Kortmedlemssida  |  Kontakta oss  |  
  |  

 Ordlista

Affärspartner - En enhet som kontrakteras via en bank eller kreditinstitut för att genomföra transaktioner.

Affärspartneravtal - En skriven överenskommelse mellan en affärspartner och en bank som listar deras respektive rättigheter, skyldigheter och garantier i anslutning till accepterande av ett kredit- eller bankkort och ärenden i anslutning till Kortaktivitet.

Ansökande- En person som ansöker om kredit, anställning eller annan förmån.

Användarautentisering - Processen av att validera att en användare är den han/hon utger sig för att vara.

ATM - Uttagsautomat som låter dig ta ut kontanter med ett betalkort eller annat Kort knutet till ditt bankkonto.

Auktorisering - Varje köpställe har en köplimit över vilken de måste söka auktorisering från kortutställaren innan de kan genomföra en försäljning. Den görs via telefon eller elektroniskt vid kassan. Auktorisering används för att undvika kreditkortsförfalskning. Kortinnehavarens kreditlimit reduceras med det auktoriserade beloppet.

Autentisering - En process för att säkerställa att data kommer från den källa som anges, eller en process där identiteten hos en kommunikationspart verifieras.

Auktorisationsbelopp - Godkänt belopp.

Auktorisationsdatum - Datum och tid för auktorisering av en transaktion.

Auktorisationskod - Koden som utställaren tillhandahåller för att indikera godkännande av eller avslag på en auktorisationsbegäran.

Auktoriserad kontoinnehavare - En person som den huvudansvariga för kontot har godkänt som användare.

Auktoriserad transaktion - En godkänd transaktion.

Autogiro - Ett arrangemang som tillåter automatisk överföring av tillgångar från en Kortinnehavares bankkonto för att betala en betalkortsräkning. Dessa överföringar görs oftast elektroniskt.

Årsavgift - En årlig avgift som kreditgivaren tar ut för rätten att nyttja betalkortet.

Återbetalning - En kreditering till en Kortinnehavares konto, vanligtvis ett resultat av att en produkt returneras eller för att korrigera ett fel.

Återkommande fakturering - Transaktioner för varor eller tjänster för vilka Kortinnehavaren ger sitt godkännande att hans/hennes kontonummer debiteras periodiskt.

Bedräglig användare - En individ som inte är Kortinnehavaren eller angiven extrakortsinnehavare som använder Kortet (eller, vid e-post/telefonbeställning eller återkommande transaktioner, ett kontonummer) för att erhålla varor eller tjänster utan Kortinnehavarens godkännande.

Bedräglig transaktion - En icke auktoriserad transaktion av en innehavare av ett bank- eller betalkort.
Dålig kredit - En term som används för att beskriva dålig kreditvärdighet. Vanliga företeelser som kan skada kreditvärdigheten är sena betalningar, utestående betalningar, överskridande av Kortets limit eller konkursdeklaration. Dålig kredit kan resultera i att man nekas framtida kredit.

Digital transaktion - En transaktion auktoriserad, genomförd och avstämd via ett enda online-meddelande.

Dom - Det officiella domstolsbeslutet om en stämning eller ett mål. Den här offentliga uppgiften kan anges på en kreditrapport.

Extrakortsinnehavare - Det är vanligt att ansöka om extrakort till kontot för användning av familjemedlemmar. Huvudkortinnehavaren har ansvaret för att betalningskrav på ersättningskorten möts. Inköp för båda Korten redovisas på månadsfakturan.

Fakturaperiod - Tiden mellan två fakturor, vanligtvis 28 till 31 dagar.

Fakturering - Processen då individuella Kortinnehavares kontoförteckningar uppdateras för att reflektera försäljning av varor, kontantuttag, kontantförskott, justeringar, betalningar och alla andra kostnader eller krediter.

Finanskostnader - Avgifter och andra kostnader för Kortanvändandet (dvs, årsavgift och ev. förseningsavgifter).

Företagskort - Ett betalkort som vanligtvis utställs till anställda på företag eller dess ägare för att göra det lättare att särskilja företagets utgifter från de personliga.

Kontonummer - Ett unikt nummer utställt av en finansiell institution till en kund. På ett kreditkort är det här numret präglat och kodat på plastkortet.
Konverteringsavgift - På de flesta Kort dras denna avgift vid köp av utländsk valuta med Kortet. Detta gäller även Internet-transaktioner. Konverteringsavgiften bakas ofta in i växlingsavgiften, så det kan hända att du inte ser den som en separat post på din månadsfaktura.

Kortinnehavare - En individ på vilket Kortet är utställt, eller som är auktoriserad att använda det utställda Kortet.

Kortinnehavarekontrakt - Den skrivna överenskommelsen (ansökan med medlemsvillkor) som anger villkoren för ett betalkort.

Kreditbetyg - Ett tresiffrigt nummer som representerar din kreditrisk emot låneinstitut. Ditt kreditbetyg baseras på din kredithistoria.

Kreditgräns - Den totala summan som kan debiteras ett kreditkortskonto.

Kredithistoria - Ett tvärsnitt av ditt finansiella liv inom en viss tidsram (vanligtvis ett år). Din kredithistoria visar om du betalar dina räkningar i tid och vilka dina skulder är. Kreditkortsutgivare använder den här informationen för att avgöra om de ska bevilja sina kunder kredit eller ej.

Kortnummer - Ett unikt nummer som tillskrivs varje betalkort.

Kvitto - Ett fysiskt dokument som registrerar när en transaktion ägde rum på köpstället. Kvittot innehåller en beskrivning av transaktionen, vanligtvis datum, försäljarens namn/adress, primärt kontonummer, beloppet och ett referensnummer.

Kontoutdrag - Ett skrivet dokument förberett av en finansiell institution, vanligtvis månatligen, som listar alla transaktioner för ett konto, inklusive insättningar, uttag, checkar och elektroniska transaktioner, avgifter och andra avgifter och ränta debiterad eller intjänad.

Köpställe - Plats hos en återförsäljare vid vilken försäljningen genomförs genom betalning för mottagna varor eller tjänster.

Lösenord - En rad bokstäver och/eller siffror som låter användare få tillgång till ett system.

Magnetremsa - En remsa med magnetisk data fäst på baksidan av ett plastkort. Den här remsan innehåller kund- och kontoinformation som är nödvändig för att genomföra elektroniska transaktioner.

Nollsaldo - Det som visas på Kortinnehavarens faktura när den utestående krediten är betalad och inga nya betalningar har skett under fakturaperioden.

Ogiltigt Kort - Ett Kort på vilket det präglade, kodade eller angivna giltighetsdatumet är passerat.

Online-faktura - Ett digital faktura framtaget av en finansiell institution, vanligtvis en gång i månaden, som listar alla transaktioner på ett konto, inklusive insättningar, uttag, checkar, elektroniska överföringar, avgifter och andra kostnader, samt debet- eller kreditränta.

Online-transaktion - En transaktion som auktoriseras, genomförs och godkänns digitalt.

Överföringsdatum - Datumet då en transaktion registreras hos mottagaren.

Partnerkort - Partnerkort är sponsrade av både utställaren och en försäljningsorganisation (t ex ett flygbolag eller en butikskedja). Kortinnehavare kan få förmåner som rabatter och premier från den sponsrande organisationen, baserat på Kortets villkor och hur mycket det används.

PIN (Personal Identification Number) - En serie bokstäver och siffror som verifierar identiteten hos en innehavare av en PIN-kodsskyddad enhet. En PIN-kod är en sorts lösenord.

Plastkort - En generisk term som används för att identifiera alla typer av Kort som utställs till Kortinnehavare.

Policy (medlemsvillkor) - En informell, generell beskrivning av önskat uppförande. Policys kan definieras för vissa specifika krav som t ex sekretess, integritet, tillgänglighet, säkerhet, etc.

Primärt kontonummer (PAN) - Numret som är präglat och/eller kodat på plastkortet som identifierar utställaren och det specifika Kortinnehavarens konto.

Refrensnummer - Ett nummer tillskrivet varje monetär transaktion i ett faktureringsystem. Varje refrensnummer printas på den månatliga fakturan för att underlätta återfinnandet av dokumentet, om det skulle ifrågasättas av Kortinnehavaren

Smart Card - Ett plastkort som innehåller ett datachip med minne och CPU-kapacitet. Det kan användas för identifiering eller för att förvara information, finansiella belopp eller andra typer av data. Kallas också integrerat kretskort eller chip-kort.

Standardlimit - En beloppsgräns på transaktioner över vilken auktorisationsförfrågan krävs. Standardlimiter skiljer sig åt mellan olika typer av köpställen.

Straffränta - Räntan på vilken straffavgiften kalkyleras.

Transaktion 1. En överenskommelse mellan två eller flera parter som etablerar en rättslig skyldighet. 2. Att agera på en sådan skyldighet. 3. Alla aktiviteter som påverkar ett konto och som utförs på kontoinnehavarens begäran. 4. Alla händelser som påverkar tillgångar, skulder eller nettovärdet av en rörelse. 5. Ett utbyte mellan en Kortinnehavare och ett köpställe eller en Kortinnehavare och en medlem som resulterar i aktivitet på Kortinnehavarens konto.

Transaktionsunderlag - Ett fysiskt dokument som utgör bevis på att en Kortinnehavare har köpt en vara eller tjänst.