och Parallellkortavgift som betalats på förhand efter att Kortinnehavarens Konto stängts, och som hänför sig till den återstående tiden av perioden, återbetalas pro-rata med hänsyn till återstoden av den aktuella perioden.

2.3.d. Att spärra en Kortinnehavares konto 
American Express kan omedelbart spärra ett Konto eller förhindra användningen av ett visst Kort;

 • av skäl hänförliga till Kontots eller Kortets säkerhet;
 • vid misstanke om obehörig (inte godkänd) eller bedräglig användning av Kontot eller Kortet; eller
 • vid väsentligt ökad risk för att Kortinnehavaren eventuellt inte ska kunna fullgöra sin betalningsskyldighet gentemot American Express.

En väsentligt ökad risk kan anses föreligga om Kortinnehavarens beteendemönster vid användning av tjänsten generellt kan anses innebära en väsentligt ökad risk, eller på grund av vad som är känt om Kortinnehavarens ekonomiska situation eller annan liknande situation.

American Express kommer, om möjligt, innan åtgärderna vidtas men annars snarast möjligt, försöka nå Kortinnehavaren för att informera om åtgärden och skälen som lett till åtgärderna, om inte informationen äventyrar objektivt motiverade säkerhetsskäl eller sådan upplysning är förbjuden enligt lag.

Att Kontot spärras eller användningen av ett visst Kort förhindras påverkar inte Kortinnehavarens ansvar enligt dessa Villkor:

 • Kortet eller Kontot återaktiveras om skälet för spärrandet av Kontot eller förhindrandet av användningen av Kortet inte längre föreligger och American Express har underrättats om detta. Kortinnehavaren kan kontakta American Express Kundservice för att få information om vilka krav som ställts i situationen i fråga.

2.3.e. Information om betalningsförsummelse 
American Express kan anse att Kortinnehavarens Konto blivit föremål för avtalsbrott, om 

 • Kortinnehavaren allvarligt eller upprepade gånger underlåter att uppfylla dessa Villkor, 
 • Kortinnehavaren lämnar falsk eller vilseledande information, 
 • åtgärder vidtas för att försätta Kortinnehavaren i skuldsanering eller annat motsvarande förfarande, 
 • Kortinnehavaren gör sig skyldig till andra försummelser relaterade till andra avtal/villkor som Kortinnehavaren ingått med American Express eller ett annat koncernbolag,
 • Kortinnehavaren beordras en intressebevakare eller avlider, eller
 • American Express har anledning att tro att Kortinnehavaren inte kan eller vill betala sina skulder när de förfaller.

Observera att American Express betraktar det som ett allvarligt avtalsbrott om Kortinnehavaren underlåter att betala hela fakturan i tid. 

Betalningsdröjsmål kan leda till ytterligare avgifter eller kostnader för Kortinnehavaren, Kortinnehavarens kreditvärdighet kan sjunka vilket gör det svårare eller dyrare att få kredit, juridiska åtgärder mot Kortinnehavaren eller ansökan om att försätta Kortinnehavaren i konkurs. 

2.3.f. Sändande av kontoutdrag och meddelanden samt övrig kommunikation 
American Express skickar ett Kontoutdrag gällande Kontot till Kortinnehavaren åtminstone en gång i månaden om transaktioner förekommit på Kontot, eller gör Kontoutdraget tillgängligt på annat sätt.

Varje Kontoutdrag innehåller viktig information om Kontot såsom den utestående skulden på Kontot på den sista dagen under Kontoutdragsperioden, summan som ska betalas, förfallodag och tillämpliga avgifter. Kontoutdraget innehåller även information om Debiteringar som gjorts av Kortinnehavaren. 

Kontoutdraget kan också innehålla viktig information om Kortet eller tilläggstjänster och förmåner (t.ex. information om förmåner och kampanjerbjudanden tillgängliga för American Express-kortinnehavare). Om Kortinnehavaren är registrerad som American Express e-fakturamottagare kan denna information även visas på webbsidor relaterade till Kortinnehavarens onlinetjänst.

Kortinnehavaren ska alltid kontrollera att kontoutdragen stämmer och kontakta American Express så fort som möjligt för eventuell ytterligare information om en Debitering på ett kontoutdrag eller om Kortinnehavaren misstänker att en Debitering inte auktoriserats av Kortinnehavaren.

American Express förbehåller sig rätten att göra vissa Kontouppgifter tillgängliga för Kortinnehavaren på begäran en gång i månaden. Om American Express gör det underrättar American Express Kortinnehavaren om detta på kontoutdraget.

Om Kortinnehavaren är registrerad som e-fakturamottagare eller om Kortinnehavaren kommit överens om att få meddelanden elektroniskt från American Express samtycker Kortinnehavaren till att American Express sänder kontoutdrag och andra meddelanden till den senaste e-postadress som Kortinnehavaren lämnat till American Express, genom att posta dem till Kortinnehavarens säkra webbadress eller genom att göra dem tillgängliga för Kortinnehavaren på ett annat lagenligt sätt.

Om Kortinnehavaren inte är registrerad som e-fakturamottagare (och i vissa fall även om Kortinnehavaren är det) sänder American Express kontoutdragen och meddelandena per post till Kortinnehavarens senaste faktureringsadress i American Express register.

Eftersom American Express kan sluta sända kontoutdrag på papper ska Kortinnehavaren regelbundet kontrollera denna information och all post som American Express skickar till Kortinnehavaren elektroniskt.

American Express kan skicka varningar, viktiga meddelanden och annan information om Kortinnehavarens Konto per e-post, sms eller den säkra posten på American Express webbplats.

De ”meddelanden” som avses ovan inkluderar meddelanden eller information som American Express bör eller vill sända till Kortinnehavaren, inklusive meddelanden om ändringar av Villkoren. American Express kan sända meddelanden till Kortinnehavaren på eller med kontoutdraget.

2.3.g. Ändring av kontaktuppgifter
Kortinnehavaren ska utan dröjsmål underrätta American Express på telefonnumret på baksidan av Kortet om Kortinnehavaren ändrar sitt namn, telefonnummer, adress och/eller bosättningsland eller post- eller e-postadress till vilken American Express sänder kontoutdrag och meddelanden.

Om American Express inte har kunnat sända kontoutdrag eller andra meddelanden eller om dessa har återsänts kan American Express sluta att försöka kommunicera med Kortinnehavaren tills American Express får exakta kontaktuppgifter.

American Express ansvarar inte för misslyckad kommunikation (inklusive Kontoutdrag) om American Express sänder information till en adress som Kortinnehavaren lämnat till American Express eller om American Express inte sänder informationen på grund av att den tidigare inte nått mottagaren.

Om Kortinnehavaren har flera Konton ska Kortinnehavaren lämna sina kontaktuppgifter separat för varje Konto till American Express. American Express kan uppdatera Kortinnehavarens kontaktuppgifter om American Express får information om att de har ändrats eller är felaktiga.

Om Kortinnehavaren har avtal om e-faktura med sin bank och byter bank ska Kortinnehavaren utan dröjsmål ge instruktioner till den nya banken om Kortinnehavaren önskar fortsätta erhålla e-faktura.

2.3.h. Kortförmåner, tilläggstjänster och -förmåner samt andra produkter 
För alla Kort utom Basic Card-kortet kan American Express bevilja Kortinnehavaren Kortförmåner, inclusive tilläggstjänster eller diskretionära förmåner relaterade till Kortinnehavarens Konto, och American Express underrättar Kortinnehavaren om dessa tjänster och förmåner. Exempel på Kortförmåner är diskretionära försäkringsförmåner, assistanstjänster, premieprogram, avgiftsfria Parallellkort och erbjudanden av säljföretag. Dessa kan tillhandahållas genom separata avtal, och American Express kan ändra dessa tjänster och förmåner (se punkten 1.4. ”Ändring av Villkoren”). American Express kan få kompensation av leverantörer av tilläggstjänster, och American Express kompensation kan variera beroende på leverantör och produkt. Kortinnehavaren kan när som helst byta ett Kort med vissa Kortförmåner till ett Basic Card-kort utan förmåner.

American Express informerar om dessa tilläggstjänster och -förmåner när Kortinnehavaren ansöker om Kortet och i annan information som American Express sänder till Kortinnehavaren, såsom välkomstpaket och material om förmåner för Kortinnehavaren.

American Express eller dess koncernbolag kan, i enlighet med Kortinnehavarens marknadsval, också informera Kortinnehavaren om andra försäkringsprodukter och andra produkter och tjänster som American Express anser att kan intressera Kortinnehavaren, även om de inte är relaterade till Kortinnehavarens Konto.

American Express eller dess koncernbolag kan agera på sådana leverantörers vägnar. Produkterna säljs inte av American Express, och American Express verkar inte som ombud för Kortinnehavaren (även om de kan säljas av American Express koncernbolag). Dessa produkter är inte obligatoriska.

American Express eller dess koncernbolag kan få provision för försäljning av dessa tjänster, förmåner eller produkter till Kortinnehavaren. American Express eller dess koncernbolag kan även få tilläggsprovision när ett annat koncernbolag är försäkrare eller återförsäkrare. Provisionen kan påverka vilka produkter och leverantörer American Express eller dess koncernbolag informerar Kortinnehavaren om.


Om produkter eller tjänster är belagda med en separat avgift kan avgiften debiteras från Kortinnehavarens Konto. 

Tjänster och förmåner som tillhandahålls av tredje parter regleras av tredje parters villkor, och tvister relaterade till dem ska avgöras direkt med den tredje parten såvida Kortinnehavaren inte har lagliga krav på American Express.

2.3.i. Närbetalning 
Kort som anslutits till Kortinnehavarens Konto kan möjliggöra närbetalning. Närbetalning gör det möjligt för Kortinnehavaren att göra Debiteringar genom att föra Kortet i närheten av en kortläsare utan att avläsa magnetremsan eller ange pinkoden. American Express kan när som helst inaktivera närbetalningsfunktionen.

American Express kan införa och ändra gränser för närbetalning i enlighet med avsnittet Auktorisering och vägran att godkänna Debiteringen ovan (se punkten 2.1.d. ”Auktorisering och vägran att godkänna Debiteringar”.)

2.3.j. Överlåtelse av Villkoren 
American Express kan sälja, överföra eller överlåta detta avtal och Kortinnehavarens Konto. American Express kan göra det när som helst utan att underrätta Kortinnehavaren, såvida American Express inte är skyldig att göra det enligt lag. Kortinnehavaren kan inte sälja, överföra eller överlåta Kortinnehavarens Konto eller skyldigheter enligt dessa Villkor.

2.3.k. Avräkning 
American Express kan när som helst med en kontinuerlig rätt utan att meddela eller kräva om det, kvitta en förfallen kredit på Kortinnehavarens Konto som Kortinnehavaren är skyldig American Express med medel på vilket annat Konto som helst (i vilken som helst valuta) tills Kortinnehavarens skuld är återbetald i sin helhet.

2.3.l. Klagomål på American Express 
En Kortinnehavare som inte är nöjd med resultatet av American Express handläggning av ett ärende ska i första hand kontakta den funktionär på American Express som handlagt ärendet. En Kortinnehavare som fortfarande inte är nöjd efter en sådan kontakt kan lämna en skriftlig anmälan till klagomålsansvarig på adressen, 00070 AMERICAN EXPRESS, Finland. Anmälan ska innehålla en tydlig beskrivning av ärendet, kopior på relevant documentation samt skälen för klagomålet. Klagomålsansvarig utreder anmälan och meddelar ett beslut i frågan, vanligen inom fyra (4) veckor från det att en fullständig anmälan har inkommit. Vid behov att inhämta yttrande från tredje part, eller vid komplicerade ärenden, kan tidsfristen emellertid förlängas med ytterligare fyra (4) veckor. Om klagomålsansvarig inom dessa åtta (8) veckor fortfarande inte kan meddela ett beslut i ärendet ska Kortinnehavaren informeras om skälet till fördröjningen och den förväntade tidsramen för att utreda ärendet.

Kortinnehavaren kan även ta upp ärendet med en oberoende part genom att kontakta Konsumentrådgivningen (www.kuluttajavirasto.fi) och/eller begära att tvisten utreds av Konsumenttvistenämnden (Tavastvägen 3, 00531 Helsingfors, Finland, www.kuluttajariita.fi). Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer om hur tvister mellan konsumenter och kreditgivare bör lösas. American Express står under tillsyn av Storbritanniens finansinspektion, The Financial Conduct Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London, England, E14 5HS (www.fca.org.uk), i samarbete med den finska Finansinspektionen, Snellmansgatan, PB 159, 00101 Helsingfors, Finland (www.finanssivalvonta.fi).

2.3.m. Krav på säljföretag 
Om Kortinnehavaren bestrider en Debitering med ett säljföretag kan American Express kreditera en del av eller hela det bestridna Debiteringen på Kontot.

Om American Express, vare sig American Express är skyldigt att återbetala beloppet eller inte, gör det godkänner Kortinnehavaren och alla Parallellkortinnehavare att Kortinnehavaren automatiskt är skyldig att överlåta alla rättigheter och anspråk på säljföretaget till American Express (exklusive skadeståndskrav, till exempel i samband med försummelse).

Kortinnehavaren ger sitt samtycke till att Kortinnehavaren inte kommer att ställa några krav för det krediterade beloppet på säljföretaget, och Kortinnehavaren ska samarbeta med American Express om American Express besluter sig för att göra det.

2.3.n. American Express avstår inte från sina rättigheter 
American Express kan besluta att skjuta upp eller att inte utöva sina rättigheter enligt dessa Villkor. Om American Express gör det innebär det inte att American Express avstår från sin rätt att utöva dem vid en annan tidpunkt.

2.3.o. Språk och tillämplig lag 
Dessa Villkor samt all kommunikation med American Express med avseende på dessa Villkor ska vara på finska eller svenska, med undantag av vissa tjänster, vilka kan komma att tillhandahållas på engelska under vissa tider.

Dessa Villkor och alla därtill relaterade frågor regleras av finsk lag. Finsk lag tillämpas vid marknadsföring av Kortet. Eventuella tvister avgörs av en finsk domstol. Om Kortinnehavaren har sin hemvist utanför Finlands gränser har American Express rätt att väcka talan i landet i fråga.

Kortinnehavaren ansvarar för iakttagandet av bestämmelser för valutakontroll samt lokala bestämmelser som tillämpas på användningen av Kortet och/eller Kontot.

2.3.p. Skatter, tullar och valutareglering 
Kortinnehavaren ska betala alla skatter, tullar och andra avgifter som lagstiftningen i vilket som helst land förutsätter, och som hänför sig till Kortet, vilken som helst Debitering på Kortinnehavarens Konto och användning av Kontot av Kortinnehavaren eller vilken som helst Parallellkortinnehavare.

2.3.q. Begränsning av American Express ansvar
Om American Express bryter mot detta Avtal ansvarar American Express inte för förluster och kostnader som Kortinnehavaren åsamkas till följd av ovanliga eller oförutsedda orsaker som American Express rimligen inte kan kontrollera och som är oundvikliga trots alla rimliga försök att förebygga dem.

2.3.r. Ytterligare viktig information om förmedling av försäkringar 
American Express Insurance Services erbjuder försäkringsprodukter som bedöms vara av intresse för American Express kunder. I denna roll agerar American Express Insurance Services som försäkringsförmedlare för olika försäkringsbolag, inte på uppdrag av American Express kunder eller Kortinnehavare. Dessa försäkringsprodukter är separata produkter i förhållande till de försäkringar som ingår i vissa Kortprodukter.

American Express erhåller i detta sammanhang ersättning från försäkringsgivarna och ersättningen kan variera mellan olika försäkringsgivare och produkter. I vissa fall kan ett bolag inom American Express-gruppen vara försäkringsgivare eller återförsäkra den aktuella risken och erhålla intäkter för detta. Valet av försäkringsgivare och försäkringsprodukter kan komma att påverkas av de intäkter som American Express erhåller. 

Det står alla kunder fritt att köpa en försäkring genom American Express Insurance Services eller att vända sig till en annan förmedlare eller försäkringsgivare.

American Express Insurance Services är en del av försäkringsbolaget Viator, Magnus Ladulåsgatan 5, Stockholm, Sverige (organisationsnummer 516401-8235). Försäkringsbolaget Viator står under Sveriges Finansinspektions tillsyn.

2.4. Kortinnehavarens personuppgifter
2.4.a. Vad är syftet med denna del av avtalet? 
Denna punkt 2.4. (”Kortinnehavarens personuppgifter”)beskriver hur American Express samlar in, använder och överlåter uppgifter om Kortinnehavaren.

Om Kortinnehavaren kommunicerar med American Express online tillämpas ett separat Dokument om Sekretesspolicy som finns på americanexpress.fi och som beskriver hur American Express samlar och använder uppgifter om Kortinnehavaren i denna kontext, inklusive situationer där onlineinformation kombineras med personuppgifter som samlas in enligt denna punkt.

2.4.b. Uppgifter som samlas in 
American Express samlar in uppgifter om Kortinnehavaren (Personuppgifter) från följande källor:

 • ansökningsformuläret för Kortkontot (Kontot) och andra formulär som Kortinnehavaren lämnar till American Express,
 • kontroller hos kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande aktörer,
 • Kortinnehavaren för att hantera Kontot och det sätt på vilket Kortinnehavaren använder Kontot och American Express andra tjänster inklusive Debiteringar på Kontot med säljföretag och operatörer av uttagsautomater,
 • utredningar och statistiska undersökningar,
 • tredje parter, såsom marknadsföringslistor som American Express lagenligt får tillgång till.

American Express kan också inhämta Personuppgifter hos parter som räknas upp i punkten 2.4.c. ”Information som lämnas” nedan.

2.4.c. Information som lämnas 
American Express kan lämna Personuppgifter (som kan innehålla information om varor och/eller tjänster som Kortinnehavaren köpt) till

 • koncernbolag i globala American Express -koncernen (vår koncern), tredje parter som hanterar Debiteringar överlämnade av säljföretag i American Express nätverk när Kortinnehavaren använder Kortet (i hela världen),
 • parter som beviljar kortet,
 • alla andra samarbetspartners som nämns i kreditavtalet om Kontot,
 • varje part som godkänts av Kortinnehavaren,
 • American Express hanterare och leverantörer,
 • tillhandahållare av tjänster och förmåner relaterade till Kortinnehavarens Konto,
 • inkassoföretag och jurister som inkasserar skulder på Kortinnehavarens Konto,
 • parter som accepterar kortbetalningar för varor och/eller tjänster som Kortinnehavaren köper, och
 • alla som American Express kan överföra sina avtalsrättigheter till.

2.4.d. Bruk av information 
American Express kan använda Personuppgifter, inklusive aggregerad eller kombinerad information för följande syften: Leverans av American Express varor och tjänster till Kortinnehavaren

Detta omfattar:

 • hantering av ansökningar om American Express produkter inklusive fattande av beslut om godkännande av Kortinnehavarens ansökan,
 • främjande av American Express förståelse av Kortinnehavarens finansiella omständigheter och beteende för att fatta beslut om hur American Express ska förvalta Kortinnehavarens Konto, till exempel hur mycket kredit ska beviljas till Kortinnehavaren,
 • administration av Kortinnehavarens Konto, inklusive hantering av Kortinnehavarens Debiteringar på Kontot,
 • kommunikation med Kortinnehavaren, inklusive e-post och sms, om Kortinnehavarens alla American Express-konton, produkter och tjänster (inklusive för servicesyften och kontolarm),
 • förmedling av viktig information till Kortinnehavaren om uppdaterade och nya egenskaper och förmåner,
 • svar på Kortinnehavarens frågor och begäran, och
 • administration, service och hantering av förmåner eller försäkringsprogram relaterade till Kortet.

American Express kan använda Personuppgifter i rapporter om användning av Kontot för tredje parts samarbetspartners. Rapporterna innehåller endast sammanställda och anonyma uppgifter, och American Express lämnar inte ut någon information utifrån vilken Kortinnehavaren kan identifieras.

Förbättring av American Express produkter och tjänster samt genomförande av undersökningar och analyser

Detta omfattar:

 • inlärning om Kortinnehavaren och andra kunder, inklusive Kortinnehavarens behov, preferenser och beteende,
 • analys av genomslagskraften gällande American Express reklam, marknadsföring och erbjudanden, och
 • testning (när American Express uppdaterar sina system), databehandling, administration av webbplatsen samt support och utveckling av IT-system,
 • marknadsundersökningar, inklusive responskanaler för Kortinnehavaren, betyg och recensioner av bade American Express och dess affärspartners produkter och tjänster, inklusive undersökningar om Debiteringserfarenheter,och
 • dataanalys, statistik och rapporter även på aggregerad nivå. Marknadsföring av American Express och dess affärspartners (affärspartners som fungerar som tredje part) produkter och tjänster Detta omfattar följande aspekter (med Kortinnehavarens samtycke vid behov):
 • rabatter och erbjudanden till Kortinnehavaren per e-post, sms, direktmarknadsföring och telefon enligt Kortinnehavarens marknadsval,
 • individualisering av American Express kommunikation och erbjudanden för Kortinnehavaren, och
 • fastställande av Kortinnehavarens intresse för nya produkter och tjänster.

American Express lämnar inte ut Kortinnehavarens kontaktuppgifter till företag utanför American Express koncernenutan Kortinnehavarens samtycke. American Express kan dock sända erbjudanden till Kortinnehavaren för deras räkning. Det gäller att komma ihåg att om Kortinnehavaren antar affärspartners erbjudanden och blir kund hos dem kan samarbetspartnern kommunicera självständigt med Kortinnehavaren. I detta fall ska Kortinnehavaren underrätta dem separat om att inte kommunicera med Kortinnehavaren framöver.

Hantering av risker relaterade till American Express affärsverksamhet, inklusive kreditrisk, risk för bedrägeri och operativ risk Detta omfattar:

 • fattande av beslut om hur American Express hanterar specifika kunders konton, såsom kreditlimiter (när det är relevant) och godkännande av individuella Debiteringar,
 • utveckling av policyer, modeller och procedurer för riskhantering som används i hanteringen av kunders konton och i American Express affärsverksamhet i allmänhet,
 • rapportering av information till och erhållande av information från kreditupplysningsinstitut och bedrägeriförebyggande aktörer.

Information om Kortinnehavaren kan också användas för andra syften för vilka Kortinnehavaren ger sitt uttryckliga samtycke till eller under vissa, mycket begränsade omständigheter då lagen kräver det eller då personuppgiftslagen 22.4.1999/523 tillåter det. 2.4.e. Parallellkortsinnehavare

Bestämmelserna i denna punkt (2.4. ”Kortinnehavarens personuppgifter”) tillämpas också på alla Parallellkortinnehavare som har rätt att använda Kortinnehavarens Konto.

När Kortinnehavaren har godkänt beviljande av Parallellkort

 • godkänner Kortinnehavaren att American Express lämnar ut uppgifter till Parallellkortinnehavaren om Kortinnehavarens Konto inklusive uppgifter om Debiteringar, det förfallna saldot och eventuella förfallna betalningar,
 • godkänner Kortinnehavaren att Parallellkortinnehavaren ger American Express personuppgifter om Kortinnehavaren för ytterligare identitetskontrollsyften när de kontaktar American Express i ärenden relaterade till kortanvändning inklusive aktivering av kort, registrering för onlinetjänster och tillgång till förbättrade och nya tjänster, och
 • Parallellkortinnehavare inte tillåts göra ändringar i några som helst uppgifter om Kortinnehavaren såvida Kortinnehavaren inte uttryckligen har gett American Express sitt samtycke till att göra det.

2.4.f. Tredje parters samtycke 
Då Kortinnehavaren ger American Express information om en tredje part (inklusive Parallellkortinnehavare) eller då Kortinnehavaren köper varor och/eller tjänster för en tredje part konfirmerar Kortinnehavaren att han eller hon har informerat och, om nödvändigt, fått samtycke av denna tredje part till att American Express hanterar uppgifter om parten i enlighet med denna punkt (2.4. ”Kortinnehavarens personuppgifter”).

Vad gäller Parallellkortinnehavare kan detta omfatta användning av personuppgifter för marknadsföring eller utlämnande av uppgifter i enlighet med punkten Kreditupplysningsföretag och bedrägeribekämpning nedan (se punkt 2.4.h. ”Kreditupplysningsföretag och bekämpning av bedrägeri”.)

2.4.g. Marknadsföring 
American Express och andra bolag i samma koncern kan:

 • ha tillgång till och använda information om Kortinnehavaren och om hur Kortinnehavaren använder sitt Konto för att identifiera varor och tjänster av vilka Kortinnehavaren kan vara intresserad,
 • sända erbjudanden till Kortinnehavaren (per post, e-post, telefon, sms, internet eller andra elektroniska kanaler) om varor och tjänster som liknar American Express konton, produkter och tjänster som Kortinnehavaren köpt tidigare och som enligt American Express kan intressera Kortinnehavaren, och
 • sända andra erbjudanden till Kortinnehavaren (per post, e-post, telefon, sms eller internet) om produkter och tjänster som enligt American Express kan intressera Kortinnehavaren.

Om Kortinnehavaren inte vill få marknadsföringsmaterial från American Express eller andra bolag i samma koncern rekommenderar American Express att Kortinnehavaren loggar in på americanexpress.fi för att uppdatera sina preferenser. Kortinnehavaren kan även meddela American Express om saken på adressen ovan i punkten 2.3.l. ”Klagomål på American Express”.
American Express kontaktar också ibland Kortinnehavaren för att säkerställa att den information som American Express har om Kortinnehavarens marknadsval är uppdaterad.

Den information som används för att utveckla marknadsföringslistor kan erhållas från:

 • ansökningsformulär,
 • Debiteringar hos säljföretag då man använder kortet, och
 • enkäter och undersökningar (som, om tillåtet, kan innebära att Kortinnehavaren kontaktas per post, e-post, telefon, sms eller internet), och
 • externa källor såsom säljföretag eller marknadsföringsorganisationer inom ramen för lagstiftningen.

2.4.h. Kreditupplysningsföretag och bekämpning av bedrägeri 
American Express byter Personuppgifter med kreditupplysningsföretag. American Express kan underrätta kreditupplysningsföretag om det aktuella saldot på Kortinnehavarens Konto och att Kortinnehavaren inte betalar fakturor när de förfaller. Kreditupplysningsföretagen registrerar denna information och kan lämna den till andra organisationer för bedömning av ansökningar från Kortinnehavaren och ansökningar från andra parter som har finansiella relationer med Kortinnehavaren för beviljande av kredit- eller andra faciliteter, I riskhanteringssyfte och för att förebygga bedrägeri och spåra gäldenärer.

American Express kan kontrollera Kortinnehavarens kreditvärdighet om Kortinnehavaren har skulder på Kontot (inklusive kontakta Kortinnehavarens bank eller någon annan referens som Kortinnehavaren godkänt).

American Express kan utföra ytterligare kreditkontroller, inklusive förfrågningar till kreditupplysningsföretag, och analysera personlig information för att underlätta hanteringen av Kortinnehavarens Konto samt förebygga bedrägerier och andra olagliga aktiviteter. Dessa kreditreferenser används inte av andra organisationer för att bedöma Kortinnehavarens kreditvärdighet.

American Express kontrollerar uppgifter om Kortinnehavaren hos bedrägeriförebyggande aktörer. Om Kortinnehavaren lämnar falska eller felaktiga uppgifter och om American Express misstänker eller upptäcker några som helst olagliga aktiviteter såsom bedrägeri kommer detta att registreras, och American Express kan lämna uppgifterna till bedrägeriförebyggande aktörer. Myndigheterna kan få tillgång och utnyttja denna information.

American Express och andra organisationer kan också få tillgång och använda denna information för att förebygga bedrägeri och penningtvätt till exempel för:

 • kontroll av uppgifter i ansökningar om försäkring, kredit, andra betalmedel och relaterade ärenden,
 • hantering av kredit, kreditrelaterade konton eller betalmedel och försäkringspolicyn,
 • indrivning av skulder, eller
 • kontroll av uppgifter i ansökningar, förslag och krav i alla slags försäkringar.

American Express och andra organisationer kan få tillgång till och använda information som bedrägeriförebyggande aktörer i andra länder registrerat.

Kortinnehavaren har rätt att ta del av den information som kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande aktörer registrerat om Kortinnehavaren. Om Kortinnehavaren önskar få uppgifter om de uppgifter som finska bedrägeriförebyggande aktörer och kreditupplysningsföretag samlat in kan Kortinnehavaren skriftligen kontakta American Express på följande adress, varefter American Express lämnar namnen och adresserna till de parter som American Express anlitat: American Express, 00070 AMERICAN EXPRESS, Finland. Ytterligare information om hur Kortinnehavarens Personuppgifter kan användas av kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande aktörer fås på begäran.

