PROMOTION

อาเมทิส

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
รับสิทธิ์ซื้อ 1 แถม 1 สำหรับทรีทเม้นต์ในกลุ่ม Body Spa ราคา 30,000 300,000 บาท
หมายเหตุ:
• สงวนสิทธิ์สมาชิกบัตร 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
• สิทธิพิเศษรายการทรีทเม้นต์ที่แถมต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่ารายการทรีทเม้นต์ที่ซื้อ


ใช้จ่ายผ่านรายการ 0% WISE PAY พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัล


ยอดใช้จ่าย
0% WISE PAY ต่อวัน
รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล
30,000 บาทขึ้นไป
500 บาท
50,000 บาทขึ้นไป
1,000 บาท
100,000 บาทขึ้นไป
3,000 บาท

หมายเหตุ: บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรของขวัญสูงสุด 9,000 บาท ต่อบัตร ต่อเดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
โทร. 0 2196 2040

1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2560

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560 ("ระยะเวลาส่งเสริมการขาย")
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ยกเว้นบัตรธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (American Express Business Card) และ บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (American Express Corporate Card)
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบบัตรของขวัญเซ็นทรัลเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดการใช้จ่ายรวมผ่านรายการ 0% WISE PAY ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรของขวัญเซ็นทรัลสูงสุด 9,000 บาท ต่อบัตร ต่อเดือน
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
• ของรางวัลจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีของท่านสมาชิกบัตรภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• ในกรณีที่ท่านสมาชิกบัตรไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีที่ให้ไว้ไม่ถูกต้อง ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการและไม่รับรองผลที่ได้รับจากทรีทเม้นต์
• กรณีสมาชิกบัตรได้รับความเสียหายหรือข้อบกพร่อง หรือมีข้อโต้แย้งอันเกิดจากการให้บริการหรือการทรีทเม้นต์ กรุณาติดต่อสถานธุรกิจที่ให้บริการโดยตรง
• กรณีมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานธุรกิจ