Zasady i przepisy

Zasady i przepisy dla stron internetowych WWW American Express Poland

American Express Company wraz ze swoimi filiami i oddziałami ("American Express") wymaga, by wszyscy odwiedzający jej serwis (serwisy) WWW ("Serwis") przestrzegali poniższych zasad i przepisów.

Prawa i przepisy

Dostęp Użytkownika do Serwisu i korzystanie z niego podlegają wszystkim stosowanym prawom, w tym i prawu polskiemu.

Prawa autorskie/Znaki handlowe

Znaki handlowe, logo i oznaczenia indywidualizujące umieszczone w Serwisie stanowią własność American Express i pozostałych stron. Użytkownikom nie wolno wykorzystywać Znaków w jakimkolwiek celu, między innymi jako meta znaczników na innych stronach lub witrynach w sieci WWW bez pisemnej zgody American Express lub strony trzeciej będącej właścicielem Znaków . Wszelkie informacje lub treś ci, w tym wszelkie programy komputerowe dostępne w Serwisie lub za jego pośrednictwem ("Treść") sąchronione prawem autorskim. Użytkownikom nie wolno modyfikować, kopiować, rozprowadzać, wysyłać, przedstawiać, publikować, sprzedawać, licencjonować, tworzyć utworów zależnych lub wykorzystywać jakichkolwiek treści dostępnych w Serwisie w innych celach niż dozwolony użytek osobisty.

Odpowiedzialność

American Express oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług American Express nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych Zasobami Serwisu a opublikowanych w Serwisie przez jakąkolwiek inną niż American Express stronę. American Express nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z Zasobów Serwisu.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.

American Express nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych. American Express nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

Poufność danych użytkownika

Z wyjątkiem, gdy prawo stanowi inaczej i zgodnie z Polityką Prywatności w Internecie American Express, American Express zachowa poufność wszelkich danych użytkownika, które zawierają dane osobowe użytkownika i są bezpośrednio przesyłane do American Express. Wiadomości użytkownika umieszczone na jakiejkolwiek liście dyskusyjnej lub w jakimkolwiek kanale dyskusyjnym nie będą chronione jako poufne, a ich umieszczenie będzie traktowane jako wyrażenie zgody na to, by American Express mógł wykorzystywać i udzielać informacji zawartych w takich wiadomościach (łącznie z wszelkimi pomysłami, koncepcjami, know-how lub inną własnością intelektualną) każdej swojej spółce macierzystej, filii lub oddziałowi w jakimkolwiek celu i według uznania American Express.

Powiązane serwisy internetowe

American Express nie zezwala na buforowanie (caching), nieuprawnione linki hipertekstowe z Serwisem i ramkowanie (framing) jakichkolwiek Treści dostępnych za pośrednictwem Serwisu. American Express zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich nieuprawnionych linków i ramek, nie ponosi również odpowiedzialności za Treści dostępne na jakichkolwiek innych stronach internetowych połączonych z Serwisem. Użytkownik korzysta z dostępu do wszelkich innych stron internetowych połączonych z Serwisem na swoje własne ryzyko.

Wiadomości

[Odnośnie list dyskusyjnych lub kanałów dyskusyjnych w Serwisie]. American Express oświadcza, że nie ma obowiązku przeglądania jakichkolwiek wiadomości, informacji lub treści („Wiadomości”) wysyłanych do serwisu przez użytkowników oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi Wiadomościami.

Bez względu na powyższe American Express może co jakiś czas monitorować Wiadomości w serwisie i odmówić przyjęcia i/lub usunąć wszelkie Wiadomości zawierające:
Jakikolwiek materiał niezgodny z prawem, szkodliwy, zagrażający, molestujący, obraźliwy, wulgarny, obsceniczny, profanujący, szerzący nienawiść, niedopuszczalny pod względem rasowym, etnicznym lub innym, w tym, choć nie wyłącznie wszelki materiał zachęcający do postępowania stanowiącego przestępstwo, pociągającego za sobą odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszającego jakiekolwiek obowiązujące prawo miejscowe lub międzynarodowe.
Reklamy lub oferty jakiegokolwiek typu [Uwaga: nie dotyczy to Serwisów z listami dyskusyjnymi zawierającymi drobne ogłoszenia tematyczne].
Wiadomości przesłane przez użytkowników podszywających się pod innych Dane osobowe, takie jak: wiadomości podające numery telefonów, numery ubezpieczenia społecznego, numery rachunków, adresy lub dane o pracodawcach. Wiadomości utworzone przez osoby nie będące rzecznikami American Express, które twierdzą, że występują w imieniu American Express.
Wiadomości oferujące nieautoryzowane ładowanie wszelkich informacji chronionych prawem autorskim lub prywatnych Powielone wiadomości umieszczone w odrębnych katalogach przez tego samego użytkownika, w których powtarza on tę samą treść.
Wszelkiego typu listy seryjne

Przekaz danych osobowych

[Stosowany w związku z Serwisami, poprzez które mogą być przekazywane dane firmowe właściciela rachunku lub karty]. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że podając American Express jakiekolwiek dane osobowe lub firmowe poprzez Serwis, użytkownik wyraża zgodę na transmisje tych danych osobowych lub firmowych przez granice państw, jeśli jest to wymagane przy ich przetwarzaniu zgodnie ze standartową praktyką handlową American Express. Wszelkie informacje wymagane ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r. Poz. 883), w szczególności informacje zawarte w art. 24 tej ustawy zawarte są w dokumencie 'Polityka Prywatności w Internecie American Express', dostępnym na stronach niniejszego serwisu.

Zmiany zasad i przepisów

American Express zastrzega sobie prawo poprawiania niniejszych Zasad. W przypadku zmiany Zasad, ich doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

Naruszenie zasad i przepisów

American Express zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszystkich rekompensat zagwarantowanych przez prawo oraz zasady dobrych obyczajów z tytułu naruszeń niniejszych zasad, w tym i prawo do zablokowania dostępu do Serwisu z danego adresu internetowego.

Dostęp do obszarów chronionych hasłem/bezpiecznych

Dostęp do i korzystanie z obszarów Serwisu zabezpieczonych hasłem i/lub bezpiecznych jest zastrzeżony jedynie dla uprawnionych użytkowników. Nieuprawnione osoby próbujące uzyskać dostęp do tych obszarów Serwisu mogą zostać podane do sądu.

Korzystanie z cech plików typu 'cookie'

American Express zastrzega sobie prawo przechowywania danych na komputerze użytkownika w formie pliku „cookie” lub podobnego pliku w celu wprowadzenia zmian w Serwisie zgodnie z preferencjami użytkownika. Polityka Prywatności w Internecie American Express zawiera dodatkowe informacje na temat korzystania z plików „cookie”, jak i procedur ich wyłączania.

Milenijna ustawa o ochronie prawa autorskiego w zwiazku z wykorzystaniem cyfrowym (Digital Millenium Copyright Act) - Zawiadmienie American Express o domniemanym naruszeniu prawa autorskiego

American Express zarejestrowała przedstawiciela przy Biurze Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych na podstawie Milenijnej Ustawy o Cyfrowym Prawie Autorskim ('Ustawa') i korzysta z ochrony zapewnionej przez te Ustawę. American Express zastrzega sobie prawo do usunięcia jakichkolwiek Treści w Serwisie, które rzekomo naruszają prawa autorskie kogoś innego. Powiadomienia American Express o wszelkim domniemanym naruszeniu praw autorskich w obrębie serwisu powinny być kierowane do: American Express’s General Counsel’s Office, do wiadomości: Technology Counsel, pod adres: Technologies.group.counsel@aexp.com

Jurysdykacja /Obowiązujące prawo

W zakresie prawa i obowiązków określonych niniejszą umową, Użytkownicy stron WWW American Express Poland podlegają jurysdykcji sądów polskich, a właściwym prawem materialnym jest prawo polskie.