• รายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
• รายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA นี้สามารถใช้ได้เฉพาะสมาชิกบัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือ สมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่ออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“อเมริกัน เอ็กซ์เพรส”) เท่านั้น (“สมาชิกบัตร”)
• รายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA นี้สามารถใช้ได้สำหรับยอดใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA ซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยเท่านั้น
• สมาชิกบัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส รับเพิ่ม 9 หรือ 14 โบนัสคะแนนสะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด หรือยอดคะแนนสะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด รวม 10 หรือ 15 คะแนน ตามลำดับ ซึ่งรวมคะแนนสะสมปกติ 1 คะแนน สำหรับยอดใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
• สมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส รับเพิ่ม 6 หรือ 9 หรือ 14 โบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือยอดคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส รวม 7.5 หรือ 10.5 หรือ 15.5 คะแนน ตามลำดับ ซึ่งรวมคะแนนสะสมปกติ 1.5 คะแนน สำหรับยอดใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะโอนโบนัสคะแนนสะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด หรือ โบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จากรายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA ไปยังบัญชีบัตรที่ได้รับสิทธิ์ ภายใน 60 วัน หลังจากเดือนที่ทำรายการ
• โบนัสคะแนนสะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด หรือ โบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จากรายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA ในบัญชีบัตร ไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดๆ ได้ และจะโอนไปยังบัญชีอื่นใดไม่ได้
• รายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรเสริมจะนำมารวมเป็นรายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรหลัก
• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบโบนัสคะแนนสะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด หรือ โบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จากรายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA ให้แก่สมาชิกบัตรหลักที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกปัจจุบันที่ดีและไม่เคยละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นสมาชิกบัตร
• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สงวนสิทธิ์ที่จะมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการบอกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนรายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA นี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด และรายการคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
• ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุด
• ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA นี้มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก