Start of menu
Close Menu
Skip to content

CHIP & PIN

Wat is een Chip & PIN Card en waarin verschilt deze van een Kaart met magneetstrip?

Een Chip & PIN Card bevat een kleine, ingebouwde microchip,die uw accountinformatie versleutelt, waardoor het veel moeilijkeris om deze informatie te dupliceren, te kopiëren of ertoegang toe te krijgen zonder de juiste PIN (PersoonlijkIdentificatienummer). Het is slechts een meer geavanceerdetechnologie dan de magneetstriptechnologie en zal een reeds veiligbetalingssysteem nog veiliger maken.

Hoe gebruik ik een Chip & PIN Card?

Het gebruik van uw nieuwe Kaart is eenvoudig. Toon de kaartoveral waar American Express Kaarten worden geaccepteerd en volg deonderstaande stappen:

1) Uw Chip & PIN Card wordt ingevoerd in de voor de chipgeschikte betaalterminal.
2) Voer uw PINcode van vier cijfers in om de transactie toe testaan. Uw PINcode vervangt uw handtekening.
3) Zodra uw transactie succesvol is voltooid, ontvangt u zoalsgebruikelijk een ontvangstbevestiging.

Bij aankopen via het internet of per post of telefoon, zal u nooitworden gevraagd om uw PINcode. Voer uw transactie als voorheenuit.

Welk voordeel heb ik door het gebruik van een Kaart met Chip & PIN-technologie?

Chip & PIN-technologie biedt u meer veiligheid. Het maaktgebruik van een ingebouwde microchip die accountinformatieversleutelt, waardoor het voor onbevoegde gebruikers veelmoeilijker is om toegang te krijgen tot de gegevens of deze tekopiëren. Hiermee wordt fraude door verlies, diefstal envervalste Kaarten geminimaliseerd. Als u een Chip & PIN Cardgebruikt, zal de transactie alleen van kracht worden wanneer u dejuiste PINcode invoert.

Hoe krijg ik een PINcode voor de Chip & PIN Card?

U kunt worden verzocht om zelf een nieuwe PINcode te kiezen, viade website of via een geautomatiseerd telefoonsysteem. Indien uhiervoor in aanmerking komt ontvangt u automatisch een brief.
Anders ontvangt u een brief met een automatisch gegenereerdePINcode.

Kan ik ervoor kiezen om de Kaart met magneetstrip te behouden?
Nee. Wegens de toegevoegde veiligheid aan een Chip & PIN Cardis de overstap naar de Chip & Pin Card verplicht.
Waar kan ik mijn American Express Chip & PIN Card gebruiken?

U kunt uw American Express Chip & PIN Card overal ter wereldgebruiken waar American Express wordt geaccepteerd, ook bijwinkeliers, restaurants, hotels (e.d.) die niet over voor de chipgeschikte terminals beschikken. Chip & PIN-Kaarten beschikkennog steeds over de magneetstrip aan de achterzijde. In plaats vanhet insteken van uw Kaart en het invoeren van uw PINcode, wordt dekaart gewoon door het apparaat gehaald en u ondertekent hetontvangstbewijs zoals u dat gewend bent.

Wat gebeurt er wanneer de winkel geen Chip & PIN-apparaat heeft?

Alle winkeliers, restaurants, hotels (e.d.) die nog nietbeschikken over de nieuwe chipterminal kunnen nog steeds de Kaartaccepteren door de kaart door het apparaat te halen en u te latenondertekenen

Hoe weet ik dat een winkelier over een voor een chip geschikte terminal beschikt?

Winkeliers, restaurants, hotels (e.d.) die een Chip & PINCard accepteren, zullen op hun betaalautomaat een symbool of logohebben waarmee men kan herkennen dat zij over een chipgeschikteterminal beschikken. U kunt de winkelier altijd vragen of hijAmerican Express Chip & PIN-Kaarten accepteert. Als de winkelhet American Express-logo toont kunt u zonder enige problemengebruikmaken van uw Kaart d.m.v. Chip & PIN of de traditionelemagneestrip en handtekening.

Wat gebeurt er als de winkel mijn Kaart weigert?

Als de winkel het American Express-logo toont, kunt u zonderenige problemen gebruikmaken van uw Kaart d.m.v. Chip & PIN ofde traditionele magneestrip en handtekening. Als u onverhoopt tochmoeilijkheden ondervindt met de acceptatie van uw American ExpressCard, kunt u contact met de Ledenservice opnemen met de volledigegegevens van de winkelier, het hotel, restaurant (etc.) zodat werechtstreeks contact met hen kunnen opnemen.

Waarom hebben sommige American Express Kaarten Chip & PIN en andere niet?

We voeren de Chip & PIN-technologie de komende jarengeleidelijk in. Zodra de technologie voor uw Kaart beschikbaar is,op het moment dat uw huidige Kaart verloopt, dan zenden wij u eennieuwe Chip & PIN Card en verstrekken wij u de viercijferigePINcode.

Ik heb onlangs een nieuwe Kaart ontvangen. Waarom is het geen Chip & PIN?

Niet al onze kaarten hebben al de Chip & PIN-technologie.Als de technologie beschikbaar is voor uw Kaart zullen wij u, ophet moment dat uw huidige Kaart verloopt, een Chip & PIN Cardzenden.

Wanneer zal ik wel/niet mijn PIN nodig hebben?

Gebruik uw PINcode als de winkelier beschikt over eenchipgeschikte betaalterminal en als de American Express Chip &PIN Card wordt geaccepteerd. Anders ondertekent u hetontvangstbewijs zoals gewoonlijk. Bij het doen van aankopen via hetinternet, per post of telefoon zal u nooit worden gevraagd om uwPINcode.

Zijn de bestaande Kaarten met magneetstrip niet meer veilig?

De Kaart met magneetstrip is nog steeds veilig. U kunt dezeblijven gebruiken totdat we u een Chip & PIN Card verstrekken.U blijft tegen fraude beschermd door onze Fraude Garantie. Chip& PIN-technologie is alleen een nieuwe, meer geavanceerdetechnologie die het bestaande veilige betalingssysteem nog veiligerzal maken.

Wanneer ontvang ik mijn American Express Chip & PIN Card?

We voeren de Chip & PIN-technologie in de komende jarengeleidelijk in. Wij zenden u uw nieuwe Chip & PIN Card zodradeze beschikbaar is en zodra uw huidige magneetstrip Kaartverloopt.

Kan ik eerder een Chip & PIN Card aanvragen?

Nee, de overgang naar Chip & PIN-technologie verloopt geheelautomatisch en gaat over meerdere jaren plaatsvinden. Wij zullenalle kaarthouders van Chip & PIN Kaarten voorzien en brengen uop de hoogte zodra uw nieuwe Kaart er is. Tot die tijd kunt ugebruik blijven maken van uw huidige American Express Card.

Ontvang ik bij iedere nieuwe Chip & PIN Card een nieuwe PINcode?

Nee. Zodra u over een PINcode beschikt voor uw Chip & PINCard, blijft deze dezelfde zelfs wanneer de kaart vergrendeldraakt. Als uw PINcode is vergrendeld, zullen wij u een nieuwe Kaartverstrekken.

Wat moet ik doen als ik mijn PINcode vergeten ben?

Als u uw PINcode vergeten bent, probeer deze dan niet te raden,aangezien uw PINcode na drie opeenvolgende, foutieve pogingen wordtvergrendeld. Er zal dan een nieuwe Kaart moeten worden afgegeven. Ukunt uw PINcode te allen tijde online bekijken op www.americanexpress.nl/pincodeof bellen met de Ledenservice op het nummer aan de achterzijde vanuw Kaart waarna men u een PINcode-reminder toestuurt.

Hoe kan ik mijn PINcode het best beschermen?

Wanneer u uw PINcode invoert, schermt u uw invoer af. Schrijf decode niet op, zelfs niet in een versleutelde vorm. Geef nooit uwPINcode aan iemand anders, derden zoals American Express, depolitie en de winkeliers, restaurants, hotels (e.d.) mogen nooit uwPINcode vragen.

Wat moet ik doen als mijn PINcode vergrendeld is?

Uw PINcode zal na drie opeenvolgende, foutieve pogingen wordenvergrendeld. Als dat gebeurt, kunt u contact opnemen met deLedenservice op het nummer dat achterop uw Kaart staat voor hetaanvragen van een nieuwe Kaart.

