Skip to Content
หน้าแรก
Merchant Services
English
การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส การจัดการธุรกิจของร้านค้า เพิ่มพูนผลกำไรด้วยความผูกพันของท่านกับลูกค้า
การตรวจสอบยอดชำระเงินและการแ ก้ปัญหาการปฏิเสธการชำระเงิน
การใช้เครื่องรับบัตรอิเล็ กทรอนิกส์เพื่อบันทึกการซื้อขาย
แนะนำบริ การอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานธุรกิจ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
การดำเนินการขายสินค้าและบริการ
นโยบายเกี่ยวกับการถูกหักเงินคืน
เมื่อท่านได้รับจดหมายแจ้งถึงคำร้ องของสมาชิกบัตร
การลดการใช้บัตรโดยทุจริตและ การปฏิเสธการใช้บัตร
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริ การสถานธุรกิจออนไลน์ (OMS)
ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วๆไป
Policies and Procedures

Apply to accept the Card


การทำรายการขายสินค้าและบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

การทำรายการขายสินค้า/บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ มีวิธีการสะดวกรวดเร็ว ดังนี้

ก่อนที่ท่านจะทำรายการขายสินค้า/บริการครั้งแรก ท่านต้องแน่ใจว่าเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือเครื่องเก็บเงินอิเล็กทรอนิกส์ของท่านได้รับการป้อนข้อมูล เพื่อให้รับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสเรียบร้อยและเครื่องบันทึกการขายอัตโนมัติของท่านจะต้องสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่มีข้อมูลต่อไปนี้
 • หมายเลขรหัสอนุมัติวงเงิน
 • หมายเลขสมาชิกบัตรและวันหมดอายุ
 • วันที่ที่ได้มีการซื้อสินค้า/บริการ
 • จำนวนเงินที่เรียกเก็บ ซึ่งจะต้องเป็นค่าสินค้า/บริการทั้งหมด รวมกับภาษีต่างๆ ทิป ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์และค่าบรรจุหีบห่อ สำหรับทิปนั้นสมาชิกบัตรจะต้องเป็นผู้กรอกตัวเลขลงบนสลิปก่อนที่จะมีการรวมจำนวนเงินทั้งหมด
 • รายละเอียดของลักษณะสินค้า/บริการที่สมาชิกบัตรซื้อไป
 • ชื่อสถานธุรกิจของท่าน ที่อยู่และหมายเลขสถานธุรกิจที่รับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส


การคืนค่าสินค้าและบริการให้กับสมาชิกบัตร (เครดิต)
   
หากลูกค้าได้คืนสินค้าที่ซื้อไป หรือจะต้องได้รับเงินคืนจากสถานธุรกิจของท่าน ท่านจะต้องไม่ชำระคืนเป็นเงินสด แต่ให้กระทำโดยการเครดิตกลับไปที่หมายเลขสมาชิกบัตรเดิมที่มีการซื้อสินค้านั้นไปเท่านั้น

การทำเครดิต สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

ทำการรูดบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสของสมาชิกบัตรด้วยเครื่องรูดบัตรด้วยมือ โดยใช้ใบบันทึกเครดิตของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส หากไม่สามารถรูดบัตรได้ ให้ท่านกรอกชื่อ นามสกุลของสมาชิกบัตร และหมายเลขบัญชีบัตรแทน ท่านจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องว่าหมายเลขบัญชีบัตรที่กรอกลงไปนั้นถูกต้อง ตรงกับหมายเลขบัญชีบัตรที่อยู่ในใบบันทึกค่าสินค้าและบริการที่ได้ซื้อไปครั้งแรก

ใส่ยอดจำนวนเงินรวมที่เรียกเก็บ รวมทั้งจำนวนเงินทั้งหมดที่อยู่ในใบสรุปการคืนเงิน อเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะเรียกหักเครดิตเต็มจำนวนลบด้วยค่าธรรมเนียมสถานธุรกิจและภาษี จากสถานธุรกิจของท่าน แต่จะคืนเงินให้สมาชิกบัตรเต็มจำนวน

