PROMOTION

Bangkok Hospital
แบ่งชำระ 0% WISE PAY สำหรับยอดใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลสะสมต่อเดือน พร้อมรับบัตรกำนัลแพ็คเกจตรวจสุขภาพ

ยอดใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลสะสม ผ่านรายการ
0% WISE PAY / เดือน
บัตรกำนัลแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
50,000 -74,999 บาท
เบสิคแพ็คเกจ มูลค่า
5,932 บาท ( 15 รายการตรวจ)
75,000-149,999 บาท
สแตนดาร์ดแพ็คเกจ มูลค่า
9,666 บาท (17 รายการตรวจ)
150,000 บาทขึ้นไป
ซูพรีมแพ็คเกจ มูลค่า
19,893 บาท (22 รายการตรวจ)

หมายเหตุ: จำกัดของกำนัลที่มีมูลค่าสูงสุด 5 รางวัล / บัตร / เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2310 3000

วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557
(“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
• สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดย
บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด ("บริษัท") ยกเว้น บัตรองค์กร (Corporate Card)
และมียอดใช้ค่ารักษาพยาบาลสะสมผ่านรายการ 0% WISE PAYกรณีผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก
ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบของรางวัลเฉพาะลูกค้าที่มียอดการใช้จ่ายรวมผ่านรายการ 0 % WISE PAY
ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซ.ศูนย์วิจัย) เท่านั้น
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด 5 รางวัล / สมาชิกบัตร / เดือน
• บัตรกำนัลจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีของท่านสมาชิกบัตรภายใน 45 วัน
หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
• ในกรณีที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีที่ให้ไว้
ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บัตรกำนัลแพ็คเกจสุขภาพเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโรงพยาบาลกรุงเทพ
• หากมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุด