Privatkort

Membership Rewards®

Villkor för premieprogrammet fr.o.m. 1.10.2014

Utfärdare
American Express Services Europe Limited, filial - sivuliike (”American Express”)

Inledning
Som medlem i Membership Rewards®-programmet (nedan Premieprogrammet) tjänar Du in Membership Rewards-poäng för de flesta transaktioner med vissa American Express-kort. Du kan använda Dina Poäng för Premier eller överföra dem till valda Tredje parters stamkundsprogram. Mer detaljerade villkor finns nedan.


 1. Information om Membership Rewards-Premieprogrammet
 2. Medlemskap, medlemsavgifter och länkande av flera Kort till Poängkontot
 3. Intjäning av Poäng
 4. Inlösning av Poäng och Premier
 5. Förlust av Poäng
 6. Skatter 
 7. Ansvar och ansvarsbegränsning
 8. Integritet och informationssäkerhet
 9. Avstående från rättigheter
 10. Missbruk av villkoren för Premieprogrammet
 11. Överlåtelse av rättigheter
 12. Tillämplig lag


1. INFORMATION OM MEMBERSHIP REWARDS-PREMIEPROGRAMMET

1.1. Villkor för Premieprogrammet
Dessa villkor tillämpas på medlemmar i Premieprogrammet och ersätter alla tidigare villkor. Du kan även få viktig information om Premieprogrammet via andra kanaler såsom på kortfakturan och Vår webbplats www.americanexpress.fi/se/mr.

1.2. Ändringar av Premieprogrammet och villkoren för det
Vi har rätt att ändra dessa villkor, inklusive Poängkoefficienten och samarbetspartner i Premieprogrammet eller införa begränsningar och/eller avgifter för intjäning av Poäng och/eller inlösen av Poäng när som helst. Vi meddelar Dig om dessa ändringar elektroniskt eller på annat sätt. Vi kan ändra enskilda Premier och det antal poäng som krävs för att lösa in dem utan att underrätta Dig separat om det.

Om ändringen gynnar Dig kan Vi införa den genast och underrätta Dig senare om det. I övriga fall underrättar Vi Dig minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft.

Om Vi ändrar Poängkoefficienten underrättar Vi Dig minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Om Vi ändrar koefficienten för inlösen av Poäng hos centrala samarbetspartner i Premieprogrammet såsom flygbolag eller hotellkedjor, gör väsentliga ändringar i villkoren för inlösen hos centrala samarbetspartner i Premieprogrammet eller om Membership Rewards-samarbetet med en central samarbetspartner i Premieprogrammet upphör, underrättar Vi Dig om detta 30 dagar på förhand eller, om detta inte är möjligt, så snabbt som möjligt innan ändringen träder i kraft. Det kan förekomma situationer där Vi måste göra ändringen omedelbart, till exempel om en central samarbetspartner i Premieprogrammet lägger ner verksamheten.

1.3. Definitioner av nyckelord ´
Med ”Vi” avses American Express i dessa villkor. Med ”Du” avses en privatperson som har ett American Express-kort som anslutits till Premieprogrammet. Med ”Kort” avses American Express-kortet. Villkoren som tillämpas på Kortet kallas ”Betalkortsvillkor”.

Med ”Premieprogram” avses det finska Membership Rewards® -programmet och med ”Poängkonto” det konto som öppnats för Dig för intjäning av Membership Rewards-poäng. Vi hänvisar till dessa poäng med termen ”Poäng”. Med ”Poängkoefficient” avses det antal Poäng som Du kan tjäna in för varje euro som faktureras för inköp med Kortet. Med ”Premier” avses de varor och tjänster som Du kan lösa in med de Poäng som Du intjänat.

De begrepp med inledande versal som definieras i Betalkortsvillkoren har samma innebörd i dessa villkor om de inte ges en annan innebörd i dessa villkor.

1.4. Frågor och reklamationer relaterade till Premieprogrammet
Du får ytterligare information om Premieprogrammet och Premierna på numret 09 6132 0400 och på webbplatsen www.americanexpress.fi/se/mr. Alla frågor eller reklamationer avseende anslutning till Premieprogrammet eller intjäning eller inlösen av Poäng avgörs i första hand av Oss.


2. MEDLEMSKAP, MEDLEMSAVGIFTER OCH LÄNKANDET AV FLERA KORT TILL POÄNGKONTOT

2.1. Medlemskap i Premieprogrammet
American Express Green, Gold och Platinum Card som beviljats av American Express Services Europe Limited, filial -sivuliike i Finland kan anslutas till Premieprogrammet. Om Du har Gold eller Platinum Card ansluts Kortet automatiskt till Premieprogrammet när Vi godkänt Dig som Kortinnehavare eller Parallellkortinnehavare. Om Du har Green Card ansluter Vi Kortet på Din begäran till Premieprogrammet mot extra avgift (se punkt 2.3. Medlemsavgifter för Premieprogrammet nedan). Basic Card och företagskort kan inte anslutas till Premieprogrammet. Genom att ansluta Dig till Premieprogrammet godkänner Du gällande villkor för Premieprogrammet.

Ditt Kort får inte belastas av något avtalsbrott för att kunna anslutas till Premieprogrammet. Parallellkort kopplade till Ditt Kort intjänar Poäng endast på Ditt personliga Poängkonto, inte på någon annan persons Poängkonto.

2.2. Premieprogrammets medlemskapsnivåer
För varje Kort som ansluts till Premieprogrammet fastställs en viss medlemskapsnivå. Det finns tre kortspecifika medlemskapsnivåer. De fastställer den Poängkoefficient med vilken Poäng intjänas och vilka Premier som kan lösas in med Poängen. Observera att Premierna på olika Medlemskapsnivåer kan variera.

2.3. Medlemskapsavgifter för Premieprogrammet
Om Du är en Green Card -kortinnehavare uppbärs en årlig avgift på 25 euro för Premieprogrammet. Avgiften gäller ett Poängkonto och debiteras Kortet efter att Vi anslutit Dig till Premieprogrammet och därefter årligen månaden efter den månad då Kortet anslöts till Premieprogrammet. Du kan också betala medlemsavgiften för Premieprogrammet med de Poäng Du insamlat.

Om Du är en Gold Card- eller Platinum Card-kortinnehavare ingår medlemskapet i Premieprogrammet i den årliga medlemsavgiften för Ditt Kort.

2.4. Uppsägning av medlemskap
Du kan säga upp medlemskapet i Premieprogrammet genom att ringa Vår kundtjänst. Vi krediterar inte en betald medlemsavgift för Premieprogrammet eller en del av den. Läs vad som händer med Dina Poäng efter uppsägning nedan i punkt 5.1.2. Om Du säger upp Kortet?

Om Du har ett Gold eller Platinum Card -Kort inverkar uppsägning av medlemskapet inte på den årliga medlemsavgiften för Kortet.

2.5. Anslutning av flera Kort till samma Poängkonto
Om Du har fler än ett Kort anslutna till Premieprogrammet kan Vi på Din begäran ansluta dem till samma Poängkonto. Ett sådant Kort kallar Vi för “Länkat Kort”. Korten ska vara beviljade i Ditt namn och ingå i samma medlemskapsnivå. Kort som länkas får inte belastas av något avtalsbrott (t.ex. förfallen skuld), och de skall faktureras i samma valuta i Finland. Vi kan avlänka Korten när som helst, till exempel om ett Kort överförs till en annan medlemskapsnivå. Om vi avlänkar Ditt Kort, vi informerar Dig om detta på förhand.


3. INTJÄNING AV POÄNG

3.1. Poängkoefficient
Med Poängkoefficient avses det antal Poäng som Du kan tjäna in för varje euro som faktureras på Kortet för inköp. Se nedan hur Du tjänar in Poäng med ditt Kort:.

Kortprodukt

Poängkoefficient

Green Card-kort

1 euro = 1 Poäng

Gold Card-kort

1 euro = 1 Poäng

Platinum Card-kort

1 euro = 1,5 PoängDu intjänar minst en (1) Poäng per en (1) euro för alla betaltransaktioner berättigade till förmånen. Med ”Transaktioner som berättigar till förmån” avses inköp med Kortet med undantag för de transaktioner som fastställs i punkt 3.2. Transaktioner som inte ger Poäng. Poäng har inget ekonomiskt värde och kan inte säljas, växlas mot pengar eller annat. Vi kan tidvis erbjuda en högre Poängkoefficient för vissa kort inom ramen för en tidsbegränsad kampanj. Kampanjer som ger extra Poäng kan kräva registrering. Du kan till exempel tjäna in extra Poäng genom kortinköp hos vissa affärspartners eller inom vissa branscher. När en affärspartner som accepterar Kortet registreras i Vårt system fastställer Vi i allmänhet en branschkod och en branschklassificering för den utifrån de produkter som affären främst säljer. Om Vi till exempel erbjuder Dig extra Poäng för inköp i restaurangbranschen kan det hända att Du inte får extra Poäng för inköp på varuhus- och hotellrestauranger eftersom deras huvudbransch inte är restaurangverksamhet.

En högre Poängkoefficient gäller inte eller Du intjänar inte extra Poäng, om Vi inte fastställt en bransch för den affärspartner i vilken Du gör inköpet. Detta kan vara fallet om de transaktionsuppgifter som Vi får inte kommer direkt från affärspartnern, till exempel i följande fall:

 • om inköpet görs via tredje part,
 • om inköpet görs i en nätbutik som säljer andra affärers varor och tjänster, eller
 • om affären anlitar en tredje parts betaltjänst, till exempel en kortläsare i en mobiltelefon.

3.2. Transaktioner som inte ger Poäng
Följande transaktioner ger inte Poäng:

 • processerade, fakturerade eller förhandsbetalda avgifter på Ditt Konto före anslutning till Premieprogrammet
 • ränte-, anmärknings- och inkassoavgifter samt andra kostnader enligt Betalkortsvillkoren
 • medlemsavgifter för Kortet
 • Medlemskapsavgifter för Premieprogrammet
 • kontantuttag
 • köp av American Express resecheckar (inklusive handläggningsavgift)
 • köp av främmande valuta
 • betalningsandel av Poäng + betalning-inlösen som debiteras på Kortet, eller
 • alla övriga transaktioner som Vi meddelar att inte ger Poäng.

3.3. Återbetalningar
Om Du får återbetalning för ett inköp med Kortet drar Vi av Poäng för det ursprungliga inköpet på Ditt Poängkonto.

3.4. Beräkning av Poäng
Poängen beräknas genom att multiplicera värdet på varje transaktion som berättigar till förmånen i euro med Poängkoefficienten. Om resultatet är ett bråktal avrundas summan uppåt eller neråt till närmaste hela Poäng. Om Du till exempel köper för 1,50 euro och Din Poängkoefficient är en (1) poäng per inköp för 1 euro tjänar Du in två (2) Poäng (eftersom Vi avrundar 1,50 Poäng uppåt till 2 Poäng) Om Du köper för 1,49 euro tjänar Du in en (1) Poäng (eftersom Vi avrundar 1,49 Poäng neråt till 1 Poäng).

3.5. Poängkontots saldo
Vi informerar Dig varje månad om Din poängstatus på Din kortfaktura. Där ser Du antalet inlösta Poäng, antalet nya intjänade Poäng, antalet Poäng Vi eventuellt krediterat Dig och totalantalet Poäng du har på Ditt Poängkonto. Notera att de nya Poängen på kortfakturan inte är från helt samma period som transaktionerna på fakturan. Datumet för poängsaldot hittar Du på fakturan vid rubriken Membership Rewards. Du kan också kontrollera Ditt aktuella poängsaldo genom att logga in i nättjänsten My Account Online.

Kontrollera månadsfakturan regelbundet för att säkerställa att poängsaldot och de relaterade transaktionerna är korrekta. Kontakta Vår kundtjänst omedelbart om Du har frågor om Premieprogrammet, inklusive intjänade Poäng eller inlösta Premier.

