Skip to Content
หน้าแรก
Merchant Services
English
การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส การจัดการธุรกิจของร้านค้า เพิ่มพูนผลกำไรด้วยความผูกพันของท่านกับลูกค้า
การตรวจสอบยอดชำระเงินและการแ ก้ปัญหาการปฏิเสธการชำระเงิน
การใช้เครื่องรับบัตรอิเล็ กทรอนิกส์เพื่อบันทึกการซื้อขาย
แนะนำบริ การอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานธุรกิจ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
การลดการใช้บัตรโดยทุจริตและ การปฏิเสธการใช้บัตร
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริ การสถานธุรกิจออนไลน์ (OMS)
ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วๆไป
Answers to Common Questions

Apply to accept the Card

  หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีร้านค้า/สถานธุรกิจ อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อร้านค้า/สถานธุรกิจ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ จะต้องทำอย่างไร
  หากต้องการให้เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) สามารถรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสได้ จะต้องทำอย่างไร
สถานธุรกิจที่รับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะได้รับอุปกรณ์หรือบริการใดบ้าง
  ท่านจะได้รับการชำระเงินค่าสินค้าและบริการจากอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เร็วเพียงไร
  ในกรณีที่ต้องโทรศัพท์เพื่อขออนุมัติวงเงิน จะต้องโทรไปที่หมายเลขใด
  หากสงสัยว่าเป็นการใช้บัตรโดยทุจริต หรือเป็นบัตรที่ขโมยมา จะต้องทำอย่างไร
  หากมีการเปิดสาขาใหม่สำหรับสถานธุรกิจเดิมและต้องการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับสาขาใหม่ จะต้องทำอย่างไร
  หากได้รับจดหมายแจ้งถึงคำร้องของสมาชิกบัตร จากอเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะสามารถส่งคำชี้แจงได้อย่างไร
  หากต้องการทำรายการคืนเงินให้กับสมาชิกบัตรหากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีร้านค้า/สถานธุรกิจ อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อร้านค้า/สถานธุรกิจ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ จะต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถทำได้โดยติดต่อแผนกบริการสถานธุรกิจที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 5100 ตัวแทนของเรายินดีให้ความช่วยเหลือท่าน อย่างเต็มที่ หรือ กรอกแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีการโอนเงินหรือแบบฟอร์มการเปลียนแปลงข้อมูลทั่วไปของสถานธุรกิจ และแฟกซ์มาที่ 0 2273 0295 ตัวแทนของเราจะดำเนินให้กับท่านในลำดับต่อไป

clear
clear หากต้องการให้เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) สามารถรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสได้ จะต้องทำอย่างไร
clear เมื่อสถานธุรกิจของท่านได้รับการอนุมัติให้รับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ท่านสามารถติดต่อผู้ให้บริการเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของท่านเพื่อป้อนคำสั่งให้เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของท่านสามารถรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสได้ โดยระบุหมายเลขสถานธุรกิจของท่าน หรือท่านสามารถติดต่อแผนกบริการสถานธุรกิจอเมริกัน เอ็กซ์เพรสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 5100

clear
clear สถานธุรกิจที่รับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะได้รับอุปกรณ์หรือบริการใดบ้าง
clear
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส มีอุปกรณ์และบริการหลากหลายที่จะช่วยเพิ่มพูนธุรกิจของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และดึงดูดลูกค้าชั้นดี รวมถึงช่วยลดรายจ่ายของธุรกิจ ได้แก่ สื่อส่งเสริมการขายซึ่งเป็นอภินันทนาการพิเศษ สำหรับสมาชิกร้านค้า/สถานธุรกิจ ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และอุปกรณ์ที่ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม อาทิ เครื่องรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) และแผนการสนับสนุนทางการตลาดที>่เหมาะสม

clear
clear ท่านจะได้รับการชำระเงินค่าสินค้าและบริการจากอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เร็วเพียงไร
clear
อเมริกัน เอ็กซ์เพรสมีแผนการชำระเงินให้ท่านเลือก 3 แบบ

แผนการชำระเงินโดยตรงแบบ 3 วัน
เมื่อเราได้รับแบบบันทึกสรุปค่าสินค้า/บริการ (SOC) จากท่าน หรือได้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เราจะชำระเงินค่าสินค้าและบริการทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏบนแบบบันทึกสรุปค่าสินค้าและบริการหักด้วยค่าธรรมเนียมสถานธุรกิจและภาษีต่างๆ โดยตรงในบัญชีธนาคารสำหรับสถานธุรกิจของท่าน ในวันทำการที่ 3 ภายหลังจากวันที่เราได้รับแบบบันทึกดังกล่าวจากท่าน

แผนการชำระเงินโดยตรงในวันรุ่งขึ้น
เมื่อเราได้รับแบบบันทึกสรุปค่าสินค้า/บริการจากท่านโดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของเรา ท่านจะได้รับการชำระเงินค่าสินค้า/บริการ โดยตรงในบัญชีธนาคารสำหรับสถานธุรกิจของท่าน ในวันรุ่งขึ้นจากวันที่เราได้รับแบบบันทึกเหล่านั้น การขอรับบริการแผนการชำระเงินโดยตรงในวันรุ่งขึ้นนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของท่านว่าสามารถส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ และข้อกำหนดอื่นๆ หากท่านต้องการทราบว่าสถานธุรกิจของสามารถเลือกแผนการชำระเงินในวันรุ่งขึ้นได้หรือไม่ ท่านสามารถติดต่อแผนกบริการสถานธุรกิจที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 5100 ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น.

แผนการชำระเงินเป็นรายสัปดาห์
เมื่อเราได้รับแบบบันทึกสรุปค่าสินค้า/บริการจากท่าน หรือได้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะได้รับการชำระเงินค่าสินค้า/บริการตามสรุปบันทึกค่าสินค้า/บริการนั้น โดยตรงในบัญชีธนาคารสำหรับสถานธุรกิจของท่าน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เราได้รับแบบบันทึกดังกล่าวจากท่าน

clear
clear ในกรณีที่ต้องโทรศัพท์เพื่อขออนุมัติวงเงิน จะต้องโทรไปที่หมายเลขใด
clear
แผนกอนุมัติวงเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 5522 โดยท่านจะต้องเตรียมหมายเลขร้านค้า/สถานธุรกิจ หมายเลขสมาชิกบัตร และจำนวนเงินค่าสินค้า/บริการให้พร้อม

clear
clear หากสงสัยว่าเป็นการใช้บัตรโดยทุจริต หรือเป็นบัตรที่ขโมยมา จะต้องทำอย่างไร
clear
ท่านไม่จำเป็นต้องสอบถามกับลูกค้าที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยโดยตรงด้วยตัวท่านเอง หากท่านสงสัยในพฤติกรรมใด เพียงโทรแจ้งมายังแผนกอนุมัติวงเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 5522 อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะมอบรางวัลสำหรับบัตรที่ท่านทำการยึดได้ตามคำแนะนำของเรา โดยแจ้งไปยังบริษัทฯ และโปรดเตรียมหมายเลขร้านค้า/สถานธุรกิจ หมายเลขสมาชิกบัตรดังกล่าวให้พร้อมเมื่อท่านติดต่อบริษัทฯ

clear
 
clear หากมีการเปิดสาขาใหม่สำหรับสถานธุรกิจเดิมและต้องการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับสาขาใหม่ จะต้องทำอย่างไร
clear
ท่านสามารถทำได้โดยติดต่อแผนกบริการสถานธุรกิจที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 5100 ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตัวแทนของเรายินดีให้ความช่วยเหลือท่านในการเพิ่มเติมข้อมูลของสถานธุรกิจนั้นๆ

clear
 
clear หากได้รับจดหมายแจ้งถึงคำร้องของสมาชิกบัตร จากอเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะสามารถส่งคำชี้แจงได้อย่างไร
clear
ท่านจะต้องส่งคำชี้แจงของท่านทางไปรษณีย์ หรือแฟกซ์ไปยังที่อยู่และหมายเลขโทรสารที่ระบุ พร้อมทั้งข้อมูลที่ถูกเรียกถามตามจดหมายแจ้งถึงคำร้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด และระบุให้ชัดเจนในช่องที่กำหนดให้ ว่าจะมีการหักหนี้หรือไม่ ถ้าไม่ จะต้องมีคำชี้แจงและหลักฐานอ้างอิงของท่านแนบมาด้วย หากท่านไม่ตอบกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนด อเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะทำการหักเงินจำนวนนั้นจากบัญชีสถานธุรกิจของท่าน

clear
clear หากต้องการทำรายการคืนเงินให้กับสมาชิกบัตร
clear
ท่านสามารถทำได้โดยติดต่อแผนกบริการสถานธุรกิจที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 5100 ตัวแทนของเรายินดีให้ความช่วยเหลือท่าน อย่างเต็มที่ หรือ กรอกแบบฟอร์มการคืนเงินให้กับสมาชิกบัตร และแฟกซ์มาที่ 0 2273 0295 ตัวแทนของเราจะดำเนินให้กับท่านในลำดับต่อไป

clear
clear clear
clear

Apply to accept the Card

Learn about Online Merchant Services

clear