• สิทธิพิเศษจากรายการ 10 คะแนนสะสม 15 คะแนนสะสม และ 20 คะแนนสะสม ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อกเล่มนี้ (“สิทธิพิเศษ”) ใช้ได้ตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2560 เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
• สิทธิพิเศษ นี้เฉพาะท่านสมาชิกบัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่ออกให้โดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“อเมริกัน เอ็กซ์เพรส”)
• สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น
• สิทธิพิเศษนี้สำหรับสถานธุรกิจที่ประกอบกิจการในประเทศไทย เท่านั้น
• รายการ 10 คะแนนสะสม: สำหรับท่านสมาชิกบัตรแพลทินัม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทุกๆ 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 10 คะแนน
สะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ดซึ่งรวมคะแนนสะสมปกติ เฉพาะสถานธุรกิจที่ร่วมรายการ
• รายการ 10 คะแนนสะสม: สำหรับท่านสมาชิกบัตรเครดิตบัตรแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทุกๆ 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 10 คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรสซึ่งรวมคะแนนสะสมปกติ เฉพาะสถานธุรกิจที่ร่วมรายการ
• รายการ 15 คะแนนสะสม: สำหรับท่านสมาชิกบัตรแพลทินัม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทุกๆ 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 15 คะแนน
สะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ดซึ่งรวมคะแนนสะสมปกติ เฉพาะสถานธุรกิจที่ร่วมรายการ
• รายการ 15 คะแนนสะสม: สำหรับท่านสมาชิกบัตรเครดิตบัตรแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทุกๆ 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 15 คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรสซึ่งรวมคะแนนสะสมปกติ เฉพาะสถานธุรกิจที่ร่วมรายการ
• รายการ 20 คะแนนสะสม: สำหรับท่านสมาชิกบัตรแพลทินัม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทุกๆ 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 20 คะแนน
สะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ดซึ่งรวมคะแนนสะสมปกติ เฉพาะสถานธุรกิจที่ร่วมรายการ
• รายการ 20 คะแนนสะสม: สำหรับท่านสมาชิกบัตรเครดิตบัตรแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทุกๆ 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 20 คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรสซึ่งรวมคะแนนสะสมปกติ เฉพาะสถานธุรกิจที่ร่วมรายการ
• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษ ไปยังบัญชีบัตรที่ได้รับสิทธิ์ ภายใน 60 วัน หลังจากวันที่บันทึกรายการ
• รายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรเสริมจะนำมารวมเป็นรายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรหลัก
• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมพิเศษให้แก่สมาชิกบัตรหลักที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกปัจจุบันที่ดีและไม่เคยละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นสมาชิกบัตร
• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สงวนสิทธิ์ที่จะมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการบอกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนสิทธิพิเศษหรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของรายการนี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
• เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกบัตรและรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด
• ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสถือเป็นที่สิ้นสุด