Skip to Content
หน้าแรก
Merchant Services
English
การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส การจัดการธุรกิจของร้านค้า เพิ่มพูนผลกำไรด้วยความผูกพันของท่านกับลูกค้า
การตรวจสอบยอดชำระเงินและการแ ก้ปัญหาการปฏิเสธการชำระเงิน
การใช้เครื่องรับบัตรอิเล็ กทรอนิกส์เพื่อบันทึกการซื้อขาย
แนะนำบริ การอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานธุรกิจ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
การลดการใช้บัตรโดยทุจริตและ การปฏิเสธการใช้บัตร
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริ การสถานธุรกิจออนไลน์ (OMS)
วิธีสมัครเพื่อใช้บริการสถานธุรกิจออนไลน์ (OMS)
เข้าสู่ระบบบริการสถานธุร กิจออนไลน์ (OMS)
คำถามที่มีผู้ถามบ่อยเกี่ยวกับระบบบริการสถานธุรกิจออนไลน์ (OMS)
ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วๆไป
Blue Divider
Learn about Online Merchant Services

Log in to OMS
Apply to accept the Card
Right line


ท่านจะสมัครเพื่อใช้บริการสำหรับสถานธุรกิจด้วยระบบออนไลน์ได้อย่างไร

ท่านสามารถสมัครเพื่อใช้บริการสำหรับสถานธุรกิจด้วยระบบออนไลน์ได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนง่ายๆต่อไปนี้:

ขั้นที่ 1
คลิคที่ปุ่ม "Continue" ณ ส่วนล่างของหน้านี้ เพื่อดำเนินการสมัครต่อไป เมื่อกดปุ่มนี้ จะนำท่านไปสู่หน้าลงบันทึกเข้า (log in) ของ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

คลิคที่ปุ่ม "I am a new User"

หน้าที่มีชื่อว่า "สร้างเลขประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่าน (User ID & Password)" จะปรากฎขึ้น โปรดเลือกเลขประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านที่ท่านต้องการใช้ในการเข้ารับบริการสำหรับสถานธุรกิจด้วยระบบออนไลน์ โดยเลขประจำตัวและรหัสผ่านนั้นควรจะไม่เหมือนใคร เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านจะมีความปลอดภัยสูงสุด เมื่อได้ลงทะเบียนเลขประจำตัวผู้ใช้แล้ว คนอื่นจะไม่สามารถเข้ามาลงทะเบียนโดยใช้เลขประจำตัวผู้ใช้นี้ได้อีก

หลังจากที่ได้กรอกหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว โปรดคลิคที่ปุ่ม "Continue"

หากต้องการเก็บคำแนะนำนี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน คลิคที่ "บรรจุข้อมูล (download)" และเลือก "บันทึกเป้าหมายเป็น (save target as)" เมื่อหน้าจอปรากฎ "บันทึกแฟ้มเป็น (save as)" ให้เลือกสถานที่เก็บแฟ้มที่ท่านต้องการ เสร็จแล้วคลิคที่ "บันทึก (save)"

PDF download       คำแนะนำในการลงทะเบียน 
    บรรจุข้อมูล (download) (PDF: 716KB / 5 หน้า)


ข้อมูลนี้ได้ถูกบันทึกในรูปแบบ PDF ย่อขนาดด้วยโปรแกรม WinZip ถ้าท่านต้องการเปิดข้อมูล คอมพิวเตอร์ของท่านต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader และขยายขนาดด้วยโปรแกรม WinZip หากไม่มีทั้ง 2 โปรแกรม ให้คลิค "ที่นี่" เพื่อบรรจุโปรแกรม Acrobat Reader หรือ คลิค "ที่นี่" เพื่อบรรจุโปรแกรม WinZip โปรแกรม Adobe, Acrobat และสัญลักษณ์ Acrobat เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated. WinZip คือเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของ WinZip Computing, Inc.

ในการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน ให้คลิคขวา ที่ "บรรจุข้อมูล (download)" เลือก "บันทึกเป้าหมายเป็น (save target as)" เมื่อหน้าจอปรากฎ "บันทึกแฟ้มเป็น (save as)" ให้เลือกสถานที่เก็บแฟ้มที่ท่านต้องการ เสร็จแล้วคลิคที่ "บันทึก (save)"


ขั้นที่ 2
หน้า "เลือกคำถาม&คำตอบ เพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน" จะปรากฏ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้สร้างรหัสผ่านใหม่ในกรณีที่ท่านลืมรหัสเก่า คลิคที่ปุ่ม "continue"

เมื่อท่านได้ดำเนินการตามขั้นตอนตั้งเลขประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว หน้าต่อไปที่ปรากฏ จะแสดงการยืนยันเลขประจำตัวผู้ใช้และคำถามเพื่อความปลอดภัยอีกครั้ง โปรดเลือกปุ่ม "continue" เพื่อให้หน้าจอแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการสำหรับสถานธุรกิจด้วยระบบออนไลน์ต่อไป

ขั้นที่ 3
หากท่านเลือกที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้คลิกที่ "ยินยอม (Agreed)"ซึ่งจะพาท่านไปยังขั้นสุดท้ายของกระบวนการสมัคร ได้แก่ เข้าสู่แบบฟอร์มลงทะเบียนสถานธุรกิจ

ขั้นที่ 4
กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมทั้งให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานธุรกิจของท่าน เมื่อเสร็จเรียบร้อย ท่านอาจกดที่ "continue" เพื่อผ่านไปยังขั้นตอนต่อไปของกระบวนการสมัคร หากรายการที่กรอกไปแล้วข้อใดไม่ถูกต้อง หน้าจอเดิมจะปรากฎขึ้น พร้อมทั้งข้อความที่พิมพ์ด้วยสีแดง เพื่อชี้ให้เห็นถึงช่องที่จะต้องตรวจสอบและกรอกใหม่

ขั้นที่ 5
ขั้นตอนสุดท้ายในการกรอกใบสมัครเข้าสู่ระบบ OMS ได้แก่การเลือกบริการที่ท่านต้องการลงทะเบียน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการจากระบบ OMS โปรดกดปุ่ม "เรียนรู้เพิ่มเติม (Learn More)" เพื่อที่จะเชื่อมต่อไปยังบริการที่ท่านสนใจ หากท่านต้องการลงทะเบียนสำหรับบริการที่ท่านเลือก ให้คลิคที่กล่องสำหรับเลือก เพื่อที่จะทำเครื่องหมายบอกถึงความประสงค์ของท่าน โปรดคลิคที่ "ตั้งค่าใหม่ (Reset)" เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกของท่าน หรือที่ "continue" เมื่อท่านพอใจกับตัวเลือกของท่านแล้ว

หน้าต่อไป จะเป็นการยืนยันว่าท่านได้สมัครเข้ารับบริการเรียบร้อยแล้ว และได้สมัครเข้ารับบริการใดได้บ้าง โปรดคลิคที่ปุ่ม "continue" เพื่อเริ่มใช้ระบบ OMS ในส่วนของบริการที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้ว


หมายเหตุ: คำแนะนำนี้ จะใช้ในครั้งแรกที่ท่านสมัครเข้ารับบริการสำหรับสถานธุรกิจด้วยระบบออนไลน์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสเท่านั้น และเมื่อท่านได้สมัครเรียบร้อยแล้ว ท่านเพียงแต่กรอกเลขประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านจากหน้าหลัก "ลงบันทึกเข้าสู่อเมริกัน เอ็กซ์เพรส" เพื่อเข้าสู่บริการที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ครั้งแรกโดยตรง
clear
clear clear
clear

Apply to accept the Card

Learn about Online Merchant Services

clear