osiguranja

OSIGURANJA

 

ŽIVOTNO OSIGURANJE

 

 

IZVOD IZ VAŽEĆIH UVJETA OSIGURANJA

 

 

(1) OSIGURANE OSOBE

 

Osigurane osobe su osnovni i dodatni korisnici navedenih osobnih American Express kartica te poslovnih American Express kartica: 

American Express kartica, American Express kartica vezana uz tekući račun u PBZ d.d., American Express kartica vezana uz tekući račun (ostale banke), American Express kartica sa srcem, American Express kreditna kartica, Blue iz American Expressa, T-American Express kartica, The Gold Card, The Gold Card vezana uz tekući račun u PBZ d.d., The Gold Card vezana uz tekući račun (ostale banke), Croatia Airlines American Express kartica, Croatia Airlines American Express kreditna kartica, American Express Affinity Card za članove Rotary Distrikta 1913, American Express Business Card, American Express kartica za obrtnike, Metro American Express Card, American Express Gold Business Card, The Platinum Card. 

Osiguranje počinje od 24.-tog sata dana zaključenja Ugovora o korištenju American Express kartice te prestaje istekom 24.-tog sata dana prestanka Ugovora o korištenju American Express kartice, neovisno o razlogu prestanka. 

Pokriće vrijedi po korisniku American Express kartice, odnosno za osobe koje imaju više kartica uzima se samo pokriće po kartici s višim pokrićem.

 

 

(2) VINKULACIJA POLICE RADI PODMIRENJA POTRAŽIVANJA PO KARTICI

 

Polica kolektivnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) korisnika American Express kartica, vinkulirana je u korist PBZ Carda, koji pridržava pravo iz iznosa odštete najprije namiriti sve tražbine koje ima prema osiguraniku – korisniku kartice. 

 

 

(3) OSIGURANI IZNOS

 

Kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) korisnika American Express kartice, primjenjuje se prema sljedećim uvjetima:

 

Za korisnike The Platinum Card:

 • do 200.000,00 kn za slučaj trajnog invaliditeta uslijed nezgode, bez samopridržaja 

 • 100.000,00 kn za slučaj smrti uslijed nezgode

 • do 40.000,00 kn uslijed smrti neovisno o uzroku, za pokriće troškova nastalih po kartici, izuzev smrti uslijed nezgode
   

Za korisnike The Gold Card, The Gold Card vezane uz tekući račun u PBZ d.d., The Gold Card vezane uz tekući račun (ostale banke), Croatia Airlines American Express kartice, Croatia Airlines American Express kreditne kartice, American Express Affinity Card za članove Rotary Distrikta 1913, American Express Gold Business Card:
 

 • do 90.000,00 kn za slučaj trajnog invaliditeta uslijed nezgode, bez samopridržaja 

 • 40.000,00 kn za slučaj smrti uslijed  nesretnog slučaja (nezgode)

 • do 10.000,00 kn uslijed smrti neovisno o uzroku, za pokriće troškova nastalih po kartici, izuzev smrti uslijed nezgode
   

Za korisnike American Express kartice (zelene), American Express kartice vezane uz tekući račun u PBZ d.d., American Express kartice vezane uz tekući račun (ostale banke), American Express kartice sa srcem, American Express kreditne kartice, Blue iz American Expressa, T-American Express kartice, American Express Business Card, American Express kartice za obrtnike, Metro American Express Card, American Express Business Card za zaposlenike IBM Hrvatska d.o.o., American Express Business Card za zaposlenike Siemens d.d.:

 

 • do 70.000,00 kn za slučaj trajnog invaliditeta uslijed nezgode, uz samopridržaj 10%* 

 • 20.000,00 kn za slučaj smrti uslijed nezgode

 • do 5.000,00 kn uslijed smrti neovisno o uzroku, za pokriće troškova nastalih po kartici, izuzev smrti uslijed nezgode 
   

* samopridržaj – obveza osiguratelja za isplatu osigurnine nastaje pri nastupanju trajnog invaliditeta od 11% i više 

 

 

Osiguratelj: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. Kontakt telefon: 0800 25 80, svaki radni dan 8:00 - 18:00.

 

 

Opći uvjeti za kolektivno osiguranje korisnika American Express kartica od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

 

Više obavijesti o prijavi štete možete saznati ovdje

 

Vaša pitanja vezana za osiguranje možete uputiti i posredniku u osiguranju ANO d.o.o.*, Zagreb, amex@ano.hr.

 

Napomena: Od 1.4.2018. osiguratelj za policu kolektivnog osiguranja korisnika American Express kartica od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) je Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. Do 31.3.2018. osiguratelj je bilo Generali osiguranje.

 

 

PUTNO OSIGURANJE

 

 

PUTNO OSIGURANJE

Kolektivno putno osiguranje za korisnike American Express kartica u zrakoplovnom prijevozu

Osiguratelj:

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group 

 

UVODNE ODREDBE

Korisnici American Express kartica (niže navedenih) osigurane su osobe prema uvjetima kolektivnog putnog osiguranja za korisnike American Express kartica u zrakoplovnom prijevozu po posebnim uvjetima kod Wiener osiguranje Vienna Insurance Group.

 

IZVOD IZ VAŽEĆIH UVJETA OSIGURANJA (OD 01. SVIBNJA 2018. GODINE):

 

 

(1) OSIGURANE OSOBE

 

Osigurane osobe su osnovni i dodatni korisnici navedenih osobnih American Express kartica te poslovnih American Express kartica.

 

The Platinum Card, The Gold Card, The Gold Card debitne kartice, American Express Business Gold Card, American Express Affinity Card za članove Rotary Distrikta 1913, Croatia Airlines American Express kartica, Croatia Airlines American Express kreditne kartice, American Express Business Card (zelene), American Express Business Card za zaposlenike Siemens d.d., American Express Business Card za zaposlenike IBM Hrvatska d.o.o., American Express kartice za obrtnike.

 

Osiguranje počinje od 24.-tog sata dana zaključenja Ugovora o korištenju American Express kartice te prestaje istekom 24. –tog sata dana prestanka Ugovora o korištenju American Express kartice, neovisno o razlogu prestanka.

 

Pokriće vrijedi po korisniku American Express kartice samo u slučaju ako je trošak plaćen America Express karticom, uključujući i situaciju kada je avionska karta plaćena bilo osnovnom bilo s njom povezanom dodatnom karticom, a putnik je korisnik jedne od tih kartica. U tom slučaja putnik se smatra osiguranikom. Pokriće vrijedi po korisniku American Express kartice, odnosno za osobe koje imaju više kartica uzima se samo pokriće po kartici s višim pokrićem.

 

 

(2) OSIGURANI SLUČAJEVI

 

 • slučaj trajnog gubitka prtljage u zrakoplovnom prijevozu – međunarodni promet

 • slučaj kašnjenja prtljage u zrakoplovnom prijevozu –međunarodni promet

 • slučaj kašnjenja leta – međunarodni promet slučaj zdravstvenog osiguranja osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu (nužna medicinska pomoć)

Isključuje se odšteta za kašnjenje predane prtljage pri povratku u mjesto koje gravitira mjestu boravišta.

 

 

(3) OSIGURANI IZNOS

 

Za korisnike The Platinum Card:

 

 • Za slučaj trajnog gubitka prtljage u zrakoplovnom prijevozu Osiguratelj će korisniku, mimo nadoknade zrakoplovne tvrtke za trajno izgubljenu prtljagu, nadoknaditi iznos od 7.000,00 kn (sedam tisuća kuna).

 • Za slučaj kašnjenja prtljage na odredište više od 6 (šest) sati od završetka leta Osiguratelj će korisniku, neovisno o eventualnoj nadoknadi koju će korisnik dobiti od zrakoplovne tvrtke, nadoknaditi iznos od 3.500,00 kn (tri tisuće petsto kuna). 

 • Za slučaj kašnjenja leta više od 4 (četiri) sata, odnosno ako je uplaćeni let prebukiran ili otkazan, a prijevoznik u istom roku nije osigurao alternativan način prijevoza, Osiguratelj će korisniku platiti iznos 1.000,00 kn (tisuću kuna).

 • Za slučaj potrebe nužne medicinske pomoći u inozemstvu Osiguratelj će korisniku nadoknaditi troškove u iznosu do godišnjeg limita od 75.000,00 kn (sedamdeset pet tisuća kuna) po osiguraniku po osigurateljnoj godini.
   

Za korisnike The Gold Card, American Express Gold Business Card, The Gold Card debitne kartice, American Express Affinity Card za članove Rotary Distrikta 1913, Croatia Airlines American Express kartice i Croatia Airlines American Express kreditne kartice:

 

Za slučaj trajnog gubitka prtljage u zrakoplovnom prijevozu Osiguratelj će korisniku, mimo nadoknade zrakoplovne tvrtke za trajno izgubljenu prtljagu, nadoknaditi iznos od 4.000,00 kn (četiri tisuće kuna).

 

 • Za slučaj kašnjenja prtljage na odredište više od 6 (šest) sati od završetka leta Osiguratelj će korisniku, neovisno o eventualnoj nadoknadi koju će korisnik dobiti od zrakoplovne tvrtke, nadoknaditi iznos od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna).

 • Za slučaj kašnjenja leta više od 4 (četiri) sata, odnosno ako je uplaćeni let prebukiran ili otkazan, a prijevoznik u istom roku nije osigurao alternativan način prijevoza, Osiguratelj će korisniku platiti iznos 500,00 kn (petsto kuna).

 • Za slučaj potrebe nužne medicinske pomoći u inozemstvu Osiguratelj će korisniku nadoknaditi troškove u iznosu do godišnjeg limita od 37.500,00 kn (tridesetsedamtisućapetstokuna) po osiguraniku po osigurateljnoj godini.

 

Za korisnike American Express Business Card (zelena), American Express Business Card za zaposlenike Siemens d.d., American Express Business Card za zaposlenike IBM Hrvatska d.o.o. i American Express kartice za obrtnike

 

 • Za slučaj trajnog gubitka prtljage u zrakoplovnom prijevozu Osiguratelj će korisniku, mimo nadoknade zrakoplovne tvrtke za trajno izgubljenu prtljagu, nadoknaditi iznos od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna).

 • Za slučaj kašnjenja prtljage na odredište više od 6 (šest) sati od završetka leta Osiguratelj će korisniku, neovisno o eventualnoj nadoknadi koju će korisnik dobiti od zrakoplovne tvrtke, nadoknaditi iznos od 1.000,00 kn (tisuću kuna).

 • Za slučaj kašnjenja leta više od 4 (četiri) sata, odnosno ako je uplaćeni let prebukiran ili otkazan, a prijevoznik u istom roku nije osigurao alternativan način prijevoza, Osiguratelj će korisniku platiti iznos 350,00 (tristo pedeset kuna).

 • Za slučaj potrebe nužne medicinske pomoći u inozemstvu Osiguratelj će korisniku nadoknaditi troškove u iznosu do godišnjeg limita od 18.750,00 kn (osamnaest tisuća sedamsto pedeset kuna) po osiguraniku po osigurateljnoj godini.

 

 

(4) PREDUVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSIGURANINU

 

Pravo na osigurninu korisnik osiguranja stječe uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

 

1. Da je avionska karta plaćena s American Express karticom obuhvaćenom ovim osiguranjem, uključujući i situaciju kada je avionska karta plaćena bilo osnovnom bilo s njom povezanom dodatnom karticom, a putnik je korisnik jedne od tih kartice. Tada se putnik smatra osiguranikom.

 

2. Da je osigurani slučaj nastupio u razdoblju važenja American Express kartice.

 

3. Da je osiguranik pribavio dokaze temeljem kojih je moguće nedvojbeno utvrditi da on ima pravo na osigurninu.

Takvim dokazom se smatra potvrda o nastanku slučaja osiguranog ovim Ugovorom, u originalu izdana i ovjerena od strane zrakoplovne tvrtke ili račun(i) medicinske ustanove tamo gdje je primjenjivo.

 

Osiguratelj: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. 

 

Uvjeti kolektivnog putnog osiguranja za korisnike American Express kartica u zrakoplovnom prijevozu

 

Kontakt telefon: 0800 25 80, svaki radni dan 8:00 - 18:00.

 

Više obavijesti o prijavi štete možete saznati ovdje.

 

Vaša pitanja vezana za osiguranje možete uputiti i posredniku u osiguranju ANO d.o.o.*, Zagreb, amex@ano.hr.

 

Napomena: Od 1.5.2018. osiguratelj za policu putnog osiguranja korisnika American Express kartica je Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Do 30.4.2018. osiguratelj je bilo Generali osiguranje.

 

Ova pogodnost se može koristiti sljedećim karticama

Saznajte više o pogodnostima
Prev 1 /1 Next

Pronađite najbolju karticu za sebe

Koju pogodnost želite da ima Vaša kartica?

Cookies

PBZ Card koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i omogućio Vam kvalitetno korisničko iskustvo. Korištenjem ove stranice pristajete na naše korištenje kolačića. Detalji.