PROMOTION

เอเพ็กซ์ โปรฟาวด์ บิวตี้

ใช้จ่ายผ่านรายการ 0% WISE PAY พร้อมรับ

ยอดใช้จ่ายผ่านรายการ
0% WISE PAY ต่อวัน
ของรางวัล
100,000 บาท ขึ้นไป
หูฟัง Marshall Major II
250,000 บาท ขึ้นไป
บัตรกำนัลห้องพัก 1 คืน ณ
ห้องซีสเคป คิง โรงแรมวีรันดา
รีสอร์ท พัทยา

หมายเหตุ: จำกัดของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ชิ้น ต่อบัตรต่อเดือน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
• คอลล์เซ็นเตอร์ (ภาษาไทย) โทร. 08 0500 0123
• คอลล์เซ็นเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) โทร. 08 5000 2001
• ทองหล่อซอย 8 โทร. 0 2713 8445-6, 0 2713 8331-2
• ชั้น 3 เอ็มโพเรียม โทร. 0 2664 8613-4
• ชั้น 2 สยาม พารากอน โทร. 0 2610 9491-2
• ชั้น 7 อาคารทาวเวอร์ เซ็นทรัล ชิดลม โทร. 0 2655 2993
• ชั้น 5 เซ็นทรัลลาดพร้าว โทร. 0 2937 1588-9
• ชั้น 7 อาคารทาวเวอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว โทร. 0 2937 1525-6
• ชั้น 5 เซ็นทรัล ซิตี้ บางนา โทร. 0 2745 6801-3
• ชั้น 3 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า โทร. 0 2884 8692
• ชั้น 11 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า อาคารทาวเวอร์บี โทร. 0 2884 9892-3
• ชั้น 2 แฟชั่น ไอซ์แลนด์ โทร. 0 2947 6331-2
• ชั้น G ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต โทร. 0 2958 0713
• ชั้น 2 ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต โทร. 0 2958 0447-9
• พัทยากลาง โทร. 0 3367 2688 , 0 3367 2650
• ชั้น 2 เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต โทร. 0 7624 9621-3
• ชั้น 3 จังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต โทร. 0 7660 0182-3
• หาดป่าตอง บีช ภูเก็ต โทร. 08 8000 2100

วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2560

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 สิงหาคม 2560 ("ระยะเวลาส่งเสริมการขาย")
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ยกเว้นบัตรองค์กร (Corporate Card)
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบของรางวัลเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดการใช้จ่ายรวมผ่านรายการ 0% WISE PAY ณ Apex Profound Beauty ทุกสาขาเท่านั้นภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ชิ้นต่อบัตรต่อเดือน
• บัตรกำนัลห้องพักเป็นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโรงแรม
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
• ของรางวัลจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีของท่านสมาชิกบัตรภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• ในกรณีที่ท่านสมาชิกบัตรไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีที่ให้ไว้ไม่ถูกต้อง ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการและไม่รับรองผลที่ได้รับจากทรีทเม้นต์
• กรณีสมาชิกบัตรได้รับความเสียหายหรือข้อบกพร่อง หรือมีข้อโต้แย้งอันเกิดจากการให้บริการหรือการทรีทเม้นต์ กรุณาติดต่อสถานธุรกิจที่ให้บริการโดยตรง
• กรณีมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานธุรกิจ