Skip to main content
Regler och föreskrifter för American Express webbplatser
 
American Express Company, inklusive dotterbolag och filialer ("American Express"), förutsätter att alla besökare på företagets webbplats(-er) på World Wide Web ("Webbplatsen") förbinder sig till att följa följande regler och föreskrifter. Öppnandet av Webbplatsen anses innebära att besökaren är införstådd med reglerna och föreskrifterna och att besökaren accepterar dessa villkor.


Lagstiftning och regelverk
 
För besök och användning av Webbplatsen gäller tillämplig lagstiftning på delstatlig, statlig och lokal nivå.


Copyright och varumärken
 
Varumärken, logotyper och övriga servicevarumärken ("Varumärken") som omnämns på Webbplatsen tillhör American Express eller andra företag. Det är förbjudet för användare att använda några av dessa Varumärken för något syfte, inklusive men ej begränsat till, användning som så kallade metatags på andra sidor eller platser på World Wide Web utan skriftligt tillstånd från American Express eller det tredjepartsföretag som äger Varumärket. All information och allt innehåll inklusive eventuell programkod som finns tillgänglig på eller via Webbplatsen ("Innehåll") är copyright-skyddad. Det är förbjudet för användare att modifiera, kopiera, distribuera, överföra, visa, publicera, sälja, licensiera, skapa derivativa arbeten eller använda något av Innehållet som finns tillgängligt på eller via Webbplatsen vare sig för kommersiellt eller publikt bruk.


Hyperlänkar
 
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker webbplatser vars innehåll American Express inte har någon rätt att ändra, uppdatera eller kontrollera. Att American Express tillhandahåller dessa länkar innebär inte American Express tillstyrker, godkänner, stödjer eller är i förbindelse med ifrågavarande webbplats, dess ägare eller dess förmedlare. Det finns vissa risker med att använda och följa information som erhållits från Internet och American Express uppmanar dig att försäkra dig om att du är införstådd med dessa risker innan du förlitar dig på sådana uppgifter, använder eller följer sådana från länkade sidor.


Undantag från garantier
 
ALLT INNEHÅLL PÅ DENNA WEBBPLATS PUBLICERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE GÅNGBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TITEL, ICKE-INTRÅNG, SÄKERHET ELLER TILLFÖRLITLIGHET. AMERICAN EXPRESS BEKRÄFTAR INTE OCH KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR (A) RIKTIGHETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN I NÅGON UPPFATTNING, REKOMMENDATION ELLER PÅSTÅENDE SOM FÖRMEDLAS VIA WEBBPLATSEN FRÅN NÅGON ANNAN PART ÄN AMERICAN EXPRESS (B) TILLFÖRLITLIGHETEN I INNEHÅLLET PÅ LÄNKADE SIDOR ELLER (C) EGENSKAPER ELLER TILLFÖRLITLIGHET AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST SOM KAN FÅS VIA EN LÄNKAD SIDA.
FÖRUTOM VAD SOM KRÄVS ENLIGT GÄLLANDE KONSUMENTLAGSTIFNING, KAN AMERICAN EXPRESS UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGON TYP AV FÖRLUST ELLER SKADA SOM ORSAKATS AV INHÄMTANDE AV INFORMATION FRÅN DENNA WEBBPLATS ELLER FRÅN EN LÄNKAD WEBBPLATS ELLER OM ANVÄNDAREN ANVÄNDER EN PRODUKT ELLER TJÄNST FRÅN EN LÄNKAD SIDA. ANVÄNDAREN ANSVARAR FÖR ATT BEDÖMA ATT UPPFATTNINGAR, RÅD ELLER ANNAT INNEHÅLL SOM GÖRS TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIGT OCH ANVÄNDBART. ANVÄNDARE REKOMMENDERAS ATT KONTAKTA PROFESSIONELLA BEDÖMARE VID BEHOV FÖR ATT BEDÖMA EN SPECIFIK UPPFATTNING, ETT RÅD ELLER ÖVRIGT INNEHÅLL.


Ansvarsbegränsning
 
Information, mjukvara, produkter och beskrivning av tjänster på denna webbplats eller på en länkad webbplats kan innehålla oklarheter eller typografiska fel och American Express avsäger sig uttryckligen allt ansvar för sådana oklarheter eller felaktigheter. American Express garanterar inte och representerar inte innehållet på webbplatsen, dess fullständighet eller tillförlitlighet. American Express har inget ansvar för att uppdatera innehållet på denna webbplats. American Express kan när som helst ändra webbplatsens innehåll, utan att meddela härom. American Express kan när som helst göra förbättringar och förändringar på webbplatsen. American Express, dess samarbetspartners och dessas respektive anställda, ledning eller företrädare ansvarar inte för (vare sig detta baseras på avtal, kränkning, strikt ansvarsskyldighet eller liknande) för direkt, indirekt, oavsiktlig, följdskada eller speciell skada som kan ha uppstått i samband med eller på annat sätt kunnat förknippas med besök eller användning av webbplatsen (även om American Express informerats om riskerna för att sådan skada kan uppstå) inklusive ansvar förknippat med eventuella virus som kan infektera användarens datorutrustning, mekanisk- och elektronisk utrustning, kommunikationslinjer, telefon eller annat kopplingsproblem (t.ex. att du inte kan få kontakt med din Internet server) olovlig användning, stöld, operationella problem, strejk eller annan arbetsmarknadsåtgärd eller någon annan force majeure-händelse. American Express kan inte och ger inte garantier för störningsfri, oavbruten eller säker tillgång till webbplatsen.


Ansvarsbegränsning för tjänster på webbplatsen
 
American Express är endast förmedlare av tjänster såsom exempelvis resetjänster. Samtliga skadeståndsanspråk p.g.a felaktigheter eller brott avseende erbjudna tjänster via webbplatsen begränsas till producenterna av tjänsterna. American Express avsäger sig härmed allt ansvar vare sig detta baseras på avtal, kränkning, strikt ansvarsskyldighet eller liknande som hänför sig till de produkter och tjänster som flygbolag eller annan producent erbjuder via webbplatsen inklusive ansvar för handlingar, felaktigheter, bristfälligheter, skada, förlust, olycka, försening eller annan störning som uppstår genom misstag, vårdslöshet eller annars av sådant flygbolag eller producent.


Konfidentialitet för användarkommunikation
 
Förutom vad som krävs enligt lagstiftning och i enlighet med American Express Integritetsskydd på Internet, visa American Express Integritetsskydd på Internet kommer American Express att skydda all användarkommunikation som innehåller personlig användarinformation och som överförs direkt till American Express. Meddelanden som publicerats av användare på elektroniska anslagstavlor eller i chat-tjänster kommer inte att behandlas som konfidentiell information och American Express förbehåller sig rätten att använda och utnyttja information som ingår i sådana meddelanden (inklusive förslag, kunskaper och annan intellektuell egendom) inom moderbolag, dotterbolag och filialer för alla typer av ändamål som bedöms lämpliga av American Express.


Länkat internet-material
 
American Express förbjuder cachning av ej auktoriserade hypertextlänkar till Webbplatsen och ramhantering av Innehåll som gjorts tillgängligt via Webbplatsen. American Express förbehåller sig rätten att inaktivera ej auktoriserade länkar eller ramar, och frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för Innehåll som finns tillgängligt på alla andra Internet-platser som länkats till Webbplatsen. Access till övriga Internet-platser som länkats till Webbplatsen sker på användarens eget ansvar.


Varken investeringsråd eller erbjudande
 
Inget på webbplatsen utgör investeringsråd, inte heller American Express uppgifter i Securities and Exchange Commission. American Express publicerar endast investeringsmaterial för service och informations skull. Dessutom, investeringsmaterial och annat material på webbplatsen ska inte ses som erbjudande om att sälja eller köpa värdepapper.


Uttalanden om framtiden
 
Viss information på denna webbplats innehåller vissa uttalanden om framtiden vilket innebär att de är utsatta för risker och osäkerhet och sådana uttalanden gäller endast den dagen de gjordes. Orden .tro., .vänta., .anta., .optimistisk., .avse., .sikta., .bör. eller liknande uttryck är att anse som uttalanden om framtiden.Användare uppmanas att inte lägga otillbörlig tillit till sådana uttalanden, som endast gäller den dagen de ges. American Express påtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller se över sådana uttalanden. Viktiga omständigheter som skulle kunna orsaka att resultat väsentligt avviker från American Express framtida uttalanden är beskrivna i American Express periodiska rapporter, inklusive årsredovisningen (blankett K-10) kvartalsrapporter (blankett 10-Q) som registrerats hos Securities and Exchange Commission och i årsredovisningen till aktieägarna. Vänligen klicka här för att se sådana uppgifter som finns i American Express senaste årsredovisning (10-K blankett).


Press release . press information
 
Enligt American Express vetskap har all pressinformation och annat presentations- och pressmaterial till finansmarknaden på webbplatsen varit uppdaterat och riktigt vid tidpunkten det gavs ut. Med tiden blir dock informationen inaktuell och du borde inte förlita dig till fortsatt riktighet av sådant material efter det att det gavs ut. American Express har ingen skydlighet att uppdatera informationen i sådant material. Alla användare bör noggrant kontrollera datum för uppgifternas publicering.


Meddelanden
 
American Express har under inga omständigheter skyldighet att granska meddelanden, information eller innehåll som skickats ("Meddelanden") till Webbplatsen från användare, och erkänner inget ansvar eller skyldigheter i förbindelse med sådana Meddelanden. Utan att detta kan anses inverka på ovanstående, kommer American Express att tidvis övervaka Meddelandena på Webbplatsen och kan komma att neka och/eller ta bort Meddelanden med följande egenskaper:
  • Olagligt, kränkande, hotande, missbrukande, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent, profanerande, hatfyllt, rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande material av något slag, inklusive, men ej begränsat till, material som kan uppmuntra till lagbrott, ge upphov till privaträttsligt ansvarsförhållande eller på annat sätt bryta mot gällande lokal, statlig, nationell eller internationell lagstiftning.
  • Reklam eller värvningar av något slag. [Anmärkning: Detta är inte tillämpligt för Webbplatser med anslagstavlor som innehåller auktoriserad reklam.]
  • Meddelanden från avsändare som tagit andras identitet.
  • Personlig information, t.ex. meddelanden med telefonnummer, personnummer, kontonummer, adresser eller anställningsinformation.
  • Meddelanden av anställda hos American Express som ej är auktoriserade talesmän, som uttalar sig å American Express vägnar.
  • Meddelanden som erbjuder ej auktoriserade nedläsningar av copyright-skyddad eller privat information.
  • Mångfaldigade meddelanden i mappar från samma användare, med liknande innehåll.
  • Alla slags kedjebrev.

Överföring av privata uppgifter
 
Användaren kan härmed anses vara informerad om och accepterar att genom att förse American Express med privat eller personlig användarinformation via Webbplatsen, har användaren godkänt att dessa uppgifter överförs över internationella gränser i den utsträckning som är nödvändig för att behandla informationen i enlighet med American Express standardrutiner.

Visa American Express Integritetsskydd på Internet


Ändringar av regler och föreskrifter
 
American Express förbehåller sig rätten att revidera dessa Regler och föreskrifter när som helst och användare ansvarar för att ta del av och är automatiskt bundna av eventuella förändringar i dessa Regler och föreskrifter.


Överträdelse av regler och föreskrifter
 
American Express förbehåller sig rätten att söka gottgörelse i hela den utsträckning som lagen tillåter vid överträdelser av dessa Regler och föreskrifter, inklusive rätten att neka access från vissa Internet-adresser till Webbplatsen.


Access till lösenordsskyddade/säkra områden
 
Access till och användning av lösenordsskyddade och/eller säkra områden på Webbplatsen är begränsad till auktoriserade användare. Ej auktoriserade besökare som försöker accessa dessa områden på Webbplatsen riskerar att lagsökas.


Användning av cookie-filer
 
American Express förbehåller sig rätten att lagra information på användarens dator i form av en cookie-fil eller liknande i avsikt att modifiera Webbplatsen enligt användarens inställningar. American Express Integritetsskydd på Internet innehåller kompletterande information om hur American Express använder cookie-filer, samt vilka procedurer som kan användas för att inaktivera dessa.

Visa American Express Integritetsskydd på Internet, "om cookies"


Digital Millenium copyright act - notifiering till American Express Avseende Befarat copyright-intrång
 
American Express har registrerat en agent på United States Copyright Office i enlighet med villkoren i Digital Millennium Copyright Act ("Act") och använder sig av skyddsåtgärderna i denna Act. American Express förbehåller sig rätten att ta bort eventuellt Innehåll på Webbplatsen som kan befaras innebära intrång i copyright som ägs av annan person. Anmärkningar till American Express gällande copyright-intrång på Webbplatsen skall ställas till American Express General Counsel's Office Attn.: Technology Counsel på technologies.group.counsel@aexp.com.


Jurisdiktion/Gällande lagstiftning
 
För användare på American Express sidor i Finland tillämpas finsk lagstiftning och Webbplatsen lyder under finsk lag.
Använd webbläsarens BAKÅT-knapp för att gå tillbaka till föregående sida.