American Express Slovakia

Prev 1 /4 Next
Preferences on cookies American Express

American Express uses cookies to offer you a better digital experience on this site. Proceeding with navigation, authorize us to store and access cookies on your device. You can change your preferences at any time in the section "Managing Cookies" of our cookie policy.

 • O spoločnosti
  close

  O spoločnosti

  American Express je globálna spoločnosť poskytujúca zákazníkom prístup k produktom, informáciám a zážitkom, ktoré obohacujú ich život a podporujú obchodný úspech. Od roku 1997 uzatvoril American Express partnerstvo s vybranými vedúcimi bankami a finančnými inštitúciami po celom svete, aby vydávali produkty pod hlavičkou American Express a získavali obchodníkov do obchodnej siete American Express. Využívajúc licencované partnerstvá, globálnu infraštruktúru a účinnosť značky získal American Express pre svoju sieť celosvetovo ešte širší dosah.

  VÚB banka začala poskytovať služby American Express v roku 2009 Na základe dohody s American Express môže VÚB banka vydávať produkty pod hlavičkou American Express a podpisovať obchodníkov pre akceptovanie transakcií kariet American Express na Slovensku. VÚB banka je zodpovedná za spravovanie všetkých aspektov súvisiacich s produktami označenými značkou American Express, ktoré vydáva pod licenciou American Express.

 • Pravidlá používania webstránky
  close

  Pravidlá používania webstránky

  Všeobecná úverová banka, a.s., („Prevádzkovateľ“) prevádzkuje internetovú stránku uvádzajúcu značkové produkty a služby American Express („Stránka”) za nasledovných podmienok.

   

  1. Vlastníctvo stránky

   

  Prevádzkovateľ vlastní a kontroluje Stránku. Spoločnosť American Express a jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti („American Express”) nenesú žiadnu zodpovednosť za túto Stránku.

   

  2. Opis produktovej stránky

   

  Na základe licencie udelenej spoločnosťou American Express Prevádzkovateľ vydáva produkty American Express.

   

  3. Autorské právo/Ochranné známky

   

  Ochranné známky, logá a servisné značky („Značky“) zobrazené na Stránke sú vlastníctvom Prevádzkovateľa, American Express a iných strán. Celý obsah Stránky je chránený autorským právom. Meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo inak používať akýkoľvek obsah Stránky je možné len so súhlasom dotknutého vlastníka.

   

  4. Záruky

   

  Prevádzkovateľ a American Express neschvaľujú a nezodpovedajú za presnosť alebo spoľahlivosť akéhokoľvek názoru, rady alebo prehlásenia uverejneného prostredníctvom Stránky akoukoľvek inou stranou než sú ich vlastné prehlásenia. Za žiadnych okolností American Express nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú dôverou v informácie získané prostredníctvom Stránky. Prevádzkovateľ ani American Express nezodpovedajú za vyhodnotenie presnosti, úplnosti alebo užitočnosti akejkoľvek informácie, názoru, rady alebo iného obsahu, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom Stránky. Ak je to potrebné, vyhľadajte prosím odbornú radu týkajúcu sa vyhodnotenia akejkoľvek konkrétnej informácie, názoru, rady alebo iného obsahu.

   

  5. Dôvernosť užívateľskej komunikácie

  Okrem prípadov keď to vyžaduje zákon, Prevádzkovateľ zachová dôverný ráz celej komunikácie užívateľa, ktorá obsahuje osobné užívateľské údaje priamo prenášané Prevádzkovateľovi.

   

  Verejné odkazy urobené užívateľom prostredníctvom akéhokoľvek formulára, nástenky alebo na akomkoľvek chate nebudú chránené ako dôverné a Prevádzkovateľ môže použiť alebo poskytnúť takéto informácie z odkazov (vrátane akýchkoľvek nápadov, koncepcií, know-how alebo iného duševného vlastníctva) akejkoľvek svojej materskej spoločnosti, dcérskym spoločnostiam a pridruženým spoločnostiam alebo spoločnosti American Express na akýkoľvek účel a podľa toho či to Prevádzkovateľ považuje za potrebné v zmysle platných právnych predpisov.

   

  6. Prepojené internetové stránky

   

  Prevádzkovateľ a American Express nenesú zodpovednosť za obsah dostupný na akýchkoľvek iných internetových stránkach prepojených na Stránku. Prístup na akékoľvek iné internetové stránky prepojené na Stránku je na vlastné riziko užívateľa.

   

  7. Odkazy

  [pre používanie odkazových plôch alebo chatov na Stránke.]

   

  Prevádzkovateľ a American Express nenesú žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akýmikoľvek správami, informáciami alebo obsahom ("Odkazy"), ktoré na stránke uverejňujú užívatelia. Prevádzkovateľ môže z času na čas sledovať Odkazy na Stránke a môže odmietnuť akceptovať a/alebo odstrániť akékoľvek Odkazy, ktoré obsahujú:

   

  akýkoľvek protiprávny, škodlivý, hrozivý, obťažujúci, hanlivý, vulgárny, obscénny, znevažujúci, nenávistný, rasovo, etnicky alebo iným spôsobom neprípustný materiál akéhokoľvek druhu vrátane, ale nielen, akéhokoľvek materiálu, ktorý podnecuje správanie, ktoré by znamenalo trestný čin, spôsobil vznik občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak porušil akékoľvek platné miestne, štátne, národné alebo medzinárodné právne predpisy.

  Reklamy alebo žiadosti akéhokoľvek druhu. [Poznámka: Toto sa nevzťahuje na tie Stránky s odkazovacími plochami, ktoré obsahujú inzeráty.]

  Odkazy zosmiešňujúce iných, ktoré uverejnili užívatelia.

  Osobné informácie ako sú správy, v ktorých sú uvedené telefónne čísla, čísla sociálneho poistenia, čísla účtov, adresy a odkazy na zamestnávateľa.

  Správy zamestnancov, ktorí nie sú hovorcami Prevádzkovateľa alebo American Express, v ktorých títo tvrdia, že vystupujú v mene Prevádzkovateľa alebo American Express.

  Správy, ktoré ponúkajú akékoľvek informácie chránené autorským právom alebo súkromné informácie na neautorizované stiahnutie.

  Početné správy, ktoré v rámci jednotlivých zložiek umiestnil ten istý užívateľom a ktoré inými slovami vyjadrujú tú istú vec.

  Reťazové listy akéhokoľvek druhu.

   

  8. Prenos osobných údajov

   

  Prevádzkovateľ dáva do pozornosti, že osobné údaje poskytnuté užívateľom prostredníctvom Stránky môžu byť prenášané cez medzinárodné hranice ak je to potrebné v záujme ich spracovania v súlade so štandardnými obchodnými zvyklosťami Prevádzkovateľa.

   

  9. Zmeny v podmienkach a pravidlách

   

  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť Pravidlá a podmienky. 

   

  10. Porušenia pravidiel

   

  Prevádzkovateľ a American Express si vyhradzujú právo zablokovať prístup z príslušnej internetovej adresy na Stránku v prípade porušovania týchto pravidiel. Ostatné práva Prevádzkovateľa a American Express týmto nie sú dotknuté.

   

  11. Prístup do oblastí chránených/zabezpečených heslom

   

  Iba prihlásení užívatelia majú prístup do a môžu používať oblasti Stránky, ktoré sú chránené a/alebo zabezpečené heslom. Neprihlásení jednotlivci, ktorí sa budú pokúšať o vstup do týchto oblastí Stránky môžu byť trestne stíhaní.

  10. Porušenia pravidiel
  10. Porušenia pravidiel
  10. Porušenia pravidiel
  10. Porušenia pravidiel
  Iba prihlásení užívatelia majú prístup do a môžu používať oblasti Stránky, ktoré sú chránené a/alebo zabezpečené heslom. Neprihlásení jednotlivci, ktorí sa budú pokúšať o vstup do týchto oblastí Stránky môžu byť trestne stíhaní.
  Iba prihlásení užívatelia majú prístup do a môžu používať oblasti Stránky, ktoré sú chránené a/alebo zabezpečené heslom. Neprihlásení jednotlivci, ktorí sa budú pokúšať o vstup do týchto oblastí Stránky môžu byť trestne stíhaní.
 • Ochranné známky
  close

  Ochranné známky

  Meno a logo American Express ako aj zobrazenie a dizajn kariet American Express® je ochrannou známkou a intelektuálnym vlastníctvom American Express. VÚB banka používa ochranné známky a doménu American Express na základe licenčnej zmluvy.

   

  Ochranné známky a servisné známky spoločnosti American Express, dcérskych spoločností a pobočiek registrované v Spojených štátoch, ktoré sa môžu objaviť na web stránkach American Express:

  AMERICAN EXPRESS 

  AMERICAN EXPRESS Box Logo 

  AMERICAN EXPRESS Card Design 

  AMERICAN EXPRESS CORPORATE Card Design 

  AMERICAN EXPRESS CORPORATE EXECUTIVE Card Design 

  AMERICAN EXPRESS CORPORATE PURCHASING Card Design 

  AMERICAN EXPRESS GOVERNMENT Card Design 

  AMERICAN EXPRESS SENIOR Card Design 

  AMERICAN EXPRESS Travelers Cheque Design 

  AMERICAN EXPRESS Travelers Cheque for Two Design 

  AMERICAN EXPRESS WORLD SERVICE & Design 

  AMEX 

  CENTURION 

  CHEQUES FOR TWO 

  CORPORATELINK 

  DATAMEX 

  do more 

  DO YOU KNOW ME? 

  DON'T LEAVE HOME WITHOUT IT 

  DON'T LEAVE HOME PAGES WITHOUT IT 

  DON'T LEAVE HOME WITHOUT THEM 

  DON'T LEAVE HOME WITHOUT US 

  EMPRESS 

  EXPRESSNET 

  FOOD & WINE 

  Gladiator Head 

  GLOBAL ASSIST HOTLINE 

  Gold Card Design 

  IDS 

  MEMBERSHIP B@NKING 

  MEMBERSHIP REWARDS 

  OPTIMA 

  OPTIMA Card Design 

  OPTIMA TRUE GRACE 

  OPTIMA TRUE GRACE Card Design 

  PHONE FUNDS 

  PLATINUM CARD 

  PLATINUM Card Design 

  PRIVILIGED ASSETS 

  REWARDS MANAGER 

  SIGN & TRAVEL 

  SKY GUIDE 

  SMARTDATA 

  SMARTPARTNERS 

  SMARTSOURCE 

  SMARTSTART 

  TRAVEL & LEISURE 

  TRAVEL IMPRESSIONS 

  TRUE GRACE 

  TRUE GRACE Card Design 

  Wall Street Wise. Main Street Smart. 

  YOUR COMPANY

   

  Registrované slovenské ochranné známky a servisné známky spoločnosti American Express a jej pobočiek, ktoré sa môžu objaviť v texte na tejto web stránke:

  AMERICAN EXPRESS 

  AMERICAN EXPRESS BLUE BOX LOGO

 • Ochrana osobných údajov
  close

  Ochrana osobných údajov

  Vyhlásenie spoločnosti American Express a VÚB, a.s., o ochrane osobných údajov v Slovenskej Republike na Internete

   

  Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa týka len produktov a služieb, ktoré vydáva spoločnosť American Express v spolupráci s VÚB, a.s., v Slovenskej republike. V prípade, že máte produkt American Express, ktorý nebol vydaný spoločnosťou American Express v spolupráci s VÚB, a.s., v SR, môžete použiť celosvetovú web stránku American Express a vybrať si inú krajinu a ustanovenia o ochrane osobných údajov si môžete prezrieť na vybranej web stránke.

   

  Ochrana vášho súkromia je pre nás ako VÚB, a.s., dôležitá. Dúfame, že nasledovné vyhlásenie vám pomôže pochopiť, akým spôsobom sú zhromažďované, používané a ochraňované osobné údaje uvedené na našej web stránke VÚB, a.s., a spoločnosti American Express.

   

  Vyhlásenie pozostáva zo všetkých týchto častí:

   

  bezpečnosť

  zhromažďovanie informácií

  registrácia online produktov a služieb

  personalizácia

  používanie informácií

  údaje o maloletých

  prísľub spoločnosti o zachovávaní súkromia

  klientov výber – „direct mail“ a telemarketing

  vaše právo na prístup a opravu

  súvisiace stránky na internete

  zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov klienta – Slovenská republika

  Bezpečnosť

  Ochrana osobných údajov a údajov vášho účtu je zabezpečená prostredníctvom Secure Socket Layer (SSL). Detaily zabezpečenia si môžete záskať v informáciách o certifikáte.

   

  Zhromažďovania informácií

  V prípade, že prehliadate stránky americanexpress.vub.sk a nezaregistrovali ste sa na získavanie žiadnych online služieb spoločnosti American Express alebo VÚB, a.s., prehliadavanie vykonávate anonymne. Osobné údaje ako napr. meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa sa pri prehliadavaní nezhromažďujú. Avšak spoločnosť American Express alebo VÚB, a.s., používa na zbieranie informácií tzv. „cookies“ pomocou ktorých vie, ako sa stránka spoločnosti používa. Informácie, ako napr. server na ktorom je prihlásený váš počítač, typ vášho prehliadača (napr. Netscape alebo Internet Explorer) a či ste zareagovali na reklamný pútač spoločnosti American Express alebo VÚB, a.s., alebo vaša e-mailová adresa sa zhromažďujú a sledujú sa v sumárnej podobe. Tieto informácie sa používajú pre účely vyhodnocovania   odozvy na reklamné pútače a ponuky zasielané e-mailom.

   

  Registrácia na online produkty a služby

  Pri poskytovaní konkrétneho online produktu alebo služby vás môžeme požiadať, aby ste nám dobrovoľne poskytli osobné údaje, vrátane vašej e-mailovej adresy a čísla účtu (ak ste napríklad držiteľom karty American Express). Tieto informácie sa používajú pre účely korešpondencie, registrovania stránky, kontroly vašich účtov alebo investícií online, nákupu, účasti v online prieskumoch a umožňujú nám poskytovať online produkty alebo služby efektívne, vrátane vytvorenia alebo ponuky produktov a služieb, o ktoré by ste mohli mať záujem.

   

  Personalizácia

  Ak vás poznáme, ako registrovaného užívateľa online služieb American Express alebo VÚB, a.s., môžeme kombinovať informácie o tom ako používate americanexpress.vub.sk a online produkty a služby s niektorými inými online a offline informáciami, ktoré máme o vás ako klientovi spoločnosti VÚB, a.s., alebo American Express k dispozícii, vrátane informácií o tom, kde a ako používate naše produkty a služby, poplatky za tieto produkty a služby, ale aj informácie, ktoré ste nám poskytli a informácie dostupné z externých zdrojov (napr. obchodník a marketingová spoločnosť). Tieto informácie nám umožňujú upraviť vaše online užívateľské prostredie a predložiť vám príslušné online a off-line ponuky a aktualizácie. Taktiež používame „cookies“, pomocou ktorých vás náš server po opätovnom prihlásení sa na stránku spozná ako registrovaného užívateľa online služieb American Express.

   

  Používanie informácií

  Informácie, ktoré nám poskytnete, môžeme použiť za účelom poskytovania služby, zabezpečenia správneho vyúčtovania, vyhodnotenia záujmu klientov o rôzne naše služby a informovania vás o produktoch a službách. Tieto ponuky vychádzajú z informácií, ktoré ste poskytli pri prvotnej operácii, z prieskumov, informácií, ktoré môžu odkazovať na obľúbené nákupy a životný štýl, ako aj informácie dostupné z externých zdrojov, napr. obchodník a marketingové spoločnosti. Tieto e-mailové ponuky prichádzajú priamo zo spoločnosti VÚB, a.s..

   

  Keď vám zašleme e-mail, dokážeme identifikovať informácie o vašej e-mailovej adrese, ako napr. či môžete prečítať grafické emaily vo forme html. Ak vaša e-mailová adresa umožňuje formát html, je možné, že vám budeme zasielať grafické emaily vo forme html. 

  Berte prosím na vedomie, že vašu e-mailovú adresu neposkytujeme našim obchodným partnerom. Avšak, v mene našich obchodných partnerov vám môžeme zaslať ponuky. Nezabudnite, že ak zareagujete na ponuku obchodného partnera spoločnosti American Express a stanete sa jeho klientom, môžu vám zasielať ich ponuky nezávisle. V takom prípade by ste ich mali informovať vy, či si ďalšie zasielanie ponúk želáte zrušiť.

   

  Naším cieľom je zasielanie ponúk klientom, ktorí ich budú považovať za vhodné a hodnotné. Ponuky sú vypracované a spravované v súlade s prísnymi podmienkami, ktoré sú vytvorené na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany osobných údajov klienta. Správy elektronickej pošty zasielame len s predchádzajúcim súhlasom užívateľa. Za súhlas sa považuje aj súhlas osoby, ktorú užívateľ splnomocnil na používanie svojho prístupu k sieť. Zasielanie týchto ponúk môžete kedykoľvek odmietnuť.

   

  Údaje o maloletých

  Stránky americanexpress.vub.sk nepoužívame na vedomé získavanie údajov od osôb mladších ako 18 rokov alebo na poskytovanie údajov osobám mladším ako 18 rokov.

   

  Záväzok spoločnosti o zachovávaní súkromia

  V prípade otázok týkajúcich sa vyhlásenia o ochrane osobných údajov nás môžete kontaktovať písomne na adrese Všeobecná úverová banka, Odbor Compliance, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 5. Berte na vedomie, že web stránky spoločnosti American Express na iných trhoch majú vyhlásenia o ochrane osobných údajov plne v súlade s princípmi na ochranu súkromia klientov. Možno ich upraviť podľa potreby konkrétnych produktov a služieb alebo ich prispôsobiť miestnym zákonom alebo klientom vo svete. Prečítajte si viac informácií ospracúvaní osobných údajov.

   

  Klientov výber – „direct mail“ a telemarketing

  Ak nechcete, aby vám spoločnosť American Express zasielala listy alebo ponuky formou telemarketingu v Slovenskej republike, ak máte záujem o informácie o vašom účte alebo máte otázky alebo sťažnosti, kontaktujte službu pre klientov na telefónnom čísle uvedenom na výpise z účtu.

   

  Vaše právo na prístup a opravu

  Na základe vašej žiadosti vás budeme informovať o tom, aké informácie o vás máme a poskytneme vám ich v súlade s platnými zákonmi. Táto služba môže byť spoplatnená tak, ako to dovoľuje zákon. Ak si myslíte, že nejaké informácie, ktoré o vás máme sú nesprávne alebo neúplné, bezodkladne nás o tom informujte na adrese Všeobecná úverová banka, Odbor Compliance, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 5. Všetky informácie, ktoré boli nesprávne alebo neúplné, budú promptne opravené.

   

  Súvisiace stránky na internete

  Mali by ste brať do úvahy, že ostatné stránky internetu, na ktoré sa napojíte cez americanexpress.vub.sk alebo myaccount.vub.sk môžu mať ustanovenia o ochrane osobných údajov odlišné od ustanovení uvedených v tomto vyhlásení.

   

  Zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov – Slovenská republika

  Zmeny v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov budú uvedené v tejto časti, t.j. tu môžete získať úplné informácie o ochrane súkromia, ktorú zabezpečujeme a môžete sa rozhodnúť s ohľadom na to, ako používame osobné údaje pre účely marketingu. 

  Vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo zverejnené dňa: 20. novembra 2015.

 • Kalendár splátok 2016
 • Kalendár splátok 2017
 • Vybraní partneri

Copyright © 1998 - 2015 American Express Company. Všetky práva vyhradené. Návštevníci tejto stránky súhlasia s Pravidlami používania stránok spoločnosti American Express.

All users of our online services subject to Privacy Statement and agree to be bound by Terms of Service. Please review. 
© 2015 American Express Company. All rights reserved. 
© 2015 BDO Unibank, Inc. All rights reserved.
All users of our online services subject to Privacy Statement and agree to be bound by Terms of Service. Please review. 
© 2015 American Express Company. All rights reserved. 
© 2015 BDO Unibank, Inc. All rights reserved.
All users of our online services subject to Privacy Statement and agree to be bound by Terms of Service. Please review. 
© 2015 American Express Company. All rights reserved. 
© 2015 BDO Unibank, Inc. All rights reserved.