Skip to main content
American Express integritetsskydd på internet
 
Detta integritetsskydd är publicerat i Finland för finska medborgare och personer som är fast bosatta i Finland och gäller endast produkter och service som American Express erbjuder i Finland. Om du har en produkt som American Express i Finland inte erbjuder, välj ett annat land från American Express. internationella websidor, och kontrollera integritetsskyddet på dess websidor. Att skydda våra kunders personuppgifter ser vi som en mycket viktig angelägenhet. Vi hoppas att följande principförklaring ger all information som du behöver om hur American Express samlar in, använder och skyddar uppgifterna som du skickar till oss via vår webbplats.

Säkerhet
 
Innan du kan skicka konfidentiella personuppgifter till oss på en webbplats för American Express, måste det först finnas en .säker session. som upprättats med hjälp av tekniken Secure Socket Layer (SSL).

Insamling av information
 
När du läser webbsidor på vår webbplats www.americanexpress.fi och förutsatt att du inte registrerat dig för någon online tjänst*, är du anonym. Dina personliga uppgifter . t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress . registreras inte. American Express använder emellertid så kallade cookies för att samla information om hur American Express webbsidor utnyttjas. Information om till vilken server din PC är kopplad, vilken typ av browser du använder och om du svarar på utlagd reklam, samlas och lagras gemensamt. Sådan information används i syfte att framta statistik beträffande utnyttjandefrekvensen av erbjudanden via annonser m.m. Skulle du önska ytterligare information, ber vi dig vänligen ta del av om cookies.

* American Express erbjuder inte ännu online tjänster i Finland.

Registrering för online produkter och tjänster
 
I syfte att kunna erbjuda dig särskilda produkter eller tjänster online*, kan det hända att du ombeds att frivilligt uppge uppgifter om dig, såsom din e-postadress och kontonummer (om du t. ex. är användare av American Express Cardmember, American Express Online Brokerage- eller My American Express-tjänster). Syftet kan t.ex. vara att använda uppgifterna för korrespondens, registrering, eller fakturakontroll, göra inköp eller delta i onlineundersökningar. Uppgifterna erfordras för att möjliggöra för oss att tillhandahålla till dig effektiva onlineprodukter och tjänster.

* American Express erbjuder inte ännu online tjänster i Finland.

Personliga uppgifter
 
Om du är registrerad som användare av American Express online tjänster, kan vi komma att kombinera uppgifter om hur du använt www.americanexpress.fi-sidorna och andra online produkter eller online tjänster med offline uppgifter som vi har om dig som American Express-Kortinnehavare inom American Express-koncernen tillsammans med andra organisationer som erbjuder American Express produkter och tjänster. Det kan vara uppgifter som var och hur du använder våra produkter och tjänster, dessas avgifter och uppgifter du meddelat oss samt uppgifter från andra källor som handlar- och marknadsorganisationer. Syftet härmed är att utnyttja sådan information för att kunna erbjuda dig relevanta online- och offline erbjudanden. Vi använder också cookies för att kunna känna igen dig som online registrerad användare när du återbesöker sidan

Hur används informationen?
 
Den information som vi fått del av från dig kommer vi att använda i syfte att bl.a. kunna erbjuda dig tjänster, säkerställa att vår fakturering sker korrekt, vidareutveckla vår service och för att informera dig om våra produkter och tjänster. Om vi från dig har erhållit din e-postadress eller om vi erhåller din e-postadress från någon annan källa, kan vi komma att sända erbjudanden till dig via e-post. Sådana erbjudanden kan basera sig på information som du tillhandahållit till oss (t.ex. ansökningshandlingen), uppgifter om var och hur kort utnyttjas samt undersökningar och information erhållen från andra externa källor såsom handels- eller marknadsorganisationer. Sådana erbjudanden via e-post kommer direkt från American Express.

I samband med att vi sänder e-postmeddelanden till dig, kan vi få möjlighet att erhålla information om din e-postadress, såsom om du kan läsa information i vissa programvaror, och utnyttja sådan information vid avsändandet av erbjudanden via e-post.

Vänligen notera att vi inte överlämnar din e-postadress till någon av våra samarbetspartners. Trots detta kan vi komma att sända erbjudanden till dig på uppdrag av våra samarbetspartners.

Vänligen notera att om du utnyttjar något sådant erbjudande hänförligt till någon av American Express samarbetspartners och du därigenom blir kund till sådan samarbetspartner, kan sådan samarbetspartner oberoende av American Express komma att sända erbjudanden till dig. För det fall du inte skulle önska sådana erbjudanden i framtiden, måste du informera samarbetspartnerna därom.

Vår målsättning är att erbjuda sådana erbjudanden som vi tror kommer att passa och intressera mottagarna. Erbjudanden framtas och behandlas under noggrann övervakning, allt i avsikt att skydda våra kunders personuppgifter. Du kan när som helst meddela att du önskar avstå från dessa erbjudanden genom att ringa vår kundservice på numret +358 9 6132 0400.

Barn och minderåriga
 
American Express utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga, och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga

Principer för integritetsskydd
 
I linje med vårt långvariga arbete med att skydda konsumenternas integritet deltar American Express aktivt i pågående branscharbete med att skydda den enskildes integritet på Internet såväl som inom alla aspekter av elektronisk handel. Dessa American Express principer gäller för våra onlinekunder* och anger hur vi skyddar våra kunders personuppgifter.

* American Express erbjuder inte ännu online tjänster i Finland.

Om du har frågor om
American Express principer för integritetsskydd eller om ditt konto, vänligen kontakta vår kundservice på telefonnummer +358 (0)9 6132 0400.

Du kan också brevledes kontakta oss på adressen,
American Express
Kundservice
Arkadiagatan 2
00100 Helsingfors
Finland

Även andra American Express webbplatser gällande för andra marknader har integritetsskydd som motsvarar American Express principer för integritetsskydd för denna webbplats. För sådana andra webbplatser kan dock modifieringar komma att behöva ske för särskilda produkter eller tjänster eller för att överensstämma med lokala lagar och praxis.

Kundens val . direktpost och telefonmarknadsföring
 
Skulle du inte önska erhålla erbjudanden från American Express via brev eller telemarketingaktiviteter i Finland eller om du vill veta saldot på ditt konto eller har någon annan fråga, ber vi dig kontakta vår kundservice på telefonnummer +358 (0)9 6132 0400

Informationsbehandling och global överföring av personuppgifter
 
American Express tillhandahåller teknisk support och behandlar information inom sina världsomspännande webbplatser i USA, som är ett land som inte har samma omfattande lagstiftning beträffande personuppgifter som gäller för Finland och övriga EU. American Express mottager information från och ger information till länder utanför EU, där lagstiftningen beträffande dataskydd inte är lika omfattande som i EU. American Express har dock vidtagit åtgärder i syfte att tillse att samma skydd för personuppgifter hänförliga till dig skall gälla i USA och andra länder som i Finland och övriga EU.

Tillgång till personuppgifter
 
Om du så begär äger du rätt att, i enlighet med gällande lag, få besked och information om personuppgifter som vi har lagrade hänförliga till dig. Enligt lag är det möjligt att ta en avgift för detta. Skulle du anta att några personuppgifter hänförliga till dig inte är korrekta eller är ofullständiga, bör du skriftligen utan dröjsmål kontakta American Express Kundservice, Arkadiagatan 2, 00100 Helsingfors, Finland, eller ringa kundservice på telefonnummer +358 (0)9 6132 0400. Information som inte befinnes vara korrekt eller fullständig, kommer omgående justeras.

Tillgång till personuppgifter
 
Om du så begär äger du rätt att, i enlighet med gällande lag, få besked och information om personuppgifter som vi har lagrade hänförliga till dig. Enligt lag är det möjligt att ta en avgift för detta. Skulle du anta att några personuppgifter hänförliga till dig inte är korrekta eller är ofullständiga, bör du skriftligen utan dröjsmål kontakta American Express Kundservice, Arkadiagatan 2, 00100 Helsingfors, Finland, eller ringa kundservice på telefonnummer +358 (0)9 6132 0400. Information som inte befinnes vara korrekt eller fullständig, kommer omgående justeras.

Länkar till andra webbplatser
 
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats www.americanexpress.fi till andra webbplatser kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.

Förändringar av American Express integritetsskydd på Internet - Finland
 
Framtida förändringar av principerna för vårt integritetsskydd kommer här att anges så att du kan informera dig om sådana förändringar och att du därigenom kan välja hur vi skall utnyttja information om dig i marknadsföringssammanhang.

Senast ändrad: 21/12/00