3.6. Poängens giltighetstid
Poängen har ingen förfallodag så länge Du är medlem i Premieprogrammet.

3.7. Byte av medlemsnivå
Du kan byta medlemsnivå endast genom att byta kortprodukt.

3.8. Överlåtelse av Poäng
De Poäng som Du intjänat saknar monetärt värde. Poängen är varken till följd av lag eller på annat sätt möjliga att överlåta till annan och kan inte heller överföras till en annan persons Poängkonto. Sålunda kan ingen annan än Du (t.ex. innehavare av ett Parallellkort som är anslutet till ett annat Poängkonto) disponera över de Poäng som Du intjänat, oavsett om Poängen är hänförliga till Debiteringar som gjorts med Parallellkortet..

3.9. Överföring av Poäng till utländskt Poängkonto
Du kan en gång per medlemsår överföra Poängen på Ditt Poängkonto till ett Poängkonto som Du innehar i ett annat land än Finland. Om Vi överför Poäng på ett utländskt Poängkonto, vars Kort debiteras i en annan valuta än euro, tillämpar Vi den valutakurs som gäller vid tidpunkten för överföringen av Poängen. .


4. INLÖSNING AV POÄNG OCH PREMIER

4.1. Allmänt
Om Du vill lösa in Poäng får Ditt Kort och alla Länkade Kort inte ha förfallna skulder (t.ex. för att Vi inte erhållit förfallna belopp i tid). Om kortet har förfallna skulder tillåter Vi inte inlösen av Poäng innan det förfallna beloppet har betalats. Endast innehavaren av huvudkortet kan lösa in Premier med Poäng.

4.2. Överföring av Poäng till ett annat stamkundsprogram
Tredje parters stamkundsprogram” är ett flygbolags eller ett hotells stamkundsprogram eller ett annat Premieprogram som tillhandahålls av tredje part och till vilket Du kan överföra Poäng. Vi bestämmer med vilken konverteringskoefficient och på vilka villkor överföringen av Poäng sker, och Vi kan ändra dem enligt punkten 1.2. Ändring av Premieprogrammet och dess villkor. Mer information om överföring av Poäng till tredje parters program finns på www.americanexpress.fi/se/mr

Du kan överföra Poäng till Tredje parters program genom att ringa Vår kundtjänst i god tid före den planerade användningen av Poängen. Registrera Dig först i ifrågavarande program och meddela Oss Ditt personliga medlemsnummer i den tredje partens stamkundsprogram. På överförda Poäng tillämpas inte längre villkoren för Premieprogrammet utan villkoren för tredje partens stamkundsprogram. Observera att till exempel Poäng som överförs till ett flygbolags eller hotells program kan ha förfallodag eller sista användningsdag.

Överföringen av Poäng till Tredje parters program kan inte återkallas. Vi ansvarar inte för Poäng efter överföringen. Det är viktigt att Du ger Oss rätt nummer på kontot hos den tredje parten, eftersom Vi använder och litar på numret. När Du lämnar Ditt medlemsnummer till Oss för överföring av Poäng accepterar Du att Vi kan be den tredje parten bekräfta medlemsnumret Du angett och att medlemskontot är i Ditt namn.

4.3. Inlösning av Poäng för handelsvaror, värdesedlar och presentkort
Du kan lösa in Poäng för att skaffa Premier såsom varor, värdesedlar och presentkort genom att ringa vår kundtjänst. Begäran om inlösning av Premier ska göras i god tid före den planerade användningen. Information om Poängantal som krävs för Premier, produktbeskrivningar, användningsvillkor, begränsningar, eventuella giltighets- och garantitider finns på www.americanexpress.fi/se/mr.

Premier levereras endast till adresser i Finland. Vi underrättar Dig om den förväntade leveransdagen. Om Vi av någon orsak inte kan leverera Premien inom den angivna tiden kan det hända att Vi meddelar en ny leveranstidpunkt, sänder till Dig en Premie med samma eller högre värde eller återbetalar Poäng. Om en Premie inte levereras inom den utlovade tiden och om Vi inte kontaktat Dig på grund av dröjsmålet ska Du underrätta Oss inom 40 dagar från beställningen. Efter leveransen av Premien ansvarar Vi inte för situationer där Premien försvinner eller blir stulen.

Värdesedlar eller presentkort som lösts in med Poäng kan inte återbetalas, ersättas, bytas eller lösas in mot kontanter eller Poäng. Handelsvaror som lösts in med Poäng kan returneras inom 14 dagar. Meddela Vår kundtjänst per telefon om Du returnerar handelsvaror.

4.4. Ångerrätt vid distansförsäljning
Med distansförsäljning avses att Du ingått avtal med Oss om anslutning till Premieprogrammet per post, telefon, e-post eller internet. Om avtal om Premieprogrammet ingåtts via distansförsäljning har Du rätt att frånträda avtalet genom att informera Oss om detta inom 14 dygn antingen efter det att avtalet ingåtts eller den senare tidpunkt vid vilken Du har fått lagstadgad information samt avtalsvillkoren i varaktig form. Som medlem i Premieprogrammet har Du rätt att när som helst under avtalstiden på begäran få del av avtalsvillkoren på papper.

4.5. Inlösning med kombination av Poäng och betalning
Du kan lösa in valda Premier genom att använda kombination av Poäng och betalning, där Du använder Poäng för en del av Premien och betalar resten med Ditt Kort. Vi underrättar Dig om detta alternativ är tillgängligt. Om Du använder delvis Poäng och delvis betalning för att lösa in Premien debiteras betalningsandelen automatiskt på Ditt Kort och syns på följande kontoutdrag efter beställningen av Premien. Ditt Kort skall vara giltigt (inte uppsagt) när Du lämnar order på en Premie genom detta inlösningssätt.

4.6. Betalning med Poäng i Platinum Travel Service
Som innehavare av Platinum Card kan Du lösa in Poäng för alla flyg i bokningssystemet Platinum Travel Service samt hotell och resor som ingår i programmet American Express Vacations Worldwide Cities & Resorts. När Du bokar en resa via Platinum Travel Service kan Du betala den delvis eller helt med Poäng. Du kan också betala alla serviceavgifter och flygplatsskatter med Poäng. Alla resebokningar är beroende av tillgången.

Reseförsäkringsförmåner på Ditt Kort täcker också resor som bokats med Poäng. Ytterligare information finns i villkoren för Kortets reseförsäkring. På ändringar av resebokningar tillämpas resebyråns villkor och avgifter.

4.7. Betalning med Poäng i utvalda nätbutiker
Du är berättigad till kredit till Ditt Kort när Du löser in Poäng i utvalda nätbutiker. Ditt Kort skall vara giltigt (inte uppsagt) när Du lämnar order på en Premie genom detta inlösningssätt.

Inköpet i nätbutiken skall först debiteras på Kortet. Därefter kan Du välja att betala med Poäng och det Poängantal vars motsvarande belopp i euro Vi krediterar på Kortet. Du får information om den tillämpade omräkningskursen när Du valt alternativet Betala med Poäng. Du kan använda högst det antal Poäng som motsvarar transaktionen. Vi kan också införa andra begränsningar för det antal Poäng som kan användas vid betalning med Poäng. Observera att krediteringen eventuellt inte sker under samma faktureringsperiod som den ursprungliga betalningen.

4.8. Situationer där Premier inte kan lösas in
Betalning med Poäng i utvalda nätbutiker samt inlösen av Premier med kombination av Poäng och betalning är inte möjlig efter att Kortet sagts upp. Poäng kan inte heller användas om Poängkontot saknar tillräckligt antal Poäng för inlösen av en Premie. Observera att betalning med Poäng i Platinum Travel Service endast är möjlig för innehavare av Platinum Card.


5. FÖRLUST AV POÄNG

5.1. Omständigheter där Du kan förlora intjänade Poäng
I Tabell 1 nedan ser Du en sammanfattning av omständigheter där Du kan förlora Poäng och om de kan återbetalas.  

TABELL 1

Om Du inte betalar fakturan i tid

Om Du säger upp Kortet enligt villkoren för American Express-betalkort

Om Vi säger upp Kortet enligt villkoren för American Express-betalkort

Om Du säger upp medlemskapet i Premieprogrammet

Vad händer med Dina Poäng?

Poäng som intjänats under ifrågavarande faktureringsperiod förloras omedelbart och Du kan inte använda Poäng innan det förfallna betalats och syns i Vårt system.

Alla Poäng går förlorade 30 dagar efter att Kortet sagts upp.

Alla poäng går omedelbart förlorade.

Alla Poäng går förlorade 30 dagar efter att Poängkontot sagts upp.

Hur undviker Du att förlora Dina Poäng?

Betala alltid fakturan senast på förfallodagen.

När Du säger upp Kortet kan Du fortsätta kundrelationen genom att bevara ett Länkat Kort som inte belastas av något avtalsbrott eller överföra Poängen till ett Kort i Ditt namn som anslutits till Premieprogrammet på en annan medlemsnivå.

Du kan inte undvika att förlora Dina Poäng.

Du kan inte undvika att förlora Dina Poäng.

Kan Du be om att förlorade Poäng returneras?

Ja, efter att Du betalat förfallna skulder och kostnader för betalningsdröjsmålet.

Ja, om Du ansöker om ett nytt American Express-kort senast inom 6 månader från uppsägningen kan förlorade poäng returneras på Ditt nya Poängkonto.

Vi returnerar inte förlorade Poäng.

Ja, om Du ansluter Dig på nytt till Premieprogrammet inom 6 månader från uppsägningen.


Om Poäng går förlorade av någon av de orsaker som beskrivs i Tabell 1 ovan, returnerar Vi dem på begäran av Dig.

5.1.1. Om Du inte betalar fakturan i tid
Om Du inte betalar den månatliga fakturan för Kortet eller ett Länkat Kort i tid, kommer Vi att dra av de Poäng som Du intjänat under faktureringsperioden i fråga från Ditt Poängkonto. Du fortsätter att intjäna Poäng från och med följande faktureringsperiod, men har Vi rätt att dra av även dessa Poäng om Din betalning fortfarande är försenad.

Avdragning av Poäng kan resultera i ett negativt poängsaldo, om poängsaldot på Ditt Poängkonto är mindre än antalet Poäng som Du tjänat in under den faktureringsperiod som den försenade betalningen avser. Detta kan till exempel ske om Du hunnit lösa in de Poäng som registrerats ditt Poängkonto innan Vi noterat den försenade betalningen.

Du kan inte lösa in Poäng om Du inte betalar fakturan i tid. När Dina Kortfakturor är betalade kan Du börja lösa in Poäng på nytt.

5.1.2. Om Du säger upp Kortet
Om Du säger upp Kortet avslutas Poängkontot, och Du har 30 dagar tid på Dig att överföra Poängen eller lösa in Premier med dem. Därefter går alla Poäng på Ditt Poängkonto förlorade. Notera att vissa Premier eventuellt inte kan lösas in efter att Du sagt upp Kortet.

Om Du säger upp Kortet men behåller åtminstone ett Länkat Kort som inte belastas av något avtalsbrott går Dina Poäng inte förlorade och Du kan fortsätta att intjäna Poäng med det Länkade kortet. Om Du överför Kortet till en annan medlemsnivå (gäller en annan kortprodukt som anslutits till Premieprogrammet i Finland) kan Vi registrera Poängen på det nya Poängkontot. Vi returnerar också förlorade Poäng om Du på nytt ansluter Dig till Premieprogrammet inom sex (6) månader från uppsägningen.

5.1.3. Om Vi säger upp Kortet
Om Vi säger upp Ditt Kort av någon som helst orsak går alla Poäng omedelbart förlorade.

5.1.4.Om Du säger upp medlemskapet i Premieprogrammet
Om Du säger upp medlemskapet i Premieprogrammet avslutas Poängkontot, och Du förlorar alla Poäng efter 30 dagar från uppsägningen om Du inte före det överför eller löser in Premier med dem. Vi returnerar de förlorade Poängen på Ditt nya Poängkonto om Du ansluter Dig på nytt till Premieprogrammet inom sex (6) månader från uppsägningen.

5.1.5. Bedrägeri
Om Vi anser att Du har gjort Dig skyldig till bedrägeri eller missbruk relaterat till Premieprogrammet kan Vi säga upp Ditt Poängkonto varvid Du förlorar Dina Poäng omedelbart.


6. SKATTER

Du ska betala skatter, tullavgifter och andra lagstadgade avgifter (exklusive moms eller annan försäljningsskatt som debiteras av en tredje part som levererar Premier avseende inköpspriset på sådana premier) i vilket land som helst i enlighet med dessa villkor och alla Premier som Du löser in. Vi beaktar moms (och alla andra försäljningsskatter) när Vi fastställer antalet Poäng som behövs för inlösen av en Premie.

Om en tredje part ansvarar för leveransen av Premien och den lämnar en skattefaktura (för moms eller annan försäljningsskatt) vid inlösen av Premien, godkänner Du att denna faktura skickas till Oss.


7. ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

I enlighet med lag ger Vi inga uttryckliga eller underförstådda garantier eller försäkringar, och Vi frånsäger Oss uttryckligen allt ansvar (inklusive indirekta skador eller följdskador) för Premiernas typ, kvalitet, standarder och skick eller användbarhet för något syfte. Du skall rikta garantianspråk direkt till tillverkaren eller tjänsteleverantören enligt deras garantiuppgifter (om tillämpliga). Under inga omständigheter kommer Vårt ansvar gentemot Dig att överstiga kostnaden för ny leverans av varorna eller tjänsterna eller återbetalningen av kostnaden för dem. Under inga omständigheter kommer Vi att vara ansvariga gentemot Dig för eventuella oförutsedda eller indirekta skador eller följdskador relaterade till Premieprogrammet. Vi ansvarar inte heller för handlingar eller försummelser begångna av någon tredje part, inklusive Premieleverantörer.


8. INTEGRITET OCH INFORMATIONSSÄKERHET

Vi och de andra företagen i koncernen American Express runt om i världen samlar in, använder, delar och lagrar personuppgifter om Dig enligt avsnittet Behandling av information i Kortavtalet och på Vår webbplats www.americanexpress.fi/se/sekretesspolicy. För att administrera Premierogrammet och för att hantera Dina förmåner har Du dessutom gett Oss tillstånd att använda och dela Dina uppgifter med Premieprogrammets samarbetspartner och organisationer som accepterar Kortet..


9. AVSTÅENDE AV RÄTTIGHETER

Om Vi inte utövar Våra rättigheter enligt dessa villkor innebär det inte att Vi avstår från Våra rättigheter, och det hindrar Oss inte från att utöva dem senare.


10. MISSBRUK AV VILLKOREN FÖR PREMIEPROGRAMMET

Skulle Du genom vilseledande, missbruk eller i strid mot dessa villkor verka för att erhålla fler Poäng än vad Du är berättigad till, eller skulle Du i samband med inlösen respektive konvertering av Poäng till Premier förfara på sådant ovan angivet sätt, eller skulle Du på annat sätt, direkt eller indirekt, missbruka Ditt medlemskap i Premieprogrammet, äger American Express rätt att förverka Poäng samt även uppsäga dels anslutningen till Premieprogrammet samt dels alla Konton och Kort som beviljats på Ditt namn.


11. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER

Du kan inte överlåta Dina rättigheter enligt detta avtal. Vi kan överlåta Våra rättigheter enligt detta avtal.


12. TILLÄMPLIG LAG

På detta avtal tillämpas finsk lag, och de finska domstolarna har jurisdiktion, som inte är exklusiv i alla frågor som rör dessa villkor.


American Express Services Europe Ltd, filial –sivuliike, 00070 AMERICAN EXPRESS, Finland. Y-tunnus/FO-nummer 1036910-0. American Express Services Europe Limited, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, United Kingdom. Registrerat: England & Wales Reg. no 1833139.


American Express Services Europe Limited är en leverantör av betaltjänster som beviljats koncession av Financial Conduct Authority/United Kingdom i enlighet med Payment Services Regulations 2009 [ref. no 415532].

Printervänlig version av villkoren

Läs villkoren för premieprogrammet i pdf-format.

Skriv ut villkorenSkriv ut villkoren