home

Prev 1 /5 Next

 • Termat dhe kushtet e Alpha Bank Albania
  close

  Termat dhe kushtet e Alpha Bank Albania

  Modifikuar për herë të fundit: [22 janar 2018]

   

   

  Hyrja dhe përdorimi i kësaj faqe interneti ku përmenden produkte dhe shërbime të American Express, tregon që vizitorët kanë lexuar dhe pranuar kushtet e poshtëpërmendura.

  1. ZOTËRIMI I FAQES SË INTERNETIT

  Kjo Faqe interneti zoterohet dhe kontrollohet nga Alpha Bank Albania sipas licensës me American Express. Kompania American Express, filialet dhe degët e saj nuk kanë asnjë përgjegjësi ose detyrim për faqen e internetit.

  2. LIGJI DHE RREGULLAT

  Përdorimi dhe hyrja në këtë faqe interneti është subjekt i të gjitha ligjeve të zbatueshme kombëtare dhe vendore, si dhe rregullave të aplikuara për rrjetin.

  3. E DREJTA E AUTORIT / MARKAT TREGTARE

  Markat tregtare, logot dhe markat e shërbimit (“Markat”) të shfaqura në faqen e internetit i përkasin Alpha Bank Albania, American Express dhe palëve të tjera. Përdoruesit janë të ndaluar të përdorin Markat e paraqitura në këtë faqe pa autorizimin e Alpha Bank Albania, American Express dhe palëve të treta që mund të kenë në pronësi Markat. Çdo material në këtë faqe interneti është e mbrojtur nga e drejta e autorit. Përdoruesit janë të ndaluar të modifikojne, kopjojnë, shpërndajnë, transmetojnë, publikojnë, shesin, licensojnë, të krijojnë vepra të prejardhura ose të përdorin përmbajtje të kësaj faqe, për qëllim tregtimi ose publik.

  4. MOS-GARANTIMI

  I GJITHE INFORMACIONI NË FAQE JU OFROHET “SIÇ ËSHTË” PA ASNJË LLOJ GARANCIE, QOFTË E SHPREHUR APO E NËNKUPTUAR, DUKE PËRFSHIRË POR PA U KUFIZUAR NË, GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTIMIT DHE PËRSHTATJES PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË, TITULLIT, MOS-SHKELJES SË TË DREJTAVE, SIGURISË OSE SAKTËSISË. 

  Alpha Bank Albania dhe American Express nuk janë përgjegjës dhe nuk vërtetojnë saktësinë ose seriozitetin e çdo opinioni, këshille ose deklarate të publikuar në këtë faqe nga palë të tjera. Në asnjë rast American Express nuk është përgjegjëse për humbje ose dëme të shkaktuara nga informacione që përdoruesit i kanë marrë nëpërmjet rrjetit. Është përgjegjësia e përdoruesit të vlerësojë saktësinë, plotësinë ose përdorimin e çdo lloj informacioni, opinioni, këshille, ose çdo lloj materiali tjetër të mundësuar nga rrjeti. Ju lutemi kërkoni mendimin e profesionistëve për sa i përket vlerësimit të informacioneve specifike, opinioneve, këshillave apo çfarëdo përmbajtje tjetër.

  5. KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

  Alpha Bank Albania dhe American Express nuk mbajnë asnjë përgjegjësi (qoftë kjo kontraktore, jashtëkontraktore, e kufizuar ose e pakufizuar) për asnjë dëm të lidhur me përdorimin e Faqes, qoftë ky direkt, indirekt, rastësor ose dëme të veçanta që rrjedhin ose janë në çdo mënyrë të lidhur me aksesin në Faqe ose përdorimin e Faqes, (edhe nëse Alpha Bank Albania ose American Express janë vënë në dijeni për mundësinë e këtyre dëmeve) dukë përfshirë këtu edhe përgjegjësi të lidhur me viruse që mund të infektojnë kompjuterin e përdoruesit

  6. FSHEHTËSIA E KOMUNIKIMIT TË PËRDORUESIT

  Përveç rastit kur kërkohet me ligj, Alpha Bank Albania do të ruajë fshehtësinë e të gjitha komunikimeve të përdoruesit që përmbajnë informacione personale të përdoruesit dhe të cilat i transmetohen direkt Alpha Bank Albania. Postime/shënimet nga një përdorues në një tabelë mesazhesh ose në dhoma chat-i, nuk do të konsiderohen si private dhe si të tilla Alpha Bank Albania mund t’i përdorë ose shpërndajë këto informacione (duke përfshirë këtu ide, koncepte, njohuri ose pronësi intelektuale të tjera) të çdo shoqeri mëmë, filiale dhe dege ose tek American Express për çfarëdo arsye dhe kur konsiderohet e përshtatshme nga Alpha Bank Albania dhe është konform ligjit të zbatueshëm.

