Kontakta oss  |  
  |  
MEMBERSHIP REWARDS

   1. Definitioner

Med American Express avses American Express Services Europe Limited, ett företag med huvudsaklig verksamhet att ge ut betalkort och tillhandahålla andra betalsystemlösningar. Med Konto avses American Express Konto som beviljats av American Express och som faktureras i svensk valuta. Med Kontohavare avses innehavare av Konto. Med Företagskonto avses Konto som beviljats juridisk person, eller fysisk person som är näringsidkare och bokföringsskyldig enligt lag och till vilket anslutits Corporate Card. Till Konto är anslutet ett eller flera American Express Kort. Med Kort avses sådant anslutet Kort. Med Försäljningsställe avses affärspartner ansluten till American Express Kortservice, hos vilken inköp kan ske med utnyttjande av Kort. Med Debitering avses de summor som betalas med utnyttjande av Kort och som belastas Konto. Med Kortmedlem avses person till vilken American Express utfärdat Kort. Med MR avses Membership Rewards. Med MR-medlem avses Kortmedlem som är ansluten till MR.

Back to top

   2. Anslutning till MR

Anslutning till MR kan ske, efter beviljad ansökan, av fysisk person som beviljats huvudkort för; Amexblue, Green Card, Gold Card, Green Business Card, Business Gold Card, Platinum Card eller Centurion samt av fysisk person som är innehavare av Corporate Card. För Corporate Card måste ansökan om anslutning godkännas av Företagskontohavaren och för Green/Gold Business Card av Kontohavaren. I samband med anslutning erhåller MR-medlem ett särskilt MR-Konto. MR-medlem kan ansluta samtliga sina Huvudkort samt sitt Corporate Card till ett MR-Konto, såvida inte annat angivits för den aktuella Kortprodukten gäller bl.a. för Kort med högre insamlingsfaktor för poäng. Poäng som Corporate Card medlem eller Green/Business Gold Card-medlem insamlar tillfaller respektive Kortinnehavare och inte Företagskontot/Kontot. Notera att Extrakortsinnehavare inte kan öppna ett separat MR Konto utan de ansluts automatiskt till Huvudkortsinnehavarens MR-Konto.

Back to top

   3. Avgifter

För anslutning till Membership Rewards utgår en årlig avgift om för närvarande SEK 250. För MR-medlem vilken beviljats ett Konto till vilket finns anslutet ett Business Gold Card, Platinum Card eller Centurion utgår dock inte någon avgift. Detta kan även gälla för andra Kortprodukter enligt vad som särskilt angivits.

Back to top

   4. Debitering av avgift

Årsavgiften för Membership Rewards debiteras Anslutet Konto/Kort årligen i förskott räknat från MR-medlemmens anslutning till Membership Rewards. Anslutningstidpunkten är den dag när American Express beviljar Kortmedlems ansökan om att bli ansluten till Membership Rewards.

Back to top

   5. Krav för anslutning

För anslutning till MR erfordras att Anslutet Konto/Kort ej har förfallen kontoskuld. Vidare erfordras, vad avser Green och Business Gold Card och för Corporate Card anslutet till Företagskonto, att Kontohavaren, eller i förekommande fall koncernmodern, ger sitt samtycke därtill. Skulle Kontohavaren senare återkalla sitt samtycke kommer anslutningen till MR-Konto att omedelbart upphöra.

Back to top

   6. Poäng

MR-medlem erhåller en Poäng för varje krona som faktureras Anslutet Konto/Kort och som betalas enligt medlemsvillkoren för Anslutet Konto/Kort. Annan insamlingsfaktor kan gälla om det angivits för den aktuella Kortprodukten eller i särskilda kampanjer. Följande transaktioner berättigar inte poäng: a) Kontantuttag/Express Cash i exempelvis automater eller på post- eller bankkontor, köp av American Express Travellers Cheques (Resecheckar), köp och växling av valuta samt vid här uppräknade transaktioner tillkommande hanteringsavgifter eller liknande avgifter samt b) kostnader för påminnelse, krav och inkasso samt övriga kostnader och avgifter, exempelvis dröjsmålsränta och årsavgift, som påförs enligt medlemsvillkoren för anslutet Konto/Kort.

Back to top

   7. Debiteringar fakturerade före anslutning

MR-medlem erhåller inga Poäng på MR-Konto för Debiteringar på Anslutet Konto/Kort, vilka American Express fakturerat före MR-medlemmens anslutning till MR.

Back to top

   8. Redovisning av poäng

Alla Poäng som MR-medlem erhåller enligt dessa villkor kommer löpande under ett år att samlas på det MR-Konto till vilket anslutning skett av Anslutet Konto/Kort. Poängen kommer att i efterhand redovisas på ett kontoutdrag, vilket American Express tillställer MR-medlem. Under förutsättning av att alla villkor uppfylls enligt dessa villkor, kommer det saldo som finns på MR-medlems MR-Konto vid årets slut att överföras till nästföljande år.

Back to top

   9. Krediteringar - avräknas på MR-Kontot

Samtliga krediteringar som sker på Anslutet Konto/Kort (med undantag för inbetalningar av Kontohavaren/Kortmedlemmen), exempelvis krediteringar hänförliga till returer av varor eller tjänster, medför att motsvarande Poäng omedelbart kommer att avräknas på MR-Kontot.

Back to top

   10. Överlåtelse av poäng

Poäng som MR-medlem erhåller innebär inte att MR-medlem därigenom erhåller någon egendom. Poäng som MR-medlem erhåller är inte, varken till följd av lag eller på annat sätt, möjliga att överlåta till annan och kan inte heller överföras till annat MR-Konto. Sålunda gäller bl.a. att någon annan än den MR-medlem som erhållit Poäng, t.ex. innehavare av ett Extrakort som är anslutet till ett Konto vilket är anslutet till ett MR-Konto, inte kan disponera över de Poäng som MR-medlemmen erhåller, och detta oavsett om Poängen är hänförliga till Debiteringar som gjorts med Extrakortet.

Back to top

   11. Inlösen mot kontanter

Poäng som erhålls har inget ekonomiskt värde och kan inte lösas in mot kontanter.

Back to top

   12. Inlösen mot poäng

MR-medlem äger möjlighet att, för egen och personlig del, inlösa Poäng hos Partner eller till Partners Värdebevis respektive Bonuserbjudanden, och konvertera Poäng till Partners Lojalitetsprogram, allt enligt de särskilda villkor som vid var tid tillämpas av American Express och respektive Partner. Dessa möjligheter benämnes nedan gemensamt Erbjudanden. En förutsättning för att konvertering skall kunna ske till de flesta Partners Lojalitetsprogram, är att MR-medlemmen först anslutit sig till Partners Lojalitetsprogram som MR-medlemmen önskar att konvertering av Poäng skall ske till. Anslutning till sådana Lojalitetsprogram är helt MR-medlemmens ansvar. Membership Rewards-programmet i Sverige är för svenska Kortmedlemmar. Du kan inte som svensk Kortmedlem lösa in dina Membership Rewards-poäng i något annat land.

Back to top

   13. Ansvar för inlösta poäng

American Express ansvarar inte för Poäng som lösts in respektive konverterats av en MR-medlem till Erbjudanden. American Express ansvarar inte heller för de villkor som Partner ställer upp för inlösen eller konvertering eller andra eventuella åtgärder som Partner vidtar. Vidare ansvarar American Express inte för varan eller tjänstens kvalité eller innehåll och eventuella krav skall riktas mot Partnern.

Back to top

   14. Ansvar att följa villkor hos partners

Det åligger MR-medlem att följa de villkor och förutsättningar, vilka uppställs av Partner, som gäller för Erbjudanden. Möjligheterna för det slutliga utnyttjandet av Poäng i Erbjudanden, är alltid begränsade bl.a. till följd av att sådana utnyttjandemöjligheter inte är tillgängliga i samma utsträckning som i ordinarie utbud.

Back to top

   15. Återinlösen av poäng

Poäng som har inlösts respektive konverterats till Erbjudanden kan inte återinlösas respektive konverteras tillbaka till MR-Konto

Back to top

   16. Rätt att avföra eller tillföra erbjudanden

American Express förbehåller sig rätten att, med eller utan underrättelse, avföra respektive tillföra Erbjudanden till vilka inlösen respektive konvertering kan ske.

Back to top

   17. Försäkringsskydd

MR-medlem som inlöser respektive konverterar Poäng till Erbjudanden, erhåller inte det försäkringsskydd som gäller när Kort utnyttjas för betalning av resa. Ej heller erhåller MR-medlem, som inlöser respektive konverterar Poäng till Erbjudanden, den garanterade hotell-bokning (Assured Reservation) som gäller när Kort utnyttjas för betalning av hotellövernattningar.

Back to top

   18. Kreditering - poäng understiger minsta antal för inlösen

Om kreditering sker på Anslutet Konto/Kort som medför att MR-medlems Poäng kommer att understiga minsta antal Poäng som erfordras för inlösen respektive konvertering kan inte inlösen respektive konvertering ske intill dess att MR-medlemmens Poäng åter uppgår till det minsta antal Poäng som erfordras.

Back to top

   19. Förutsättning för inlösen av poäng

Utöver vad som i övrigt anges i dessa villkor förutsätts, för att MR-medlem skall ha rätt att inlösa respektive konvertera Poäng, vid den tidpunkt när MR-medlem begär inlösen respektive konvertering, dels att Anslutet Konto/Kort ej har förfallen skuld samt dels att Anslutet Konto/Kort inte har sagts upp av American Express, MR-medlem eller Kontohavare. Skulle Anslutet Konto/ Kort ha förfallen skuld kan av MR-medlem erhållna Poäng bli förverkade och vidare kan MR-medlems anslutning till MR upphöra. MR-medlems anslutning till MR kan också komma att upphöra eller erhållna Poäng kan också förverkas om MR-medlem och/eller Kontohavaren inte uppfyllt sina skyldigheter enligt gällande medlemsvillkor för Anslutet Konto/Kort.

Back to top

   20. Uppsägning/återanslutning av Konto/Kort

Om American Express säger upp Anslutet Konto/ Kort, kommer alla Poäng som MR-medlem har på sitt MR-Konto att förverkas. Om American Express återansluter ett av American Express uppsagt Anslutet Konto/Kort inom sex månader, äger dock MR-medlem rätt att återfå förverkade Poäng.

Back to top

   21. Uppsägning - ett Konto/Kort av flera

Om MR-medlem har mer än ett Anslutet Konto/Kort samt uppsägning sker av något sådant Anslutet Konto/Kort av annan än American Express, men MR-medlemmen därefter innehar åtminstone ett Anslutet Konto/Kort, kommer de Poäng som MR-medlem tidigare erhållit och som avser Debiteringar hänförliga till uppsagt Anslutet Konto/Kort även fortsättningsvis vara gällande förutsatt att MR-medlem följer vad som anges i dessa villkor och så länge MR-medlem har åtminstone ett Anslutet Konto/Kort.

Back to top

   22. Innestående poäng vid uppsägning av MR-Konto

Om MR-medlem upphör att vara MR-medlem, t.ex. genom att uppsägning sker av alla Anslutna Konton/Kort, men MR-medlemmen ändock innehar minst ett Konto, äger MR-medlemmen möjlighet att senare återfå de Poäng som MR-medlemmen hade på MR-Kontot vid tidpunkten för sitt utträde från MR, under förutsättning att återanslutning sker till MR inom sex månader efter utträdet.

Back to top

   23. Uppsägning av alla anslutna Konton/Kort

Om uppsägning sker av alla Anslutna Konton/Kort och MR-medlemmen därigenom, eller av annan anledning, upphör att vara Kortmedlem kommer alla Poäng som MR-medlem erhållit i MR att omedelbart och automatiskt förverkas.

Back to top

   24. Ändring av villkoren samt rätt att upphöra med eller säga upp MR

American Express har rätt att med omedelbar verkan upphöra med MR. American Express äger också rätt att ändra dessa villkor, innefattande bl.a. villkor för inlösen respektive konvertering till Erbjudanden. Vidare äger American Express respektive MR-medlem rätt att när som helst säga upp anslutning till MR.

Back to top

   25. Automatiskt upphörande av MR

MR-medlems anslutning till MR upphör i vart fall, om inte anslutningen dessförinnan har upphört, vid den tidpunkt då MR-medlemmen inte längre har något Anslutet Konto/Kort anslutet till sitt MR-Konto.

Back to top

   26. Begäran om inlösen/konvertering av poäng

Begäran om inlösen respektive konvertering av Poäng till Erbjudanden sker genom att MR-medlem kontaktar Membership Rewards Kundservice. Begäran bör framställas i god tid före planerat utnyttjande (ca 2 veckor).

Back to top

   27. Missbruk av MR-villkor

Skulle MR-medlem genom vilseledande, missbruk eller i strid mot dessa villkor verka för att han/hon erhåller fler Poäng än vad han/hon är berättigad till, eller skulle MR-medlem i samband med inlösen respektive konvertering av Poäng till Erbjudanden förfara på sådant angivet sätt, eller skulle MR-medlem på annat sätt, direkt eller indirekt, missbruka sitt medlemskap i MR, äger American Express rätt att förverka Poäng samt även uppsäga dels anslutningen till MR samt dels alla Konton och Kort som sådan MR-medlem innehar.

Back to top

   28. Skatter och avgifter

American Express ansvarar inte för de eventuella skatte- och avgiftskonsekvenser som kan uppkomma hänförliga till anslutning till MR, erhållandet av Poäng, inlösen respektive konvertering av Poäng eller det slutliga utnyttjandet av Poäng genom Erbjudanden. Detta innefattar eventuella skatte- och avgiftskonsekvenser för såväl Kortmedlem som Kontohavare.

Back to top

   29. Skatter och avgifter

American Express ansvarar inte för de eventuella skatte- och avgiftskonsekvenser som kan uppkomma hänförliga till anslutning till MR, erhållandet av Poäng, inlösen respektive konvertering av Poäng eller det slutliga utnyttjandet av Poäng genom Erbjudanden. Detta innefattar eventuella skatte- och avgiftskonsekvenser för såväl Kortmedlem som Kontohavare.

Back to top

   30. Ändring av överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

American Express underlåtenhet att i enskilda situationer utnyttja sina rättigheter enligt ovan, innebär inte att American Express därigenom avstått från att senare utnyttja sådana rättigheter.

Back to top

   31. Ångerrätt vid distansförsäljning

Med distansförsäljning avses att ett avtal om deltagande i MR ingås inom ramen för ett av American Express organiserat system för att träffa avtal på distans och kommunikationen uteslutande sker på distans (exempelvis via post, telefon, e-post eller internet). Om avtal om MR ingåtts via distansförsäljning har MR-medlemmen rätt att frånträda avtalet genom att meddela detta till American Express inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts, eller den senare tidpunkt vid vilken MR-medlemmen har fått lagstadgad information samt avtalsvillkoren i varaktig form. MR-medlemmen har rätt att när som helst under avtalstiden på begäran få del av avtalsvillkoren i en handling.

Back to top

   32. Tvister

Dessa villkor och allt som har samband därmed skall bedömas enligt svensk lag. För marknadsföring av Membership Rewards har svensk lag följts. Eventuella tvister avgörs i svensk domstol. MR-medlem äger också möjlighet att få sin sak prövad av Allmänna reklamationsnämnden i enlighet med de regler som gäller för nämndens verksamhet.

Back to top
Membership Rewards