Online adatvédelmi nyilatkozat Cookie-k

ADATVÉDELMI ÉS TITKOSSÁGI ALAPELVEK

A következő Adatvédelmi és Titkossági Alapelvek („Alapelvek”) kijelölik azt az utat, amely szerint az American Express Vállalat és a teljes tulajdonában levő közvetlen és közvetett leányvállalatok („American Express”) az Ön személyes adatait gyűjtik, használják, tárolják, megosztják, továbbítják, törlik, vagy másképpen feldolgozzák (együttesen: „feldolgozzák”). Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható egyénre vonatkozik.Az American Express globálisan fogja alkalmazni a személyes adatok védelmének ezen Alapelvekben meghatározott normáit, megfelelő és következetes védelmet nyújtva ezáltal az Ön személyes adatainak kezeléséhez. Ezekben az Alapelvekben az „Ön” az American Express bármelyik egyéni ügyfelét vagy alkalmazottját és bármilyen más olyan egyént jelöli, akinek személyes adatait feldolgozzuk, és a „mi”, „minket” és „American Express Group” kifejezések az American Express-t jelölik.

ADATGYŰJTÉS

Kizárólag a szükséges személyes adatokat gyűjtjük, mégpedig törvényes és tisztességes eszközökkel.

ÉRTESÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS

Amennyiben az Ön által igényelt termékekből vagy szolgáltatásokból, illetve a köztünk levő kapcsolat jellegéből nem nyilvánvaló, tájékoztatni fogjuk Önt arról, hogy személyes adatai milyen módon kerülnek feldolgozásra, és az American Express Group mely vállalatai felelősek az adatkezelésért.Személyes adatait korrekt módon és csak az Önnel közölt célokból, az Ön által megengedett célokból, vagy az alkalmazandó jog által megengedett módon kezeljük. Ezen kívül, az alkalmazandó jog által kifejezetten megengedett esetekben Ön kifogást emelhet az adatkezelés bizonyos típusai ellen.

VÁLASZTÁS

Ügyfeleink eldönthetik, hogy személyes adataikat szerepeltetni kívánják-e a marketing célokra felhasznált listán, ahogy ezt az alkalmazandó jog megkívánja. Idetartoznak az American Express-től származó, valamint az üzleti partnereinkkel közös termék- és szolgáltatási ajánlatok. Természetesen valamennyi üzletágunk folyamatosan tájékoztatni fogja az ügyfeleket termékeiről vagy szolgáltatásairól.

ADATMINŐSÉG

Megfelelő technológiát és pontosan meghatározott dolgozói gyakorlatot alkalmazunk személyes adatainak gyors és pontos feldolgozása érdekében. Személyes adatait csak a szükséges ideig tároljuk, ha az alkalmazandó jog másképp nem rendelkezik.

BIZTONSÁG ÉS TITKOSSÁG

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és a hozzáférést azokra korlátozzuk, akiknek kifejezetten szükségük van az Ön személyes adataira üzleti tevékenységük érdekében, ha az alkalmazandó jog másképp nem rendelkezik. Iparági szabványokra hivatkozunk, és ésszerű adminisztratív, műszaki és fizikai biztonsági intézkedések alkalmazásával megvédjük az Ön személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, megsemmisüléstől, felhasználástól, változtatástól vagy nyilvánosságra hozástól. Az iparági szabványnak megfelelő adatbiztonsági intézkedések alkalmazását kívánjuk meg azoktól a harmadik személyektől, akiket felhatalmazunk, hogy az Ön személyes adatait helyettünk kezeljék.

ADATMEGOSZTÁS

Személyes adatait csak abban az esetben osztjuk meg harmadik személyekkel, ha az termékek vagy szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy a köztünk levő kapcsolat jellegéből ez következik, és erről előzetesen tájékoztattuk Önt vagy felhatalmazást kaptunk Öntől, annak érdekében, hogy a csalás vagy bűncselekmény lehetőségét csökkentsük; vagy a törvény által megengedett módon.

NYÍLTSÁG ÉS ADAT-HOZZÁFÉRHETŐSÉG

Kérése esetén tájékoztatjuk Önt személyes adatainak kezelési módjáról, valamint az ezen Alapelvek értelmében Önt megillető jogokról és jogorvoslati lehetőségekről. Önnek lehetősége van tájékoztatást kérni az American Express által Önről tárolt és kezelt személyes adatok jellegéről. Hozzáférést biztosítunk az Ön országában érvényben levő törvényi szabályozás szerint, függetlenül az adatkezelés és adattárolás helyétől. Amennyiben bármelyik adat pontatlan vagy hiányos, kérheti az adat módosítását.

NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁS

Amennyiben az Ön által igényelt nemzetközi termékekből vagy szolgáltatásokból, illetve a köztünk levő kapcsolat jellegéből nem nyilvánvaló, tájékoztatni fogjuk Önt, ha személyes adatai az országon kívülre kerülhetnek, és biztosítjuk, hogy az ilyen továbbítás csak az alkalmazandó joggal összhangban történhet. Tekintet nélkül arra, hogy az Ön személyes adatai hová kerülnek továbbításra, személyes adatai ezen Alapelvek védelme alatt állnak.

FELELŐSSÉG

Az American Express Group minden vállalata és alkalmazottja kizárólag ezen Alapelvekkel összhangban kezelheti az Ön adatait. Oktatást tartunk, és rendszeresen ellenőrizzük ezen Alapelvek betartását. Azon alkalmazottak ellen, akik megsértik ezeket az Alapelveket, fegyelmi eljárás indítható, ami elbocsátást vonhat maga után. Az alkalmazottaknak jelenteniük kell az Alapelvek megsértését, ezt megtehetik vezetőik felé, üzleti egységük belső ellenőre felé, a jogi osztály felé, az Adatvédelmi Hivatal felé vagy a vállalat Ombudsmani Hivatala felé.

FELELŐSSÉGRE VONHATÓSÁG

Önnek, mint ezen Alapelvek szerződéses harmadik fél kedvezményezettjének, jogában áll ezen Alapelvek érvényesítése az Ön országában az American Express Group bármelyik, az Ön személyes adataiért felelős vállalata ellen. Ha Önnek olyan panasza van, hogy megszegtük ezeket az Alapelveket, és Ön jóhiszeműen megkísérelte a panasz orvoslását vevőszolgálatunkon keresztül, azonban mi ésszerű időn belül nem orvosoltuk a panaszt,Önnek jogában áll az Alapelvek velünk szembeni érvényesítése. Amennyiben Ön panasszal él a helyi adatvédelmi hatóságnál, és az adatvédelmi hatóság megállapítja, hogy megszegtük ezeket az Alapelveket, mi tiszteletben fogjuk tartani az adatvédelmi hatóság megállapításait, de fenntartjuk a jogot az ilyen megállapítások vitatására vagy megfellebbezésére. Ezek az Alapelvek nem érintik az Ön törvényes jogait, bármely illetékes szabályzó adatvédelmi hatóság által támasztott követelményeket, illetve bármilyen egyéb típusú, köztünk esetlegesen fennálló megállapodást.

Ezek az Alapelvek kifejezik elkötelezettségünket az Ön személyes adatainak védelméért. Az Alapelvek kötelező érvényűek az American Express Group valamennyi vállalatára nézve, bizonyítva a titkosság iránti elkötelezettségünket. Ezen túlmenően, az American Express Group valamennyi, személyes adatokat kezelő vállalata további saját szabályokat és gyakorlatot tarthat fenn bizonyos termékekre és szolgáltatásokra, ezen Alapelvekkel összhangban.

Amennyiben ezen Alapelvekkel kapcsolatban kérdése vagy megjegyzése van, kérjük lépjen velünk kapcsolatba az American Express-nél https://americanexpress.hu/basic/Contact.html