Skip to Content
หน้าแรก
Merchant Services
Thai
การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส การจัดการธุรกิจของร้านค้า เพิ่มพูนผลกำไรด้วยความผูกพันของท่านกับลูกค้า
สิทธิประโยชน์จาก การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
สมัครเพื่อขอรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
เรียนรู้เกี่ยวกับการรับประกันราย การทุจริตในการสั่งซื้อสินค้าผ่านท างอินเตอร์เน็ต
Apply to Accept the Card

Apply to accept the Card
สามารถทำได้โดยการ
สมัครทางโทรศัพท์
   
เพียงติดต่ออเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่หมายเลข 0 2273 5100 ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะจัดการเปิดบัญชีร้านค้าให้ท่าน กรุณาเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อม เพื่อความสะดวก
  • ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่บ้าน และวันเดือนปีเกิดของเจ้าของธุรกิจ หรือของผู้ที่มีอำนาจลงนามในธุรกิจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของธุรกิจ หรือของผู้ที่มีอำนาจลงนามในธุรกิจ
  • สำเนาใบนำฝากเงิน เช็คที่มีการยกเลิก หรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่ท่านต้องการให้อเมริกัน เอ็กซ์เพรส โอนเงินให้ท่าน
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า
หากสถานธุรกิจของท่านยินดีรับบัตรเครดิต/เดบิต อื่นๆ อยู่แล้ว กรุณาเตรียมข้อมูลต่อไปนี้
  • ข้อมูล รายละเอียดของเครื่องบันทึกการขายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผู้ให้บริการ ชนิดของเครื่องบันทึกการขายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขประจำเครื่อง หมายเลขสถานธุรกิจที่รับบัตรวีซ่า/มาสเตอร์คาร์ด และ/หรือหมายเลขสถานธุรกิจที่รับบัตรอื่นใด (หากมี)
   
สมัครทางแฟกซ์
   
ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง กรอกข้อความให้เรียบร้อยและแฟกซ์มาที่หมายเลข
0 2273 0295
   
เชิญสมัครวันนี้! (ภาษาอังกฤษ)
(PDF: 46 KB / 2 หน้า)
   
เชิญสมัครวันนี้! (ภาษาไทย)
(PDF: 112 KB / 1 หน้า)

เอกสารนี้ อยู่ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟ ( .pdf ) ที่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรม Adobe Acrobat Reader. Acrobat และ โลโก้ Acrobat เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Adobe System

Apply to accept the Card

Reduce Fraud and Chargebacks