ใส่เหตุผลในการเครดิต (อาทิ ขนาดไม่พอดี)

ให้ลูกค้าเซ็นชื่อลงในใบบันทึกเครดิต (หากสามารถทำได้)

คืนบัตรและสำเนาใบบันทึกเครดิตให้สมาชิกบัตร และเก็บสำเนาสำหรับสถานธุรกิจไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในภายหลัง พร้อมทั้งส่งบันทึกเครดิตส่วนของ "เอเม็กซ์ " คืนมายังอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 


การดำเนินการขายสินค้า/บริการทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรือทางอินเตอร์เน็ต

ร้านค้า/สถานธุรกิจใดก็ตามที่ขายสินค้า/บริการผ่านทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรือทางอินเตอร์เน็ต จะต้องมีหมายเลขสถานธุรกิจแยกต่างหาก และร้านค้า/สถานธุรกิจที่ขายสินค้า/บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต จะต้องลงลายมือชื่อรับทราบข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต การดำเนินการขายสินค้า/บริการผ่านทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรือทางอินเตอร์เน็ตนั้น เป็นช่องทางที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงในการใช้บัตรโดยทุจริตและการปฏิเสธการใช้บัตรของสมาชิกบัตร ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันสถานธุรกิจของท่านจากการปฏิเสธการใช้บัตร ท่านจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการรับบัตรที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงกับอเมริกัน เอ็กซ์เพรสอย่างเคร่งครัด

ท่านจะต้องแน่ใจว่าได้ขอหมายเลขรหัสอนุมัติวงเงินสำหรับการสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรือทางอินเตอร์เน็ตทุกครั้ง โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นจำนวนเงินเท่าใด เมื่อท่านโทรศัพท์ขอหมายเลขรหัสอนุมัติวงเงิน ท่านอาจจะขอตรวจสอบที่อยู่สำหรับยืนยันว่าที่อยู่สำหรับส่งสินค้าตรงกับที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงินของสมาชิกบัตร หากท่านประสงค์จะตรวจสอบที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงินเพื่อลดความเสี่ยงในการใชับัตรโดยทุจริต หรือหากท่านขอหมายเลขอนุมัติวงเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อแผนกอนุมัติวงเงินที่หมายเลข 0 2273 5522 โดยตัดระบบตอบรับอัตโนมัติและขอพูดกับพนักงานรับโทรศัพท์โดยตรง

โปรดจำไว้ว่า

 • ท่านจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าสินค้า/บริการได้ จนกว่าท่านจะได้ส่งสินค้าดังกล่าวไปแล้ว
 • หากท่านจัดส่งสินค้าเกิน 30 วันหลังจากที่ได้รับอนุมัติวงเงินครั้งแรก ท่านจะต้องโทรขอหมายเลขรหัสอนุมัติวงเงินใหม่ ก่อนที่จะส่งสินค้านั้นๆ เพื่อเรียกเก็บเงินค่าสินค้าดังกล่าว
 • จะต้องมีการลงลายมือชื่อรับสินค้าที่นำส่ง
 • หากสมาชิกบัตรมารับสินค้าจากท่านด้วยตัวเอง ให้ท่านปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการรับบัตรในการขายสินค้าหน้าร้านทั่วๆ ไป


การดำเนินการเกี่ยวกับค่าสินค้าและบริการที่เป็นจำนวนโดยประมาณ

สถานธุรกิจที่ได้รับรหัสอนุมัติวงเงินค่าสินค้าและบริการที่เป็นจำนวนโดยประมาณ (อาทิ ธุรกิจประเภทที่พัก รถเช่า หรือร้านอาหาร) จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

ธุรกิจประเภทที่พัก/การโรงแรม
ท่านจะต้องขออนุมัติวงเงินเต็มจำนวนสำหรับค่าสินค้าและบริการโดยประมาณ ในวันที่สมาชิกบัตรทำการลงทะเบียนเข้าพัก ซึ่งจำนวนเงินนี้จะสามารถคำนวณได้จาก จำนวนวันที่สมาชิกบัตรต้องการจะเข้าพัก อัตราค่าห้องพัก ภาษี และ/หรืออัตราค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยประมาณ

การเช่ารถ
เมื่อมีการเช่ารถ สถานธุรกิจบริการเช่ารถจะต้องได้รับการอนุมัติวงเงินสำหรับค่าสินค้าและบริการโดยประมาณทั้งหมดของค่าเช่า ให้คำนวณค่าใช้จ่ายโดยประมาณนี้โดยคูณอัตราค่าเช่า (รวมถึงค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นที่พึงเรียกเก็บ) กับระยะเวลาเช่าที่สมาชิกบัตรสำรองไว้

ในวันที่สมาชิกบัตรคืนห้องพัก หรือเมื่อนำรถมาคืน หากค่าสินค้า/บริการทั้งสิ้นเกินกว่า 15% ของจำนวนเงินที่ได้ขออนุมัติไปแล้วท่านจะต้องขอรหัสอนุมัติวงเงินอีกครั้ง สำหรับจำนวนเงินค่าสินค้า/บริการที่เกินมานั้น

หากท่านไม่ได้ขออนุมัติวงเงินหรือขอแล้วได้รับการปฏิเสธและสมาชิกบัตรไม่สามารถชำระเงินค่าบริการจำนวนนั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม อเมริกัน เอ็กซ์เพรสมีสิทธิ์ไล่เบี้ยเต็มจำนวนสำหรับจำนวนค่าสินค้าและบริการเกินกว่าค่าเช่าโดยประมาณนั้น

 


วิธีดำเนินการเกี่ยวกับค่าสินค้าและบริการที่มีการเรียกเก็บเงินภายหลัง (Delayed Charges)

ธุรกิจประเภทที่พัก/โรงแรมมักจะคำนวณค่าบริการบางรายการของผู้เข้าพัก (อาทิ ค่าโทรศัพท์ค่าอาหาร) หลังจากที่ผู้เข้าพักกลับไปแล้ว อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะส่งใบเรียกเก็บเงินค่าบริการนั้นไปยังสมาชิกบัตรเมื่อได้รับสรุปค่าบริการจากสถานธุรกิจของท่าน อย่างไรก็ตาม โดยปกติ อเมริกัน เอ็กซ์เพรสมีสิทธิ์ไล่เบี้ยเต็มจำนวนสำหรับค่าสินค้าและบริการในกรณีที่สมาชิกบัตรปฏิเสธค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าว

การจัดส่งค่าสินค้าและบริการที่มี

การจัดส่งค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ท่านจะต้องส่งค่าสินค้าและบริการจำนวนที่เรียกเก็บภายหลัง โดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของการจัดส่งค่าสินค้าและบริการตามปกติ และจะต้องระบุรายละเอียดของการซื้อขายสินค้า/บริการที่ถูกต้องดังปรากฏนั้นในใบเสร็จรับเงินด้วย

การจัดส่งค่าสินค้าและบริการเป็นเอกสาร

 • จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขจำนวนค่าสินค้า/บริการเดิมที่ได้ขออนุมัติวงเงินไปแล้วแม้ว่าสมาชิกบัตรจะได้เก็บส่วนสำหรับสมาชิกบัตรไปแล้วให้ท่านเขียนจำนวนค่าบริการเพิ่มเติมลงในช่องว่างที่กำหนดไว้ให้ในใบบันทึกค่าสินค้าและบริการ
 • ระบุคำอธิบายสำหรับค่าสินค้า/บริการเพิ่มเติมนั้น (อาทิ ค่าโทรศัพท์ค่าอาหาร) คำอธิบายยิ่งชัดเจนมากเท่าไร โอกาสที่สมาชิกบัตรจะปฏิเสธการใช้บัตรก็น้อยลงเท่านั้น
 • กรอกจำนวนเงินค่าสินค้า/บริการที่มีการส่งสินค้าและบริการภายหลังทั้งหมด
 • กรอกจำนวนเงินค่าสินค้า/บริการที่มีการแก้ไขแล้วแต่จะต้องไม่ขีดฆ่าจำนวนเดิมทิ้ง หากเป็นไปได้ ท่านควรส่งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการที่มีการส่งสินค้าและบริการภายหลังที่เกิดขึ้นให้กับสมาชิกบัตรได้รับทราบด้วย เพื่อเป็นการลดโอกาสที่สมาชิกบัตรจะปฏิเสธการใช้บัตร


วิธีการทำรายการขายสำหรับการจัดการประชุมสัมนา และการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้มาแสดงบัตรด้วยตนเอง (Card Not Present)
 

การทำรายการขายในกรณีที่ไม่มีการแสดงบัตร โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. สอบถามขอข้อมูลต่างๆดังต่อไปนี้จากลูกค้าซึ่งเป็นสมาชิกบัตรผู้มีอำนาจลงนาม ข้อมูลนี้เหล่านี้ควรถูกระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงการจัดซื้อหรือว่าจ้างสำหรับ การจัดประชุมระหว่างท่านและลูกค้าของท่าน*
  • ชื่อผู้สั่งซื้อ ซึ่งจะต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามในการใช้บัตรจริง
  • เลขที่บัญชีบัตรของลูกค้า
  • วันหมดอายุบัตร
  • ที่อยู่ที่ใช้จัดส่งใบแจ้งหนี้ของสมาชิกบัตร – ที่อยู่นี้จะต้องได้รับการยืนยันความถูกต้องในการอนุมัติวงเงินเพื่อทำรายการ
  • หมายเลขโทรศัพท์ของที่อยู่ตามใบแจ้งหนี้ของสมาชิกบัตร ไม่สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือได้
 2. ต้องขอรหัสอนุมัติวงเงินส่งผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านระบบอิเล็คโทรนิคส์ สำหรับการ ขออนุมัติวงเงินทางโทรศัพท์ กรุณาโทรติดต่ออเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่ หมายเลข 0 2273 5522 หรือ 02618 0022 กรุณาเตรียมข้อมูลของหมายเลขสถานธุรกิจของท่าน และรายละเอียดของลูกค้าให้พร้อมก่อนโทรติดต่อ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขออนุมัติวงเงิน
 3. บันทึกข้อมูลของการใช้จ่าย (Record of charge) พร้อมระบุว่า “ Signature On File” ณ ตำแหน่งที่ให้ลูกค้าของท่านลงนามบนบันทึกข้อมูลการใช้จ่าย(Record of charge)

*ขอแนะนำให้ระบุรายละเอียดของสมาชิกบัตรดังข้อ 1ไว้ในข้อตกลงในการจัดการประชุม(สัญญาสั่งซื้อหรือจัดจ้าง)ระหว่างท่านและสมาชิกบัตรที่เป็นลูกค้าของท่านในหมวดวิธีการชำระเงินหรือหมวดการลงนามอนุมัติการสั่งซื้อหรือจัดจ้าง และได้ลงลายมือชื่อโดยสมาชิกบัตรผู้มีอำนาจลงนาม อเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะยังคงไม่รับผิดชอบรายการอนุมัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสมาชิกบัตร ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างสถานธุรกิจของท่านและ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรปฎิบัติสำหรับการรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสในการจัดงานประชุมข้อควรปฎิบัติในการรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสในการจัดประชุมสัมมนา และการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ
 

ขั้นตอนที่ 1 : สัญญาของการประชุมและการจัดงาน

 • ในขั้นตอนแรกสำหรับการจัดประชุมหรือจัดงาน จะต้องจัดเตรียมหนังสือสัญญา และลงลายมือชื่อของทั้งฝ่ายสถานธุรกิจ (โดยปกติจะเป็นโรงแรม หรือสถานที่จัดการประชุม) และฝ่ายผู้จัดการประชุมสัมนาหรือ จัดเลี้ยง (สมาชิกผู้ถือบัตร)
 • ในสัญญาควรระบุว่าการชำระเงินจะทำผ่านบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และการชำระเงินผ่านบัตรจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสัญญาดังกล่าวได้รับการลงนามอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้มีอำนาจลงนามของสมาชิกบัตร
 • สัญญาควรระบุถึงค่าใช้จ่ายทุกรายการที่จะเกิดขึ้นในการจัดการประชุมนั้น ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จนกว่าจะได้รับการลงนามอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจลงนามของสมาชิกบัตรเสียก่อน
 • สอบถามหมายเลขสมาชิกบัตร เพื่อเป็นหลักประกันในการที่สมาชิกบัตรอาจไม่ปรากฏตัว หรือยกเลิกการจัดงาน และโทรติดต่อแผนกอนุมัติวงเงินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อมั่นใจว่ายอดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในวงเงินที่สามารถเรียกเก็บผ่านบัตรได้

ขั้นตอนที่ 2 : การจัดงาน

 • ควรกำหนดไว้ว่าสมาชิกบัตรจะต้องแสดงตัวในงานประชุม หากสมาชิกบัตรไม่ทำเช่นนั้น โปรดแจ้งให้สมาชิกบัตรทราบว่าสมาชิกบัตรจะได้รับใบแจ้งหนี้ทางอีเมล (e-mail)หรือทางโทรสาร (Fax)หลังจากการจัดงานประชุมเสร็จสิ้นลง และขอให้สมาชิกบัตรผู้มีอำนาจลงนามกรอกแบบฟอร์มการอนุมัติการจ่ายเงิน (Charge Authorization Form) และยื่นต่อสถานธุรกิจไว้ล่วงหน้า แบบฟอร์มนี้จะเป็นการยืนยันว่าสมาชิกบัตรได้อนุมัติการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายผ่านบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
 • หากสมาชิกบัตรต้องการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใช้จ่ายผ่านบัตร สมาชิกบัตรผู้นั้นยังคงต้องกรอกแบบฟอร์ม “การอนุมัติการจ่ายเงิน” (Charge Authorization Form) ลงลายมือชื่อและยื่นต่อสถานธุรกิจ (เพื่อเป็นการตรวจสอบเพิ่มเติม แนะนำว่าท่านควรส่งอีเมล (e-MAIL)ไปยังบุคคลที่ดูแลลูกค้าองค์กรนั้น และได้รับการยืนยันถึงการมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามจริง)

ขั้นตอนที่ 3 : การอนุมัติรายการใช้จ่ายที่ถูกบันทึกลงบนบัตร

 • ก่อนที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายผ่านบัตร ทางสถานธุรกิจจะต้องส่งใบแจ้งหนี้ไปให้ลูกค้าผู้จัดการประชุมก่อน
 • ผู้จัดการประชุมจะต้องตรวจสอบใบแจ้งหนี้และแน่ใจว่าข้อมูลนั้นตรงกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ข้อแนะนำและข้อพึงระวังเพิ่มเติม

 • ไม่แนะนำให้ท่านขอให้สมาชิกบัตรส่งโทรสารสำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลังของบัตรมาให้ท่าน เพราะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการทุจริตในการใช้บัตรฯ
 • ควรแน่ใจว่าสมาชิกบัตรได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องในยอดค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บและอนุมัติให้เรียกเก็บยอดใช้จ่ายในการจัดประชุมนั้นๆ ผ่านบัตรฯ
 • หากท่านไม่มีแบบฟอร์ม “การอนุมัติการจ่ายเงิน”ดังกล่าวเป็นของท่านเอง ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการสถานธุรกิจของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) เพื่อขอแบบฟอร์มการอนุมัติการจ่ายเงินดังกล่าวได้


Apply to accept the Card

Learn about Online Merchant Services