Kontakta oss  |  
  |  
Skip to content

American Express

Allemansskydd

För närvarande går det ej att teckna någon av våra försäkringar! Möjligheten kommer att finnas igen inom kort.

Trygga familjens ekonomi

En försäkring som är precis vad den heter. Alla människors skydd. Skulle du förolyckas så att din partner blir lämnad ensam, så är detta en försäkring som hjälper till att skydda familjens ekonomi. Vi bjuder på första månadspremien!

Den kanske viktigaste försäkringen du bör ha

Allemansskyddet gäller dygnet runt oavsett om du är hemma eller på resande fot, inom eller utom landets gränser. Även om du har andra, liknande försäkringar får dina anhöriga alltid ersättning från Allemansskyddet. Har du inte något försäkringsskydd av den här typen, får du här ett utmärkt tillfälle att skaffa ett väl tilltaget grundskydd.

 

 

Ansök idag och skaffa ett viktigt skydd för hela familjen

Allemansskyddet kostar 93 kr per månad, som vi debiterar ditt American Express-Kort – med undantag för den första månaden. Det innebär att du får fyra veckors försäkringsskydd utan att behöva betala någon premie. Du kan även medförsäkra din make/maka/sambo till samma förmånliga pris.

Försäkringen börjar gälla så fort vi får din anmälan

American Express Allemansskydd börjar gälla så snart vi har mottagit din anmälan. ACE European Group, som är vår samarbetspartner, skickar då ditt försäkringsbrev som du kan granska i lugn och ro. Om du så önskar kan du därefter inom 14 dagar skriftligen avbeställa försäkringen utan betalningsansvar.

American Express Allemansskydd

Oavsett ålder är det lätt hänt att råka ut för ett olycksfall. I värsta fall kan det innebära att du förolyckas och din partner blir lämnad ensam att klara familjens försörjning. Därför har vi tagit fram en försäkring, Allemansskydd, som tryggar din familjs ekonomi

Den här försäkringen, som vi erbjuder dig i samarbete med försäkringsbolaget ACE European Group, ger:
  • 1 miljon kronor i ersättning till dina anhöriga om du avlider till följd av ett olycksfall.


Allemansskyddet gäller dygnet runt oavsett om du är hemma eller på resande fot, inom eller utom landets gränser. Även om du har andra, liknande försäkringar får dina anhöriga alltid ersättning från Allemansskyddet.

Du behöver inte lämna någon hälsodeklaration för att få Allemansskyddet. De enda krav vi har är att du är mellan 18 och 74 år och har ett American Express-Kort.

Försäkringen omfattar dödsfall genom olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Med olycksfallsskada förstås kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Vid förfrysning, drunkning, värmeslag bortses från kravet på plötslighet. Med olycksfallsskada avses inte kroppsskada till följd av överansträngning, ensidig rörelse, förslitningsskada eller åldersförändringar.

Allemansskyddet debiteras ditt American Express-Kort.Du kan även medförsäkra din make/maka/Sambo.

Din försäkring börjar gälla så snart vi har fått in din ifyllda anmälan. Om du så önskar kan du därefter inom 14 dagar skriftligen avbeställa försäkringen utan betalningsansvar.

Försäkringstiden är ett år, om inte annat anges i försäkringsbrevet. Försäkringen förnyas automatiskt om inte försäkringen sagts upp enligt punkt 10 i villkoret.

Om försäkringstagaren lämnat oriktig eller ofullständig uppgift, eller annars bryter mot de särskilda åtaganden - aktsamhetskraven i försäkringen, uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa, kan detta ge Försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen i förtid. Det kan också påverka försäkringstagarens rätt till ersättning så att ersättningen sätts ned eller helt bortfaller. Storleken av eventuellt avdrag beror på omständigheterna, såsom oaktsamhetens art och inverkan på den inträffade skadan liksom den försäkrades uppsåt eller oaktsamhet.

Viktiga begränsningar i ditt försäkringsskydd
Som alla försäkringar har även American Express Allemansskydd några begränsningar och undantag.

Försäkringen gäller inte vid olycksfall orsakad av:
  • Smitta av bakterier eller virus.
  • Sjukdom eller utlösning av latenta sjukdomsanlag, även om sjuk domen har uppstått eller förvärrats vid ett olycksfall.
  • Olycksfall som orsakats av sjukdom eller där sjukdomen förvärrat olycksfallets följder.
  • Olycksfallskada som orsakats av den försäkrade vid uppsåtlig handling, under påverkan av alkohol eller andra berusningsmedel, sömnmedel, läkemedel eller narkotiska preparat.
  • Olycksfall som den försäkrade drabbats av vid egen brottslig handling.


Vidare gäller försäkringen inte om olycksfallsskadan: är en följd av krig eller atomkärnreaktion, eller inträffar när försäkrad är besättningsmedlem på flygplan eller helikopter, eller vid professionell sport eller vissa andra ”farliga” sporter såsom kampsport, ridsport, undervattensport, luftsport, bergssport och viss vintersport.

Du kan läsa exakt vad som gäller i villkoren.

Den som inte godtar ACEs beslut i ett ärende kan få beslutet prövat i en skadenämnd. Man har naturligtvis rätt att få sitt ärende prövat i Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, tel. 08-783 17 00, eller i domstol - i första hand vid tingsrätt.

Har du några frågor om försäkringen är du välkommen att kontakta ACE kundservice på telefon 0771 51 00 52

Försäkringsförmedlare:
American Express Insurance Services
En del av Försäkringsaktiebolaget Viator som ingår i American Express-koncernen
Magnus Ladulåsgatan 5, 106 82 Stockholm
Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn, Org.nr: 516401-8235, Säte: Stockholm

Försäkringsgivare:
ACE Europe Life UK Limited filial Sverige
Birger Jarlsgatan 43
Box 868
101 37 Stockholm
Tel. 08-692 54 20
Fax. 08-692 54 10
kundservice@acegroup.com
skador@acegroup.com
Org. nr. 516404-4074ACE Europe Life Limited, registrerat i England, registreringsnummer 5936400, 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, UK står under tillsyn av Financial Conduct Authority. ACE Europe Life UK Limited filial Sverige står under tillsyn av Financial Conduct Authority avseende den finansiella tillsynen och vad avser verksamheten i övrigt. I Sverige står filialen under tillsyn av Finansinspektionen. Skydda dig innan det är för sent

Vem som helst kan drabbas av en olycka, eller man kan bli sjuk när man minst anar det. Se till att skaffa dig en försäkring som skyddar nu, innan någonting skulle hända dig.

Våra andra försäkringar

Vi kan hjälpa dig med flera olika skydd som gör dig tryggare – hemma och på resande fot.