Skip to Content
หน้าแรก
Merchant Services
English
การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส การจัดการธุรกิจของร้านค้า เพิ่มพูนผลกำไรด้วยความผูกพันของท่านกับลูกค้า
การตรวจสอบยอดชำระเงินและการแ ก้ปัญหาการปฏิเสธการชำระเงิน
การใช้เครื่องรับบัตรอิเล็ กทรอนิกส์เพื่อบันทึกการซื้อขาย
แนะนำบริ การอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานธุรกิจ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
การดำเนินการขายสินค้าและบริการ
นโยบายเกี่ยวกับการถูกหักเงินคืน
เมื่อท่านได้รับจดหมายแจ้งถึงคำร้ องของสมาชิกบัตร
การลดการใช้บัตรโดยทุจริตและ การปฏิเสธการใช้บัตร
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริ การสถานธุรกิจออนไลน์ (OMS)
ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วๆไป
Policies and Procedures

Apply to accept the Card
อเมริกัน เอ็กซ์เพรสมีนโยบายทางธุรกิจหลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิเสธการใช้บัตรและบ่งชี้ถึงการใช้บัตรโดยทุจริต ซึ่งได้มีระบุไว้ในข้อตกลงระหว่างอเมริกัน เอ็กซ์เพรสกับสถานธุรกิจของท่าน สถานธุรกิจของท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิเสธการใช้บัตรที่เกิดขึ้น ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรับบัตร ซึ่งจะมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม
 • อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือว่าสถานธุรกิจและสมาชิกบัตร เป็นลูกค้าที่มีความสำคัญเท่าเทียมกันทั้งสองฝ่าย
 • การดำเนินการกับข้อโต้แย้งและการปฏิเสธการใช้บัตรของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงระหว่าง อเมริกัน เอ็กซ์เพรสกับสถานธุรกิจของท่าน
คำร้องของสมาชิกบัตร หรือการโต้แย้งของสมาชิกบัตร

 1. อเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะตรวจสอบคำร้อง หรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้บัตรของสมาชิกบัตร และอาจจะขอให้ท่านส่งข้อมูลเพิ่มเติม (การส่งข้อมูลที่ถูกเรียกถาม) เราจะแจกแจงว่าข้อมูลใดบ้างที่ท่านต้องจัดหาให้เราและท่านจะต้องตอบกลับภายใน 25 วัน หรือตามวันที่ที่ระบุในจดหมายที่ส่งถึงท่าน

 2. ถ้าสมาชิกบัตรจัดหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนและเป็นหลักฐานอ้างอิงข้อร้องทุกข์ได้อย่างพอเพียง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าสินค้าและบริการเต็มจำนวนจากท่านทันที (ซึ่งหมายความว่าเราจะหักเงินคืนจากบัญชีของท่านและแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร)

 3. ในกรณีที่เราได้ออกจดหมายแจ้งการหักเงินคืนจากท่าน จดหมายแจ้งนั้นจะรวมถึงสาเหตุที่มีการหักเงินคืน รายละเอียดการซื้อ/ ขายสินค้า/บริการ และสำเนาเอกสารที่สมาชิกบัตรนำมาเป็นข้อสนับสนุน เฉพาะที่จำเป็น และเราจะแจกแจงให้ท่านทราบว่าท่านจะต้องเตรียมข้อมูลใดบ้างให้แก่เรา

 4. หากท่านยินยอมรับการหักเงินคืนนั้น ท่านไม่จำเป็นต้องทำอะไรทั้งสิ้น เราจะทำการหักจำนวนเงินที่ถูกปฏิเสธนั้นคืนจากจำนวนเงินที่เราต้องชำระให้ท่านในครั้งต่อไป

 5. หากท่านมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการหักเงินคืนดังกล่าว ท่านมีเวลา 25 วันในการจัดเตรียมข้อมูล เอกสารที่จำเป็นเพื่อหักล้างข้อกล่าวหานั้น

 6. เมื่อท่านส่งเอกสารที่เราร้องขอ เอกสารดังกล่าวจะถูกส่งไปยังสมาชิกบัตรด้วย และหากจำเป็น ท่านจะได้รับการคืนเงินอีกครั้ง

 7. หากสมาชิกบัตรยังคงยืนยันการโต้แย้งการขายสินค้า/บริการนั้น และสามารถนำหลักฐานที่เหมาะสมเพื่อมาอ้างอิงได้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกใบแจ้งการหักเงินคืนครั้งสุดท้าย และทำการหักเงินคืนจากท่าน โดยจำนวนเงินดังกล่าวจะถูกหักออกไปจากจำนวนเงินที่เราต้องชำระให้ท่านในครั้งต่อไปการสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต
   
สำหรับการขายสินค้า/บริการอื่นๆ เช่นการสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต ท่านจะต้อง
 • กรอกใบบันทึกการขายตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงกับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส โดยจะต้องระบุคำว่า สินค้าสั่งทางไปรษณีย์ สินค้าสั่งทางโทรศัพท์ ลายมือชื่ออยู่ในไฟล์ หรือ สินค้าสั่งทางอินเตอร์เน็ต ลงในช่องสำหรับลายเซ็นสมาชิกบัตร

 • หากท่านส่งบันทึกการขายทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องระบุคำว่า สินค้าสั่งทางไปรษณีย์ สินค้าสั่งทางโทรศัพท์ ลายมือชื่ออยู่ในไฟล์ หรือ สินค้าสั่งทางอินเตอร์เน็ต ลงในใบบันทึกการขายอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน

ท่านจะไม่ถูกหักเงินคืนสำหรับค่าสินค้าและบริการที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับสินค้า หากท่านขอหมายเลขอนุมัติวงเงินสำหรับการซื้อสินค้าและบริการนั้น และสามารถแสดงหลักฐานการส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงินของสมาชิกบัตร ซึ่งสมาชิกบัตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ลงลายมือชื่อรับรองแล้ว ท่านสามารถตรวจที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงินของสมาชิกบัตรได้โดยโทรไปที่แผนกอนุมัติวงเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 5522

สถานธุรกิจจะต้องเตรียมหลักฐานการส่งสินค้าไปยังที่อยู่ตามใบเรียกเก็บเงินของสมาชิกบัตร ที่มีการลงลายมือชื่อรับรองแล้ว ให้กับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส สำเนาใบเรียกเก็บเงินเพียงอย่างเดียวนั้นถือว่าไม่เพียงพอ และอาจนำไปสู่การหักเงินคืนจากท่านได้ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้การดำเนินการขายสินค้า/บริการต้องห้าม

โปรดจำไว้ว่า ท่านไม่สามารถยินยอมรับบัตรได้ในบางกรณี กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาและข้อตกลงกับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
 
สิทธิ์การไล่เบี้ยเต็มจำนวน

ร้านค้า/สถานธุรกิจที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรสเห็นว่ามีการโต้แย้ง หรือข้อร้องเรียนของสมาชิกบัตรในอัตราที่สูง อาจจะต้องยอมรับการถูกไล่เบี้ยเต็มจำนวนจากอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และการถูกหักเงินคืนในทุกกรณี ดังนั้นจะไม่มีการส่งจดหมายแจ้งข้อร้องเรียนของสมาชิกบัตร ให้สถานธุรกิจของท่าน และท่านจะถูกหักเงินคืน ในทุกกรณีที่สมาชิกบัตรมีข้อโต้แย้ง
 
นโยบายการคืนสินค้าของร้านค้า/สถานธุรกิจของท่าน

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะให้การสนับสนุนนโยบายการคืนสินค้าของท่านในกรณีที่เกิดการโต้แย้ง ทั้งนี้สมาชิกบัตรจะต้องรับทราบนโยบายดังกล่าวโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะดำเนินการขายสินค้า/บริการ และก่อนที่สมาชิกบัตรจะลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน หรือในแบบบันทึกสินค้าและบริการ

บริการเรียกเก็บเงินต่อเนื่อง/บริการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ

หลังจากที่เราแจ้งให้ท่านทราบว่าสมาชิกบัตรได้ยกเลิกการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ (อาทิ ค่าสมาชิก ค่าสมัครต่างๆ) ใบเรียกเก็บเงินทุกใบที่ท่านได้เรียกเก็บจากบัญชีของสมาชิกบัตรหลังจากนั้นจะถูกหักเงินคืนโดยอัตโนมัติ

Apply to accept the Card

Learn about Online Merchant Services