Wat gebeurt er als mijn American Express Chip & PIN Card verloren, gestolen of niet ontvangen is?

Bel meteen de Ledenservice op 020-504 8000 om het verlies, dediefstal of het niet ontvangen van de Kaart op te geven.

Wat moet ik doen wanneer ik denk dat iemand anders mijn PINcode kent?

Indien u vermoedt dat iemand anders uw PINcode kent, neem danmeteen contact op met de Ledenservice op het nummer dat achterop uwKaart staat.

Kan ik dezelfde PINcode gebruiken voor al mijn American Express Chip & PIN Kaarten?

Wij adviseren voor verschillende Kaarten verschillende PINcodeste gebruiken om het risico van misbruik te verminderen.

Heb ik een aparte PINcode nodig voor iedere Extra Kaart?

Vanwege de veiligheid adviseren wij u verschillende PINcodesvoor al uw Chip & PIN Cards te gebruiken.

Kan ik mijn PINcode veranderen?

Nee. Wanneer u eenmaal een PINcode is toegekend, ook wanneer ueen nieuwe Kaart ontvangt, zal deze PINcode dezelfde blijven.

Hoe gebruik ik mijn PINcode om geld op te nemen?

Indien u al geregistreerd bent voor Express Cash (= contant geldopnames) kunt u uw PINcode ook gebruiken om geld op te nemen. Bentu nog niet geregistreerd voor het doen van contant geld opnames metuw Kaart, dan kunt u zich registreren voor Express Cash door tebellen met de Ledenservice via het nummer achterop uw Kaart.

Ik heb al een PINcode om geld op te nemen, heb ik een andere PINcode nodig?

Als uw huidige Kaart met magneetstrip afloopt, sturen wij u eennieuwe Chip & PIN Card. Op dat moment kunt u kiezen voor eennieuwe PINcode voor zowel geldopnames als aankopen, of u kunt uwhuidige PINcode behouden.

Ik heb al een PINcode om geld op te nemen, maar ik ben de PINcode vergeten. Wat moet ik doen?

U kunt uw PINcode te allen tijde online bekijken op www.americanexpress.nl/pincode of bellen met de Ledenservice op het nummer aan de achterzijde van uw Kaart waarna men u een PINcode-reminder toestuurt.

Als u uw PINcode vergeten bent, probeer deze dan niet te raden, aangezien uw PINcode na drie opeenvolgende, foutieve pogingen wordt vergrendeld. Er zal dan een nieuwe Kaart moeten worden afgegeven.

Ik heb een nieuwe PINcode gekozen, maar ik weet hem niet meer. Kan ik een reminder krijgen?

Indien u online of via het automatische telefoonsysteem uwPINcode heeft gekozen, ontvangt u niet automatisch een bevestigingvan uw PINcode. U kunt uw PINcode online te allen tijde bekijken opwww.americanexpress.nl/pincodeof u kunt bellen met de Ledenservice op het nummer op deachterzijde van uw Kaart, waarna men u een PINcode-remindertoestuurt.

Hoe lang is mijn Chip & PIN Card geldig?

De Chip & Pin Kaarten zijn 4 jaar geldig.

Kan ik mijn Chip & PIN Card gebruiken voor online betalingen?

Bij aankopen via het internet of per post of telefoon, zal unooit worden gevraagd om uw PINcode. In deze gevallen voert u uwtransactie uit als voorheen.

Ik heb mijn nieuwe Chip & PIN Card ontvangen, maar ik heb nog geen PINcode. Wat moet ik doen?

U ontvangt uw PINcode enkele dagen na ontvangst van de Kaart.Heeft u na een week nog steeds geen PINcode ontvangen, neemt u dancontact op met de Ledenservice via het nummer op de achterkant vanuw Kaart. U kunt uw PINcode zodra u de Kaart heeft ontvangen weldirect online bekijken op www.americanexpress.nl/pincode

Wilt u meer informatie over Chip & PIN?

U kunt nog meer informatie vinden over Chip & PIN op dewebsite www.vanstripnaarchip.nl

Meest gestelde vragen


Algemeen
Flying Blue - American Express
Online Services
Membership Rewards
Chip & PIN
Sepa / PSD

Staat uw vraag er niet bij?
Raadpleeg een van de andere categorieën of neem contact op met de Ledenservice.