Website rules and regulations

More Rewards American Express Card

 

 

 

 

PRAVILA I PROPISI U VEZI SA INTERNET SAJTOM BANCA INTESA AMERICAN EXPRESS®

 

Banca Intesa zahteva da se svi posetioci našeg (naših) sajtova na internetu, na kojima se pominju American Express brendirani proizvodi i usluge („Sajt“) pridržavaju sledećih pravila i propisa. Pristupanjem Sajtu potvrđujete da ste upoznati i da prihvatate te uslove.

 

VLASNIŠTVO NAD SAJTOM

Sajt je u vlasništvu i pod kontrolom Banca Intesa. Kompanija American Express i njene filijale i podružnice ("American Express") ne snose nikakvu odgovornost za Sajt.

 

ZAKONI I PROPISI

Korisnički pristup Sajtu i njegovo korišćenje podleže svim relevantnim saveznim, državnim i lokalnim zakonima i propisima.

 

AUTORSKA PRAVA/ZAŠTITNI ZNAKOVI

Zaštitni znakovi, loga i uslužni znakovi ("Znakovi") prikazani na Sajtu vlasništvo su Banca Intesa, American Express i drugih strana. Korisnicima je zabranjeno da koriste Znake bez pismenog odobrenja Banca Intesa, American Express ili eventualne treće strane u čijem se vlasništvu Znakovi nalaze. Celokupan sadržaj Sajta zaštićen je autorskim pravima. Korisnicima je zabranjeno da menjaju, kopiraju, distribuiraju, prenose, prikazuju, objavljuju, prodaju, licenciraju, stvaraju derivativne radove ili koriste sadržaj Sajta u komercijalne ili javne svrhe.

 

BEZ GARANCIJA

SVE INFORMACIJE NA SAJTU DOBIJATE „TAKVE KAKVE JESU“, BEZ BILO KAKVE EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE GARANCIJE UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IMPLICITNE GARANCIJE PRODAVLJIVOSTI I PODESNOSTI ZA NEKU KONKRETNU SVRHU ILI U VEZI SA VLASNIŠTVOM, NEPOVREĐIVANJE AUTORSKIH PRAVA, BEZBEDNOSTI ILI TAČNOSTI.

Banca Intesa i American Express ne podržavaju i nisu odgovorni za tačnost ili pouzdanost bilo kakvog mišljenja, saveta ili izjave učinjene putem Sajta od strane bilo koga, osim izjava koje sami daju. Ni u kakvim okolnostima American Express neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu zbog toga što se korisnik oslanjao na informacije dobijene putem Sajta. Korisnik je taj koji je dužan da proceni tačnost, potpunost ili korisnost informacija, mišljenja, saveta ili drugog sadržaja dostupnih putem Sajta. Potražite savet odgovarajućih profesionalaca u proceni konkretnih informacija, mišljenja, saveta ili drugih sadržaja.

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Banca Intesa i American Express se posebno odriču odgovornosti (po osnovu ugovora, delikta, striktne ili druge odgovornosti) za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu ili posebnu štetu proisteklu iz ili na bilo koji način povezanu sa pristupom Sajtu ili njegovim korišćenjem (čak i ako su Banca Intesa ili American Express obavešteni o mogućnosti nastanka takve štete), uključujući odgovornost u vezi sa virusima koji mogu da zaraze računarsku opremu korisnika.

 

POVERLJIVOST KOMUNIKACIJE KORISNIKA

Osim u slučajevima u kojima zakon zahteva suprotno, Banca Intesa će čuvati poverljivosti svih komunikacija korisnika koje sadrže lične informacije o korisnicima koje se direktno prenose Banca Intesa . Sadržaji koje objavi korisnik nekoj tabli za razmenu poruka (message board) ili pričaonici (chat room) neće biti zaštićeni kao poverljivi i Banca Intesa može da koristi i daje informacije iz tih objavljenih sadržaja (uključujući ideje, rešenja, know-how ili drugu intelektualnu svojinu) bilo kojoj svojoj matičnoj kompaniji, filijalama ili podružnicama ili American Express u bilo koje svrhe, prema Banca Intesa , u skladu sa relevantnim zakonima.

 

POVEZANI INTERNET SAJTOVI

Banca Intesa i American Express nisu odgovorni za sadržaj postavljen na internet sajtovima povezanih sa Sajtom. Rizik pristupa drugim internet sajtovima povezanih sa Sajtom snosi korisnik.

 

OBJAVLJENI SADRŽAJ

Banca Intesa i American Express nemaju obavezu da kontrolišu bilo kakve poruke, informacije ili sadržaje („Objavljeni sadržaj“) postavljene na Sajtu od strane korisnika i ne preuzimaju bilo kakvu odgovornost u pogledu takvih informacija. Bez obzira na gore navedeno, Banca Intesa može povremeno pratiti informacije postavljene na Sajtu i odbiti da prihvati ili otkloniti postavljeni sadržaj koji sadrži:

·        Svaki nezakonit, negativan, preteći, uvredljiv, uznemiravajući, klevetnički, vulgaran, nepristojan, rasno, etnički ili na drugi način nepoželjan materijak, uklučujući, bez ograničenja, materijal koji podstiče na činjenje krivičnog dela, vodi pokretanju za utvrđivanje građanske odgovornosti ili dovodi do povrede nekog lokalnog, državnog ili međunarodnog zakona.

·        Reklame ili poruke bilo koje vrste.

·        Poruke koje su korisnici postavili predstavljajući se kao neko drugi.

·        Lične informacije, kao što su poruke sa brojevima telefona, brojevima socijalnog osiguranja, brojevima računa, adrese ili reference poslodavca.

·        Poruke lica koja nisu zaposlena kao službenici za odnose sa javnošću Banca Intesa ili American Express, a koje su poslate u ime Banca Intesa ili American Express.

·        Poruke kojima se nudi neautorizovano skidanje (download) informacija zaštićenih autorskim pravima ili privatnih informacija.

·        Višestruke poruke koje isti korisnik smešta u pojedinačne foldere, a koje se odnose na istu stvar.

·        Lančani dopisi bilo koje vrste.

 

PRENOS LIČNIH PODATAKA

Pružanjem bilo kakvih ličnih ili vlasničkih informacija Banca Intesa preko ovog Sajta, korisnik pristaje na prenos takvih ličnih ili vlasničkih podataka preko međunarodnih granica kada je to potrebno u skladu sa standardnom poslovnom praksom Banca Intesa .

 

IZMENE PRAVILA I PROPISA

Banca Intesa zadržava pravo da u bilo koje vreme izvrši izmenu Pravila i propisa i smatraće se da su korisnici obavešteni i obavezani takvim izmenama ovih Pravila i propisa (osim onih odredbi koje se odnose na American Express).

 

KRŠENJE PRAVILA I PROPISA

Banca Intesa i American Express zadržavaju pravo da upotrebe sva zakonom predviđena pravna sredstva u slučaju kršenja ovih Pravila i propisa, uključujući i pravo da blokiraju pristup sajtu sa određene internet adrese.

 

PRISTUP BEZBEDNIM, ODNOSNO POLJIMA ZAŠTIĆENIM LOZINKOM

Pristup poljima zaštićenim šifrom, odnosno zaštićenim poljima Sajta imaju samo autorizovani korisnici. Lica koja bez dozvole pokušaju da pristupe tim poljima na Sajtu izlažu se mogućnosti da budu tužena.

Pravila, propisi i klauzule o odricanju od odgovornosti za American Express Internet globalne web sajtove kompanije American Express, njenih podružnica i filijala („American Express”) nalažu da se svi posetioci našeg sajta/ova na internetu („Sajt”) pridržavaju sledećih pravila i propisa. Pristupom na naš Sajt, Vi priznajete i prihvatate ova pravila i uslove.