American Express Homepage

 

 

 

 

 

 

 

Iceland

 

 

Söluaðilar leita til Borgunar vegna móttöku American Express korta

Nánar

Preferences on cookies American Express

American Express uses cookies to offer you a better digital experience on this site. Proceeding with navigation, authorize us to store and access cookies on your device. You can change your preferences at any time in the section "Managing Cookies" of our cookie policy.

 • Reglur um notkun heimasíðunnar
  close

  Reglur um notkun heimasíðunnar

  REGLUR OG SKILMÁLAR

  Kreditkort fer fram á að allir þeir sem nota síðu(r) fyrirtækisins á verandarvefnum þar sem minnst er á American Express merktar vörur og þjónustu (hér eftir nefnd „síðan“) hlíti eftirfarandi reglum.

  Með því að fara inná síðuna gefur þú til kynna að þú þekkir og samþykkir þessar reglur og skilmála.

  1. EIGANDI SÍÐU

  Síðan er eign Kreditkorts og fer það með með yfirráð hennar. Vefsíðan er óviðkomandi American Express Company og dótturfyrirtækjum þess og samstarfsfyrirtækjum og bera þessi fyrirtæki enga ábyrgð á síðunni eða bótaskyldu vegna hennar.

  2. LÖG OG REGLUR

  Íslensk lög og stjórnvaldsfyrirmæli gilda eftir því sem við á um aðgang notanda og afnot hans af síðunni.

  3. HÖFUNDARRÉTTUR / VÖRUMERKI

  Vörumerki, auðkenni (logo) og þjónustumerki (“merkin”) sem sjást á þessari vefsíðu eru eign Kreditkorts, American Express og annarra aðila. Notendum er óheimilt að nota merkin án skriflegrar heimildar Kreditkorts hf., American Express eða þriðja aðila sem kann að eiga merkin. Allt efni vefsíðunnar nýtur höfundarréttarverndar eða eftir atvikum einkaréttarverndar samkvæmt gildandi lögum. Notendum er óheimilt að breyta, afrita, dreifa, senda, sýna, gefa út, selja, veita leyfi, skapa efni/verk úr eða nota hvers kyns efni af síðunni í auglýsingaskyni eða til nota opinberlega.

  4. ENGIN ÁBYRGÐ TEKIN

  Allar upplýsingar á þessari síðu eru látnar í té “eins og þær koma fyrir” án hvers kyns ábyrgðar, beinnar eða óbeinnar, sem felur í sér en takmarkast ekki við, að ekki er tekin óbein ábyrgð á söluhæfi (merchantability) og nothæfi upplýsinga, eignarhalds, virkni án lögbrota (non-infringement), öryggi eða áreiðanleika. Kreditkort og American Express eru ekki samþykk og bera ekki ábyrgð á nákvæmni eða áreiðanleika hvers kyns skoðana, ráðgjafar eða yfirlýsinga á þessari síðu sem stafa frá öðrum aðilum en bera einungis ábyrgð á yfirlýsingum sem koma frá þeim sjálfum (þ.e. frá Kreditkorti og American Express). American Express ber ekki undir neinum kringumstæðum ábyrgð á tapi eða skaða sem rekja má til þess að notandi byggir á upplýsingum sem aflað er á þessari síðu. Það er á ábyrgð notanda að að meta nákvæmni, heildstæðni (completeness) eða notagildi hvers kyns upplýsinga, álits, ráðgjafar eða annars efnis sem fæst á þessari síðu. Er notendum ráðlagt að leita ráða hjá sérfróðum aðilum, eftir því sem við á, varðandi mat á sérstökum upplýsingum, áliti, ráðgjöf eða öðru efni.

  5. FYRIRVARI UM BÓTAÁBYRGÐ

  Kreditkort og American Express undanþiggja sig sérstaklega hvers kyns bótaábyrgð (hvort sem er utan eða innan samninga, hlutlæg bótaábyrgð eða annars konar ábyrgð) á hvers kyns beinu, óbeinu, tilfallandi, afleiddu, eða sérstöku tjóni sem komið er til eða á einhvern hátt tengt notkun síðunnar (gildir þetta þó svo að Kreditkort hf. eða American Express hafi verið gefið til kynna að slíkt tjón gæti orðið) þar með talin ábyrgð sem tengist hvers kyns vírusum sem gætu sýkt tölvubúnað notanda.

  6. ÞAGNARSKYLDA VEGNA SAMSKIPTA VIÐ NOTENDUR

  Að svo miklu leyti sem lög kveða ekki á um annað mun Kreditkort gæta þagnaskyldu varðandi samskipti við notendur sem innihalda persónulegar notendaupplýsingar sem eru sendar beint til Kreditkort.

  7. TENGD VEFSVÆÐI

  Kreditkort og American Express bera ekki ábyrgð á efni á öðrum vefsíðum sem eru tengdar við þessa vefsíðu. Aðgangur að öðrum vefsíðum sem tengdar eru síðunni eru alfarið á ábyrgð notanda.

  8. SENDING PERSÓNUUPPLÝSINGA

  Notandi viðurkennir og samþykkir að með því að láta Kreditkort í té hverskyns persónupplýsingar eða upplýsingar um einkamálefni á síðunni, þá samþykkir notandi að umræddar upplýsingar verði sendar á milli landa að því marki sem nauðsynlegt er til að vinna úr þeim í samræmi við vinnureglur Kreditkorts, enda séu slíkar sendingar ekki andstæðar ákvæðum gildandi laga m.a. laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og fyrirmæla settum samkvæmt þeim.

  10. BREYTINGAR Á NOTENDAREGLUM OG SKILMÁLUM.

  Kreditkort. áskilur sér rétt til að endurskoða reglur þessar og skilmála án fyrirvara og eru þær breytingar skuldbindandi fyrir notendur enda hafa þeir með því að fara inná síðuna fallist á að hlýta þessum skilmálum

  11. BROT Á NOTENDAREGLUM OG SKILMÁLUM

  Kreditkort og American Express áskilja sér rétt til að grípa til þeirra úrræða sem lög, reglur samningaréttar, viðskiptavenjur og eðlilegir viðskiptahættir heimila vegna brota á þessum reglum, þ.m.t. að loka fyrir aðgang tiltekins netfangs að vef þessum.

  12. AÐGANGUR AÐ SVÆÐUM SEM VERNDUÐ ERU MEÐ LYKILORÐI.

  Aðgangur að og not af svæðum á síðunni sem njóta verndar lykilorðs er einungis heimil þeim sem fengið hafa úthlutað lykilorði til aðgangs að síðunni. Aðilar sem reyna að komast inn á lokuð svæði á síðunni án heimildar verða lögsóttir eða kærðir til viðeigandi yfirvalda.

 • Vörumerki
  close

  Vörumerki

  Vörumerkin sem birtast hér að neðan og annars staðar á vefsíðunni eru skrásett vörumerki American Express og samstarfsaðila.

 • Meðferð persónuupplýsinga
  close

  Meðferð persónuupplýsinga

  Meðferð og vinnsla persónuupplýsinga frá korthöfum.

  1. Um meðferð persónuupplýsinga um korthafa gilda einkum ákvæði laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga með síðari breytingum. Ennfremur gilda ákvæði laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, m.a. 58. gr. um þagnarskyldu starfsmanna og miðlun trúnaðarupplýsinga.

  2. Í ljósi eðlis starfssemi Kreditkorts hefur fyrirtækið aðgang að persónuupplýsingum korthafa. Þessar persónuupplýsingar verða þó eingöngu notaðar að því marki sem korthafi hefur samþykkt, t.d. til að bjóða honum viðbótarþjónustu eða sértilboð. Upplýsingar um korthafa verða eingöngu notaðar af Kreditkorti og verður samstarfsfyrirtækjum Kreditkorts eingöngu veittar slíkar upplýsingar að svo miklu leyti sem korthafi hefur veitt til þess samþykki. Við veitingu samþykkis skal tilgreint sérstaklega til hvaða upplýsinga samþykki tekur og í hvaða tilgangi upplýsingum er miðlað. Kreditkort mun ekki miðla persónuupplýsingum til þriðja aðila. Þrátt fyrir framangreint kann Kreditkort að vera skylt lögum samkvæmt að miðla slíkum upplýsingum um korthafa til lögbærra yfirvalda, t.d. þegar grunur leikur á að hann hafi framið refsiverðan verknað. Verður korthafa tilkynnt um slíka miðlun eftir því sem lög leyfa. Kreditkorti er jafnframt heimilt að miðla upplýsingum til móðurfélags að svo miklu leyti sem slíkt miðlun samræmist reglum fjármálaeftirlitsins enda taki slíkar upplýsingar ekki til einkamálefna einstakra korthafa.

  3. Kreditkort mun reglulega að eigin frumkvæði eða samkvæmt ósk korthafa þar að lútandi endurskoða og uppfæra persónuupplýsingar um korthafa og uppfæra þær eða leiðrétta eftir því sem nauðsyn ber til.

  4. Kreditkort mun gæta hófs í meðferð persónuupplýsingar með því að takmarka fjölda útsendra tilboða til korthafa. Kreditkort mun eingöngu senda slík tilboð til korthafa sem veitt hafa samþykki sitt til þess og þegar í stað hætta slíkum sendingum þegar korthafi dregur samþykki sitt til baka.

  5. Kreditkort mun leitast við að kynna sér áreiðanleika samstarfsaðila áður en til samstarfs er stofnað. Kreditkort mun fara þess á leit við þessa samstarfsaðila að þeir setji sér að minnsta kosti sambærileg viðmið og Kreditkort um meðferð persónuupplýsinga.

   

 • Um American Express og Kreditkort
  close

  Um American Express og Kreditkort

  UM AMERICAN EXPRESS

  American Express® er eitt elsta og virtasta greiðslukortafyrirtæki í heimi. Fyrirtækið, sem var stofnað í Bandaríkjunum árið 1850 sem hraðflutningafyrirtæki en flutti sig fljótlega yfir fjármálaþjónustu með aðaláherslu á ferðatékka. Fyrstu American Express® greiðslukortin komu á markað árið 1958 og eru þau í dag meðal útbreiddustu greiðslukorta í heimi og er vörumerkið American Express® í 15. sæti yfir verðmætustu vörumerkin (skv. Business Week og Interbrand 2007). American Express® hefur frá upphafi lagt mikla áherslu á framúrskarandi þjónustu við korthafa og sem dæmi má nefna hafa korthafar aðgang að yfir 2000 þjónustuskrifstofum American Express® út um allan heim. American Express® á í samstarfi við 110 fyrirtæki í 120 löndum um útgáfu kortanna.

  American Express® hefur stutt við bakið á ýmsum góðgerðarmálum í gegnum tíðina. Nýlegt dæmi um þetta er "American Express® Red" kortið sem gefið er út í Bretlandi í tengslum við (product)Red verkefnið til stuðnings nauðstöðddum konum og börnum í Afríku. Stuðningur við góðgerðarmálefni er í samræmi við stefnu fyrirtækisins um ábyrga hegðun.

  UM FYRIRTÆKIÐ

  Um Kreditkort

  Kreditkort var stofnað árið 1980 og var fyrsta fyrirtækið á Íslandi sem bauð upp á kreditkort. Kreditkort hefur verið brautryðjandi á þessu sviði á Íslandi. Kreditkort er markaðsleiðandi þegar kemur að nýjungum og hefur ávallt sett viðskiptavini í forgang. Kreditkort gefur út sín eigin kort beint til viðskiptavina.

  Kreditkort hefur verið fulltrúi MasterCard um árabil og um þriðjungur íslendinga eru korthafar.

  Kreditkort er einn af samstarfsaðilum American Express á Íslandi og er ábyrgt fyrir öllum færslum viðskiptavina sinna vegna American Express hér á landi.

   

  Kreditkort

  Kt. 520307-0360.

  Sími: 575 5900 | Fax: 550 1601 | americanexpress@kreditkort.is

  Ármúla 28 | 108 Reykjavík

  Afgreiðslan er opin kl. 9-16:30 alla virka daga

  Neyðarvakt fyrir Icelandair American Express korthafa allan sólarhringinn í síma 575 5900

Höfundarréttur © 2017 American Express Company