Green

More Rewards American Express Card

Një kartë që ju mundëson përfitim, shpejtësi, siguri çdo ditë dhe avantazhe pa fund gjatë udhëtimeve tuaja

Karta  American Express Green

Karta American Express Green

Mirësevini në botën e kartës American Express Green

Përdorni kartën tuaj pranë tregtarëve partnerë në Programin e Shpërblimit Alpha Bonus, dhe përfitoni deri në 5% rimbursim në çdo blerje që ju kryeni. Përdorni kartën tuaj për blerjen e biletës së avionit dhe përfitoni mbulim për aksidente në udhëtim, vonesë fluturimi me avion dhe humbje apo vonesë të bagazheve tuaja.

Ti përfiton më shumë
Ti përfiton më shumë

Karta American Express Green është pjesë e Programit të Shpërblimit Alpha Bonus ku ju keni mundësinë të përfitoni rimbursim në tregtarët partnerë në këtë program.

Rimbursim për vonesë fluturimi me avion
Rimbursim për vonesë fluturimi me avion

Nëse nisja e një transporti të planifikuar në të cilin është prenotuar udhëtimi vonohet për të paktën 6 orë për shkak të shkaqeve të paparashikueshme jashtë kontrollit të të siguruarit, siguruesi do të rimbursojë shpenzimet e të siguruarit për ushqim dhe akomodim deri në:

- Deri në 25 Euro nëse vonesa është 6-14 orë

- Deri në 50 Euro nëse vonesa është me shumë se 14 orë

   dhe më pak se 24 orë                                                                

- Deri në 125 Euro nëse vonesa është më shumë se 24 orë

Mbulim shpenzimesh aksidenti në udhëtim
Mbulim shpenzimesh aksidenti në udhëtim

Nëse ju paguani tërësisht ose pjesërisht biletën e udhëtimit me kartën American Express Green ju përfitoni deri në 30 000 Euro mbulim për aksidente në udhëtim. 

Rimbursim për humbje apo vonesë të bagazheve tuaja
Rimbursim për humbje apo vonesë të bagazheve tuaja

Siguruesi do të rimbursojë mbajtësin e kartës deri në shumën maksimale të përfitimit në rast vonese të bagazheve. Pagesa e siguruesit kufizohet në shpenzimet e kryera për blerjen emergjente të sendeve të domosdoshme që i nevojiten mbajtësit të kartës ndërsa është në udhëtim jashte territorit te Shqipërisë. Në rast të vonesës së bagazheve, shoqëria transportuese duhet të konfirmojë vonesën ndërsa i siguruari duhet të vendosë në dispozicion të siguruesit dokumentin e deklarimit të vonesës pranë zyrës së reklamimit të bagazheve si edhe dokumentin me orën përkatëse të dorëzimit të bagazhit të vonuar.  Siguruesi do të paguajë për shpenzimet e të siguruarit:

- Deri në 125 Euro nëse vonesa është 6 - 48 orë

- Deri në 250 Euro nëse vonesa është më shumë

   se 48 orë         

 

Informacion rreth kartës

Monedha e lëshimit 

  •     Leku Shqiptar

Limite për tërheqje cash 

  •     Çdo 24 orë kufiri maksimal i tërheqjes është 25% e limitit të kartës, ndërsa kufiri maksimal mujor është 50% e limitit të kartës

Komisione dhe Detyrime 

  •      Komisioni vjetor i kartës kryesore: 3 500 Lekë;
  •      Komisioni vjetor i kartës shtesë: 2 000 Lekë   
  •      Komision për tërheqje cash në ATM të Alpha Bank Albania: 1% për transaksion me minimum 200 lekë 
  •      Komision për tërheqje cash në ATM të tjera jashtë Shqipërise: 2.5% për transaksion me minimum 400 lekë
Green card

Karta American Express Green

Karta American Express Green

Një kartë që ju mundëson përfitim, shpejtësi, siguri çdo ditë dhe avantazhe pa fund gjatë udhëtimeve tuaja

Përdorni kartën tuaj pranë tregtarëve partnerë në Programin e Shpërblimit Alpha Bonus, dhe përfitoni deri në 5% rimbursim në çdo blerje që ju kryeni. Përdorni kartën tuaj për blerjen e biletës së avionit dhe përfitoni mbulim për aksidente në udhëtim, vonesë fluturimi me avion dhe humbje apo vonesë të bagazheve tuaja.