Privatkort

Membership Rewards®

Villkor för premieprogrammet 09/2009

 

 1.  Definitioner
 2.  Medlemskap i MR-programmet
 3.  Intjäning av poäng
 4.  Användning av poäng
 5.  Ångerrätt vid distansförsäljning
 6.  American Express rättigheter 


1. DEFINITIONER


1.1 Med American Express avses American Express Services Europe Limited, ett företag med huvudsaklig verksamhet att ge ut betalkort och tillhandahålla andra betallösningar.
1.2 Med Kortkonto avses det personliga American Express konto som American Express beviljat och som faktureras i euro. Till Kortkontot bifogas ett eller flera personliga American Express kort.
1.3 Med Kort avses det personliga American Expresskort som bifogas till Kortkontot.
1.4 Med Kontoinnehavare avses en person som American Express beviljat ett Kortkonto.
1.5 Med Kortinnehavare avses en person som American Express beviljat ett personligt Kort.
1.6 Med Kortvillkor avses villkoren i kortavtalet som gäller användandet av American Expresskortet.
1.7 Med Debitering avses de penningbelopp som betalas med Kortet, som registreras på Kortkontot och debiteras i korträkningen.
1.8 Med MR-programmet avses Membership Rewards -programmet.
1.9 Med MR-medlem avses Kortinnehavare som anslutit sig till MR-programmet.
1.10 Med Premier avses American Express samarbetspartners tjänster, produkter, värdekuponger eller poäng som MR-medlemmen kan lösa in med insamlade poäng i MR-programmet.


2. MEDLEMSKAP I MR-PROGRAMMET


2.1 En person som beviljats Kortkonto av American Express, som kan omfattas av MR-programmet, kan ansluta sig till MR-programmet. Sålunda kan endast innehavaren av ett Huvudkort bli MR-medlem. Man kan inte bli medlem i MR-programmet om det på Kortkontot/Kortet finns skulder som förfallit. Företagskort kan inte anslutas till MR-programmet.

2.2 I samband med anslutningen får MR-medlemmen ett separat MR-konto för Green Card och/eller ett separat MR-konto för Gold Card och/eller ett separat MR-konto för Platinum Card, till vilket MR-medlemmen kan ansluta respektive Kortkontos tilläggskort, som han/hon innehar förutom Företagskortkonto.

2.3 För medlemskap i MR-programmet uppbärs en medlemsavgift på 25 euro av Kontoinnehavare av Green Card. För Kontoinnehavare av Gold Card och Platinum Card ingår medlemskapet i Kortets medlemsavgift, om inget annat överenskommits i Kortvillkoren. Medlemsavgiften debiteras Kortkontot/Kortet som anslutits till MR-kontot vid anslutningstidpunkten och därefter årligen vid tiden för anslutningen. Anslutningstidpunkten är den dag då American Express godkänner Kortinnehavaren som MR-medlem.

2.4 De Tilläggskort som beviljats till Kortkontot/Kortet ansluts automatiskt till MR-programmet när American Express godkänt Kontoinnehavaren som MR-medlem.

2.5 MR-medlemmen har rätt att när som helst säga upp MR-medlemskapet genom att skriftligen meddela American Express därom. American Express gottgör inte betald årsavgift.

2.6 Om American Express säger upp ett Kortkonto/Kort som anslutits till MR-kontot, förlorar MR-medlemmen alla poäng som finns på hans/hennes MR-konto. Ifall American Express inom sex månader från uppsägningen på nytt aktiverar ett uppsagt Kortkonto/Kort som anslutits till MR-kontot, har MR-medlemmen rätt att få tillbaka sina förlorade poäng.

2.7 Om MR-medlemmen har flera Kortkonton/Kort anslutna till MR-kontot och han/hon på eget initiativ säger upp ett sådant Kortkonto/Kort, gäller de poäng som insamlats med debiteringar på det uppsagda Kortkontot/Kortet även i fortsättningen så länge som MR-medlemmen har något Kortkonto/Kort anslutet till MR-kontot och MR-medlemmen följer dessa regler.

2.8 Om MR-medlemskapet upphör p.g.a. att Kontoinnehavaren på eget initiativ säger upp alla sina Kortkonton/Kort anslutna till MR-kontot, men Kontoinnehavaren ändå bevarar minst ett Kortkonto, har han/hon senare möjlighet att få tillbaka de poäng som funnits på MR-kontot vid tidpunkten för uppsägning från MR-programmet. Förutsättningen för detta är att Kontoinnehavaren inom sex månader från uppsägningen återansluter sig till MR-programmet.

2.9 Om alla Kortkonton/Kort anslutna till MR-kontot sägs upp och MR-medlemmen p.g.a. detta eller annan orsak, inte längre är Kortinnehavare, upphör MR-medlemskapet och Kontoinnehavaren förlorar omedelbart och automatiskt alla poäng han/hon fått i MR-programmet.

2.10 Om MR-medlemmen gör sig skyldig till missbruk, har American Express rätt att förklara de poäng som samlats in på MR-kontot förlorade, säga upp MR-medlemskapet och alla Kortkonton och Kort som innehas av person som gjort sig skyldig till missbruk. Som missbruk kan bl.a. räknas att man bryter mot dessa regler eller att man förfalskar poäng och dokument.


3. INTJÄNING AV POÄNG


3.1 Kortinnehavaren som godkänts som MR-medlem erhåller MR-poäng för varje euro (1) som faktureras ett Kortkonto/Kort anslutet till ett MR-konto och betalas enligt Kortvillkoren, om inget annat anges i Kortvillkoren, enligt följande: Green Card: en (1) MR-poäng för varje euro (1). Gold Card: en (1) MR-poäng för varje euro (1) samt två (2) MR-poäng för varje euro (1) för inköp i dagligvarubutiker och bensinstationer, förutsatt att medlemsaffären förmedlar korttransaktionen till American Express med rätt branchkod, som skapats mellan American Express och medlemsaffären. Platinum Card: en och en halv (1,5) MR-poäng för varje euro (1). MR-medlemmen får dock inte poäng för följande debiteringar:

a) Kontantuttag/Express Cash i exempelvis automater eller på post- eller bankkontor, köp av American Express Travellers Cheques (Resecheckar), köp och växling av valuta samt vid här uppräknade transaktioner tillkommande hanteringsavgifter eller liknande avgifter samt
b) kostnader för påminnelse, krav och inkasso samt övriga kostnader och avgifter, exempelvis dröjsmålsränta och medlemsavgift, som påförs enligt medlemsvillkoren för anslutet Kortkonto/Kort.

3.2 American Express kan ensamt eller i samarbete med andra parter bevilja tilläggspoäng som avviker från den normala koefficienten för inköpsdebiteringar som gjorts med Kort anslutet till MR-kontot. Förutom de separata regler som gäller dessa specialkampanjer och/eller specialerbjudanden, gäller dessa regler till tillämpliga delar också de poäng som ifrågavarande erbjudanden ger.

3.3 De betalningar till Kortkontot/Kortet anslutet till MR-kontot vilka överstiger fakturans slutsumma, berättigar inte MR-medlemmen att få poäng innan tilläggsdebiteringarna faktureras. Debiteringar som betalas 30 dagar eller senare efter förfallodagen, berättigar inte till MR-poäng.

3.4 American Express förbehåller sig rätten att från fall till fall avgöra om debiteringen skall räknas som en transaktion som ger poäng.

3.5 MR-medlemmen får poäng endast för debiteringar som gjorts under MR-medlemskapsperioden. Poäng beviljas inte retroaktivt för de debiteringar som American Express fakturerat före MR-medlemskapet eller efter att MR-medlemskapet upphört.

3.6 Alla poäng som MR-medlemmen får enligt dessa regler, ackumuleras löpande under året på det MR-konto till vilket Kortkontot/Kortet är anslutet. Poängen finns på korträkningen varje månad. Saldot som i slutet av året finns på MR-medlemmens MR-konto, överförs till följande år, förutsatt att MR-medlemmen följer dessa regler.

3.7 Alla krediteringar som gjorts på Kortkontot/Kortet anslutet till MR-kontot (frånsett Kontoinnehavarens/Kortinnehavarens inbetalningar) leder till att motsvarande poängantal omedelbart avdras från MR-kontot.


4. ANVÄNDNING AV POÄNG


4.1 De poäng som MR-medlemmen fått i MR-programmet är enligt lag eller på annat sätt inte egendom som kan överlåtas eller överföras till annan person. De poäng som intjänats på MR-kontot kan inte överföras på en annan persons MR-konto. Endast MR-medlemmen kan bestämma över de poäng som hör till hans/hennes MR-konto, även om de ackumulerats på MR-kontot med debiteringar som gjorts med Tilläggskort. Poäng på olika MR-konton kan inte sammanslås.

4.2 De poäng man fått har inget ekonomiskt värde och kan inte inlösas mot kontanter.

4.3 När man löser in poängen skall det förfallna saldot som finns på Kortkontot/Kortet anslutet till MR-kontot, vara betalt. Poängen kan inte inlösas om American Express eller Kontoinnehavaren sagt upp alla Kortkonton/Kort anslutna till MR-kontot.

4.4 MR-medlemmen kan med sina poäng lösa in samarbetspartnernas tjänster, produkter, värdekuponger eller omvandla sina poäng till poäng i samarbetspartnerns stamkundsprogram enligt de specialvillkor som American Express och varje samarbetspartner i varje enskilt fall tillämpar. Dessa möjligheter kallas med ett gemensamt namn för Premier. MR-medlemmen är, när han löser in Premier, skyldig att följa samarbetspartnerns villkor, regler och begränsningar som gäller Premierna.

4.5 Förutsättningen för att omvandla poängen är att MR-medlemmen är medlem i ifrågavarande samarbetspartners stamkundsprogram. Då man använder de omvandlade poängen tillämpas ifrågavarande stamkundsprograms egna regler.

4.6 American Express ansvarar inte för de poäng som MR-medlemmen löst in eller omvandlat till Premier eller för samarbetspartnerns åtgärder, ändringar, villkor eller krav för att lösa in och/eller använda Premierna.

4.7 American Express är inte heller ansvarig för skador som är hänförliga till varor eller tjänster som erhålles från samarbetspartners i MR-programmet.

4.8 American Express garanterar inte tillgången på Premier överallt och/eller på alla tidpunkter.

4.9 American Express ansvarar inte för ev. tryckfel eller bristfällig information i MR-programmets material.

4.10 För resor som inlösts med poäng kan försäkringsförmånerna skilja sig mot de som gäller när resan betalas med Kortet.

4.11 Poäng som MR-medlemmen redan inlöst eller omvandlat till Premier, kan inte returneras eller omvandlas tillbaka till MR-kontot.

4.12 Om en kreditering görs på Kortkontot/Kortet anslutet till MR-kontot och leder till att poängen inte räcker till för inlösning eller omvandling, kan inlösningen eller omvandlingen inte ske innan MR-medlemmens poängantal igen uppgår till det antal poäng som krävs.

4.13 MR-medlemmen bör, för att inlösa eller omvandla poängen till Premier, göra en anhållan därom genom att kontakta American Express kundtjänst. Anhållan måste presenteras i god tid (2 veckor) före planerad användning, ifall inget annat anges i villkoren för ifrågavarande Premie.

4.14 MR-medlemmen är själv skyldig att göra de reservationer och arrangemang som krävs för att utnyttja Premierna (hotellnätter, resor, bilhyrning). Alla extra arrangemang och ändringar är MR-medlemmens personliga och sker på egen bekostnad och eget ansvar.

4.15 Inlösta Premier kan under inga omständigheter återbetalas, bytas ut, ersättas, återinlösas eller omvandlas till pengar, kredit, poäng eller andra Premier, om inget annat särskilt tillåts i dessa regler. Alla inlösningar av MR-poäng för resetjänster är beroende av såväl tillgänglighet som villkor för tjänster och flygbiljetter. MR-poäng för resetjänster inlösta via Platinum Travel Service återbetalas om resetjänstens egna villkor tillåter återbetalningar och villkoren i fråga är giltiga, men detta kan endast tillämpas på begränsade flygbiljettspriser, paketresor och hotell som deltar i Worldwide Cities & Resorts-programmet. Eventuella återbetalningar beräknas pro rata, på basis av den ursprungliga bokningen. Återbetalade resetjänster kan utsättas för en extra expeditionsavgift och American Express informerar om denna möjlighet före inlösningen. Dessa avgifter måste betalas med ett American Express-kort.


5. ÅNGERRÄTT VID DISTANSFÖRSÄLJNING


5.1 Med distansförsäljning avses att ett avtal om deltagande i MR-programmet ingås inom ramen för ett av American Express organiserat system för att träffa avtal på distans och kommunikationen sker uteslutande på distans (exempelvis via post, telefon, e-post eller internet).

5.2 Om avtal om MR Programmet ingåtts via distansförsäljning har MR-medlemmen rätt att frånträda avtalet genom att meddela detta till American Express inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts, eller den senare tidpunkt vid vilken MR-medlemmen har fått lagstadgad information samt avtalsvillkoren i varaktig form.

5.3 MR-medlemmen har rätt att när som helst under avtalstiden på begäran få del av avtalsvillkoren i en handling.


6. AMERICAN EXPRESS RÄTTIGHETER


6.1 American Express förbehåller sig rätten att ändra MR-programmets medlemsavgift. American Express är skyldigt att informera MR-medlemmarna om prisändringar minst sex månader innan ändringen sker.

6.2 American Express förbehåller sig rätten att ändra Premierna utan skilt meddelande. Även samarbetspartnerna i MR-programmet kan ändras (samarbetspartnerna kan bli flera eller säga upp sig från MR-programmet) utan skilt meddelande.

6.3 American Express har rätt att upphöra med MR-programmet med sex (6) månaders förhandsvarsel.

6.4 American Express har rätt att ensidigt ändra dessa regler genom att meddela MR-medlemmarna därom 30 dagar innan ändringen träder i kraft.

6.5 American Express ansvarar inte för ev. skatte- eller betalningspåföljder som kan föranledas av MR-programmet för MR-medlemmarna.

6.6 American Express ansvarar inte för fördröjning eller skada som beror på finländsk eller utländsk lagstiftning, finländsk eller utländsk myndighetsåtgärd, avbrott i allmän trafik eller penningtrafik, krigshändelser, terrordåd, strejk, blockad, bojkott, lockout eller andra motsvarande förhållanden (force majeure).

6.7 American Express har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa regler till annat bolag som hör till samma grupp.

6.8 Fastän American Express i enskilda fall inte utnyttjar sina ovan nämnda rättigheter, betyder det inte att American Express i detta fall avstått från att utnyttja dessa rättigheter senare under andra förhållanden.

6.9 Dessa villkor och allt som har samband därmed skall bedömas enligt finländsk lag. För marknadsföring av MR-programmet har finsk lag följts. En eventuell tvist kan behandlas i Konsumentklagonämnden och/eller avgöras i finländsk domstol.


American Express Services Europe Ltd, filial - sivuliike, 00070 AMERICAN EXPRESS, Finland. FO-nummer 1036910-0. American Express Services Europe Limited, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, United Kingdom. Registrerad: England & Wales Reg. no 1833139.


American Express Services Europe Limited är auktoriserad av Financial Conduct Authority/United Kingdom i enlighet med Payment Services Regulations 2009 [ref. no 415532] för leverans av betaltjänster. Copyright © 2014 American Express Company. Alla rättigheter förbehålles.

 

Printervänlig version av villkoren

Villkoren för premieprogrammet förändras 1.10.2014.

Läs nya villkoren härLäs nya villkoren här