PROMOTION

เพนดูลัม
m-10

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
ใช้จ่ายผ่านรายการ 0% WISE PAY สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัล

ยอดใช้จ่าย
0% WISE PAY ต่อวัน
รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล
200,000 บาทขึ้นไป
5,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
18,000 บาท
750,000 บาทขึ้นไป
30,000 บาท

หมายเหตุ: สมาชิกบัตรจะได้รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลที่มีมูลค่าสูงสุด และจำกัดการแลก
รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลสูงสุด 60,000 บาท ต่อบัตร ต่อเดือน / รายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
• ชั้น 1 เกษร โทร. 0 2656 1116
• ชั้น M สยามพารากอน โทร. 0 2610 9423
• ชั้น M Franck Muller Boutique สยามพารากอน โทร. 0 2610 9426
• ชั้น 1 เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ โทร. 0 5200 1295
• ชั้น M IWC Schaffhausen Boutique สยามพารากอน Tel. 0 2610 9468

1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2561

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2561 ("ระยะเวลาส่งเสริมการขาย")
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ยกเว้นบัตรธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (American Express Business Card)
และ บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (American Express Corporate Card)
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบบัตรของขวัญเซ็นทรัลเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดการใช้จ่ายรวมผ่านรายการ 0% WISE PAY ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น
• สมาชิกบัตรจะได้รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลที่มีมูลค่าสูงสุด และจำกัดการแลกรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลสูงสุด 60,000 บาท ต่อบัตร ต่อเดือน
• บัตรของขวัญเซ็นทรัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
• บัตรของขวัญเซ็นทรัลจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีของท่านสมาชิกบัตรภายใน 60 วัน
ทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• บัตรของขวัญเซ็นทรัลให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเซ็นทรัล
• ในกรณีที่ท่านสมาชิกบัตรไม่ได้รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลเนื่องจากที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีที่ให้ไว้ไม่ถูกต้อง ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบัตรของขวัญเซ็นทรัลเป็นของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบ
เท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าและการให้บริการ กรณีสมาชิกบัตรได้รับความเสียหายหรือข้อบกพร่องหรือมีข้อโต้แย้งอันเกิดจากสินค้าและการให้บริการ กรุณาติดต่อสถานธุรกิจที่ให้บริการโดยตรง
• กรณีมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ใน
เวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานธุรกิจ