PROMOTION

Absolute Fit Food

ใช้จ่ายผ่านรายการ 0% WISE PAY พร้อมรับ

ยอดใช้จ่ายผ่านรายการ
0% WISE PAY ต่อเซลล์สลิป
ของรางวัล
50,000 บาท ขึ้นไป
กระเป๋าเป้ Timbuk2
100,000 บาท ขึ้นไป
เครื่องนวด OSIM uPebble

หมายเหตุ: จำกัดของรางวัลสูงสุด 3 ชิ้น / บัตร / เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
08 1371 3721

วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2557


ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2557 ("ระยะเวลาส่งเสริมการขาย")
• สิทธิพิเศษ เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดย บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ยกเว้น บัตรองค์กร (Corporate Card)
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดการใช้จ่ายรวมผ่านรายการ 0 % WISE PAY ณ แอ็บโซลูท ฟิต ฟู้ด ทุกสาขาเท่านั้น
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลสูงสุด 3 ชิ้น / บัตร / เดือน
• ของรางวัลไม่สามารถ เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ของรางวัลจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีของท่านสมาชิกบัตรภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดรายการ ส่งเสริมการขาย
• ในกรณีที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
• การตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุด