PROMOTION

CTH

แบ่งชำระ 0% WISE PAY เมื่อการชำระค่าบริการ CTH ล่วงหน้า
พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัล

รายละเอียดแพกเก็จ ราคา
แพกเก็จ
บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ชำระค่าบริการล่วงหน้าเหมาจ่าย 10 เดือน
รับสิทธิ์ชมนาน 12 เดือน
9,620
200
ชำระค่าบริการล่วงหน้าเหมาจ่าย 18 เดือน
รับสิทธิ์ชมนาน 24 เดือน
17,315
500
ชำระค่าบริการล่วงหน้าเหมาจ่าย 24 เดือน
รับสิทธิ์ชมนาน 36 เดือน
23,087
1,000
นำกล่องเก่ามาแลกกล่อง CTH พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้าเหมาจ่าย 12 เดือน
รับสิทธิ์ชมนาน 18 เดือน
11,544
2000

หมายเหตุ: จำกัดบัตรของขวัญเซ็นทรัลสูงสุด 5,000 บาท / สมาชิกบัตร / เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
CTH Call Center โทร. 1619

วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2556


ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2556 – (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
• สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดย บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย)
จำกัด (“บริษัทฯ”) ยกเว้นบัตรองค์กร (Corporate Card)
• บริษัทฯสงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดการใช้จ่ายชำระค่าบริการแพกเก็จ
CTH ล่วงหน้าผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• บริษัทฯสงวนสิทธิ์มอบบัตรของขวัญเซ็นทรัลสูงสุด 5,000 บาท/ สมาชิกบัตร/ เดือน
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือผลประโยชน์อื่นได้
• บัตรของขวัญเซ็นทรัลจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีของท่านสมาชิกบัตรภายใน 45วัน
ทำการ หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ท่านสมาชิกบัตรไม่ได้รับบัตรของขวัญ
เซ็นทรัลเนื่องจากที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บัตรของขวัญเซ็นทรัลเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
• หากมีข้อโต้แย้งการตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุด