AMERICAN EXPRESS -MAKSUKORTTIEHDOT

Kortinhaltijan ehdot

Nämä ehdot astuvat voimaan 1.7.2015

Näissä ehdoissa (Ehdot) säännellään American Express -maksukortin ja Tilin käyttöä. Oman etunsa suojaamisen vuoksi Kortinhaltijan on luettava nämä ehdot huolellisesti ja kysyttävä lisätietoja, jos jokin kohta on epäselvä. 

Kortinhaltija voi pyytää koska tahansa Kortinhaltijan Ehtojen voimassaoloaikana lisäkopiota näistä Ehdoista veloituksetta soittamalla Asiakaspalveluun. Kortti antaa käyttöoikeuden Tiliin sekä kaikkiin Kortin yhteydessä myönnettäviin Korttietuihin. Kortti on kuitenkin erillinen Tilistä. Kortinhaltija voi halutessaan hakea Korttia, johon liittyy tiettyjä Korttietuja, tai valita Kortin ilman Korttietuja (Basic Card -kortti). 

OSAPUOLET 

Liikkeellelaskija: American Express Services Europe Limited, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Lontoo, SW1W 9AX, Iso-Britannia. Englannissa ja Walesissa perustettu osakeyhtiö, jonka rekisteröintitunnus on 1833139 ja jonka toiminta on luvanvaraista ja säädeltyä Iso-Britannian Financial Conduct Authorityn toimesta. Yrityksen suomalainen sivuliike American Express Services Europe Limited, filial – sivuliike, Y-tunnus 1036910-0, noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja on Finanssivalvonnan valvonnan alainen.

Asiakas: Kortinhaltija 

1. TÄRKEITÄ TIETOJA EHDOISTA

Ehdoissa käytetyt termit 

American Express tarkoittaa edellä mainittua liikkeeseenlaskijaa. Kortinhaltija tarkoittaa henkilöä, joka hakee Tiliä ja jolle American Express on avannut Tilin. Jäsenliike tarkoittaa sellaista liikettä joka hyväksyy American Express-kortin maksuvälineenä. 

Kortinhaltija voi hakea Korttia Rinnakkaiskortinhaltijalle (katso kohta 2.3.a. ”Tietoja Rinnakkaiskortinhaltijoista”). Viittaus Kortinhaltijaan käsittää soveltuvin osin viittauksen Rinnakkaiskortinhaltijoihin. 

Tili tarkoittaa mitä tahansa tiliä, jota American Express ylläpitää Korttien yhteydessä ja jolta American Express perii Veloituksia. Kortti tarkoittaa mitä tahansa korttia tai muuta välinettä, joka myönnetään Tilin käyttämiseksi. Korttiedut tarkoittavat Kortin yhteydessä tarjottavia lisäpalveluja ja -etuja. Korttiedut määräytyvät korttityypin mukaisesti (esimerkiksi American Express Gold Card-korttityyppi), lukuun ottamatta Basic Card -korttia, johon ei sisälly Korttietuja. Veloitus tarkoittaa kaikkia Tiliin kohdistuvia maksutapahtumia, kuten ostot, käteisnostot tai maksut. Osto on Veloitus, jossa Korttia käytetään tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen. Käteisnosto tarkoittaa käteisen nostoa käteisautomaatista käyttämällä PIN-tunnuslukua; käteistä vastaavana pidetään myös mitä tahansa muuntyyppistä Veloitusta, josta American Express ilmoittaa Kortinhaltijalle. Käteisautomaatit tarkoittavat mitä tahansa pankkiautomaattia tai muuta menetelmää, jolla Kortinhaltija voi saada käteistä näiden Sopimusehtojen mukaisesti. 

1.1. Maksut 

1.1.a. Kortinhaltijan jäsenyysmaksu 

Tililtä saatetaan veloittaa liittymismaksun sisältävä jäsenyysmaksu Kortinhaltijalle myönnetyn korttityypin mukaan. Kausikohtainen Kortinhaltijan jäsenyysmaksu veloitetaan vuosittain. Jos vuotuinen Kortinhaltijan jäsenyysmaksu tulee maksettavaksi, se veloitetaan Tililtä ensimmäisen Tiliotteen päivämääränä (tai myöhempänä päivämääränä Kortinhaltijalle ilmoitetun mukaisesti) ja sen jälkeen aina jokaisena jäsenyysvuotena (aina jokaisen alkavan kahdentoista kuukauden alussa Tilin avauspäivämäärästä lukien). American Expressin Kortinhaltijalle mahdollisesti myöntämiä erityistarjouksia lukuun ottamatta jäsenyysmaksun määrä on ilmoitettu Kortinhaltijalle näiden Ehtojen yhteydessä olevassa Kortinhaltijan jäsenyysmaksuhinnastossa. Basic Card -kortista ei veloiteta Kortinhaltijan jäsenyysmaksua. Jäsenyysvuosi alkaa päivämäärästä, jolloin American Express avaa Tilin järjestelmissään, ja jatkuu jäsenyyden vuosipäivää edeltävään päivämäärään. Jäsenyysvuotta voidaan muuttaa Tiliä siirrettäessä tai muun jäsenyysmaksun erääntyessä. Tässä tapauksessa jäsenyysvuosi alkaa tuotteen tai maksun voimaantulopäivästä American Express -järjestelmissä. 

1.1.b. Rinnakkaiskortinhaltijan jäsenyysmaksu 

Kortinhaltijalta veloitetaan Rinnakkaiskortinhaltijan jäsenyysmaksu jokaisesta Rinnakkaiskortista, jonka American Express on Kortinhaltijan pyynnöstä myöntänyt, lukuun ottamatta Rinnakkaiskortteja, joita on tarjottu veloituksetta osana Korttietuja. Kortinhaltija voi tarkistaa näiden Ehtojen lopussa olevasta Kortinhaltijan jäsenyysmaksuhinnastosta, onko Kortinhaltija oikeutettu maksuttomiin Rinnakkaiskortteihin. Rinnakkaiskortinhaltijan jäsenyysmaksu veloitetaan vuosittain jokaisesta Rinnakkaiskortista, jonka American Express myöntää Kortinhaltijan pyynnöstä. Jos vuotuinen Rinnakkaiskortinhaltijan jäsenyysmaksu tulee maksettavaksi, se veloitetaan Tililtä ensimmäisen Tiliotteen päivämääränä (tai myöhempänä päivämääränä Kortinhaltijalle ilmoitetun mukaisesti) ja sen jälkeen aina jokaisena Rinnakkaiskortinhaltijan jäsenyysvuotena (aina jokaisen alkavan kahdentoista kuukauden alussa Tilin avauspäivämäärästä lukien). American Expressin Kortinhaltijalle mahdollisesti myöntämiä erityistarjouksia lukuun ottamatta maksun määrä on ilmoitettu Kortinhaltijalle näiden Ehtojen yhteydessä toimitetussa Kortinhaltijan jäsenyysmaksuhinnastossa. Basic Card -tilille ei ole saatavilla Rinnakkaiskortteja. Rinnakkaiskortinhaltijan jäsenyysvuosi alkaa päivämäärästä, jolloin American Express myöntää Rinnakkaiskortin American Express -järjestelmissä, ja jatkuu jäsenyyden vuosipäivää edeltävään päivämäärään. Jäsenyysvuotta voidaan muuttaa Tiliä siirrettäessä tai muun jäsenyysmaksun erääntyessä. Tässä tapauksessa jäsenyysvuosi alkaa tuotteen tai maksun voimaantulopäivästä American Express -järjestelmissä. 

1.1.c. Maksusuorituksen myöhästymisestä perittävät maksut 

Maksusuorituksen myöhästyessä sovelletaan seuraavia ehtoja: 

 • Kun maksu suoritetaan Tiliotteessa ilmoitetun eräpäivän jälkeen, on American Expressilla oikeus veloittaa korkolain (20.8.1982/633 muutoksineen) mukainen viivästyskorko eli Euroopan keskuspankin viitekorko, johon lisätään seitsemän (7) prosenttiyksikköä. Maksu katsotaan suoritetuksi samana päivänä, jona pankki tai rahoituslaitos on vastaanottanut Kortinhaltijalta hyväksytysti asianmukaisen maksutoimeksiannon. 
 • Perintäkirjeistä, maksumuistutuksista ja maksusuunnitelman laatimisesta aiheutuvat perintäkulut veloitetaan saatavien perinnästä annetun lain (22.4.1999/513 muutoksineen) mukaisesti. 
 • Tämän lisäksi veloitetaan American Expressille aiheutuvat kulut, kuten perintätoimistojen tai lakimiesten käyttöön liittyvät kulut, omiin perintätoimenpiteisiin liittyvät kulut, oikeudenkäyntikulut, virka-apuun liittyvät kulut jne. 

1.1.d. Maksu Tiliotteen kopiosta 

Jos Kortinhaltija pyytää Tiliotteesta kopiota tai jos Kortinhaltija on rekisteröitynyt sähköiseen laskutukseen (e-lasku) pankin kautta ja Kortinhaltija pyytää paperikopiota, jokaisesta lisäkopiosta veloitetaan 3,50 euroa. 

1.1.e. Muuntokomissio 

Viitevaihtokurssi, johon lisätään 2,2 %. Muuntokomissiota sovelletaan, jos Kortinhaltija valitsee Veloituksen (mukaan lukien Käteisnostot) tehtäväksi jossakin muussa valuutassa kuin euroina. Katso lisätietoja näiden Ehtojen kohdasta ulkomaan valuutan veloituksista 2.3.b. ”Ulkomaan valuutassa tehtyjen Veloitusten muuntaminen”. 

1.1.f. Käteisnostomaksu 

Käteisnostomaksu veloitetaan, jos American Express ja Kortinhaltija ovat erikseen sopineet Käteisnostojen sallimisesta ja Kortinhaltija nostaa Kortilla käteistä. Myös Kortinhaltijan käyttämän käteisautomaattipalvelun tarjoaja saattaa veloittaa maksun Käteisnostosta. Muissa valuutoissa kuin euroina tehdyistä Käteisnostoista veloitetaan 2,2 %:n suuruinen muuntokomissio, kuten yllä on mainittu. Käteisnostomaksu on 4 % nostetusta käteissummasta, kuitenkin vähintään 4,25 euroa. 

1.1.g. Membership Rewards -jäsenyysmaksu (soveltuvin osin) 

Jos Premium-kortin Korttietuihin ei vielä sisälly Membership Rewards -ohjelman jäsenyyttä ja jos Kortinhaltija päättää liittyä kyseiseen ohjelmaan, Tililtä veloitetaan Membership Rewards -jäsenyysmaksu ennakkoon liittymisen yhteydessä ja sen jälkeen kerran vuodessa. Lisätietoja ohjelmasta annetaan erillisissä Membership Rewards -ehdoissa. 


1.2. Luottorajat 

Luottorajojen määritys 

Vaikka American Express -maksukorteille ei ole yleensä etukäteen määritetty luottorajaa, American Express voi oman harkintansa mukaisesti päättää ja ilmoittaa Kortinhaltijalle Kortinhaltijan Tiliin sovellettavasta tilapäisestä tai pysyvästä luottorajasta. Se on enimmäismäärä, joka voidaan käyttää milloin tahansa Tililtä (koskee myös mahdollisia Rinnakkaiskortinhaltijoita). American Express voi toimia näin, vaikka Kortinhaltijan Tilillä ei ole maksun laiminlyöntejä. 

American Express voi myös oman harkintansa mukaisesti päättää ja ilmoittaa Kortinhaltijalle Käteisnostorajoituksista sovellettavien lakien rajoissa. American Express voi toimia näin, vaikka Kortinhaltijan Tilillä ei ole maksuja koskevia laiminlyöntejä. Rajoitus voi olla se käteisen enimmäismäärä, jonka Kortinhaltija voi nostaa kerralla, päivässä, tiliotejaksolla tai muuten. American Express voi myös poistaa käteisvaihtoehdon Kortinhaltijan Tililtä tai rajoittaa Käteisnostojen yhteenlaskettua enimmäissaldoa, joka Kortinhaltijalla voi olla avoinna millä tahansa hetkellä. 

Jos American Express päättää rajoittaa Kortinhaltijan saatavilla olevaa luottorajaa, American Express ilmoittaa tästä Kortinhaltijalle. Tässä tapauksessa American Express antaa Kortinhaltijalle mahdollisuuden toimittaa American Expressille lisätietoja, joiden perusteella American Express saattaa päättää peruuttaa luottorajan. Saatuaan pyydetyt lisätiedot American Express tekee päätöksen luottorajan mahdollisesta peruuttamisesta ja ilmoittaa päätöksestä Kortinhaltijalle. American Express ei hyväksy ennakkomaksuja mistään Korttituotteesta. 

Rahoituslaitokset ja käteisautomaattien operaattorit voivat myös määrätä omia rajojaan ja maksujaan, kuten rajoittaa Kortinhaltijan nostojen määrää, nostosummaa ja kyseisessä käteisautomaatissa yleensä saatavilla olevien muiden palvelujen käyttöä. 


1.3. Takaisinmaksut 

Takaisinmaksujen suorittaminen Tilin velka on maksettava American Expressille kuukausittain viimeistään Tiliotteessa mainittuna eräpäivänä tai muuten American Expressin pyynnöstä näiden Ehtojen mukaisesti. Kortinhaltija suostuu myös American Expressin pyynnöstä maksamaan American Expressille kaikki summat Kortinhaltijan ylitettyä luottorajan ja/ tai Käteisnostorajoituksen välittömästi tai yhdessä kuukausittain erääntyneen maksun kanssa. Lisätietoja maksujen suorittamisesta on Osassa 2, kohdassa 2.2. "Tietoja Kortinhaltijan maksuista”.

Kortinhaltija suostuu hallinnoimaan Tiliä siten, että Tililtä perityt Veloitukset eivät ylitä mitään luottorajaa ja/tai Käteisnostorajoitusta (soveltuvin osin). 


1.4. Ehtojen muuttaminen 

Milloin ja miten American Express tekee muutoksia 

Maksut 

American Express voi muuttaa näissä Ehdoissa ilmoitettuja maksuja (mukaan lukien uusia maksuja tai sitä, milloin ja miten American Express laskee tai soveltaa maksuja) seuraavista syistä: 

 • vastatakseen oikeassa suhteessa Tilin ylläpitokulujen toteutuneisiin tai odotetettavissa oleviin muutoksiin; 
 • jos American Express muuttaa Kortinhaltijan Tiliin sisältyviä palveluja ja etuja; 
 • jos American Express katsoo kohtuudella, että Kortinhaltijan luottoriskiprofiili on muuttunut eli on olemassa suurempi riski siitä, että Kortinhaltija ei pysty ehkä suorittamaan Tilillä olevia erääntyviä maksuja; • säilyttääkseen asianmukaisen tuoton Tililtä ja varmistaakseen, että American Expressin liiketoiminta säilyy laajalti samalla kannattavuus- ja kilpailukykytasolla; 
 • varmistaakseen, että maksut heijastavat vastaisuudessakin Tilin käypää arvoa, mikä voi sisältää American Expressin veloitusjärjestelyjen muuttamisen arvoa vastaavaksi; tai 
 • mistä tahansa muusta pätevästä syystä niin kauan kuin Kortinhaltija voi irtisanoa Ehdot veloituksetta. 

Tilipalvelut 

American Express voi muuttaa Kortinhaltijan Tiliin liittyviä palveluja, joita American Express tarjoaa Kortinhaltijalle, tai tapaa, jolla American Express toimittaa niitä, jos American Express katsoo kohtuudella, ettei se haittaa Kortinhaltijaa eikä siitä koidu lisäkuluja Kortinhaltijalle. 

Kortinhaltijan Tilille tarjottavat edut 

American Express voi muuttaa Kortinhaltijan Tilille tarjottavia etuja (mukaan lukien poistaa edun, korvata edun uusilla eduilla, muuttaa edun tarjoajaa tai etuun liittyviä kuluja), jos American Express katsoo kohtuudella, että Kortinhaltijan Tiliin liittyvillä yleisillä eduilla on Kortinhaltijalle arvoa, ja että edut on hinnoiteltu kilpailukykyisesti tai jostain jäljempänä kohdassa ”Muut ehdot” mainitusta syystä. 

Muut ehdot 

American Express voi muuttaa kaikkia muita ehtoja, joita ei ole mainittu edellä, seuraavista syistä: 

 • American Express katsoo kohtuudella, että muutos helpottaa ehtojen ymmärtämistä, se on oikeudenmukaisempi Kortinhaltijalle tai että siitä ei koidu haittaa Kortinhaltijalle; 
 • tehdäkseen kohtuullisia muutoksia tapaan, jolla American Express huolehtii Kortinhaltijan Tilistä pankki- tai rahoitusjärjestelmän, tekniikan tai American Expressin käyttämien järjestelmien muutosten vuoksi; 
 • toteutuneiden tai ennakoitujen lain tai muun sääntelyn asettamien vaatimusten vuoksi; 
 • varmistaakseen, että American Expressin liiketoimintaa harjoitetaan asianmukaisesti; tai 
 • mistä tahansa muusta pätevästä syystä niin kauan kuin Kortinhaltija voi irtisanoa Ehdot veloituksetta. 

Ilmoitus muutoksista 

American Express ilmoittaa Kortinhaltijalle vähintään kaksi kuukautta ennen kaikista Ehtojen muutoksista, joihin viitataan tässä osiossa (katso 1.4 ”Ehtojen muuttaminen”), jos niistä katsotaan olevan haittaa Kortinhaltijalle. Jos muutoksesta on etua Kortinhaltijalle, ilmoittaa American Express muutoksesta Kortinhaltijalle, mutta voi tehdä tällöin muutoksen nopeammin. 

Jos Kortinhaltija ei halua jatkaa Ehtoja muutoksen vuoksi, Kortinhaltija voi irtisanoa nämä Ehdot (katso kohta 2.3.c. ”Ehtojen irtisanominen”). Kortinhaltijan oletetaan hyväksyneen muutokset, jollei Kortinhaltija ilmoita American Expressille ennen muutosten voimaantulopäivää, ettei Kortinhaltija hyväksy muutoksia. Jos American Express ei saa ilmoitusta Kortinhaltijalta, kaikki muutokset tulevat voimaan ilmoituksen mukaisesti niin kauan kuin Ehdot ovat voimassa. 

Kortinhaltijan Tilin etujen lisääminen ja poistaminen 

Kortinhaltija voi ilmoittaa American Expressille milloin tahansa, että Kortinhaltija ei enää halua säilyttää Kortinhaltijan Kortin etuja ja haluaa American Expressin myöntävän Kortinhaltijalle Basic Card -kortin. 

American Express voi muuttaa American Expressin Kortinhaltijalle myöntämää Korttityyppiä yhdessä Ehtojen muutosten kanssa. Näin voi käydä, jos Kortinhaltija pyytää erityyppistä Korttia tai jos American Express uskoo Kortinhaltijan tilannearvioinnin perusteella, ettei Kortinhaltija enää täytä Kortinhaltijan nykyisen Kortin saamisen ehtoja tai että Kortinhaltija täyttää nyt eri Kortin saamisen ehdot. 

American Express ilmoittaa Kortinhaltijalle aina edellä mainituista muutoksista, jollei Kortinhaltija ole ilmoittanut American Expressille, että Kortinhaltija haluaa vaihtaa eri Korttiin ja American Express päättää myöntää Kortinhaltijalle uuden Kortin nopeammin. 

Jos Kortinhaltija vaihtaa erityyppiseen Korttiin, American Express mukauttaa Kortinhaltijan jäsenyysmaksua ja Rinnakkaiskortinhaltijan jäsenyysmaksua asianmukaisessa suhteessa vastaamaan vanhasta Kortista veloitettujen maksujen ja uudesta Kortista veloitettujen maksujen välistä eroa ja mukauttaa Kortinhaltijan Tiliä asianmukaisesti. 


1.5. Muita asioita, jotka Kortinhaltijan on tiedettävä 

Kortinhaltijan peruutusoikeus 

Kortinhaltija voi perua nämä Ehdot ilmoittamalla asiasta American Expressille dokumentoitavalla tavalla neljäntoista (14) päivän kuluessa näiden Ehtojen tekopäivästä tai sitä myöhemmästä päivästä, jolloin Kortinhaltija saa sovellettavassa laissa edellytetyt ehdot ja tiedot kirjallisessa tai sähköisessä muodossa. Kortinhaltijan on välittömästi ja viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun American Expressille on ilmoitettu näiden Ehtojen perumisesta, maksettava kaikki Veloitukset, jotka Kortinhaltija on näiden Ehtojen nojalla velvollinen maksamaan, sekä leikattava kahtia ja palautettava American Expressille Kortit, joita peruutus koskee. Jos Kortinhaltija peruu nämä Ehdot edellä mainittujen neljäntoista (14) päivän kuluessa, Kortinhaltija on velvollinen maksamaan Kortinhaltijan jäsenyysmaksua lukuunottamatta kaikki soveltuvat ja kertyneet Veloitukset. Jos Kortinhaltija haluaa peruuttaa jäsenyytensä, hänen on joko tuhottava tai palautettava American Expressille kaikki Kortit ja ilmoitettava asiasta kirjallisesti American Expressille osoitteeseen American Express Services Europe Limited, filial - sivuliike, 00070 AMERICAN EXPRESS, Suomi, tai soitettava American Expressille Kortin kääntöpuolella olevaan puhelinnumeroon ja vahvistettava, että Kortinhaltija haluaa peruuttaa Tilin.

2. KORTINHALTIJAN AMERICAN EXPRESS -TILIN TOIMINTA

2.1. Tietoja Kortin käytöstä 

2.1.a. Kortin käyttö 

Kortinhaltija voi käyttää Korttia näissä Ehdoissa määrätyt rajoitukset huomioon ottaen Kortin hyväksyvistä liikkeistä ostettujen tavaroiden ja palvelujen maksamiseen tai Käteisnostoihin. 

Jos kauppias tämän sallii, Kortinhaltija voi palauttaa kauppiaalle Kortilla ostetut tavarat tai palvelut ja saada hyvityksen Tilille. 


Kortinhaltija ei saa 

 • antaa kenellekään muulle mahdollisuutta käyttää Korttia tai Korttinumeroa tai antaa kenenkään muun käyttää Tiliä tai Korttia Veloituksiin, tunnistautumiseen tai mihinkään muuhun tarkoitukseen, lukuun ottamatta tapauksia, joissa Kortinhaltija antaa suostumuksensa Veloituksiin näiden Ehtojen kohdan 2.1.d. "Veloitusten valtuuttaminen ja hylkääminen” mukaisesti; 
 • ottaa vastaan maksunpalautuksena käteistä palauttaessaan tuotteita tai palveluja, jotka on ostettu käyttämällä Tiliä; 
 • ostaa mitään jälleenmyyntitarkoituksessa Tiliä tai Korttia käyttämällä; 
 • tehdä Jäsenliikkeessä Käteisnostoa käyttämällä Korttia ilmoittaen, että Veloitus koskee ostoa; 
 • sallia Tilin hyvittämistä, paitsi jos kyse on aikaisemmin ostettujen, Tililtä veloitettujen tuotteiden tai palvelujen maksun palauttamisesta tai jos American Express ja Kortinhaltija ovat sopineet asiasta keskenään; 
 • käyttää Tiliä tai Korttia, jos Kortinhaltija on maksukyvytön, hakeutunut velkasaneeraukseen, asetettu konkurssiin tai jos Kortinhaltija on jonkin muun perintätoimenpiteen kohteena. Sanalla "maksukyvytön" viitataan myös tilanteisiin, joissa Kortinhaltija ei ole voinut kohtuudella odottaa voivansa maksaa seuraavassa Tiliotteessa ilmoitettua velkaa. Tiliä tai Korttia ei saa myöskään käyttää, jos Kortinhaltijalle on määrätty edunvalvoja tai jos Kortinhaltijalla ei muusta syystä ole enää oikeutta hallita omaisuuttaan; 
 • käyttää kadonneeksi tai varastetuksi ilmoitettua Korttia; 
 • siirtää toiselta American Express -tililtä rahaa tai nostaa Kortilla käteistä Tilin velan maksamista varten; 
 • käyttää Korttia tai Tiliä, jos se on suljettu tai lopetettu, tai käyttää Korttia sen etupuolella ilmoitetun viimeisen voimassaolopäivän jälkeen; 
 • käyttää Tiliä tai Korttia laittomiin tarkoituksiin, mikä käsittää sellaisten tuotteiden tai palvelujen ostamisen, jotka ovat kiellettyjä Suomen laissa tai sellaisen muun maan lainsäädännössä, jossa Korttia käytetään tai jossa tuotteita tai palveluja tarjotaan; tai 
 • käyttää Korttia tai Tiliä ostosten tekemiseen Jäsenliikkeessä, jossa Kortinhaltijalla tai Kortinhaltijaan läheisessä suhteessa olevalla kolmannella osapuolella on omistajaintressi, paitsi jos omistajaintressi perustuu osakkeisiin tai vastaaviin arvopapereihin, jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena säännellyssä osaketai arvopaperipörssissä. 
 • Kortinhaltija vastaa siitä, että Tilin ja siihen liitettyjen Korttien käyttö on jatkuvasti näiden Ehtojen mukaista. Tämä tarkoittaa sitä, että Pääkortinhaltija vastaa myös siitä, miten Rinnakkaiskortinhaltija käyttää Rinnakkaiskorttia. Kortinhaltijan vastuu kattaa myös tilanteet, joissa American Express ei ole estänyt kiellettyä käyttöä. 


American Express voi myöntää Kortinhaltijalle Kortteja, jotka korvaavat hänen nykyiset Korttinsa (mukaan lukien eri Korttityypit). Korteissa on oltava vanhentumispäivämäärä ja Kortinhaltijan on tuhottava vanhentuneet Kortit siten, ettei niitä voida käyttää (esim. leikkaamalla ne kahtia). 

Jos Kortti peruutetaan tai lakkautetaan jostain syystä, Kortinhaltijan Tilille myönnetyt kaikki muut Kortit voidaan peruuttaa tai lakkauttaa samanaikaisesti. 


2.1.b. Käteisnosto – Express Cash -palvelu 

Premium-kortin haltija voi hakea Express Cash -palvelun käyttöoikeutta, jolloin Kortinhaltija voi nostaa käteistä pankkiautomaateista tai tietyistä Jäsenliikkeistä. Rinnakkaiskortinhaltijalla on oikeus käyttää Express Cash -palvelua vain, jos Pääkortinhaltija on antanut siihen kirjallisen suostumuksensa ja jos American Express on hyväksynyt asian. 


American Express voi hylätä Express Cash -palvelun käyttöä koskevan hakemuksen sillä perusteella, ettei Kortinhaltija ole ollut American Expressin asiakas riittävän pitkään, tai Kortinhaltijan maksuhistorian tai ostokäyttäytymisen perusteella tai saatavilla olevien Kortinhaltijan luottotietojen, kuten tuloja, varoja tai maksuvaatimuksia koskevien tietojen tai muiden vastaavien tietojen perusteella. 


Tililtä veloitetaan Käteisnostoista maksu näiden Ehtojen kohdan 1.1.f. "Käteisnostomaksu" mukaisesti. 


Käteisnostoihin sovelletaan American Expressin vahvistamia nostorajoituksia voimassa oleviin lakeihin ja muihin määräyksiin perustuvien rajoitusten mukaisesti. Katso näiden Ehtojen kohta 1.2. ”Luottorajat”. Rajoitukset voivat koskea yksittäisten nostotapahtumien määrää, päiväkohtaista määrää tai Tiliotejaksokohtaista määrää tai muulla tavalla Kortinhaltijan mahdollisuutta tehdä Kortilla Käteisnostoja. Yhteistyökumppaneina toimivat rahoituslaitokset ja pankkiautomaattipalvelujen tarjoajat voivat myös asettaa muita rajoituksia käteisnostojen summalle ja lukumäärälle sekä rajoittaa käytettävissä olevia pankkiautomaattipalveluja. 


Koska Express Cash -palvelua tarjoavat pääosin kolmannet osapuolet (käteisautomaattien operaattorit), palvelu voidaan irtisanoa tai sitä voidaan muuttaa välittömin vaikutuksin ilman, että asiasta ilmoitetaan Kortinhaltijalle. 


Express Cash -palvelu voidaan sulkea välittömästi palvelun turvallisuuteen liittyvistä syistä epäiltäessä Tilin tai Kortin asiatonta (luvatonta) tai petollista käyttöä tai siinä tapauksessa, että se riski, ettei Kortinhaltija kykene hoitamaan maksuvelvoitteitaan American Expressia kohtaan, on kasvanut olennaisesti. Riskin katsotaan kasvaneen olennaisesti, jos Kortinhaltijan tapaan käyttää palvelua voidaan yleisesti katsoa liittyvän olennaisesti kasvanut riski, taitai jos Kortinhaltijan taloudellinen tilanne tai muu vastaava tilanne on olennaisesti muuttunut saatavilla olevien tietojen perusteella. 


Kortinhaltija voi milloin tahansa lopettaa Express Cash -palvelun käytön ilmoittamalla asiasta kirjallisesti American Expressille. Pääkortinhaltija voi irtisanoa samalla tavalla Rinnakkaiskortinhaltijan oikeuden käyttää Express Cash -palvelua. 


Kortinhaltijan oikeus käyttää Express Cash -palvelua päättyy, jos 

 • nämä Ehdot irtisanotaan tai niiden voimassaolo päättyy tai jos Tili tai Kortti suljetaan jostakin syystä; tai 
 • Kortinhaltija mitätöi Kortin ja hakee Basic Card -korttia. 

Kortinhaltijan Express Cash -palvelun käyttöoikeuden päättyminen ei vaikuta Kortinhaltijan vastuuseen maksutapahtumiin liittyvistä Veloituksista, jotka ovat maksamatta päättymisajankohtana. 


2.1.c. Maksulupaus 

Ehtojen kohdan 2.1.f. ”Kadonnut tai varastettu Kortti, virheelliset tapahtumat ja Tilin väärinkäyttö” mukaisesti Kortinhaltija lupaa maksaa kaikki Veloitukset, mukaan lukien: 

 • Kortinhaltijan valtuuttamat Veloitukset, vaikka Kortinhaltija ei esitä Korttia tai allekirjoita Veloitusta; 
 • toisten henkilöiden valtuuttamat Veloitukset, jos Kortinhaltija antaa heidän käyttää Tiliään; ja 
 • Veloitukset, jotka Rinnakkaiskortinhaltijat valtuuttavat tai antavat muiden valtuuttaa. 


2.1.d. Veloitusten valtuuttaminen ja hylkääminen 

Kortinhaltija valtuuttaa Veloituksen, kun Kortinhaltija pyytää Veloitusta antamalla Kortin, Korttitiedot tai Tilitiedot ja, Veloituksen tätä vaatiessa, syöttämällä Kortin PIN-tunnusluvun, salasanan, henkilökohtaiset tunnusluvut tai noudattamalla jotakin muuta menettelyä. 

Veloitukset voidaan valtuuttaa tällä tavoin yhdelle Veloitukselle, joka suoritetaan valtuutushetkellä, myöhemmin suoritettavalle maksulle tai tulevaisuudessa tapahtuville muille Veloituksille. Kauppiaan ehtojen mukaan Kortinhaltija voi valtuuttamalla Veloitukset tällä tavoin myös valtuuttaa kauppiaan perimään Korttimaksun myöhemmin, jos alkuperäinen maksu epäonnistui. 

Jos Kortinhaltija ei valtuuttanut Veloitusta nimenomaisella hetkellä, Kortinhaltija voi myöhemmin vahvistaa Veloitusta koskevan valtuutuksensa. 

Kortinhaltija voi peruuttaa myöhemmäksi päivämääräksi merkittyjä Veloituksia tai sarjamaksuihin kuuluvia Veloituksia vain peruuttamalla ne ennen niiden määrättyä käsittelyä edeltävän arkipäivän päättymistä. 

American Express voi hylätä Veloituksen valtuutuksen kohtuullisista syistä. American Express voi toimia näin muun muassa seuraavista syistä: epäilyt valtuuttamattomasta tai epäasiallisesta käytöstä, petos, tekniset vaikeudet, lailliset vaatimukset, American Expressin arvio Kortinhaltijan luottokelpoisuudesta, Kortin käytön kielto tai tietyntyyppiset Veloitukset eivät ole saatavilla (myös jos Veloitus ylittää Veloitusrajan). Näin voi tapahtua myös, vaikka Kortinhaltijan Tilillä ei ole maksun laiminlyöntejä. Jos American Express hylkää Veloituksen, Kortinhaltijaa normaalisti tiedotetaan asiasta samassa yhteydessä. Kaikissa tapauksissa Kortinhaltija voi tiedustella American Expressin hylkäämistä Veloituksista soittamalla Kortin kääntöpuolella olevaan puhelinnumeroon. 

American Express ei vastaa mistään Kortinhaltijalle koituneista menetyksistä, jos American Express ei hyväksy Veloitusta, eikä American Express vastaa siitä, jos kauppias kieltäytyy hyväksymästä Korttia. 

American Express voi määrätä ja muuttaa rajoja ja rajoituksia, jotka koskevat Kortin käyttöä tietyissä Veloituksissa. Esimerkiksi lähimaksamisen mahdollistavilla kortinlukijoilla valtuutettuihin Veloituksiin voidaan soveltaa Veloituksen enimmäissummia (yhtä valtuutusta kohti tai tietyllä jaksolla). 


2.1.e. Toistuvat Veloitukset 

Kortinhaltija voi valtuuttaa Jäsenliikkeen tekemään Tililtä veloituksia tuotteista ja palveluista säännöllisesti toistuvana ajankohtana Kortinhaltijan ja Jäsenliikkeen välisen sopimuksen mukaisesti (jäljempänä "Toistuvat Veloitukset"). 

Kortinhaltijan on ilmoitettava Korvaavasta Kortista Jäsenliikkeelle tai sovittava Jäsenliikkeen kanssa vaihtoehtoisista maksutavoista välttääkseen Toistuvia Veloituksia tai Jäsenliikkeen tuotteiden tai palvelujen toimituksia koskevat häiriöt, jotka liittyvät Korvaavaan Korttiin tai mitätöityyn Korttiin, tai siinä tapauksessa, että nämä Ehdot on irtisanottu tai niiden voimassaolo on päättynyt näiden Ehtojen kohdan 1.4. "Ehtojen muuttaminen" tai kohdan 2.3.c. ”Ehtojen irtisanominen” mukaisesti. 

Kortinhaltija vastaa kaikista Toistuvista Veloituksista, joita saatetaan tehdä Tililtä Kortin vaihtamisen tai sulkemisen jälkeen. Tililtä voidaan tehdä Toistuvia Veloituksia automaattisesti ilmoittamatta asiasta Kortinhaltijalle Korvaavan Kortin myöntämisen jälkeen. 

American Express ei luovuta Jäsenliikkeelle Korvaavaa Korttia koskevia tietoja (kuten Kortin numeroa tai voimassaoloaikaa). 

Toistuvien Veloitusten lopettamiseksi Kortinhaltijan on ilmoitettava Jäsenliikkeelle asiasta kirjallisesti tai muulla Jäsenliikkeen hyväksymällä tavalla hyvissä ajoin ennen kuin Tililtä tehdään seuraava Toistuva Veloitus. Näiden Ehtojen irtisanominen kohdan 2.3.c. "Ehtojen irtisanominen” mukaisesti ei tarkoita sitä, että palvelu, josta maksetaan Toistuvaa Veloitusta, päättyisi automaattisesti. 


2.1.f. Kadonnut tai varastettu Kortti, virheelliset tapahtumat ja Tilin väärinkäyttö 

Kortinhaltijan on suojattava PIN-tunnusluku, verkkosalasanat tai muut Tilin yhteydessä käytettävät tunnukset (jäljempänä "Tunnukset") seuraavilla tavoilla: 

 • Kortinhaltijan on opeteltava Tunnus ulkoa; 
 • Kortinhaltijan on tuhottava American Expressilta saamansa paperit ja tiedonannot, jotka sisältävät Tunnuksen (jos sovellettavissa); 
 • Kortinhaltija ei saa kirjoittaa Tunnusta Korttiin; 
 • Kortinhaltija ei saa kirjoittaa Tunnusta muistiin ja säilyttää sitä lähellä Korttia tai Tilin tietoja tai niiden yhteydessä; 
 • Kortinhaltija ei saa paljastaa Tunnusta kenellekään tai sallia kenenkään päästä siihen käsiksi muilla tavoin; 
 • valitessaan Tunnuksen itse Kortinhaltija ei saa valita Tunnusta, joka on helposti yhdistettävissä häneen itseensä, kuten Kortinhaltijan nimeä, syntymäpäivää tai puhelinnumeroa; ja 
 • Kortinhaltijan on noudatettava varovaisuutta, niin etteivät ulkopuoliset näe Tunnusta, kun Kortinhaltija käyttää sitä käteisautomaatilla tai muilla elektronisilla laitteilla. 


Kortinhaltija on otettava välittömästi yhteyttä American Expressin Asiakaspalveluun, jos 

 • Kortti katoaa tai varastetaan; 
 • Korvaava Kortti ei ole saapunut perille; 
 • Ulkopuolinen on saanut tietoonsa Tunnuksen tai muita Korttiin liittyviä tietoja; 
 • Kortinhaltija epäilee, että Korttia tai Tiliä on käytetty ilman Kortinhaltijan suostumusta tai muulla tavoin väärin; 
 • Kortinhaltija epäilee, että maksutapahtuman käsittelyssä on tapahtunut virhe; tai 
 • Kortinhaltija huomaa Tiliotetta tarkastaessaan, että Tililtä on tehty Toistuva Veloitus, jonka Kortinhaltija on aikaisemmin pyytänyt Jäsenliikettä lopettamaan. 


Jos Kortti, jonka Kortinhaltija on ilmoittanut kadonneeksi tai varastetuksi, myöhemmin löytyy, Kortinhaltijan on leikattava Kortti kahtia, palautettava se American Expressille ja odotettava Korvaavaa Korttia. 

Kortinhaltija vastaa Kortin oikeudettomasta käytöstä vain seuraavissa tapauksissa: 

 1. Kortinhaltija on antanut kolmannen osapuolen käyttää Korttia tai Tunnusta; 
 2. Kortin tai Tunnuksen katoaminen tai joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai Kortin tai Tunnuksen oikeudeton käyttö johtuu Kortinhaltijan huolimattomuudesta käyttää Korttia tai Tunnusta näiden ehtojen mukaisesti; tai 
 3. Kortinhaltija on laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa American Expressille ilman aiheetonta viivettä Kortin tai Tunnuksen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti jonkun muun haltuun tai niiden oikeudettomasta käytöstä. 


Kortinhaltijan vastuuta Kortin tai Tunnuksen asiattomasta käytöstä rajoitetaan 150 euroon kohtien 2 ja 3 osalta, paitsi jos Kortinhaltija on toiminut tahallisesti tai osoittanut törkeää huolimattomuutta. 

Kortinhaltija ei ole vastuussa Kortin tai Tunnuksen oikeudettomasta käytöstä, 

 1. jos Korttia tai Tunnusta käytetään sen jälkeen, kun Kortinhaltija on ilmoittanut American Expressille Kortin tai Tunnuksen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti jonkun muun haltuun tai niiden oikeudettomasta käytöstä; 
 2. jos American Express ei ole huolehtinut siitä, että Kortinhaltija voi tehdä kohdassa 1 tarkoitetun ilmoituksen milloin tahansa; tai 
 3. jos Jäsenliike ei ole varmentanut Kortin käyttöoikeutta asianmukaisella tavalla. 

Kortinhaltija vastaa kuitenkin Kortin tai Tunnuksen asiattomasta käytöstä, jos hän on tehnyt tahallisesti väärän ilmoituksen tai toiminut muulla tavoin petollisesti. 

Kortinhaltija sitoutuu tekemään American Expressin kanssa yhteistyötä Tilin väärinkäyttöä koskevan selvitystyön yhteydessä, kuten tekemään rikosilmoituksen poliisille, laatimaan kirjallisen selvityksen, esittämään todisteita Toistuvien Veloitusten peruuttamisesta tai toimittamaan American Expressille muita tietoja pyydettäessä. Kortinhaltija hyväksyy myös sen, että American Express voi luovuttaa toimivaltaisille viranomaisille tietoja Tilin väärinkäytöstä. 


Jos Veloitus osoittautuu virheelliseksi ja virhe johtuu American Expressistä, American Express peruu Veloituksen ja tekee Tilille hyvityksen. 

Jos Kortinhaltijalla on, hänen ottaessaan yhteyttä American Expressiin, perusteet kiistää maksutapahtuma, American Express käynnistää selvityksen ja mahdollisesti hyvittää Tilille kyseisen maksutapahtuman määrää vastaavan summan. Selvityksen päätyttyä American Express suorittaa Tilin oikaisun selvityksen tuloksen mukaisesti. 


Kortinhaltijan on tarkistettava viipymättä kustakin saamastansa tiliotteesta, että tiedot pitävät paikkansa, ja otettava mahdollisimman pian yhteyttä American Expressiin, jos hän tarvitsee lisätietoja jostakin Tiliotteessa mainitusta Veloituksesta. Jos Tiliotteeseen tai johonkin Tiliotteessa mainittuun Veloitukseen liittyy jotakin epäselvää tai kysyttävää, Kortinhaltijan on ilmoitettava asiasta American Expressille ilman aiheetonta viivettä ja viimeistään kolmentoista (13) kuukauden kuluessa Veloituksen tekemisestä Tililtä. Kortinhaltijan on American Expressin pyynnöstä toimitettava viipymättä American Expressille kirjallinen vahvistus esittämästään kysymyksestä ja kaikki muut epäselvää asiaa koskevat olennaiset tiedot, joita American Express saattaa tarvita. Tämä kohta ei kuitenkaan rajoita Kortinhaltijan oikeuksia, jotka perustuvat sitovaan kuluttajasuojalainsäädäntöön. 


2.2. Tietoja Kortinhaltijan maksuista 

2.2.a. Maksujen suorittaminen 

Kortinhaltijan on maksettava American Expressille koko summa euroina viimeistään Tiliotteessa mainittuna eräpäivänä. 

Kortinhaltijan on suoritettava erillinen maksu kullekin Kortinhaltijan American Express -tilille. Jos Kortinhaltija lähettää maksut yhdessä, eikä selvästi määritä Tiliä, jolle maksu suoritetaan, American Express voi kohdistaa maksun mille tahansa Tilille. 

Kortinhaltija voi maksaa jäljellä olevan velan kokonaan tai osittain milloin tahansa ilmoittamatta asiasta American Expressille etukäteen ja ilman, että velanmaksusta etuajassa aiheutuu lisäkustannuksia. 

Tilin velka on maksettava American Expressille pyynnöstä tai kuukausittain viimeistään Tiliotteessa mainittuna eräpäivänä. Kortinhaltijalle lähetetään Tiliote vähintään kerran kuukaudessa, jos Tilillä on ollut tapahtumia. Korttijäsenen katsotaan vastaanottaneen kunkin Tiliotteen seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun American Express on lähettänyt Tiliotteen, ellei Tiliotetta ole vastaanotettu sitä ennen. 

Maksut voidaan suorittaa jollakin tässä luvussa mainitulla tavalla sekä noudattaen Tiliotteessa tai muussa sopimuksessa esitettyjä Kortinhaltijan maksuihin liittyviä mahdollisia lisäohjeita tai -vaatimuksia. 

Maksu on suoritettava Tiliotteessa mainitulle tilille käyttäen Tiliotteessa annettua viitenumeroa. Viitenumero muodostuu kortin numerosta ja tarkistusnumerosta. Maksun voi suorittaa verkkopankissa, pankin konttorissa tai käyttämällä muuta maksujenvälittäjää, joka tarjoaa tällaista palvelua. 

Maksu näkyy Tilillä vasta, kun se on vastaanotettu ja Tili näin ollen täsmäytetty. Maksu katsotaan suoritetuksi sinä päivänä, jona pankki tai rahoituslaitos on hyväksynyt asianmukaisen maksutoimeksiannon Kortinhaltijalta. 

Jos Kortinhaltijan maksu ei täytä American Expressin Kortinhaltijalle antamia ohjeita, Kortinhaltijan Tilin hyvitys voi viivästyä. Tästä voi seurata Myöhästymismaksuja (katso kohta 1.1.c. ”Maksusuorituksen myöhästymisestä perittävät maksut”). American Express voi veloittaa Kortinhaltijan Tililtä American Expressille koituneet kaikki kohtuulliset kulut. 

Jos American Express päättää hyväksyä ulkomaan valuutassa tehdyn maksun, American Express päättää muuntokurssista Kortinhaltijan maksun muuntamiseksi euroiksi, jollei American Expressin pidä lain mukaisesti käyttää tiettyä muuntokurssia. American Express voi määrätä lisäveloituksia maksujen muunnosta, mukaan lukien American Expressille koituneista valuuttamuunnoskuluista. 

Jos American Express käsittelee myöhästyneen maksun, osamaksun tai maksun, johon on liitetty jokin rajoituslauseke (kuten täysi ja lopullinen selvitys), maksun käsittely ei vaikuta American Expressin oikeuksiin (esim. periä koko erääntynyttä jäännösmäärää) eikä muuta näitä Ehtoja. 

Vaikka American Express voi hyvittää maksun Kortinhaltijan Tilille, American Express varaa oikeuden peruuttaa maksun, jos se palautetaan tai se jätetään lunastamatta jostain syystä. 


2.2.b. Maksusuoritusten kohdistaminen 

Kortinhaltijan maksusuoritukset kohdistetaan ensisijaisesti tavaroiden tai palvelujen ostoihin liittyviin Veloituksiin ja tämän jälkeen näiden Ehtojen mukaisesti perittäviin maksuihin. Ylimenevältä osaltaan maksut kohdistetaan Veloituksiin, jotka eivät vielä näy Kortinhaltijan Tiliotteella.

2.3. Muita tärkeitä tietoja 

2.3.a. Tietoja Rinnakkaiskortinhaltijoista 

American Express voi myöntää Kortinhaltijan pyynnöstä Tiliin liittyvän Rinnakkaiskortin toiselle henkilölle (jäljempänä "Rinnakkaiskortinhaltija"). American Express voi päättää rajoittaa tiettyyn Tiliin liitettävien Rinnakkaiskorttien määrää.

American Express ei toimita Rinnakkaiskortinhaltijalle Tiliotetta, Tiedoksiantoja tai muita viestejä ilman erityistä syytä. 

Rinnakkaiskortinhaltijan vastuuta Rinnakkaiskortinhaltijan tekemistä Veloituksista käsitellään näiden Ehtojen kohdassa 2.1.c ”Maksulupaus”. 

Rinnakkaiskortinhaltija on Kortinhaltijan kanssa solidaarisesti vastuussa kaikista Rinnakkaiskortinhaltijan Tilin käyttöön perustuvista Veloituksista. Rinnakkaiskortinhaltija, joka on hakemuksentekohetkellä alle 18-vuotias, ei ole vastuussa Kortinhaltijalle Veloituksista, jotka johtuvat Rinnakkaiskortinhaltijan Tilin käytöstä. 


Pääkortinhaltija vastaa siitä, että jokainen Rinnakkaiskortinhaltija noudattaa näitä Ehtoja ja ottaa huomioon kaikki Tiedoksiannot, jotka American Express lähettää Kortinhaltijalle. 

Kortinhaltija vastaa sen varmistamisesta, että Rinnakkaiskortinhaltijat noudattavat näitä Ehtoja etenkin Kortin käytön tai Veloitusten valtuuttamisen osalta. 

Jos Kortinhaltija haluaa peruuttaa Rinnakkaiskortinhaltijan oikeuden käyttää Kortinhaltijan Tiliä (ja peruuttaa Rinnakkaiskortinhaltijan Kortin), Kortinhaltijan on ilmoitettava tästä American Expressille ja Rinnakkaiskortinhaltijan oikeus tehdä Veloituksia päättyy välittömästi. 


2.3.b. Ulkomaan valuutassa tehtyjen Veloitusten muuntaminen 

Jos Kortinhaltija tekee Veloituksen ulkomaan valuutassa, se muunnetaan euroiksi Veloituksen käsittelypäivänä (joka voi erota Veloituspäivästä). 

Jos Veloitus on Yhdysvaltain dollareina, se muunnetaan suoraan euroiksi. Kaikissa muissa tapauksissa veloitus muunnetaan ensin Yhdysvaltain dollareiksi ja sitten euroiksi. Tästä maksetaan kuitenkin vain yksi valuutanvaihtomaksu. 

Jollei laissa vaadita tiettyä muuntokurssia, käytetään pankkien välisiin kursseihin perustuvia muuntokursseja, jotka on valittu tavanomaisista alan lähteistä käsittelypäivää edeltävänä arkipäivänä (”American Express -vaihtokurssi”). Tämä kurssi voi erota Kortinhaltijan Veloituspäivänä voimassaolevista kursseista. Vaihtelut voivat olla merkittäviä. 

Jos kolmannet osapuolet muuntavat Veloitussummia ennen kuin ne ilmoitetaan American Expressille, näiden kolmansien osapuolten kurssit saattavat sisältää niiden päättämän muuntopalkkion. 

American Express -vaihtokurssi määritetään päivittäin. Kurssimuutoksia sovelletaan välittömästi ilmoittamatta tästä Kortinhaltijalle. Kortinhaltija voi tiedustella kurssia American Expressiltä puhelimitse. 


2.3.c. Ehtojen irtisanominen 

Näillä Ehdoilla ei ole tiettyä päättymispäivää ja kestoa. Sitä jatketaan, kunnes Kortinhaltija tai American Express sulkee Tilin näiden Ehtojen mukaisesti. 

Kortinhaltija voi irtisanoa nämä Ehdot milloin tahansa. 


American Express voi irtisanoa nämä Ehdot välittömästi, jos Kortinhaltija on rikkonut Ehtoja (katso kohta 2.3.d. ”Kortinhaltijan Tilin sulkeminen”). 

American Express voi myös irtisanoa nämä Ehdot ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kortinhaltijalle vähintään kaksi kuukautta ennen. American Express noudattaa aina kaikkia lain vaatimuksia, jotta Kortinhaltijalle ilmoitetaan asiasta ennen kuin American Express irtisanoo Ehdot. 

Ehdot irtisanotaan vasta, kun Kortinhaltija on maksanut kaikki summat, jotka se on velkaa American Expressille. Siihen asti sovelletaan edelleen kaikkia ehtoja (mukaan lukien American Expressin oikeutta muuttaa Ehtoja), mutta Kortinhaltijalla ei ole oikeutta käyttää Tiliä Veloitusten tekemiseen eikä Kortinhaltijalla ole oikeutta siihen sisältyviin etuihin. 

Jos toinen osapuolista irtisanoo Ehdot, Kortinhaltijan on: 

 • pyynnöstä maksettava Kortinhaltijan Tililtä erääntyneet kaikki summat, myös vielä laskuttamattomat summat; 
 • tuhottava kaikki Kortit ja lopetettava Kortinhaltijan Tilin käyttö; ja 
 • ilmoitettava kauppiaille, etteivät ne yritä tehdä mitään muita Veloituksia Kortinhaltijan Tililtä. 


Kaikki määräaikaiset etukäteen maksetut Kortinhaltijan jäsenyysmaksut ja Rinnakkaiskortinhaltijan jäsenyysmaksut, jotka koskevat jäljelle jäävää osuutta ajalta, jolloin Kortinhaltijan Tili on suljettu, hyvitetään pro-rata-perusteella ottaen huomioon nykyisen jakson päättymiseen jäljellä oleva aika. 


2.3.d. Kortinhaltijan Tilin sulkeminen 

American Express voi sulkea Tilin ja estää tietyn Kortin käytön välittömästi: 

 • Tilin tai Kortin turvallisuuteen liittyvistä syistä; 
 • epäillessään Tilin tai Kortin oikeudetonta (luvatonta) tai petollista käyttöä; 
 • tai jos riski, ettei Kortinhaltija mahdollisesti kykene hoitamaan maksuvelvoitteitaan American Expressiä kohtaan, on kasvanut olennaisesti. Riskin katsotaan kasvaneen olennaisesti, jos Kortinhaltijan tapaan käyttää palvelua voidaan yleisesti katsoa liittyvän olennaisesti kasvanut riski, tai Kortinhaltijan taloudellista tilannetta tai muuta vastaavaa tilannetta koskevien tietojen perusteella. 


American Express yrittää ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, jos se on mahdollista, ja muussa tapauksessa mahdollisimman pian tavoittaa Kortinhaltijan ja tiedottaa tälle toimenpiteistä ja niihin johtaneista syistä, ellei tiedottaminen vaaranna objektiivisesti arvioiden perusteltuja turvallisuusnäkökohtia ja ellei tällainen tiedottaminen ole lain nojalla kielletty. 

Tilin sulkeminen tai tietyn Kortin käytön estäminen ei vaikuta näiden Ehtojen mukaiseen Kortinhaltijan vastuuseen. 

 • Kortti tai Tili aktivoidaan uudelleen, jos Tilin sulkemiseen tai Kortin käytön estämiseen ei ole enää syytä ja American Expressille on ilmoitettu asiasta. Kortinhaltija saa tietoa kyseiseen tilanteeseen liittyvistä edellytyksistä ottamalla yhteyttä American Expressin Asiakaspalveluun. 


2.3.e. Tietoja maksun laiminlyönnistä 

American Express voi katsoa Kortinhaltijan Tilillä olevan maksun laiminlyöntejä, jos: 

 • Kortinhaltija vakavasti tai jatkuvasti rikkoo näitä Ehtoja; 
 • Kortinhaltija antaa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja; 
 • Kortinhaltijaa uhkaa konkurssi tai Kortinhaltijaan kohdistuu jonkinlainen velkajärjestely tai muu vastaava menettely; 
 • Kortinhaltija on rikkonut jotakin toista sopimusta/toisia Ehtoja, jotka Kortinhaltijalla on American Expressin tai konsernin yhtiön kanssa; 
 • Kortinhaltija määrätään edunvalvontaan tai kuolee; tai 
 • American Expressillä on kohtuullisia perusteita uskoa, ettei Kortinhaltija pysty tai halua maksaa Kortinhaltijan velkoja eräpäivänä. 


Huomaa, että American Express pitää vakavana rikkomuksena sitä, jos Kortinhaltija ei maksa koko maksua ajoissa. 

Myöhästyneet maksut saattavat merkitä Kortinhaltijalle lisäveloituksia tai -kuluja, Kortinhaltijan luottoluokitus voi muuttua ja luotonsaanti voi vaikeutua tai kallistua, Kortinhaltija saatetaan haastaa oikeuteen tai Kortinhaltija voidaan hakea konkurssiin. 


2.3.f. Kortinhaltijan Tiliotteiden, huomautusten ja muiden tiedotteiden lähettäminen 

American Express toimittaa Kortinhaltijan Tiliä koskevat Tiliotteet tai asettaa ne Kortinhaltijan saataville vähintään kerran kuukaudessa, jos Tilillä on ollut tapahtumia. 

Jokainen Tiliote sisältää Tiliin liittyvää tärkeää tietoa, kuten tiedon Tilillä olevan maksamattoman velan määrästä, Tiliotejakson viimeisestä päivästä, maksettavasta summasta, eräpäivästä ja sovellettavista maksuista. Tiliote sisältää myös tiedot Kortinhaltijan tekemistä Veloituksista. 

Tiliotteet saattavat myös sisältää joitakin tärkeitä tietoja Kortista tai liitännäisistä palveluista tai eduista (esimerkiksi Kortinhaltijalle American Express -kortinhaltijana saatavilla olevat edut ja kampanjatarjoukset). Jos Kortinhaltija on rekisteröitynyt American Expressin e-laskuun, nämä tiedot saattavat näkyä myös Kortinhaltijan verkkopalveluihin liitetyillä verkkosivuilla. 

Kortinhaltijan on aina tarkistettava kaikkien Tiliotteiden oikeellisuus ja otettava yhteyttä American Expressiin mahdollisimman nopeasti, jos Kortinhaltija haluaa lisätietoja Tiliotteen Veloituksesta tai jos Kortinhaltija ei mielestään ole valtuuttanut Veloituksia. 

American Express varaa oikeuden asettaa joitakin Tilin tietoja saataville Kortinhaltijalle pyynnöstä kerran kuukaudessa. Tässä tapauksessa American Express ilmoittaa siitä Kortinhaltijalle Kortinhaltijan Tiliotteessa. 


Jos Kortinhaltija on rekisteröitynyt e-laskuun tai Kortinhaltija suostuu vastaanottamaan sähköisiä huomautuksia American Expressiltä jollain muulla tavoin, Kortinhaltija suostuu siihen, että American Express lähettää Kortinhaltijan Tiliotteet ja muut huomautukset viimeisimpään sähköpostiosoitteeseen, jonka Kortinhaltija on toimittanut American Expressille, lähettämällä ne Kortinhaltijan suojatun verkkosivuston osoitteeseen tai asettamalla ne Kortinhaltijan saataville jollakin muulla lain sallimalla tavalla. 

Jos Kortinhaltija ei ole rekisteröitynyt e-laskuun (ja joskus myös silloin, kun Kortinhaltija on rekisteröitynyt e-laskuun), American Express lähettää Kortinhaltijan Tiliotteet ja huomautukset postitse Kortinhaltijalle American Expressin tiedoissa olevaan viimeisimpään laskutusosoitteeseen. 

American Express voi lopettaa Kortinhaltijan paperitiliotteiden lähettämisen, joten Kortinhaltijan on säännöllisesti tarkistettava nämä tiedot ja kaikki American Expressin Kortinhaltijalle sähköisesti lähettämät viestit. 

American Express voi lähettää Kortinhaltijalle varoituksia, tärkeitä viestejä ja muita tiedotteita Kortinhaltijan Tilistä sähköpostitse, tekstiviestillä tai lähettämällä ne turvallisesti American Expressin verkkosivustolle. 

Edellä viitatut ”huomautukset” sisältävät kaikki huomautukset ja tiedot, joita American Express vaatii tai jotka se päättää lähettää Kortinhaltijalle, mukaan lukien Ehtoja koskevat muutokset. American Express voi lähettää Kortinhaltijalle huomautuksia Kortinhaltijan Tiliotteissa tai niiden yhteydessä. 


2.3.g. Yhteystietojen muuttaminen 

Kortinhaltijan on ilmoitettava American Expressille välittömästi soittamalla Kortin kääntöpuolella olevaan puhelinnumeroon muutoksista, jotka koskevat Kortinhaltijan nimeä, puhelinnumeroa, pääasiallista asuinosoitetta ja/tai asuinmaata tai postiosoitetta tai sähköpostiosoitetta, johon American Express lähettää Tiliotteet tai huomautukset. 

Jos American Express ei ole pystynyt toimittamaan mitään tiliotteita tai muita tiedotteita tai ne on palautettu, American Express voi päättää lopettaa tiedottamisen Kortinhaltijalle, kunnes American Express saa ajantasaiset yhteystiedot.

American Express ei vastaa mistään häiriöistä tiedotteiden (mukaan lukien Tiliotteen) toimittamisessa, jos American Express lähettää ne Kortinhaltijan American Expressille antamaan osoitteeseen tai jos American Express ei lähetä tiedotetta, koska aiempia tiedotteita ei ole pystytty toimittamaan. 

Jos Kortinhaltijalla on useampi kuin yksi Tili, Kortinhaltijan on ilmoitettava American Expressille erikseen kustakin Tilistä. 

American Express voi päivittää Kortinhaltijan yhteystietoja, jos American Express saa tiedon siitä, että niitä on muutettu tai että ne ovat virheelliset. 

Jos Kortinhaltija on rekisteröitynyt e-laskuun Kortinhaltijan pankin kautta ja muuttanut Kortinhaltijan pankkia, Kortinhaltijan on annettava pankille uudet ohjeet viipymättä, jos hän haluaa jatkaa e-laskun käyttöä.


2.3.h. Korttiedut, lisäpalvelut ja -edut ja muut tuotteet 

Lukuun ottamatta Basic Card -korttia, American Express voi asettaa kaikkien Korttien edut saataville Kortinhaltijalle, mukaan lukien Kortinhaltijan Tiliin liittyvät lisäpalvelut tai harkinnanvaraiset edut, ja American Express tiedottaa Kortinhaltijalle näistä palveluista ja eduista. Esimerkkejä Korttieduista voivat olla harkinnanvaraiset vakuutusedut, tukipalvelut, palkinto-ohjelmat, maksuttomat Rinnakkaiskortit ja liikkeiden tarjoukset. Näistä voidaan sopia erillisissä ehdoissa ja American Express voi muuttaa näitä palveluja tai etuja (katso kohta 1.4. ”Ehtojen muuttaminen”). American Express voi saada korvauksen lisäpalvelujen tarjoajilta, ja American Expressin korvaus voi vaihdella tarjoajan ja tuotteen mukaan. Kortinhaltija voi milloin tahansa vaihtaa Kortin, johon sisältyy tiettyjä Korttietuja, Basic Card -korttiin, johon ei sisälly mitään etuja. 


American Express antaa tietoja näistä lisäpalveluista ja -eduista, kun Kortinhaltija hakee Korttia, sekä muissa asiakirjoissa, joita American Express lähettää Kortinhaltijalle, kuten tervetulopaketit ja tiedotteet Kortinhaltijan eduista. 

American Express tai American Express -konsernin yhtiöt voivat myös ilmoittaa Kortinhaltijalle muista vakuutustuotteista ja vakuutuksiin liittymättömistä tuotteista, jotka saattavat American Expressin mielestä kiinnostaa Kortinhaltijaa, mutta jotka ovat erillisiä Kortinhaltijan Tilistä, Kortinhaltijan markkinointiasetusten mukaisesti. 

American Express tai konsernin yhtiöt voivat toimia näiden tuotteiden tarjoajan puolesta. American Express ei myy näitä tuotteita omasta puolestaan eikä toimi Kortinhaltijan asiamiehenä (vaikka American Express -konsernin yhtiöt saattavat myydä näitä tuotteita). Nämä eivät ole pakollisia tuotteita. 

American Express tai American Express -konsernin yhtiöt saattavat saada myyntivälityspalkkioita näiden palvelujen, etujen tai tuotteiden myynnistä Kortinhaltijalle. American Express tai American Express -konsernin yhtiöt voivat myös saada lisävälityspalkkioita, kun toinen konsernin yhtiö toimii vakuuttajana tai jälleenvakuuttajana. Välityspalkkiot voivat vaikuttaa siihen, mistä tuotteista ja tarjoajista American Express tai American Express -konsernin yhtiöt kertovat Kortinhaltijalle. 

Jos tuotteet tai palvelut sisältävät erillisiä maksuja, nämä saatetaan veloittaa Kortinhaltijan Tililtä. 

Kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin ja etuihin sovelletaan kolmannen osapuolen määräämiä ehtoja, ja kaikista riidoista on sovittava suoraan kolmannen osapuolen kanssa, ellei Kortinhaltijalla ole kannetta vireillä American Expressiä vastaan. 


2.3.i. Lähimaksaminen 

Kortinhaltijan Tilille myönnetyissä Korteissa voi olla ominaisuus, joka mahdollistaa lähimaksamisen. Kortinhaltija voi lähimaksamisen avulla tehdä Veloituksia pitämällä Kortinhaltijan Korttia Kortinlukijaa vasten ilman, että Korttia tarvitsee lukea magneettiraidan avulla tai laittamalla maksupäätelukijaan. American Express voi poistaa lähimaksamismahdollisuuden käytöstä milloin tahansa. American Express voi määrätä ja vaihdella lähimaksamista koskevia rajoituksia edellä kohdassa 2.1.d. ”Veloitusten valtuuttaminen ja hylkääminen” määritetyn mukaisesti. 


2.3.j. Ehtojen luovuttaminen 

American Express voi myydä, siirtää tai luovuttaa nämä Ehdot ja Kortinhaltijan Tilin. American Express voi tehdä näin milloin tahansa ilmoittamatta siitä Kortinhaltijalle, jollei laki velvoita American Expressiä ilmoittamaan siitä Kortinhaltijalle. Kortinhaltija ei voi myydä, luovuttaa tai siirtää Kortinhaltijan Tiliä tai Kortinhaltijan näiden Ehtojen mukaisia velvoitteita. 


2.3.k. Vastakkain kuittaaminen American Express voi milloin tahansa jatkuvalla oikeudella ilman ilmoitusta tai pyyntöä kuitata vastakkain Kortinhaltijan 

Tilillä olevan minkä tahansa luoton kaikista summista, jonka Kortinhaltija on velkaa American Expressille, miltä tahansa muulta Kortinhaltijan American Express -tililtä (missä tahansa valuutassa), kunnes Kortinhaltijan maksuvelvollisuus erääntyneestä summasta on täysin maksettu. 


2.3.l. American Expressiä koskevat valitukset 

Ellei Kortinhaltija ole tyytyväinen American Expressin käsittelemän asian lopputulokseen, hänen on otettava ensisijaisesti yhteyttä asian käsitelleeseen American Expressin toimihenkilöön. Ellei Kortinhaltija ole kyseisen yhteydenoton jälkeen tyytyväinen, hän voi ilmoittaa asiasta kirjallisesti asiakaspalautteesta vastaavalle henkilölle osoitteeseen 00070 AMERICAN EXPRESS, Suomi. Ilmoituksessa on kuvailtava asia selvästi, toimitettava kopiot asiaan liittyvistä tositteista ja esitettävä valituksen syy. Asiakaspalautteesta vastaava henkilö käsittelee valituksen ja ilmoittaa asiassa tekemästään päätöksestä tavallisesti neljän (4) viikon kuluessa täydellisen valituksen vastaanottamisesta. Käsittelyaikaa voidaan kuitenkin pidentää neljällä (4) viikolla, jos valituksen käsittely edellyttää lausuntoa kolmansilta osapuolilta tai jos asia on monimutkainen. Ellei asiakaspalautteesta vastaava henkilö pysty näiden kahdeksan (8) viikon kuluessa edelleenkään ilmoittamaan asiassa tekemästään päätöksestä, Kortinhaltijalle ilmoitetaan viivästyksen syy sekä aikataulu, jossa asia odotettavasti ratkeaa. 


Kortinhaltija voi myös viedä asian puolueettoman osapuolen käsiteltäväksi ottamalla yhteyttä Kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajavirasto.fi) ja/tai pyytää Kuluttajariitalautakuntaa selvittämään kiistan (Hämeentie 3, 00531 Helsinki, www.kuluttajariita.fi). Kuluttajariitalautakunta antaa suosituksia siitä, miten kuluttajien ja luotonantajien väliset kiistat on ratkaistava. American Expressin toimintaa valvoo Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusvalvontaviranomainen The Financial Conduct Authority (osoite: 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London, England, E14 5HS (www.fca.org.uk)), joka toimii yhteistyössä Suomen Finanssivalvonnan kanssa (osoite: Snellmanninkatu, PL 159, 00101 Helsinki (www.finanssivalvonta.fi)). 


2.3.m. Vaateet kauppiaita vastaan 

Jos Kortinhaltijalla on Veloitusta koskeva riita kauppiaan kanssa, American Express voi hyvittää riitautetun Veloituksen Tilille kokonaan tai osaksi. 

Jos American Express tekee näin, riippumatta siitä, onko American Express lain mukaan velvollinen tekemään hyvitykseen tai ei, Kortinhaltija ja kaikki Rinnakkaiskortinhaltijat suostuvat siihen, että Kortinhaltijan katsotaan automaattisesti luovuttavan ja siirtävän American Expressille kaikki oikeudet ja vaateet kauppiasta vastaan (lukuun ottamatta oikeudenloukkaus vaateita esim. laiminlyönnin tapauksessa). 

Kortinhaltija suostuu siihen, että Kortinhaltija ei jatka minkään vaateen eteenpäin viemistä kauppiasta vastaan hyvitetystä summasta, ja Kortinhaltijan on toimittava yhteistyössä American Expressin kanssa, jos American Express päättää toimia näin. 


2.3.n. American Express ei luovu oikeuksistaan 

American Express voi päättää lykätä näiden Ehtojen mukaisten oikeuksiensa täytäntöönpanoa tai pidättäytyä niistä. Jos American Express toimii näin, American Express ei luovu oikeuksistaan vedota niihin tai panna ne täytäntöön jossain muussa tilanteessa. 


2.3.o. Kieli ja sovellettava laki 

Näissä ehdoissa ja kaikessa näitä Ehtoja koskevassa, American Expressin kanssa käytävässä viestinnässä käytetään suomen tai ruotsin kieltä, lukuun ottamatta tiettyjä palveluja, joita voidaan tarjota ajoittain englannin kielellä. 

Näihin Ehtoihin ja kaikkiin niihin liittyviin kysymyksiin sovelletaan Suomen lakia. 

Kortin markkinointiin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset kiistat ratkaistaan Suomen tuomioistuimissa. Jos Kortinhaltijan kotipaikka on Suomen rajojen ulkopuolella, American Expressillä on oikeus panna vireille kanne kyseisessä maassa. 

Kortinhaltija vastaa valuuttasäännöstelyä koskevien määräysten sekä Kortin ja/tai Tilin käyttöön sovellettavien paikallisten määräysten noudattamisesta.


2.3.p. Verot, tullit ja valuutanvaihdon valvonta 

Kortinhaltijan on maksettava kaikki verot, tullit tai muut maksut, jotka on määrätty laissa missä tahansa maassa ja jotka koskevat Korttia, Kortinhaltijan Tilin Veloitusta tai Kortinhaltijan tai Rinnakkaiskortinhaltijan Tilin käyttöä. 


2.3.q. American Expressin vastuuvelvollisuuden rajoitukset 

Jos American Express rikkoo näitä Ehtoja, American Express ei ole vastuuvelvollinen Kortinhaltijalle tappioista ja kuluista, jotka johtuvat epätavallisista tai odottamattomista tapahtumista, joita American Express ei pysty kohtuudella valvomaan ja joita ei olisi voitu välttää kaikin kohtuullisin ponnisteluin tapahtuman estämiseksi. 


2.3.r. Tärkeää lisätietoa vakuutuksista ja niiden tarjoamisesta 

American Express Insurance Services tarjoaa vakuutustuotteita, joiden arvioidaan kiinnostavan American Expressin asiakkaita. Tässä tehtävässään American Express Insurance Services toimii eri vakuutusyhtiöiden vakuutusedustajana, ei American Expressin asiakkaiden tai Kortinhaltijan toimeksiannosta. Nämä vakuutustuotteet ovat erillisiä tiettyihin Korttituotteihin sisältyviin vakuutuksiin nähden. 

American Express saa tässä yhteydessä korvausta vakuutuksenantajilta, ja korvaus voi vaihdella eri vakuutuksenantajien ja tuotteiden mukaan. Tietyissä tapauksissa American Express -konserniin kuuluva yhtiö voi toimia vakuutuksenantajana tai jälleenvakuuttaa riskin ja saada tästä tuottoa. American Expressin saamat tuotot voivat vaikuttaa vakuutuksenantajan ja vakuutustuotteiden valintaan. 

Kaikki asiakkaat voivat ostaa vapaasti vakuutuksen American Express Insurance Services -yhtiöltä tai kääntyä toisen vakuutusedustajan tai vakuutuksenantajan puoleen. 


American Express Insurance Services on osa Viator-vakuutusyhtiötä, jonka osoite on Magnus Ladulåsgatan 5, Stockholm, Sweden (ruotsalainen kaupparekisterinumero 516401-8235). Vakuutusyhtiö Viatorin toimintaa valvoo Ruotsin rahoitustarkastusviranomainen Sveriges Finansinspektion.

2.4. Kortinhaltijan henkilötiedot 

2.4.a. Mikä on tämän ehtokohdan tarkoitus? 

Tässä ehtokohdassa 2.4 (”Kortinhaltijan henkilötiedot”) kuvataan, miten American Express kerää, käyttää ja jakaa Kortinhaltijaa koskevia tietoja. 

Jos Kortinhaltija viestii American Expressin kanssa verkossa, saatavilla on erillinen Tietosuojakäytäntö osoitteessa americanexpress.fi. Siinä kuvataan, miten American Express kerää ja käyttää Kortinhaltijaa koskevia tietoja tässä yhteydessä, myös silloin, kun verkkotietoihin yhdistetään henkilötietoja, joita kerätään tämän ehtokohdan mukaisesti. 


2.4.b. Kerätyt tiedot 

American Express kerää tietoja Kortinhaltijasta (Henkilötiedot) seuraavista lähteistä: 

 • Korttitilin (Tili) hakemuslomake ja Kortinhaltijan American Expressille toimittamat muut lomakkeet; 
 • tarkastukset luottotietolaitoksissa ja petostentorjuntavirastoissa; 
 • Kortinhaltijan Tilin hallinta ja Kortinhaltijan Tilin käyttö ja American Expressin muut palvelut, mukaan lukien Veloitukset Tililtä kauppiaiden tai Käteisautomaattien operaattoreiden kanssa; 
 • selvitykset ja tilastotutkimus; 
 • kolmannet osapuolet, kuten American Expressin laillisesti hankkimat markkinointiluettelot. 


American Express voi myös saada Henkilötietoja jäljempänä kohdassa 2.4.c. ”Luovutetut tiedot” luetelluilta osapuolilta. 


2.4.c. Luovutetut tiedot 

American Express voi luovuttaa Henkilötietoja (jotka voivat sisältää tietoja Kortinhaltijan ostamista tavaroista ja/tai palveluista): 

 • yhtiöille, jotka kuuluvat maailmanlaajuisen American Express -konserniin, kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät kauppiaiden jättämiä Veloituksia American Express -verkossa, jossa Kortinhaltija käyttää Korttia (maailmanlaajuinen); 
 • Korttia myöntäville osapuolille; 
 • kaikille muille yhteistyökumppaneille, jotka on mainittu Tilin luottosopimuksessa; 
 • Kortinhaltijan hyväksymille kaikille osapuolille; 
 • American Expressin käsittelijöille ja toimittajille; 
 • Kortinhaltijan Tiliin liittyville palvelujen ja etujen tarjoajille; 
 • perintätoimistoille ja asianajajille velkojen perimiseksi Kortinhaltijan Tililtä; 
 • osapuolille, jotka hyväksyvät Kortin maksuvälineenä Kortinhaltijan ostamista tavaroista ja/tai palveluista; ja 
 • kaikille, joille American Express voi siirtää sopimuksenmukaiset oikeutensa. 


2.4.d. Tietojen käyttö 

American Express voi käyttää Henkilötietoja, myös yhdessä muiden tietojen kanssa, seuraaviin tarkoituksiin: 

American Expressin tuotteiden ja palvelujen toimittaminen Kortinhaltijalle 


Tämä sisältää: 

 • American Expressin tuotteiden käsittelysovellukset, mukaan lukien päätösten tekeminen siitä, hyväksytäänkö Kortinhaltijan hakemus; 
 • Kortinhaltijan rahoitustilanteen ja käyttäytymisen selvittäminen American Expressille, jotta American Express voi tehdä päätöksiä siitä, miten American Express hallinnoi Kortinhaltijan tiliä, esimerkiksi sitä, kuinka paljon luottoa se myöntää Kortinhaltijalle; 
 • Kortinhaltijan Tilin hallinto, mukaan lukien Kortinhaltijan Tilillä tekemien Veloitusten käsittely; 
 • ilmoittaminen Kortinhaltijalle, mukaan lukien sähköpostit ja tekstiviestit, kaikista American Expressin tileistä, tuotteista ja palveluista, joita Kortinhaltija käyttää (mukaan lukien ylläpito ja Tiliin liittyvät varoitukset); 
 • tärkeiden tietojen antaminen Kortinhaltijalle päivitetyistä ja uusista ominaisuuksista ja eduista; 
 • Kortinhaltijan kysymyksiin ja pyyntöihin vastaaminen; ja 
 • Kortin yhteydessä tarjottujen kaikkien etujen ja vakuutusohjelmien hoitaminen, ylläpito ja hallinto; 


American Express voi käyttää Henkilötietoja raporttien laatimiseksi kolmansien osapuolten yrityskumppaneille Tilin käytöstä. Raportit sisältävät vain yhdistettyjä ja anonyymeja tietoja, eikä American Express luovuta mitään Kortinhaltijaa yksilöiviä tietoja. 


American Expressin tuotteiden ja palvelujen parantaminen sekä tutkimuksen ja analyysin tekeminen Tämä sisältää: 

 • tietojen saaminen Kortinhaltijasta ja muista asiakkaista, mukaan lukien Kortinhaltijan tarpeet, mieltymykset ja käyttäytyminen; 
 • American Expressin mainosten, alennusten ja tarjousten tehokkuuden analysointi; ja 
 • testien suorittaminen (kun American Express päivittää American Expressin järjestelmiä), tietojen käsittely, verkkosivuston hallinta ja tietotekniikkajärjestelmien tuki ja kehitys; 
 • markkinatutkimusten tekeminen, mukaan lukien Kortinhaltijan mahdollisuus antaa palautetta, luokituksia tai arvioita American Expressin ja sen liikekumppaneiden tuotteista ja palveluista, mukaan lukien Veloitusten kokemuskyselyjen kautta; ja 
 • tietoanalyysien, tilastotutkimuksen ja raporttien laatiminen, mukaan lukien yhdistettyjen tietojen pohjalta. 


American Expressin ja sen kolmansina osapuolina toimivien liikekumppanien (liikekumppanit) tuotteiden ja palvelujen mainostaminen ja markkinointi 

Tämä sisältää seuraavat (tarvittaessa Kortinhaltijan suostumuksella): 

 • alennusten ja tarjousten lähettäminen Kortinhaltijalle sähköpostitse, tekstiviestillä, suorapostina ja etämarkkinoinnilla Kortinhaltijan markkinointiasetusten mukaisesti; 
 • American Expressin Kortinhaltijalle suunnattujen viestien ja tarjousten yksilöinti; ja 
 • sen määrittäminen, onko Kortinhaltija ehkä kiinnostunut uusista tuotteista tai palveluista. 


American Express ei anna Kortinhaltijan yhteystietoja kolmansina osapuolina toimiville liikekumppaneilleen ilman Kortinhaltijan suostumusta. American Express voi kuitenkin lähettää Kortinhaltijalle tarjouksia niiden puolesta. On otettava huomioon, että jos Kortinhaltija hyväksyy liikekumppanin tarjouksen ja hänestä tulee tämän asiakas, voi yhteistyökumppani lähettää itsenäisesti viestejä Kortinhaltijalle. Tässä tapauksessa Kortinhaltijan on ilmoitettava liikekumppanille erikseen, jos hän ei halua enää liikekumppanin lähettävän viestejä Kortinhaltijalle. 


American Expressin liiketoimintaan liittyvien riskien hallinta, mukaan lukien luottoriski, petosriski ja toiminnallinen riski 

Tämä sisältää: 

 • päätösten tekeminen siitä, miten American Express hallinnoi erityisiä asiakastilejä, esimerkiksi kuinka paljon luottoa myönnetään asiakkaille (jos sovellettavissa) ja pitääkö yksittäiset Veloitukset hyväksyä; 
 • riskinhallintaa koskevien käytäntöjen, mallien ja menettelyjen kehittäminen asiakkaiden tilien ja yleensäkin American Expressin liiketoiminnan hallinnoimiseksi; 
 • tietojen antaminen luottotietolaitoksille ja petostentorjuntavirastoille ja tietojen saanti niiltä. 
 • Kortinhaltijan tietoja voidaan myös käyttää muihin tarkoituksiin, joihin Kortinhaltija antaa erityisen luvan, tai hyvin rajoitetuissa olosuhteissa, kun sitä vaaditaan laissa tai se on sallittua Henkilötietolain 22.4.1999/523 määräysten mukaisesti. 


2.4.e. Rinnakkaiskortinhaltijat 

Tämän tietosuojalausunnon (kohta 2.4. ”Kortinhaltijan henkilötiedot”) määräyksiä sovelletaan myös kaikkiin Rinnakkaiskortinhaltijoihin, jotka voivat käyttää Kortinhaltijan Tiliä. 

Kun Kortinhaltija on hyväksynyt Rinnakkaiskortin myöntämisen: 

 • Kortinhaltija suostuu siihen, että American Express luovuttaa Rinnakkaiskortinhaltijan tiedot Kortinhaltijan Tililtä, mukaan lukien Veloitustiedot, erääntyneen saldon ja erääntyneitä maksuja koskevat tiedot, 
 • Kortinhaltija suostuu siihen, että Rinnakkaiskortinhaltija toimittaa American Expressille Kortinhaltijan henkilötietoja ylimääräistä henkilöllisyyden varmentamista varten, kun Rinnakkaiskortinhaltija ottaa yhteyttä American Expressiin asiassa, joka koskee Kortin käyttöä, mukaan lukien Korttien aktivointi, rekisteröinti verkkopalveluihin ja pääsy parempiin ja uusiin palveluihin, kun niitä otetaan käyttöön; ja 
 • Rinnakkaiskortinhaltijat eivät voi muuttaa mitään Kortinhaltijan tietoja, jollei Kortinhaltija ole antanut American Expressille tähän nimenomaista lupaa. 


2.4.f. Kolmannen osapuolen luvat 

Kun Kortinhaltija antaa American Expressille kolmanteen osapuoleen liittyviä tietoja (myös Rinnakkaiskortinhaltijoista) tai kun Kortinhaltija ostaa tuotteita ja/tai palveluja kolmannen osapuolen puolesta, Kortinhaltija vahvistaa, että Kortinhaltijalle on ilmoitettu asiasta ja häneltä on saatu lupa tarvittaessa siihen, että kolmas osapuoli voi käsitellä hänen American Expressille tai kolmansille osapuolille antamiaan tietoja tässä ehtokohdassa (2.4. ”Kortinhaltijan henkilötiedot”) kuvatun mukaisesti. 


Rinnakkaiskortinhaltijoiden osalta tämä voi sisältää heidän tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin tai niiden luovuttamisen edellä luottotietolaitoksia ja petostentorjuntavirastoja koskevassa osiossa (kohta 2.4.h. ”Luottotietolaitokset ja petosten torjunta”) tarkemmin määritettyihin tarkoituksiin. 


2.4.g. Markkinointi 

American Express ja muut American Express -konsernin yhtiöt voivat: 

 • saada ja käyttää tietoja Kortinhaltijasta ja siitä, miten hän käyttää Tiliään Kortinhaltijaa mahdollisesti kiinnostavien tavaroiden ja palvelujen määrittämiseksi; 
 • lähettää tarjouksia Kortinhaltijalle (postitse, sähköpostitse, puhelimitse, tekstiviestillä tai Internetin kautta tai muilla sähköisillä välineillä) tavaroista ja palveluista, jotka vastaavat American Expressin tilejä, tuotteita ja palveluja, joita Kortinhaltijalla on oikeus käyttää ja joiden American Express uskoo kiinnostavan Kortinhaltijaa; ja 
 • lähettää muita tarjouksia Kortinhaltijalle (postitse, sähköpostitse, puhelimitse, tekstiviestillä tai Internetin kautta) muista tuotteista ja palveluista, joiden American Express uskoo kiinnostavan Kortinhaltijaa. 


Jos Kortinhaltija ei halua vastaanottaa tarjouksia American Expressiltä ja sen konsernin muilta yhtiöiltä missään vaiheessa, American Express suosittelee Kortinhaltijaa kirjautumaan osoitteeseen americanexpress. fi ja päivittämään tietosuoja-asetuksensa. Kortinhaltija voi myös halutessaan ilmoittaa asiasta kirjallisesti American Expressille tämän ehtokohdan edellä olevassa osiossa 


2.4.h. Luottotietolaitokset ja petosten torjunta 

American Express vaihtaa Henkilötietoja luottotietolaitosten kanssa. American Express voi ilmoittaa luottotietolaitoksille Kortinhaltijan Tilin nykyisen saldon ja ilmoittaa niille, jos Kortinhaltija ei suorita maksuja määräajassa. Luottotietolaitokset kirjaavat nämä tiedot, jotka voidaan jakaa muiden organisaatioiden kanssa Kortinhaltijan hakemusten ja kaikkien muiden osapuolten, jotka liittyvät rahoituksellisesti Kortinhaltijaan, hakemusten arvioimiseksi luoton tai muiden maksuhelpotusten myöntämiseksi, muihin riskinhallintatarkoituksiin sekä petosten torjumiseksi ja velallisten jäljittämiseksi. 


American Express voi suorittaa luottotarkistuksia, jos Kortinhaltijan Tilillä on maksuvajeita (mukaan lukien ottaa yhteyttä Kortinhaltijan pankkiin tai mihin tahansa Kortinhaltijan hyväksymään suosittelijaan). 

American Express suorittaa lisäksi muita luottotarkistuksia, myös luottotietolaitoksissa, ja analysoi Henkilötietoja Kortinhaltijan Tilin hallinnon helpottamiseksi sekä petosten tai muiden laittomien toimien torjumiseksi. Muut organisaatiot eivät voi tarkastella tai käyttää näitä luottotietolaitoksissa suoritettuja tarkistuksia arvioidakseen Kortinhaltijan luotonsaantikelpoisuutta. 

American Express tarkistaa Kortinhaltijan tiedot petostentorjuntavirastoista. Jos Kortinhaltija on toimittanut virheellisiä tai epätarkkoja tietoja ja American Express epäilee jotakin laitonta toimintaa, kuten petosta, tai petos havaitaan, se kirjataan, ja American Express voi välittää nämä tiedot petostentorjuntavirastoille. Lainvalvontavirastot voivat tarkastella näitä tietoja ja käyttää niitä. 


American Express ja muut organisaatiot voivat myös tarkastella näitä tietoja ja käyttää niitä petosten ja rahanpesun torjuntaan esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: 

 • tietojen tarkistaminen vakuutusta, luottoa ja luottoon liittyviä tai muita maksuvälineitä koskevista hakemuksista; 
 • luoton, luottoon liittyvien tilien tai maksuvälineiden sekä vakuutuskäytäntöjen hallinta; 
 • velan periminen; tai 
 • tietojen tarkistaminen hakemuksista, ehdotuksista ja vaateista, jotka koskevat kaikentyyppisiä vakuutuksia. 


American Express ja muut organisaatiot voivat tarkastella petostentorjuntavirastojen muissa maissa kirjaamia tietoja ja käyttää niitä. 

Kortinhaltijalla on oikeus saada luottotietolaitosten ja petostentorjuntavirastojen hallussa olevia Kortinhaltijan henkilötietoja. Jos Kortinhaltija haluaa saada näitä tietoja tai muita tietoja asianomaisilta Suomen petostentorjuntavirastoilta ja luottotietolaitoksilta, Kortinhaltija voi tiedustella American Expressiltä sen käyttämien laitosten/ virastojen osoitteita kirjallisesti osoitteesta: American Express, 00070 AMERICAN EXPRESS, Suomi. Kortinhaltija voi saada pyynnöstä lisätietoja siitä, miten luottotietolaitokset ja petostentorjuntavirastot voivat käyttää Kortinhaltijan henkilötietoja. 


2.4.i. Yhteydenotot sähköisesti tai puhelimitse 

Jos Kortinhaltija ottaa yhteyttä American Expressiin sähköisesti, American Express voi tallentaa puhelinnumeron tai IP-osoitteen ja liittää sen American Expressin yhteydenottotietoihin. Kortinhaltija voi saada lisätietoja American Expressin sähköisesti keräämistä tiedoista tietosuojakäytännöstä osoitteesta americanexpress.fi. 

American Express saattaa seurata ja/tai tallentaa Kortinhaltijan puhelinsoittoja American Expressille tai American Expressin soittoja Kortinhaltijalle joko itse tai käyttämällä American Expressin valitsemia hyvämaineisia organisaatioita jatkuvan palvelutason (mukaan lukien henkilöstön koulutus) ja tilin toiminnan varmistamiseksi avustaakseen soveltuvin osin riitojen ratkaisussa ja taatakseen, että American Express noudattaa laillisia velvoitteitaan. 


2.4.j. Tietojen kansainvälinen siirto 

Henkilötietoja voidaan: 

 • käsitellä Suomen ja EU:n ulkopuolella, myös Yhdysvalloissa, jossa sijaitsee sen pääasiallinen toiminnallinen tietokeskus; ja/tai 
 • luovuttaa tai käyttää muissa maissa EU:n ulkopuolella, kun Kortinhaltija matkustaa tai tekee ostoja ulkomaisessa valuutassa (postitse, sähköpostitse, puhelimitse tai Internetin kautta tai muilla sähköisillä välineillä), ja Kortinhaltijan Tilin hallinnoimiseksi. 


Tässä tapauksessa American Express varmistaa asianmukaisin toimenpitein Kortinhaltijan tietojen saman suojatason EU:n ulkopuolisissa maissa, myös Yhdysvalloissa, jossa tietosuojalait eivät ole välttämättä yhtä kattavia kuin EU:ssa. 


2.4.k. Turvallisuus 

American Express soveltaa edistyneitä tekniikoita ja hyvin määritettyjä työntekijäkäytäntöjä, jotta Kortinhaltijan tiedot käsitellään pikaisesti, tarkasti, kattavasti ja turvallisesti. Kortinhaltijan tietoja käsitellään manuaalisesti ja automaattisesti. Näiden järjestelmien, käytäntöjen ja menettelyjen tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi American Express voi myös ajoittain käsitellä Kortinhaltijan tietoja sisäisiin testaustarkoituksiin. 


2.4.l. Tietojen säilyttäminen 

American Express säilyttää Henkilötiedot tässä ehtokohdassa (2.4. ”Kortinhaltijan henkilötiedot”) kuvattuihin tarkoituksiin niin kauan kuin se on asianmukaista laillisten velvoitteidensa täyttämiseksi sovellettavan lain mukaisesti. 


2.4.m. Pääsy Kortinhaltijan tietoihin 

Kortinhaltijalla on oikeus pyytää kopiota tiedoista, joita American Expressillä on hallussaan Kortinhaltijasta. Jos Kortinhaltija haluaa kopion joistakin tai kaikista Kortinhaltijan tiedoista, Kortinhaltijan tulee ilmoittaa asiasta American Expressille kirjallisesti tämän ehtokohdan edellä olevassa osiossa, kohta 2.3.l. ”American Expressiä koskevat valitukset”, mainittuun osoitteeseen. Tästä voidaan periä pieni veloitus lain sallimissa rajoissa. 


2.4.n. Epätarkkojen tietojen korjaaminen 

Jos American Expressillä on Kortinhaltijan mielestä virheellisiä tai epätäydellisiä tietoja Kortinhaltijasta, Kortinhaltija voi pyytää American Expressiä korjaamaan nämä tiedot tai poistamaan ne arkistoistaan. American Express suosittelee Kortinhaltijaa kirjautumaan osoitteeseen americanexpress.fi ja päivittämään henkilötietonsa. Kortinhaltija voi myös halutessaan ilmoittaa asiasta American Expressille kirjallisesti tämän ehtokohdan edellä olevassa osiossa 2.3.l. ”American Expressiä koskevat valitukset” mainittuun osoitteeseen. Kaikki virheellisiksi tai epätäydellisiksi todetut tiedot korjataan välittömästi. 


2.4.o. Tämän tietosuojakäytännön muutokset 

American Express voi muuttaa tämän tietosuojakäytönnön mitä tahansa määräystä milloin tahansa. American Express voi ilmoittaa Kortinhaltijalle etukäteen tällaisista muutoksista Kortinhaltijan Korttia sääntelevän Ehtojen kohdan 1.4. ”Ehtojen muuttaminen” mukaisesti.

AMERICAN EXPRESS -MAKSUKORTTI – KORTINHALTIJAN JÄSENYYSMAKSUHINNASTO

TAULUKKO AMERICAN EXPRESS -MAKSUKORTTIIN LIITTYVISTÄ MAKSUISTA 


fi-tsandcs


Tiliin sovelletaan muita maksuja. Lisätietoja annetaan Kortinhaltijan American Express -maksukorttiehdoissa.