Skip to Content
หน้าแรก
Merchant Services
English
การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส การจัดการธุรกิจของร้านค้า เพิ่มพูนผลกำไรด้วยความผูกพันของท่านกับลูกค้า
การตรวจสอบยอดชำระเงินและการแ ก้ปัญหาการปฏิเสธการชำระเงิน
การใช้เครื่องรับบัตรอิเล็ กทรอนิกส์เพื่อบันทึกการซื้อขาย
แนะนำบริ การอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานธุรกิจ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
การลดการใช้บัตรโดยทุจริตและ การปฏิเสธการใช้บัตร
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริ การสถานธุรกิจออนไลน์ (OMS)
ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วๆไป
Learn about accepting the Card

Apply to accept the Card

ในแต่ละปีความเสียหายจากการใช้บัตรชาร์จคาร์ดและบัตรเครดิตโดยทุจริตมีมูลค่าร่วมหลายล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงที่ธุรกิจของท่านจะต้องตกเป็นเหยื่อของการฉ้อฉลดังกล่าว โปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำพื้นฐานในการรับบัตรและการอนุมัติวงเงินดังนี้ ข้อปฏิบัติทั่วไปในการป้องกันการใช้บัตรโดยทุจริต

ข้อพึงสังเกต

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส คือสมาชิกบัตรที่แท้จริง เพราะบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้แม้จะเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันก็ตาม ข้อสังเกตเบื้องต้น ได้แก่ การสอบถามผู้ใช้บัตรเกี่ยวกับชื่อและนามสกุลสมาชิกบัตรและวันที่สามารถใช้บัตรซึ่งปรากฏอยู่บนบัตร ข้อสังเกตที่พบได้จากบุคคลที่น่าสงสัย
 • มีท่าทางพิรุธ รีบร้อน ลุกลี้ลุกลน หรือมีท่าทางรีบร้อนที่จะซื้อสินค้าและรีบออกไป
 • ซื้อสินค้ามูลค่าสูงหรือปริมาณมากโดยไม่คำนึงถึงรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับตัวสินค้า
 • ดูลายเซ็นบนหลังบัตรของตนเองก่อนจะเซ็นชื่อลงบนแบบบันทึกค่าสินค้าและบริการ (ROC)
ข้อพึงระวัง ตรวจสอบสภาพบัตรโดยละเอียดว่ามิได้มีการดัดแปลง ชำรุด เสียหาย หรือมีรอยขีดข่วน ตลอดจนแถบเทปหรือแผ่นพลาสติกปิดทับอยู่หรือไม่หรือมีรอยลบหรือป้ายทับด้วยน้ำยาลบคำผิดหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบหมายเลขบัตร และลายเซ็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังของบัตรว่าเหมือนกันหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขบัตรด้านหน้าตรงกับที่ปรากฏด้านหลังบัตรและเป็นหมายเลขเดียวกับในใบบันทึกค่าสินค้าและบริการที่พิมพ์ออกจากเครื่องรับบัตร หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อแผนกอนุมัติวงเงินที่ โทร.
0 2273 5522ลดปัญหาการทุจริตในการใช้บัตรซื้อสินค้าในกรณีที่สมาชิกมีการยื่นบัตรด้วยตัวเอง
   
 • ต้องมีการแสดงบัตรสำหรับการขออนุมัติชำระค่าสินค้าและบริการ ในกรณีที่ลูกค้าแสดงตนทุกกรณี
 • ถ้าหากการขออนุมัติวงเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ จะต้องทำการรูดบัตรผ่านเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การขออนุมัติวงเงิน ได้ทำการแจ้งหรือส่งผ่านข้อมูลสำคัญที่จัดเก็บไว้ในแถบแม่เหล็กไปโดยครบถ้วนตามที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้กำหนดไว้
 • ทำการตรวจสอบว่าหมายเลขสมาชิกที่พิมพ์เป็นตัวนูนอยู่บนด้านหน้าของบัตร จะต้องตรงกับหมายเลขสมาชิกที่พิมพ์อยู่บนด้านหลังของบัตรและกับหมายเลขสมาชิกที่อยู่บนแบบบันทึกค่าสินค้าและบริการ
 • สมาชิกบัตรต้องลงลายมือชื่อบนแบบบันทึกค่าสินค้าและบริการ (ROC) และลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับชื่อที่เป็นตัวนูนบนด้านหน้าของบัตร และลายมือชื่อที่ปรากฏบนด้านหลังของบัตร
 • ให้ความสำคัญกับวันหมดอายุบัตรเนื่องจากเป็นข้อมูลที่จำเป็น ไม่ว่าท่านจะขออนุมัติวงเงินด้วยเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องรูดบัตรด้วยมือ
 • โปรดอย่าลืมว่า บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ มีเพียงเฉพาะสมาชิกบัตรผู้เป็นเจ้าของเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้บัตรนี้
 • ในกรณีที่ท่านดำเนินการขายผ่านเครื่องรูดบัตรด้วยมือ หรือในกรณีที่แถบแม่เหล็กบัตรใช้งานไม่ได้ ท่านจำเป็นต้องติดต่อขอรหัสอนุมัติวงเงิน โดยการติดต่อ แผนกอนุมัติวงเงิน โทร. 0 2273 5522 และให้สมาชิกบัตรเซ็นชื่อในแบบบันทึกค่าสินค้าและบริการ พร้อมตรวจสอบลายเซ็นตรงกับที่ปรากฏด้านหลังบัตร


ลดปัญหาการทุจริตในการใช้บัตรในการสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรือทางอินเทอร์เน็ต

 • ท่านต้องติดต่อขออนุมัติวงเงินและขอรหัสอนุมัติที่ แผนกอนุมัติวงเงิน โทร. 0 2273 5522 ทุกครั้ง ท่านต้องยืนยันที่อยู่ของลูกค้าตามที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งแจ้งรหัสตัวเลข 4 หลักที่ระบุอยู่ด้านหน้าบัตร
 • ท่านจะต้องรับผิดชอบในการส่งสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนไปยังที่อยู่ของลูกค้าที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงิน ตลอดจนเก็บหลักฐานพร้อมลายเซ็นของสมาชิกบัตรยืนยันการส่งสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้าที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงิน
 • โปรดระบุให้ชัดเจนในส่วนที่มีการลงลายมือชื่อว่า เป็นการสั่งซื้อสินค้าโดยทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรือ ทางอินเตอร์เน็ต บนแบบบันทึกค่าสินค้าและบริการ
 • หากเป็นการสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต สถานธุรกิจของท่านต้องใช้โปรแกรมการแปลงการสั่งซื้อเป็นรหัสผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตามมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 • เพื่อลดความเสี่ยงโดยประการทั้งปวงตลอดจนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปรดใช้หมายเลขสถานธุรกิจที่ต่างกันไปสำหรับการทำธุรกิจแต่ละส่วน ไม่ว่าการขายสินค้าทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรือทางอินเทอร์เน็ต
 • หากสมาชิกบัตรเป็นฝ่ายมารับสินค้าจากท่าน ท่านสามารถดำเนินการโดยวิธีเดียวกับขั้นตอนการรับบัตรในการขายสินค้าหน้าร้านโดยทั่วไป


ลดปัญหาการทุจริตในการใช้บัตรชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบบริการสินค้าด้วยตนเอง

 • ไม่ว่าจุดให้บริการสินค้าอัตโนมัติของท่านจะอยู่ในรูปแบบใด อาทิ บูธขาย เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องบริการน้ำมันอัตโนมัติ ท่านต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์และการดำเนินธุรกิจของท่านเป็นไปตามมาตรฐานการบันทึกข้อมูลสำคัญในแถบแม่เหล็กบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้โดยครบถ้วน
 • ท่านควรทำเรื่องขอหมายเลขสถานธุรกิจ เพื่อใช้สำหรับหน่วยบริการสินค้าด้วยตนเองโดยเฉพาะ
ลดปัญหาการปลอมแปลงเช็คเดินทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

ขั้นตอนง่ายๆที่ท่านควรปฏิบัติ เพียงท่านเฝ้าดูลูกค้าเซ็นชื่อตรงมุมล่างด้านซ้าย และ เปรียบเทียบลายเซ็นนั้นกับลายเซ็นต้นแบบตรงมุมบนด้านซ้าย หากลายเซ็นทั้งสองเหมือนกันหรือไม่แตกต่าง ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการชำระเงินจากทางบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องโทรเข้ามาตรวจสอบหรือขอรหัสอนุมัติและไม่มีข้อกำหนดอื่นใดในการนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการเช็คเดินทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส โทร.
0 2273 5296วิธีต่างๆในการป้องกันปัญหาจากการถูกหักเงินคืน

4 ขั้นตอนต่อไปนี้ จะช่วยลดความเสี่ยงของท่านจากการถูกหักเงินคืน
 1. ติดต่อขอรหัสอนุมัติวงเงินทุกครั้ง
  หากไม่มีรหัสอนุมัติวงเงินดังกล่าว จะเป็นการยากที่จะช่วยยืนยัน ในกรณีที่สมาชิกบัตรอ้างว่าค่าใช้จ่ายนั้นๆเกิดขึ้นโดยไม่มีการใช้บัตรจริง
 2. ส่งข้อมูลที่ถูกเรียกถามตามจดหมายแจ้งถึงคำร้องของสมาชิกบัตรให้ตรงเวลา
  หากท่านต้องการโต้แย้งข้อกล่าวหาของสมาชิกบัตร ท่านต้องให้ความสำคัญในการส่งหลักฐานเอกสารที่สามารถโต้แย้งข้อกล่าวหาจากลูกค้าของท่านให้ตรงตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ในจดหมายแจ้งถึงคำร้องของสมาชิกบัตร
 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับบัตรอย่างเคร่งครัด
  ตรวจสอบชื่อเจ้าของบัตร หมายเลขบัญชีบัตร วันหมดอายุบัตร และเลขรหัส 4 ตัวให้ถูกต้องทุกครั้ง หากเป็นการใช้บัตรที่สมาชิกบัตรไม่ได้ยื่นบัตรด้วยตนเอง โปรดตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินและเลขรหัส 4 ตัวกับทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรสทุกครั้ง
 4. ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อรับการสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรือทางอินเทอร์เน็ต
  แม้ว่าอาจเป็นนานๆ ครั้งที่ท่านจะทำรายการเช่นนี้ ท่านควรให้ความสนใจปฏิบัติตามขั้นตอนการรับบัตร อย่างเคร่งครัดและโดยความระมัดระวังเป็นพิเศษ

Apply to accept the Card

Learn about Online Merchant Services