SmartUse

In zowel economisch voorspoedige als -zware tijden, is het vanbelang dat u goed op de hoogte bent van de kenmerken van uw kaart.American Express helpt u hierbij.

Tips om verstandig met uw kaart om te gaan

 

In zowel economisch voorspoedige als -zware tijden, is het vanbelang dat u goed op de hoogte bent van de kenmerken van uw kaart.Ook is het belangrijk dat u weet hoe u verstandig met eventueleschulden om kunt gaan. American Express helpt u hierbij.

Beheer uw uitgaven en behoud een gezonde financiëlesituatie

Een charge card of creditcard is een belangrijk financieelhulpmiddel dat u in staat stelt om de aankopen die u wilt doen,nú te doen - en hier later pas voor te betalen. Maar,juist omdat charge cards en creditcards zo handig zijn, kan hetverleidelijk zijn om er teveel gebruik van te maken, en over uwbudget heen te gaan. Lees hier meer over het verschil tussen eencharge card of creditcard. Verstandig met creditcardsen charge cards omgaan houdt vooral in dat u weet hoe u uw uitgavenonder controle kunt houden en niet in de schulden raakt.

Tips

1. Wees u bewust van uw uitgavenlimiet en ga hier nietoverheen.

2. Wees op de hoogte van uw uiterste betaaltermijn en bengedisciplineerd om er zeker van te zijn dat de financiëleinstelling uw betaling op tijd binnen heeft.

3. Betaal altijd volledig en op tijd zodat er geen extra kostenworden berekend voor een late betaling

4. Maak gebruik van online rekeningoverzichten om uw uitgaven bijte houden zodat u niet voor verassingen komt te staan op het momentdat uw rekening binnenkomt.

5. Stel een budget op en houd u hieraan. Houd uw uitgaven bij zodatu zich bewust bent van en controle houdt over uwaankoopgedrag.

6. Bekijk regelmatig uw maandoverzichten om uzelf ervan teverzekeren dat er geen onbekende of foutieve transacties inrekening zijn gebracht. U kunt hier uw Online Rekeningoverzicht bekijken.

7. Check uw BKR status eens per jaar om uw gegevens te controleren.Hiermee bent u ervan verzekerd dat de door het BKR verstrekteinformatie aan financiële instellingen juist is. U kunt uwgegevens opvragen bij iedere bank in Nederland, ook als u hier geenklant bent. U kunt uw gegevens ook bij het BKR in Tiel ophalen.Maakt u dan wel minstens vijf dagen van te voren telefonisch eenafspraak met de afdeling Inlichtingen & Inzage. Alleen zokunnen zij ervoor zorgen dat u uw gegevens direct kunt meenemen.Net als bij de bank is identificatie verplicht en betaalt u€ 4,50.

Bureau Kredietregistratie en American Express creditcards

Wat is een kredietregistratie?

Het Bureau Kredietregistratie (BKR) helpt voorkomen dat ufinancieel gesproken te veel hooi op uw vork neemt. Dit doen zijdoor organisaties die bij hen zijn aangesloten (deelnemers) teinformeren over kredieten of gsm-abonnementen die u op dit momenthebt lopen of de afgelopen vijf jaar hebt gehad. Deze informatiewordt vastgelegd in een bestand, het Centraal KredietInformatiesysteem (CKI).

De BKR-informatie uit CKI helpt deelnemers bij hun afweging ofhet verantwoord is een krediet of gsm-abonnement te verstrekken.Verantwoord voor u en voor henzelf. Zo helpt BKR voorkomen dat umeer leent dan u kunt aflossen. Aan de andere kant draagt BKR bijaan het beperken van financiële risico's voorkredietverleners.

Welke gegevens zijn opgenomen in het CKI?

Van uw persoonsgegevens is bekend:
• Geboortenaam
• Voorletter(s)
• Geboortedatum
• Adres
• Postcode en woonplaats

Van de overeenkomstgegevens is bekend:
• het geleende bedrag of het bedrag dat u maximaal magbesteden;
• het moment waarop de overeenkomst inging;
• de maand waarin volgens afspraak met de deelnemer deovereenkomst volledig moet zijn afgelost;
• de maand waarin de overeenkomst daadwerkelijk isbeëindigd;
• het soort overeenkomst;
• eventuele bijzonderheden gedurende de looptijd van deovereenkomst.

Wie heeft inzage in uw BKR gegevens?

Alleen uzelf en de organisaties die bij BKR zijn aangeslotenkunnen uw gegevens bij BKR inzien. Bij BKR aangesloten organisatiesworden deelnemers genoemd. Deelnemers zijn bedrijfsmatig actief ophet gebied van kredietverlening aan natuurlijke personen enverstrekken van kredieten, kredietfaciliteiten of gsm-abonnementenvoor eigen rekening en risico.

Wat doet American Express met uw BKR gegevens?

Op het moment dat u bij ons een charge card of creditcardaanvraagt, evalueert American Express uw aanvraag onder anderem.b.v. uw BKR gegevens. Ook maken we gebruik van de informatie uituw aanvraagformulier (zoals inkomen). Bij de bepaling of uwkaartaanvraag wordt goedgekeurd, baseren wij ons met name gebaseerdop ervaringsgegevens die getoetst worden aan specifieke onderdelenvan de aanvraag. Indien niet aan de door ons gestelde criteriawordt voldaan, kunnen we besluiten niet over te gaan tot uitgiftevan de charge card of creditcard. Bij het niet nakomen van eenbetalingsverplichting aan American Express zijn wij genoodzaakt eenmelding hiervan te maken aan het BKR.

Schuldenmanagement

 

In zowel economisch voorspoedige als -zware tijden, is het vooruw financiële gezondheid van belang dat u goed op dehoogte bent van uw type creditcard en eventuele krediet(en). Ook ishet belangrijk dat u weet hoe u verstandig met uw schuld(en) omkunt gaan.

Hier vindt u enkele richtlijnen om te helpen bijschuldenmanagement en -reductie in het algemeen:

• Stel en budget op en houd u eraan.
• Prioritiseer uw uitstaande schulden oprentepercentages. Betaal de schulden met het hoogsterentepercentage als eerste af. Vergeet daarnaast niet om ook hetminimaal vereiste bedrag van uw andere openstaande schulden tebetalen.
• Overweeg om openstaande schulden te consolideren inéén aantrekkelijke lening/betaling. Wellicht bentu in staat om openstaande schulden samen te voegen en hiervoor eennieuwe lening af te sluiten met een lager rentepercentage.
• Onderzoek alternatieven om u schuld af te lossen. Ukunt bijvoorbeeld gebruik maken van spaargelden.
• Overleg met uw kredietverstrekkers indien u moeiteheeft uw aflossingen te voldoen. Sla geen afbetaling over aangeziendit de situatie alleen maar verslechtert. In vele gevallen staankredietverstrekkers ervoor open een betalingsplan met u op testellen.
• Vraag om advies van een professioneelkredietadviseur.

U kunt nuttige informatie vinden op onder andere: Nibud.nl. het Nibud staat voor Nationaal Instituutvoor Budgetvoorlichting. Het is een onafhankelijke stichting diehaar advies baseert op eigen onderzoek.

Gezond uitgavenpatroon met een budgetplan

Budgetten kunnen u helpen bij het identificeren van uw uitgavenpatroon en de posten waar u mogelijk op kunt besparen. Een budget is een belangrijk hulpmiddel voor kredietmanagement en is eenvoudig op te stellen.

Download een budgetoverzicht

Zo stelt u een budget op

Na het downloaden van het budgetoverzicht, volgt u deze stappen om uw budget te bepalen:

1. Monitor uw inkomsten en uitgaven: over een periode van twee maanden, bewaar uw inkomensoverzichten/loonstroken en uitgave-overzichten. Bepaalde uitgaven zullen vast zijn, zoals huur/hypotheeklasten, huishoudboodschappen, verzekeringspremies, electra, vervoer/auto. Andere uitgaven zijn variabel – zoals vakanties, uitgaan, cadeaus.
2. Stel uw budget op: gebruik de gegevens zoals hierboven weergegeven om u te helpen bij het invullen van het overzicht. Het is aan te raden het budget gedurende een maand vast te stellen zodat u direct inzicht heeft in uw inkomsten en uw uitgaven. Ook kunt u ervoor kiezen het budget vast te stellen van het gehele huishouden (meerverdieners). Hierbij dient u het gezamelijke inkomen en de gezamelijke uitgaven in ogenschouw te nemen.
3. Volg uw budget en houd uw uitgaven bij: Zodra u een goed overzicht heeft van waar uw geld heengaat, kijk dan waar u eventueel op kunt besparen. Of kijk of u misschien meer kunt sparen.

Laat ons u helpen in moeilijke tijden

Soms, kunt u wat extra steun gebruiken.

Uw persoonlijke omstandigheden veranderen continu. Het kanvoorkomen dat u op een bepaald moment wat krapper bij kas zit, omwat voor redenen dan ook.

Voorkomende situaties:

  • Werkeloosheid
  • Ziekte of letsel
  • Scheiding
  • Onverwachte daling in inkomen

American Express begrijpt dat dit soort situaties zich voorkunnen doen. Daarom is het van belang dat u ons zo spoedig mogelijkop de hoogte brengt indien u moeite heeft zich te houden aan uwmaandelijkse betalingen. Wij kunnen dan samen met u eenbetaalafspraak maken, zodat de extra kosten van een incassobureauen een BKR-notering voorkomen kunnen worden.

Handige services die u direct kunt gebruiken.

Als American Express kaarthouder kunt u beschikken over een aantalhandige services:

Automatische incasso - Verzeker u van een tijdige betaling van uwmaandafrekening. Betaalt u nog niet via automatische incasso?Meld u nu aan

Online rekeningoverzicht - Blijf op de hoogte van uw uitgaven enontvang uw maandelijkse rekeningoverzicht via e-mail.Meld u nu aan

Informatie binnen handbereik

Online informatie

Door u te verdiepen in kredieten en leningsvormen, kunt u op eenverantwoorde manier met uw uitgaven omgaan. Raadpleeg onderstaandeonline informatiebronnen

Nibud

Het Nibud staat voor Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.Het is een onafhankelijke stichting die haar advies baseert opeigen onderzoek.

NVVK (Verenigingvoor schuldhulpverlening en social bankieren)

Deze vereninging adviseert en biedt hulp op het gebied vanschulden, verantwoord lenen en geldbeheer.

Overheid.nl/Financiele dienstverlening

Hier vindt u informatie over financiële dienstverlening,geld en betalen. Ook vindt u hier informatie overconsumentenkrediet en schuldsanering.

NBVA

De NBVA is al bijna 100 jaar de branchevereniging van onafhankelijke assurantie- en financieel adviseurs. Zij geven u o.a. hypotheek-, pensioen- en financieel advies.