  7. FAQE INTERNETI TË LIDHURA

  Alpha Bank Albania dhe American Express nuk janë përgjegjës për përmbajtjen e disponueshme në Faqe të tjera interneti të lidhura me Faqen e Alpha Bank Albania. Hyrja në Faqe të tjera të lidhura me Faqen e Alpha Bank Albania  është në përgjegjësi të vetë përdoruesit.

  8. POSTIMET/SHËNIMET

  Alpha Bank Albania dhe American Express nuk kanë asnjë detyrim të rishikojnë mesazhe, informacione ose përmbajtje të postuara në Faqe nga përdoruesit dhe nuk marrin asnjë përgjegjësi për postime/shënime të tilla. Pavarësisht nga deklarata e mësipërme Alpha Bank Albania, mund të monitorojë herë pas here Faqen për postime/shënime të tilla dhe të pranojë ose refuzojë postime/shënime të cilat përmbajnë:

  • Çdo material që ka përmbajtje të dëmshme, kërcënuese, abuzive, ngacmuese, diskredituese, vulgare, të pahijshme, profane, raciste, etnike ose çdo material të dëmshëm të çdo lloji, duke përfshirë këtu por pa u kufizuar, në materiale që mund të shtyjnë dikë të kryejë një kundravajtje penale, të sjellë përgjegjësi civile ose përndryshe të shkelë ligjin vendor, shtetëror, kombëtar apo ndërkombëtar.
  • Reklama të çdo lloji.
  • Mesazhe nga përdorues që imitojnë të tjerë.
  • Informacione personale si mesazhe që tregojnë numra telefonash, numra sigurimesh shoqërore, numra llogarie, adresa ose referenca punëdhënësi.
  • Mesazhe nga persona të paautorizuar punonjës të Alpha Bank Albania ose American Express, të cilët lëshojnë deklarata në emër të Alpha Bank Albania ose American Express.
  • Mesazhe që ofrojnë shkarkim të paautorizuar të informacioneve private ose të mbrojtura nga e drejta e autorit.
  • Mesazhe të shumëfishta të vendosura brenda dosjeve individuale nga i njëjti përdorues që theksojnë të njëjtën gjë.
  • Letrat zinxhir të çdo lloji.

  9. TRANSMETIM I TË DHËNAVE PERSONALE

  Përdoruesi është në dijeni dhe është dakord që duke i siguruar Alpha Bank Albania informacione personale dhe të regjistruara të përdoruesit përmes Faqes, përdoruesi të pranojë transmetimin e këtyre të dhënave përtej kufijve ndërkombëtare, si të nevojshme për përpunim në përputhje me praktikat standarde të biznesit të Alpha Bank Albania.

  10. NDRYSHIME NË RREGULLORE

  Alpha Bank Albania, ka të drejtën të rishikojë Rregulloren dhe Rregullat e Rrjetit në çdo çast dhe përdoruesit duhet të informohen për ndryshimet në këtë Rregullore dhe Rregulla dhe t’i zbatojnë ato (me përjashtim të kushteve që kanë të bëjnë me American Express).

  11. SHKELJE E RREGULLORES

  Alpha Bank Albania dhe American Express kanë të drejtën të kërkojnë kompensim konform ligjit për shkeljen e Rregullores dhe Rregullave të Rrjetit, duke përfshirë këtu edhe të drejtën për të bllokuar hyrjen në Faqe nga një adresë e veçantë Interneti.

  12. HYRJA NË ZONË TË MROJTUR/LEJEKALIMI

  Hyrja dhe përdorimi i zonave të Faqes të mbrojtura me lejekalim, i lejohen vetëm personave të autorizuar. Persona të paautorizuar që tentojnë të hyjnë në këto zona të Faqes mund të ndiqen penalisht.

  13. LIGJI

  Përdoruesit e kësaj faqeje pranojnë të verprojnë sipas ligjit në fuqi  të Shqipërisë.

 • Rreth American Express dhe Alpha Bank Albania
  close

  Rreth American Express dhe Alpha Bank Albania

  American Express është një kompani globale që ofron shërbime të larmishme kudo në Botë duke u siguruar klientëve njohuri dhe eksperienca që përmirësojnë jetë dhe ndërtojnë suksesin e biznesit.

   

  Që prej vitit 1997, American Express ka krijuar partneritet me një grup të përzgjedhur Bankash dhe institucione financiare në të gjithë Botën për të hapur dhe zgjeruar rrjetin e tregtarëve si dhe portofolin e palëve të treta, lëshuese të Kartave American Express në Botë. Duke forcuar këtë strukturë globale si dhe markën e saj, American Express ka zgjeruar edhe më shumë rrjetin e saj në të gjithë Botën.

   

  Alpha Bank Albania u bë lëshuese e kartave American Express® në vitin 2008. Bazuar në marrëveshjen me American Express, Alpha Bank Albania është e autorizuar të leshojë produktet e branduara American Express dhe të mund të nënshkruajë kontrata bashkëpunimi me tregtarë të cilët do të pranojnë transaksione me karta të American Express në Shqipëri. Alpha Bank Albania është përgjegjëse për çdo çështje lidhur me produktet e branduara American Express që ajo vetë lëshon nën autorizimin e American Express.

 • Markat
  close

  Markat

  Emri dhe logo e American Express, imazhet e kartave American Express®, si edhe përmbajtje të tjera të publikuara në këtë faqe janë marka dhe prona intelektuale të American Express. Përdorimi i tyre nga Alpha Bank Albania bazohet në marrëveshjen midis dy palëve.

 • Deklaratë e Privatësisë
  close

  Deklaratë e Privatësisë

  Parimet e privatësisë të klientëve të American Express:

   

   

  1.     Mbledhja e informacionit: Alpha Bank Albania do të mbledhë vetëm informacion personal i cili nevojitet për administrimin e llogarive të klientit, për dhënien e shërbimeve të klientit, për ofrimin e produkteve apo shërbimeve të reja, bazuar në ligjet përkatëse në fuqi në Shqipëri, Ligji nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar).

  2.     Përpunimi i informacionit: Alpha Bank Albania do të përpunojë të dhënat tuaja personale në mënyrë të drejtë dhe vetëm për ato qëllime që ju ka informuar në momentin e përvetësimit të shërbimit. Ju mund të kundërshtoni për disa lloje përpunimi si shprehimisht të lejuara, bazuar në ligjin në fuqi, Ligji nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale’’, i ndryshuar, Neni 6 “Kriteret ligjore për përpunimin”, Neni 7 “Përpunimi i të dhënave sensitive”.

  3.     Mundësia e zgjedhjes: Alpha Bank Albania ju jep mundësinë e autorizimit të përdorimit të të dhënave personale për qëllime marketingu, p.sh. për informim rreth produkteve dhe shërbimeve të reja të ofruara nga Alpha Bank Albania, ose palë të treta që veprojnë në emër të saj, sipas rregullores në fuqi, Rregullore nr. 59 “Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet bankare dhe financiare”. Kjo përfshin produkte dhe shërbime nga Alpha Bank Albania dhe produkte dhe shërbime të bëra në bashkëpunim me partnerë të tjerë biznesi.

  4.     Cilësia e përpunimit të të dhënave: Alpha Bank Albania përdor teknologji të përshtatshme dhe trajnon punonjësit e vet me njohuri të mjaftueshme teknike dhe gjithashtu siguron integritet personal që ata të jenë të aftë të përpunojnë të dhënat tuaja personale me shpejtësi dhe saktësi bazuar në ligjet në fuqi. Alpha Bank Albania nuk do të mbajë të dhënat tuaja personale më shumë sesa e nevojshme, përveç rasteve që parashikohet ndryshe nga ligji në fuqi. 

  5.     Siguria dhe fshehtësia: Alpha Bank Albania do të mbaje të dhënat tuaja personale konfidenciale dhe do të kufizojë aksesin në të dhënat tuaja personale vetëm për ata të cilët kanë nevojë për ato për të kryer aktivitetet e biznesit që lidhen me produktet e markës American Express dhe veprojnë sipas udhëzimeve të kësaj marke dhe në emër të saj. Alpha Bank Albania i referohet standardeve të industrisë dhe përdor masa të arsyeshme administrative, teknike dhe fizike të sigurisë për të mbrojtur të dhënat tuaja personale nga aksesi i paautorizuar, përdorimi, shkatërrimi dhe modifikimi apo zbulimi i tyre. Alpha Bank Albania kërkon standarde të larta të sigurisë së të dhënave nga palët e treta të cilat ajo autorizon për të përpunuar të dhënat tuaja personale në emër të saj. Çdo subjekt i të dhënave ka të drejtë të kërkojë bllokimin, korrigjimin ose fshirjen e të dhënave pa pagesë, kur vihet në dijeni se të dhënat rreth tij nuk janë të rregullta, të vërteta, të plota ose janë përpunuar dhe janë mbledhur në kundërshtim me dispozitat e Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar, Neni 13 “E drejta për të kërkuar bllokimin, korrigjimin ose fshirjen”.

  6.     Shpërndarja e të dhënave: Alpha Bank Albania mund të shpërndajë të dhënat tuaja personale me palë të treta të cilat veprojnë në emër të saj dhe nën udhëzimet e saj për informimin tuaj për produkte dhe shërbime dhe vetëm pasi ka marrë aprovimin tuaj paraprakisht. 

  7.     Transferimi ndërkombëtar: Alpha Bank Albania do t’ju informojë nëse të dhënat tuaja personale mund të transferohen jashtë shtetit dhe do të sigurojë që këto të dhëna do të kryhen vetëm në përputhje me ligjet në fuqi, Ligji nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar, Neni 8, “Transferimi ndërkombëtar”. Pavarësisht nëse të dhënat tuaja transferohen ose jo jashtë shtetit, ato mbrohen nga parimet e përmendura në këtë dokument.

  8.     Përgjegjësia: Alpha Bank Albania dhe punonjësit e saj vetëm mund të përpunojnë të dhënat tuaja personale në pajtim me këto parime dhe ligjin e zbatueshëm. Alpha Bank Albania kryen trajnime dhe rishikime të përputhshmërisë së saj me këto parime. Punonjësit që shkelin këto parime mund të jenë subjekt i masave disiplinore, duke përfshirë pushimin nga puna. Punonjësit pritet të raportojnë shkeljen e këtyre parimeve, te drejtuesit e tyre si edhe te Burimet Njerëzore, gjithashtu pranë Zyrtarit të Njësisë së tyre të Biznesit të Përputhshmërisë, pranë Departamentit Ligjor dhe pranë çdo departamenti tjeter kompetent. Ju mund të zbatoni këto parime kundrejt Alpha Bank Albania, e cila është përgjegjëse për të dhënat tuaja personale.

   

  Nëse keni një ankesë që Alpha Bank Albania ka shkelur këto parime dhe nëse keni tentuar në mirëbesim për të zgjidhur ankesën përmes procesit të shërbimit tonë të konsumatoreve ose procesit të ankesave, sipas ligjit ne fuqi, Ligji nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale’’, i ndryshuar, Neni 16 “E drejta për t’u ankuar”, por ankesa nuk është zgjidhur brenda intervalit kohor të parashikuar, atëherë ju mund të zbatoni këto parime në përputhje me ligjin e zbatueshëm. Nëse ju ankoheni pranë Autoritetit tuaj lokal të mbrojtjes së të dhënave personale dhe Autoriteti zbulon se Alpha Bank Albania ka shkelur këto parime, Alpha Bank Albania do t’i përmbahet përfundimeve të Autoritetit të mbrojtjes së të dhënave personale, por do të rezervojë të drejtën për të kundërshtuar apo apeluar të tilla gjetje. Këto parime nuk do të ndikojnë të drejtat që ju keni nën këtë ligj të zbatueshëm, kërkesat e çdo autoriteti rregullator në fuqi për mbrojtjen e të dhënave, ose ndonjë lloj tjetër marrëveshjeje që mund të keni me ne dhe ose me Alpha Bank Albania. 

© 2017 American Express Company. All rights reserved.
© 2017 Alpha Bank Albania SH.A.  All rights reserved.