2.4.i. Kommunikation via elektroniska kanaler och per telefon 
Om Kortinnehavaren kontaktar American Express via elektroniska kanaler kan American Express registrera telefonnumret eller IP-adressen och lägga dessa uppgifter till American Express kontaktuppgifter. Ytterligare information om de uppgifter som American Express samlar in via elektroniska kanaler finns i stycket om Secretesspolicy på internet på americanexpress.fi

American Express kan följa upp och/eller spela in Kortinnehavarens telefonsamtal till American Express eller dess telefonsamtal till Kortinnehavaren, antingen själv eller med hjälp av tillförlitliga organisationer valda av American Express för att garantera en jämn servicekvalitet (inklusive personalutbildning) och hantering av konton samt för att vid behov vara till hjälp i avgörande av tvister och hjälpa American Express att iaktta sina lagenliga skyldigheter.

2.4.j. Internationell dataöverföring
Personuppgifter kan

 • hanteras utanför Finland och EU inklusive i USA där det huvudsakliga datacentret är beläget, och/eller
 • lämnas ut till andra länder utanför EU när Kortinnehavaren reser eller gör inköp i utlandet (per brev, e-post, telefon eller via internet eller andra elektroniska kanaler) och i syfte att administrera Kortinnehavarens Konto.

I dessa fall vidtar American Express relevanta åtgärder för att säkerställa samma säkerhetsnivå för Kortinnehavarens uppgifter i andra länder utanför EU, inklusive USA, där personuppgiftslagstiftningen nödvändigtvis inte är lika omfattande som inom EU.

2.4.k. Säkerhet 
American Express använder avancerad teknologi och väldefinierade arbetsrutiner för att garantera att uppgifterna om Kortinnehavaren hanteras snabbt, exakt, fullständigt och säkert. Uppgifterna om Kortinnehavaren hanteras manuellt och automatiskt. För att säkerställa effektiviteten och säkerheten av dessa system, policyn och procedurer kan American Express ibland också hantera uppgifter om Kortinnehavaren för interna testsyften.

2.4.l. Förvaring av uppgifterna
American Express förvarar Personuppgifter för syften som beskrivs i denna punkt (2.4. ”Kortinnehavarens personuppgifter”) så länge som de behövs för uppfyllandet av American Express lagenliga skyldigheter enligt tillämplig lag.

2.4.m. Tillgång till Kortinnehavarens uppgifter 
Kortinnehavaren har rätt att be om en kopia av de uppgifter som American Express samlat om Kortinnehavaren. Om Kortinnehavaren vill ha en kopia av vissa eller alla Personuppgifter om Kortinnehavaren ska han eller hon skriftligen kontakta American Express på adressen ovan i punkten 2.3. l. ”Klagomål på American Express”. En liten lagenlig avgift kan tas ut för uppgifterna. 2.4.n. Korrigering av felaktiga uppgifter Om Kortinnehavaren misstänker att American Express har felaktiga eller bristfälliga uppgifter om honom eller henne kan Kortinnehavaren be American Express korrigera eller radera sådana uppgifter från registret. American Express rekommenderar att Kortinnehavaren loggar in på americanexpress.fi för att uppdatera sina personuppgifter. Om Kortinnehavaren föredrar kan Kortinnehavaren skriva till American Express på adressen ovan i punkten 2.3.l. ”Klagomål på American Express”. Alla felaktiga och bristfälliga uppgifter korrigeras utan dröjsmål. 2.4.o. Ändringar av detta dokument om Sekretesspolicy American Express kan när som helst ändra vilket som helst villkor i detta dokument. American Express kan informera Kortinnehavaren på förhand om sådana ändringar i enlighet med punkten 1. 4, ”Ändring i Villkoren” som reglerar användningen av Kortinnehavarens Kort.


AMERICAN EXPRESS-BETALKORT – KORTINNEHAVARENS AVGIFTER

Tabell över American Express-Betalkortsavgifter:

Betalkortsvillkor