Právní ustanovení

Právní podmínky pro webovou stranu American Express, spol. s r.o., umístěnou na Internetu (dále jen „Podmínky")

American Express, spol. s r.o., (dále jen „American Express") požaduje od návštěvníků své webové strany umístěné na Internetu (dále jen „Strana") dodržování těchto Podmínek. Vstupem na Stranu potvrzujete, že jste se s podmínkami seznámil/a a souhlasíte s nimi.

Právní předpisy

Přístup uživatele na Stranu a její užívání je upraveno příslušnými právními předpisy a těmito Podmínkami.

Autorská práva/Ochranné známky

Ochranné známky, loga a servisní známky (Značky) zobrazené na Straně a práva jejich užívání jsou majetkem American Express a dalších smluvních stran. Použití všech Značek včetně jejich použití ve formě „metatags" k jakémukoliv účelu je bez předchozího písemného souhlasu American Express nebo patřičné třetí smluvní strany vlastnící Značku všem uživatelům Strany zakázáno. Veškeré informace a obsah včetně všech softwarových programů dostupných na Straně (dále jen Obsah) jsou chráněné právy duševního vlastnictví. Uživatelům je zakázáno jakkoliv Obsah upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, publikovat, prodávat, poskytovat k němu licenci, vytvářet na jeho podkladě nepůvodní dílo či jakkoliv jinak užívat ke komerčním a veřejným účelům.

Vymezení odpovědnosti

VEŠKERÝ OBSAH STRANY JE POSKYTOVÁN V TAKOVÉ PODOBĚ, „JAK JE PREZENTOVÁN" SMLUVNÍMI STRANAMI BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK. AMERICAN EXPRESS SE NEZTOTOŽŇUJE S NÁZORY, RADAMI ČI STANOVISKY PŘEDKLÁDANÝMI JINÝMI SMLUVNÍMI STRANAMI PROSTŘEDNICTVÍM STRANY A NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JEJICH PŘESNOST ČI SPOLEHLIVOST.
JE NA UŽIVATELI, ABY SÁM ZHODNOTIL PŘESNOST, ÚPLNOST NEBO UŽITEČNOST JAKÉHOKOLIV NÁZORU, RADY NEBO JINÉHO OBSAHU PŘÍSTUPNÉHO NA STRANĚ. JE-LI TO ŽÁDOUCÍ, PORAĎTE SE PŘI HODNOCENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZORU, RADY ČI JINÉHO OBSAHU S ODBORNÍKY.
AMERICAN EXPRESS NESE ODPOVĚDNOST POUZE ZA ŠKODY VZNIKLÉ PORUŠENÍM JEHO POVINNOSTÍ V SOUVISLOSTI S PŘÍSTUPEM NEBO UŽÍVÁNÍM STRANY.

Ochrana důvěrných komunikací s uživatelem

American Express bude udržovat a nakládat s veškerými komunikacemi obsahujícími osobní informace uživatele a přenášenými přímo American Express jako s důvěrnými, v souladu s právními předpisy a podmínkami American Express o ochraně důvěrných informací na internetu s výjimkami stanovenými právními předpisy a těmito Podmínkami.

Sdělení zveřejněná uživatelem prostřednictvím diskusních fór nejsou pokládána za důvěrné informace. American Express je oprávněn na základě vlastního uvážení použít a zpřístupnit informace obsažené v kterémkoliv sdělení diskusního fóra s výjimkou informací chráněných právními předpisy, svým mateřským a dceřiným společnostem a pobočkám.

Napojené internetové strany

American Express zakazuje caching (dočasné ukládání na harddisk), neautorizované hypertextové odkazy na Stranu a jakékoliv propojování s Obsahem přístupným na Straně. American Express má právo na zablokování jakýchkoliv neautorizovaných odkazů či propojení a nenese odpovědnost za Obsah přístupný na jiných stranách internetu propojených na Stranu. Na jakoukoliv stranu internetu, jež je se Stranou propojena, uživatel vstupuje na vlastní riziko.

Sdělení

(Pro použití v souvislosti s prostorem vymezeným pro sdělení a diskusní fóra na Straně) American Express není povinen kontrolovat veškerá sdělení, informace či obsah (Sdělení) zveřejněná uživateli na Straně a za tato nenese odpovědnost. American Express má právo sdělení na Straně kontrolovat a omezit přijetí a/nebo odstranit Sdělení (nebo jejich části), která obsahují:

jakékoliv informace či materiály, jež porušují jakékoliv právní předpisy, jakékoliv škodlivé, výhrůžné, hanlivé, trýznivé, urážlivé, vulgární, nemravné, hrubé, nenávistné, rasově, etnicky či podobně nepřípustné materiály, materiály, jež navádějí k trestnému činu či přestupku, reklamy a propagace všeho druhu (Poznámka: Toto se netýká podsekcí Strany, jejichž prostor je vymezený pro sdělení obsahující inzeráty), sdělení zveřejněná uživateli, která personifikují jinou osobu, osobní informace, např. telefonní číslo, číslo bankovního účtu, adresu bydliště, posudek zaměstnavatele na zaměstnance apod., sdělení zaměstnanců American Express, kteří vystupují jménem American Express, aniž by k tomu byli oprávněni, sdělení nabízející ke stažení neautorizované produkty, chráněné právními přepisy (zejména autorským zákonem) nebo představují důvěrné informace, opakovaná sdělení umístěná v jednotlivých sekcích stejným uživatelem se shodným obsahem, řetězové dopisy všeho druhu.

Změny Podmínek

American Express má právo kdykoliv provádět změny těchto Podmínek s tím, že bude o těchto změnách informovat své uživatele.

Porušení Podmínek

American Express má právo využít všech zákonných prostředků, včetně práva na zablokování přístupu na Stranu z konkrétní internetové adresy, v případě porušení právních předpisů.

Přístup do kódem chráněných/zabezpečených prostor

Přístup do kódem chráněných/zabezpečených prostor a/nebo jejich užívání je vyhrazeno pouze pro oprávněné uživatele. Neoprávněné pokusy jednotlivců o přístup do těchto prostor Strany se mohou stát předmětem postihu dle právního předpisu.

Užívání souborů „COOKIE“

American Express si vyhrazuje právo ukládat informace formou „cookie" či jinou podobnou formou v počítači uživatele za účelem úpravy Strany ve snaze vyhovět preferencím uživatele. Ustanovení American Express o ochraně důvěrných informací na internetu obsahují další informace ohledně používání cookies včetně postupů, jež cookies zabraňují.

Rozhodné právo/Jurisdikce

Tato Strana se řídí příslušnými právními předpisy České republiky (zejména autorským zákonem, zákonem na ochranu osobních údajů). V případě sporu je příslušný k rozhodování soud České republiky.
K návratu na předchozí stranu použijte tlačítka.