Privacy policy

More Rewards American Express Card

 

 

 

 

Izjava o privatnosti

 

Ovo obaveštenje daje se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti radi upoznavanja klijenta, potencijalnog klijenta ili drugog lica (u daljem tekstu: Klijent) sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti od strane Banca Intesa a.d. Beograd, 11070 Novi Beograd, Milentija Popovića 7b, matični broj 07759231 (u daljem testu: Banka).

 

I. OBRADA PODATAKA U BANCI

 

1) Upoznavanje Klijenta sa uslovima prikupljanja i obrade podataka

Uslovi prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti koji nisu prikazani u ovom obaveštenju dati su u od-govarajućoj evidenciji o zbirci podataka u javno dostu-pnom Centralnom registru zbirki podataka Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na internet adresi: http://registar.poverenik.rs.

Štampane kopije navedenih evidencija Banka daje Kli-jentu na uvid ili mu ih trajno uručuje na njegov zahtev.

 

2) Način prikupljanja podataka

Banka prikuplja podatke o ličnosti prevenstveno od lica na koje se odnose, a od drugog lica samo u slučaju kada je to:

· predviđeno ugovorom zaključenim sa licem na koje se podaci odnose;

· propisano zakonom ili drugim propisom donetim u skladu sa zakonom;

· neophodno s obzirom na prirodu posla;

· povezano sa prekomernim utroškom vremena i sredstava;

· potrebno radi ostvarenja ili zaštite životno važnih interesa lica na koje se odnose, posebno života, zdravlja i fizičkog integriteta.

 

3) Naročito osetljivi podaci

Banka naročito osetljivim smatra podatke o sledećem: (a) pripadnosti političkoj stranci, (b) sindikalnom članstvu, (c) zdravstvenom stanju, (d) primanju socijalne pomoći, (e) osudi za krivično delo, (f) polu, (g) veroispovesti, (h) nacionalnoj pripadnosti, (i) rasi,(j) jeziku, (k) žrtvi nasilja i (l) seksualnomživotu.

Navedene podatke Banka obrađuje samo uz pristanak Klijenta, a izuzetno podatke o pripadnosti političkoj stranci, zdravstvenom stanju i primanju socijalne pomoći može obrađivati i bez pristanka, kada je to propisano zakonom.

Navedene podatke Banka označava kao "naročito osetljive podatke o ličnosti" i obezbeđuje ih posebnim merama zaštite.

 

4) Podaci koji se ne obrađuju

Banka ne vrši obradu podataka o ličnosti:

· kada Klijent nije dao ili je opozvao pristanak za obradu, a ne postoji zakonski osnov za obradu bez pristanka Klijenta;

· ako se obrada vrši u svrhu različitu od one za koju je ugovorena ili utvrđena aktima Banke ili sadržajem baze podataka;

· kada svrha obrade nije jasno određena ili je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;

· nakon što se ostvari svrha obrade (kada je vidljivo ili odredivo na koga se podaci odnose);

· ukoliko način obrade postane nedozvoljen, odno-sno više ne odgovara sadržaju baze podataka;

· ako je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;

· ukoliko su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;

· kada je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

 

5) Pravo na obaveštenje o obradi podataka

Banka obaveštava klijenata na njegov zahtev o sledećem:

· obradipodataka o ličnosti i to:

- da li obrađuje podatke o Klijentu i koju radnju obrade vrši;

- koje podatke obrađuje o njemu;

- od koga, odnosno iz kog izvora su prikupljeni podaci;

- u koje svrhe obrađuje podatke;

- po kom pravnom osnovu obrađuje podatke;

- u kojim bazama podataka se nalaze podaci;

· korisnicima podataka o ličnosti i to:

- ko su korisnici podataka;

- koje podatke, odnosno vrste podataka koriste;

- u koje svrhe koriste podatke;

- pokom pravnom osnovu koriste podatke;

· prenošenju podataka o ličnosti i to:

- kome se podaci prenose;

- koji podaci se prenose;

- u koje svrhe se podaci prenose;

- pokom pravnom osnovu se podaci prenose.

 

II. OSNOV ZA OBRADU PODATAKA

 

1) Pristanak Klijenta na uslove prikupljanja i obrade podataka

Nakon upoznavanja sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka, Klijent može dati pristanak da Banka izvrši obradu podataka o ličnosti:

· u formi pisane izjave (samostalne ili u okviru drugog dokumenta, kao što su pristupnica, ugovor i sl.);

· usmeno, uz sačinjavanje zapisnika.

Pristanak se može dati lično ili preko punomoćnika, s tim da takvo punomoćje mora biti overeno od strane nadležnog organa.

Pristanak za lice koje nije poslovno sposobno može dati zakonski zastupnik ili staralac.

Pristanak za obradu podataka o licu koje je umrlo mogu dati supružnik, deca sa navršenih 15 godina života, roditelji, braća i sestre, odnosno zakonski naslednik ili lice koje je za to za života odredio umrli.

Pristanak se može opozvati, u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik.

Davanjem pristanka na uslove prikupljanja i obrade podataka o ličnosti Klijent se saglašava sa sledećim:

· pravomBanke da podatke o ličnosti Klijenta prosledi u centralnu bazu podataka Grupe Intesa Sanpaolo, članovima njihovih organa, akcionarima, zaposlenima u Banci, spoljnim revizorima Banke, kao i drugim licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima, kao i trećim licima sa kojima Banka ima zaključen ugovor o zaštiti poverljivosti podataka;

· pravom Banke da podatke o ličnosti koristi za po-trebe svog redovnog poslovanja i izvršavanja zako-nskih obaveza po svim započetim, zaključenim, završenim i budućim poslovima sa Klijentom, uklju-čujući u to pripremu i dostavljanje ponuda za druge proizvode Banke, istraživanje tržišta i zadovoljstva klijenata, procenu rizika, snimanje, proveru tačno-sti, ažuriranje, kao i statističke analize i obrade;

· obradom svih ličnih podataka koje je Banka pribavila od njega ili drugih lica, u skladu sa zakonom i aktima Banke, uključujući podatke dobijene preko Kreditnog biroa pri Udruženju banaka Srbije, u skladu sa odgovarajućom evidencijom o zbirkama podataka Banke u Centralnom registru zbirki podataka, dostupnoj na internet adresi: http://registar.poverenik.rs.

 

2) Obrada bez pristanka

Banka ima pravo da vrši obradu podataka bez pristanka Klijenta samo u sledećim slučajevima:

· da bi se ostvarili ili zaštitili životno važni interesi Klijenta ili drugog lica;

· radi izvršavanja svojih obaveza utvrđenih:

- zakonom ili drugim propisom;

- aktom donetim u skladu sa zakonom;

- ugovorom sa licem na koje se odnose podaci, odnosno radi pripreme zaključenja takvog ugovora;

· u drugim slučajevima određenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, radi ostvarenja pretežnog opravdanog interesa lica na koje se odnose podaci, Banke ili korisnika podataka.

 

III. PRAVA KLIJENTA U VEZI SA OBRADOM PODATAKA

 

1) Pravo na uvid i kopiranje podataka

Banka će Klijentu, na njegov zahtev, omogućiti uvid u podatke o njegovoj ličnosti koje obrađuje i to:

· pregledom i čitanjem podataka;

· pravljenjem zabeležaka.

Banka će Klijentu na njegov zahtev izdati kopiju navedenih podataka.

Zahtev za uvid i/ili kopiranje podataka po pravilu se podnosi u ekspozituri Banke, a bliža obaveštenja o načinu podnošenja mogu se dobiti i preko Kontakt centra Banke: 011 310 88 88.

Banka obaveštava Klijenta o vremenu i mestu vršenja uvida, tako da od prijema urednog zahteva Klijenta do uvida ne protekne više od 30 dana.

 

2) Neuredan zahtev

Kada je zahtev nerazumljiv ili nepotpun, Banka upućuje podnosioca kako da nedostatke otkloni u primerenom roku.

U slučaju da podnosilac u ostavljenom roku neotkloni nedostatke u podnetom zahtevu, a nedostaci su takve prirode da se po zahtevu ne može postupiti, Banka će zahtev odbaciti kao neuredan.

 

3) Ograničenja prava Klijenta

Banka nije dužna da postupi po zahtevu Klijenta u sledećim slučajevima:

· ako Klijent traži obaveštenje o podacima koji se inače vode u javnim registarima ili su na drugi način dostupni javnosti;

· ako Klijent očigledno zloupotrebljava svoje pravo na obaveštenje, uvid i kopiju;

· ako je Banka već upoznala Klijenta sa traženim podacima, a u međuvremenu se oni nisu promenili;

· kada je podatak u vezi sa poslovima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;

· ako bi postupanje po zahtevu onemogućilo Banku da vrši poslove iz svoje delatnosti;

· ako bi davanje obaveštenja ozbiljno ugrozilo radnje sprečavanja, otkrivanja, istrage i gonjenja za krivična dela ili važan privredni ili finansijski interes države;

· ako bi se obaveštenjem učinio dostupnim podatak za koji je propisano da se čuva kao tajna, a odavanjem bi mogle nastupiti teške posledice po interes zaštićen zakonom;

· ako bi davanje obaveštenja ozbiljno ugrozilo privatnost ili važan interes Klijenta ili drugog lica;

· ako je u toku obustava obrade podataka na zahtev Klijenta.

 

4) Prava Klijenta povodom izvršenog uvida

Na osnovu izvršenog uvida Klijent ima pravo podnošenja zahteva za ispravku, dopunu, ažuriranje ili brisanje podataka o ličnosti. Zahtev se po pravilu podnosi u ekspozituri Banke na posebnom obrascu, lično ili preko punomoćnika (u kom slučaju punomo-ćje mora biti overeno od strane nadležnog organa).

Banka donosi rešenje po ovom zahtevu u roku od 15 dana od prijema urednog zahteva.U slučaju odbijanjazahteva, podnosilac ima pravo da u roku od 15 dana od dostavljanja rešenja izjavi žalbu Poverenikuza informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

NAPOMENA: Klijent se upoznaje sa sadržinom ovog obaveštenja u prostorijama Banke i ima pravo da na svoj zahtev zadrži štampani primerak obaveštenja.