American ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican Express

Online Rekeningoverzicht

 

Algemene Voorwaarden bij Online Rekeningoverzicht

 

Nadat u zich met succes heeft aangemeld voor het American Express Online Rekeningoverzicht (de “Dienst”), kunt u de rekeninggegevens voor de desbetreffende door u aangemelde rekening(en) uitsluitend inzien door online in te loggen met een gebruikersnaam en een wachtwoord (uw “Beveiligingsgegevens”).

 

U stemt ermee in dat wij vanaf het moment dat u zich aanmeldt voor de Dienst de verzending per post van papieren rekeningoverzichten voor de desbetreffende door u geregistreerde rekening(en) automatisch stopzetten.
 

 

U stemt ermee in dat wij u, behoudens toepasselijke consumentenrechtelijke of andere wettelijke bepalingen, via het online PDF-rekeningoverzicht mededeling kunnen doen van wijzigingen in de kaartovereenkomst, of enige andere mededeling aan u kunnen doen.
 

U bent verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben en houden van een geschikt computersysteem, software, adequate beveiliging en communicatiemiddelen die u nodig heeft om toegang tot de Dienst te verkrijgen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot uw apparatuur en de schadelijke gevolgen die daar mogelijk uit voortvloeien.
 

U bent verantwoordelijk voor alle door u verschuldigde telecommunicatie- en soortgelijke kosten voor het verkrijgen van toegang en het gebruik van de Dienst. Wij kunnen de beschikbare functionaliteiten van de Dienst te allen tijde wijzigen. Wij zullen u, voordat wij deze en overeenkomstige wijzigingen in deze voorwaarden doorvoeren, hiervan in kennis stellen. Gewoonlijk verstrekken wij deze informatie per e-mail of brief.
 

Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, dan bent u gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen voordat de wijzigingen ingaan. Indien u van deze beëindigingsmogelijkheid geen gebruik maakt, verklaart u zich akkoord met de wijzigingen. Wij zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor misbruik van de Dienst door u of door anderen, of voor het door ons bekendmaken van vertrouwelijke informatie, indien u verzuimd heeft redelijke maatregelen te nemen ter bescherming van uw Beveiligingsgegevens.
 

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de Dienst door dit online te registreren na inloggen met uw Beveiligingsgegevens of contact op te nemen met de Ledenservice. In dat geval hervatten wij de toezending van papieren rekeningoverzichten per post vanaf de datum van het eerstvolgende rekeningoverzicht nadat u zich heeft afgemeld. Indien u een papieren rekeningoverzicht per post wenst te ontvangen in plaats van een online rekeningoverzicht brengen wij per 1 augustus 2020 € 1 per papieren rekeningoverzicht in rekening.

 

Wij kunnen het gebruik van de Dienst te allen tijde beëindigen, intrekken of tijdelijk stopzetten, zonder dat wij daarvoor een reden behoeven op te geven. Wij stellen u daarvan vooraf in kennis, behoudens in geval van noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, omstandigheden die buiten onze macht liggen, of indien er sprake is van fraude of indien u deze voorwaarden niet bent nagekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit de beëindiging, intrekking of tijdelijke stopzetting van de Dienst door ons.
 

De Dienst wordt niet geactiveerd indien het door u opgegeven e-mailadres onjuist is of niet in gebruik is, of indien dit adres niet kan worden geregistreerd of geverifieerd door het systeem van American Express. Bovendien zullen wij uw toegang tot de Dienst beëindigen en de toezending van papieren rekeningoverzichten per post hervatten, indien American Express constateert dat het door u opgegeven e-mailadres niet in gebruik is, de aan uw adres toegezonden e-mails worden teruggezonden of niet door u worden ontvangen.

 

Wij sturen u maandelijks een bericht naar het door u opgegeven e-mailadres om u erop te attenderen dat uw rekeningoverzicht online bekeken kan worden. U dient ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of enige andere gegevens. Indien u verzuimt dergelijke wijzigingen door te geven, kunnen wij de kosten in rekening brengen die wij hebben gemaakt om u en/of uw gegevens te achterhalen. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de eventuele schadelijke gevolgen, wanneer het e-mail bericht niet door u is ontvangen, doordat uw e-mailadres gewijzigd is of niet meer in gebruik is, of als gevolg van systeemuitval, onderbrekingen in de verbinding, of om andere, buiten onze macht liggende redenen. In dergelijke gevallen zult u het saldo van uw rekening moeten raadplegen door in te loggen met uw beveiligingsgegevens op onze online service op www.americanexpress.nl of door contact op te nemen met de Ledenservice, waarvan het telefoonnummer op de website staat vermeld. Het feit dat u ons e-mail bericht niet heeft ontvangen of dat u geen toegang heeft kunnen verkrijgen tot uw online rekeningoverzicht, ontslaat u niet van de verplichting om het saldo van uw rekeningoverzicht tijdig te voldoen.

 

De algemene voorwaarden van de overeenkomst blijven volledig en onverminderd van kracht. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen uit de kaartovereenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de kaartovereenkomst. De Dienst is beschikbaar voor alle kaarten die bij Mijn Rekening zijn aangemeld, te weten Privé Kaarten, Business Cards, en Corporate Cards. Deze Dienst is niet beschikbaar voor andere door ons geleverde Diensten voor rekeningoverzichten, zoals Corporate Business Travel waarvoor u zich mogelijk heeft aangemeld. Wij zullen deze rekeningoverzichten per post blijven verzenden.