Skip to Content
หน้าแรก
Merchant Services
English
การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส การจัดการธุรกิจของร้านค้า เพิ่มพูนผลกำไรด้วยความผูกพันของท่านกับลูกค้า
การตรวจสอบยอดชำระเงินและการแ ก้ปัญหาการปฏิเสธการชำระเงิน
การใช้เครื่องรับบัตรอิเล็ กทรอนิกส์เพื่อบันทึกการซื้อขาย
แนะนำบริ การอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานธุรกิจ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
การดำเนินการขายสินค้าและบริการ
นโยบายเกี่ยวกับการถูกหักเงินคืน
เมื่อท่านได้รับจดหมายแจ้งถึงคำร้ องของสมาชิกบัตร
การลดการใช้บัตรโดยทุจริตและ การปฏิเสธการใช้บัตร
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริ การสถานธุรกิจออนไลน์ (OMS)
ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วๆไป
Policies and Procedures

Apply to accept the Card
เมื่อสมาชิกบัตรสงสัย หรือมีข้อสอบถามเกี่ยวกับรายการสินค้าใดๆ ที่มีการเรียกเก็บเงินไปยังบัญชีของสมาชิกบัตร กฎหมายกำหนด ให้อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ตอบข้อสงสัยนั้นๆ ภายในเวลาที่จำกัดอย่างเคร่งครัด หากเราต้องการให้ท่านจัดเตรียมข้อมูลใดๆ ก็ตามเพื่อตอบข้อสงสัยดังกล่าว เราจะส่งจดหมายแจ้งถึงคำร้องของสมาชิกบัตร* นั้นให้สถานธุรกิจของท่า

ท่านจะได้รับจดหมายดังกล่าวในกรณีที่เรามีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตอบข้อสงสัยของสมาชิกบัตรได้ หากท่านไม่ตกลงให้มีการคืนค่าสินค้าและบริการ ท่านจะต้องหาข้อมูลและหลักฐานที่เพียงพอมาสนับสนุน

เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหักเงินคืน ท่านจะต้องตอบกลับภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในจดหมายแจ้งถึงคำร้องของสมาชิกบัตร เพื่อเป็นการยืนยันข้อโต้แย้งของท่าน

* ในบางกรณี อเมริกัน เอ็กซ์เพรส อาจหักเงินคืนโดยไม่ได้ส่งจดหมายแจ้งถึงคำร้องของสมาชิกบัตรกรุณาตรวจสอบในสัญญากับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

จดหมายแจ้งถึงคำร้องของสมาชิกบัตรคืออะไร

จดหมายแจ้งถึงคำร้องของสมาชิกบัตรจะชี้แจงให้ท่านทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นซึ่งท่านจะต้องแสดงเพื่อเป็นหลักฐานหรือข้อมูลอ้างอิงเพื่อมาสนับสนุนข้อโต้แย้งของท่าน ท่านสามารถแสดงคำชี้แจงของท่านโดยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อโต้แย้งนั้นๆ
 • ทำการหักหนี้เต็มจำนวนคืนเข้าบัญชีบัตรของสมาชิก (หรือแจ้งวันที่ซึ่งให้ทำการหักหนี้เต็มจำนวนให้เราทราบ)
 • ตกลงจะหักหนี้คืนให้บางส่วน พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ และระบุจำนวนเงินที่หักหนี้คืนดังกล่าว
 • หากท่านเห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีการหักหนี้ให้แก่สมาชิกบัตร ท่านจะต้องแสดงคำชี้แจงและหลักฐานอ้างอิงที่เหมาะสม หากหลักฐานที่ท่านนำมาแสดงนั้นชี้ให้เห็นว่าได้มีการใช้บัตรจริง เราจะส่งคำอธิบายและหลักฐานดังกล่าวให้สมาชิกบัตร และสมาชิกบัตรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าสินค้า/บริการนั้นๆ
อย่างไรก็ตาม หากหลักฐานที่ท่านนำมาแสดงนั้นไม่สามารถสนับสนุนคำชี้แจงของท่าน เนื่องจาก
 • ค่าสินค้าและบริการนั้นมิได้ถูกดำเนินการภายใต้ข้อตกลงกับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือ
 • สมาชิกบัตรมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า การจัดส่ง หรือบริการนั้นๆ หรือ
 • อเมริกัน เอ็กซ์เพรสไม่ได้รับคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่านภายในระยะเวลาที่กำหนด
อเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะถือสิทธิ์ในการหักหนี้แก่สมาชิกบัตรเป็นการถาวรและเรียกเก็บเงินจำนวนนั้นจากบัญชีร้านค้า/สถานธุรกิจของท่าน
   
วิธีการแสดงคำชี้แจงต่อข้อโต้แย้ง
   
ท่านสามารถส่งคำชี้แจงของท่านทางไปรษณีย์ หรือแฟกซ์ไปที่หมายเลขโทรสารที่ระบุไว้ในหน้าแรกของจดหมายแจ้งคำร้องของสมาชิกบัตร พร้อมทั้งเอกสารและข้อมูลดังต่อไปนี้
 • ใบปะหน้า ซึ่งจะต้องระบุจำนวนเอกสารทั้งหมดว่ามีกี่แผ่น (รวมใบปะหน้า)
 • หมายเลขบัญชีบัตรของสมาชิกบัตร
 • ชื่อสมาชิกบัตร
 • เอกสารชี้แจงข้อสงสัย
 • เอกสารแสดงคำอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
พร้อมกันนี้ท่านต้องเก็บใบแสดงการส่งแฟกซ์ของท่านไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบ

การลดจำนวนข้อสอบถามหรือข้อโต้แย้งจากสมาชิกบัตร

ท่านสามารถแก้ไขข้อสงสัยต่างๆ ของสมาชิกบัตรได้โดยตรง ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะสามารถลดอัตราข้อโต้แย้งที่นำไปสู่ข้อโต้แย้งของสมาชิกบัตรซึ่งอาจนำไปสู่การหักเงินคืนได้

วิธีการที่ง่ายที่สุดที่ท่านจะทำได้คือระบุหมายเลขโทรศัพท์ของแผนกบริการลูกค้าของร้านค้า/สถานธุรกิจของท่าน ไว้บนใบเรียกเก็บเงินที่ท่านส่งให้สมาชิกบัตร ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกบัตรสามารถติดต่อท่านได้โดยตรงหากเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อสินค้า/บริการ หรือต้องการตรวจสอบการจัดส่งสินค้า

Apply to accept the Card

Learn about Online Merchant Services