Kontakta oss  |  
  |  
Regler och föreskrifter
 

Regler och Föreskrifter för American Express Webbplatser
 
American Express Company, inklusive dotterbolag och filialer ("American Express"), förutsätter att alla besökare på företagets webbplats(-er) på World Wide Web ("Webbplatsen") förbinder sig till att följa följande regler och föreskrifter. Öppnandet av Webbplatsen anses innebära att besökaren är införstådd med reglerna och föreskrifterna och att besökaren accepterar dessa villkor.
   
Lagstiftning och Regelverk
 
För besök och användning av Webbplatsen gäller tillämplig lagstiftning på delstatlig, statlig och lokal nivå.
   
Copyright och Varumärken
 
Varumärken, logotyper och övriga servicevarumärken ("Varumärken") som omnämns på Webbplatsen tillhör American Express eller andra företag. Det är förbjudet för användare att använda några av dessa Varumärken för något syfte, inklusive men ej begränsat till, användning som så kallade metatags på andra sidor eller platser på World Wide Web utan skriftligt tillstånd från American Express eller det tredjepartsföretag som äger Varumärket. All information och allt innehåll inklusive eventuell programkod som finns tillgänglig på eller via Webbplatsen ("Innehåll") är copyright-skyddad. Det är förbjudet för användare att modifiera, kopiera, distribuera, överföra, visa, publicera, sälja, licensiera, skapa derivativa arbeten eller använda något av Innehållet som finns tillgängligt på eller via Webbplatsen vare sig för kommersiellt eller publikt bruk.
   
Undantag från Garantier
 
ALLT INNEHÅLL PÅ DENNA WEBBPLATS PUBLICERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE GÅNGBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TITEL, ICKE-INTRÅNG, SÄKERHET ELLER TILLFÖRLITLIGHET. AMERICAN EXPRESS BEKRÄFTAR INTE OCH KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR RIKTIGHETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN I NÅGON UPPFATTNING, REKOMMENDATION ELLER PÅSTÅENDE SOM FÖRMEDLAS VIA WEBBPLATSEN FRÅN NÅGON ANNAN PART ÄN AMERICAN EXPRESS. FÖRUTOM VAD SOM KRÄVS ENLIGT GÄLLANDE KONSUMENTLAGSTIFNING, KAN AMERICAN EXPRESS UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGON TYP AV FÖRLUST ELLER SKADA SOM ORSAKATS AV INHÄMTANDE AV INFORMATION FRÅN DENNA WEBBPLATS. ANVÄNDAREN ANSVARAR FÖR ATT BEDÖMA ATT UPPFATTNINGAR, RÅD ELLER ANNAT INNEHÅLL SOM GÖRS TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIGT OCH ANVÄNDBART. ANVÄNDARE REKOMMENDERAS ATT KONTAKTA PROFESSIONELLA BEDÖMARE VID BEHOV FÖR ATT BEDÖMA EN SPECIFIK UPPFATTNING, ETT RÅD ELLER ÖVRIGT INNEHÅLL.

Tillbaka till början

   
Ansvarsbegränsning
 
American Express avsäger sig uttryckligen allt ansvar (vare sig detta baseras på avtal, kränkning, strikt ansvarsskyldighet eller liknande) för direkt, indirekt, oavsiktlig, följdskada eller speciell skada som kan ha uppstått i samband med eller på annat sätt kunnat förknippas med besök eller användning av Webbplatsen (även om American Express har informerats om riskerna för att sådan skada kan uppstå) inklusive ansvar förknippat med eventuella virus som kan infektera användarens datorutrustning.
   
Konfidentialitet för Användarkommunikation
 
Förutom vad som krävs enligt lagstiftning och i enlighet med American Express Integritetsskydd på Internet, visa American Express Integritetsskydd på Internet kommer American Express att skydda all användarkommunikation som innehåller personlig användarinformation och som överförs direkt till American Express. Meddelanden som publicerats av användare på elektroniska anslagstavlor eller i chat-tjänster kommer inte att behandlas som konfidentiell information och American Express förbehåller sig rätten att använda och utnyttja information som ingår i sådana meddelanden (inklusive förslag, kunskaper och annan intellektuell egendom) inom moderbolag, dotterbolag och filialer för alla typer av ändamål som bedöms lämpliga av American Express.
   
Länkat Internet-material
 
American Express förbjuder cachning av ej auktoriserade hypertextlänkar till Webbplatsen och ramhantering av Innehåll som gjorts tillgängligt via Webbplatsen. American Express förbehåller sig rätten att inaktivera ej auktoriserade länkar eller ramar, och frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för Innehåll som finns tillgängligt på alla andra Internet-platser som länkats till Webbplatsen. Access till övriga Internet-platser som länkats till Webbplatsen sker på användarens eget ansvar.
   
Meddelanden
 
[För användning i samband med elektroniska anslagstavlor eller chat-tjänster på Webbplatsen.] American Express har under inga omständigheter skyldighet att granska meddelanden, information eller innehåll som skickats ("Meddelanden") till Webbplatsen från användare, och erkänner inget ansvar eller skyldigheter i förbindelse med sådana Meddelanden. Utan att detta kan anses inverka på ovanstående, kommer American Express att tidvis övervaka Meddelandena på Webbplatsen och kan komma att neka och/eller ta bort Meddelanden med följande egenskaper:
  • Olagligt, kränkande, hotande, missbrukande, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent, profanerande, hatfyllt, rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande material av något slag, inklusive, men ej begränsat till, material som kan uppmuntra till lagbrott, ge upphov till privaträttsligt ansvarsförhållande eller på annat sätt bryta mot gällande lokal, statlig, nationell eller internationell lagstiftning.
  • Reklam eller värvningar av något slag. [Anmärkning: Detta är inte tillämpligt för Webbplatser med anslagstavlor som innehåller auktoriserad reklam.]
  • Meddelanden från avsändare som tagit andras identitet.
  • Personlig information, t.ex. meddelanden med telefonnummer, personnummer, kontonummer, adresser eller anställningsinformation.
  • Meddelanden av anställda hos American Express som ej är auktoriserade talesmän, som uttalar sig å American Express vägnar.
  • Meddelanden som erbjuder ej auktoriserade nedläsningar av copyright-skyddad eller privat information.
  • Mångfaldigade meddelanden i mappar från samma användare, med liknande innehåll.
  • Alla slags kedjebrev.

Tillbaka till början

   
Överföring av Privata Uppgifter
 
[För användning på Webbplatser där personliga uppgifter om kortinnehavare/kundkonto kan överföras.] Användaren kan härmed anses vara informerad om och accepterar att genom att förse American Express med privat eller personlig användarinformation via Webbplatsen, har användaren godkänt att dessa uppgifter överförs över internationella gränser i den utsträckning som är nödvändig för att behandla informationen i enlighet med American Express standardrutiner.

Visa American Express Integritetsskydd på Internet

   
Ändringar av Regler och Föreskrifter
 
American Express förbehåller sig rätten att revidera dessa Regler och föreskrifter när som helst och användare ansvarar för att ta del av och är automatiskt bundna av eventuella förändringar i dessa Regler och föreskrifter.
   
Överträdelse av Regler och Föreskrifter
 
American Express förbehåller sig rätten att söka gottgörelse i hela den utsträckning som lagen tillåter vid överträdelser av dessa Regler och föreskrifter, inklusive rätten att neka access från vissa Internet-adresser till Webbplatsen.
   
Access till lösenordsskyddade/säkra områden
 
Access till och användning av lösenordsskyddade och/eller säkra områden på Webbplatsen är begränsad till auktoriserade användare. Ej auktoriserade besökare som försöker accessa dessa områden på Webbplatsen riskerar att lagsökas.
   
ANVÄNDNING AV COOKIE-FILER
 
American Express förbehåller sig rätten att lagra information på användarens dator i form av en cookie-fil eller liknande i avsikt att modifiera Webbplatsen enligt användarens inställningar. American Express Integritetsskydd på Internet innehåller kompletterande information om hur American Express använder cookie-filer, samt vilka procedurer som kan användas för att inaktivera dessa.

Visa American Express Integritetsskydd på Internet, "om cookies"..

   
DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT - NOTIFIERING TILL AMERICAN EXPRESS AVSEENDE BEFARAT COPYRIGHT-INTRÅNG
 
American Express har registrerat en agent på United States Copyright Office i enlighet med villkoren i Digital Millennium Copyright Act ("Act") och använder sig av skyddsåtgärderna i denna Act. American Express förbehåller sig rätten att ta bort eventuellt Innehåll på Webbplatsen som kan befaras innebära intrång i copyright som ägs av annan person. Anmärkningar till American Express gällande copyright-intrång på Webbplatsen skall ställas till American Express General Counsel's Office Attn.: Technology Counsel på technologies.group.counsel@aexp.com.
   
JURISDIKTION/GÄLLANDE LAGSTIFTNING
 
För användare på American Express sidor i Sverige tillämpas svensk lagstiftning och Webbplatsen lyder under svensk lag.

Använd webbläsarens BAKÅT-knapp för att gå tillbaka till föregående sida.

Tillbaka till början

   
[an error occurred while processing this directive]