Skip to Content
ヒケ鰓眦。
Customer Service
English
การชำระค่าใช้จ่าย
คู่มือหมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ท่านต้องการใช้บัตร ณ สถานธุรกิจ ใดได้บ้าง?
ท่านเคยถูกปฏิเสธการรับบัตรจากสถานธุรกิจ ที่มีสัญลักษณ์การยินดีต้อนรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสบ้างหรือไม่?
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัตเอ็ก ซ์เพรส แอคเซส (EXPRESS ACCESS)
รับประกันรายการทุจริตใน การสั่งซื้อสินค้าผ่าน ทางอินเตอร์เน็ต
ตรวจสอบบัญชีบัตรของท่าน ด้วยระบบบริการออนไลน์
การลงทะเบียนผ่านระบบ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ออนไลน์
ตรวจสอบค่าธรรมเนียมและอัตราด อกเบี้ยบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ของท่าน
Autopay Service

รายการบริการต่างๆ ที่เข้าร่วมบริการชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติ
 • ค่าใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน (ทีโอที, และ กสท.)
 • ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เอไอเอส และดีแทค)
 • อินเตอร์เน็ต (เอไอเอส, 3 BROADBAND)

เชิญสมัครวันนี้! เพียงกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มนี้ แล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติ
(PDF: 1680 KB / 2 หน้า)

แบบฟอร์มนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟ (.pdf ) ที่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรม Adobe Acrobat Reader และ โลโก้ Acrobat เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Adobe System.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. เพียงเลือกบริการที่ท่านต้องการชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และส่งแบบฟอร์มนี้กลับมายังบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด กรณีชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรุณาแนบสำเนาใบแจ้งหนี้ หรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีของค่าใช้บริการโทรศัพท์มาพร้อมแบบฟอร์มนี้
 2. โดยการลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ท่านมอบอำนาจให้สถานบริการธุรกิจที่ท่านเลือกทำการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนผ่านบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ของท่าน จนกว่าบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด จะได้รับแจ้งยกเลิกการเรียกเก็บรายการผ่านบัญชีบัตรจากสถานบริการธุรกิจทั้งนี้ สำหรับการยกเลิกการชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน กรุณาแจ้งยกเลิกมายังบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน
 3. การชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะมีผลบังคับใช้หลังจากที่บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด ได้รับใบสมัครของท่านประมาณ 2 เดือน
 4. ภาระหนี้ที่เกิดก่อนการสมัครบริการชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนผ่านบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ท่านจะต้องชำระด้วยวิธีเดิมก่อนจนกว่าสถานธุรกิจที่ท่านเลือกจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านใบแจ้งค่าใช้บริการของแต่ละสถานบริการธุรกิจนั้นๆ โดยจะปรากฏข้อความ "หักบัญชีผ่านบัตร" ทั้งนี้ในกรณีการชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์ ผ่านบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เมื่อผ่านการอนุมัติใบแจ้งหนี้ที่ท่านได้รับจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะปรากฏข้อความ "ใบแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์สำหรับหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต" และปรากฏหมายเลขบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส บนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในเดือนถัดไป
 5. ในกรณีที่บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด ไม่อนุมัติรายการเรียกเก็บรายการใด หรือระงับการใช้บัตรของท่าน ท่านต้องดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายและบริการต่อสถานบริการธุรกิจดังกล่าวโดยตรง เพื่อมิให้ถูกระงับการใช้บริการจากสถานบริการธุรกิจนั้น
 6. บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบในภาระหนี้ของท่านที่เกิดขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้ (1) รายการค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เกิดขึ้นก่อนที่ท่านจะได้รับการยืนยันจากสถานบริการธุรกิจให้หักค่าใช้จ่ายผ่านบัญชีอเมริกัน เอ็กซ์เพรสของท่าน (2) บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสของท่านถูกระงับการใช้หรือยกเลิก
 7. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบัญชี/หมายเลขบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เนื่องจากการออกบัตรใหม่ หรือการออกบัตรทดแทน หรือในกรณีอื่นๆ โดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส การเรียกเก็บเงินรายการค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติจะถูกโอนไปเรียกเก็บยังบัญชีบัตรใหม่หรือที่ออกทดแทนดังกล่าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านสมาชิก และเพื่อมิให้ถูกระงับการใช้บริการจากสถานธุรกิจนั้นๆ ทั้งนี้ไม้รวมกรณีการเปลี่ยนแปลงบัญชีบัตรไปยังประเภทบัตรบริษัทฯ ซึ่งท่านสมาชิกบัตรจะต้องสมัครขอใช้บริการชำระค่าใช้จ่ายอัตโนมัติใหม่อีกครั้งในบัญชีบัตรบริษัทที่เปิดใหม่นั้น
 8. รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายตามใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินของการให้บริการจากสถานบริการธุรกิจแต่ละประเภท โปรดสอบถามจากสถานบริการธุรกิจนั้นๆ โดยตรง