ทำความรู้จักกับการรายงานข้อมูลเครดิต

การรายงานข้อมูลเครดิตคืออะไร

การรายงานข้อมูลเครดิตคือข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ โดยธนาคารหรือผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการกู้เงินสามารถเรียกดูข้อมูลนี้ได้จากการให้ความยินยอมของท่าน ข้อมูลนี้ถูกจัดเก็บรวมทั้งหมดไว้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่จะช่วยให้ผู้ออกเงินกู้สามารถพิจารณาว่าควรให้บริการทางการเงินแก่ท่านหรือไม่

การรายงานข้อมูลเครดิตของท่านจะถูกอ้างถึงเมื่อท่านสมัครใช้บริการด้านสินเชื่อทางการเงิน โดยประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

    • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: หมายเลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่เดิม และวันเกิด
    • ประวัติทางการเงิน: อันได้แก่ บัญชีเครดิต (สินเชื่อ) หรือบัญชีเงินกู้กับร้านค้าปลีก ธนาคาร  บริษัทการเงิน และอื่นๆ วงเงินและ       ยอดเงินในบัญชี การชำระเงินทั้งตามกำหนดและที่ล่าช้า
    • ประวัติข้อมูลที่เป็นสาธารณะ: การล้มละลาย การถูกพิจารณาคดีในชั้นศาล ทรัพย์สินที่มีการลงทะเบียน
    • ข้อมูลจากการสอบถาม: ประกอบไปด้วยผู้ให้เงินกู้ที่ท่านเคยใช้บริการ รวมถึงผู้ว่าจ้างของท่าน

ท่านควรตรวจสอบข้อมูลเครดิตของท่านอย่างน้อยปีละครั้งหลังจากที่ท่านได้รับข้อมูลสรุปปลายปี หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดผิดพลาด ท่านสามารถติดต่อบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติได้โดยตรงเพื่อทำการแก้ไข

ตามกฏหมายแล้ว ข้อมูลเครดิตของท่านไม่รวมถึงข้อเท็จจริงส่วนบุคคลบางประการ อาทิ เชื้อชาติ ศาสนา สุขภาพ และพรรคการเมืองที่ท่านเป็นสมาชิก

ใครที่สามารถเรียกดูข้อมูลเครดิตของท่าน

ด้วยความยินยอมของท่าน ผู้ให้เงินกู้ ตัวแทนซื้อขายรถยนต์ บริษัทซื้อขายบ้านและที่ดิน ผู้ให้บริการประกันภัย หน่วยงานทางราชการบางประเภท ผู้ว่าจ้าง และตัวท่านเอง สามารถเรียกดูข้อมูลเครดิตของท่านได้

เพื่อการเป็นผู้ให้บริการที่รับผิดชอบ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส มีนโยบายสำหรับการทบทวนข้อมูลเครดิตของสมาชิกเป็นประจำเพื่อช่วยในการบริหารบัญชีบัตรของท่าน

ท่านจะเริ่มมีข้อมูลเครดิตด้วยวิธีการใด

ข้อมูลเครดิตของท่านจะเกิดขึ้นทันทีที่ท่านมีการเปิดบัญชีกับบริษัทที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ผู้ให้บริการโทรศัพท์ หรือสมัครใช้บริการเงินกู้หรือบัตรเครดิต ณ จุดนั้น การบริหารบัญชีของท่านจะส่งผลทั้งในแง่บวกหรือแง่ลบกับข้อมูลเครดิตของท่าน

ข้อมูลเครดิตที่ดีนั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสมัครใช้บริการทางการเงินในอนาคต

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ออกเงินกู้จะประเมินข้อมูลเครดิตของท่านก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติคำร้องขอเงินกู้สำหรับรถยนต์ ที่อยู่อาศัย วงเงินสินเชื่อ และบัตรเครดิต นอกจากนั้นประวัติทางเครดิตที่ดีจะส่งผลในเชิงบวกต่อผู้ว่าจ้างและผู้ให้เช่าที่ เพราะนั่นหมายความว่าท่านมีความสามารถที่จะบริหารความรับผิดชอบ และสามารถที่จะชำระได้ตรงเวลา

แบบอย่างของเครดิตที่ดี

ปัจจัยที่ผู้ให้เงินกู้จะพิจารณาเมื่อตรวจสอบข้อมูลเครดิตของท่านคือ

    • การชำระค่าใช้จ่ายตรงตามเวลา
    • ยอดเงินคงค้างบัญชี
    • ยอดเงินทั้งหมดที่ท่านได้ใช้ไปผ่านวงเงินที่ได้รับ
    • ประวัติทางสังคมในแง่ลบ

เพื่อรักษาช้อมูลเครดิตของท่านให้อยู่ในสถานะที่ดี ท่านควรชำระค่าใช้จ่ายตรงต่อเวลา หากท่านมีการย้ายที่อยู่ ท่านควรมั่นใจว่าท่านได้ให้ที่อยู่ใหม่หรือข้อมูลสำหรับการติดต่อของท่านแก่ผู้ให้กู้ เพื่อหลีกเลี่ยงการชำระเงินล่าช้าหรือพลาดการชำระ

ท่านควรตรวจสอบข้อมูลเครดิตของท่านเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านนั้นถูกต้อง

และหากท่านตรวจพบว่าข้อมูลเครดิตของท่านนั้นมีข้อผิดพลาด ท่านควรแจ้งผู้ให้กู้และบริษัทข้อมูลเครดิตทันที
Back to top
Back to top