Skip to Content
หน้าแรก
Merchant Services
English
การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส การจัดการธุรกิจของร้านค้า เพิ่มพูนผลกำไรด้วยความผูกพันของท่านกับลูกค้า
สิทธิประโยชน์จาก การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
สมัครเพื่อขอรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
เรียนรู้เกี่ยวกับการรับประกันราย การทุจริตในการสั่งซื้อสินค้าผ่านท างอินเตอร์เน็ต
Learn about accepting the Card

Apply to accept the Card
 
Explore the Benefits
 
 
American Express กรุณาเลือกประเภทของธุรกิจ
    ร้านค้าปลีกทั่วไป/สถานธุรกิจทั่วไป
    ร้านอาหาร/ภัตตาคาร
    ที่พัก/โรงแรม
    อื่นๆ

  
Apply to accept the Card
American Express ข้อมูลต่างๆที่ท่านควรทราบเกี่ยวกับการสมัคร

  
Learn about the Online Fraud Protection Guarantee

Fraud Protection Guarantee

เรียนรู้เกี่ยวกับ " การรับประกันรายการทุจริตในการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต" และ ประโยชน์ที่สถานธุรกิจจะได้รับจากบริการนี้

Apply to accept the Card

Reduce Fraud and Chargebacks