PROMOTION

เพนดูลัม
m-10

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
ใช้จ่ายผ่านรายการ 0% WISE PAY สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัล

ยอดใช้จ่าย
0% WISE PAY ต่อวัน
รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล
200,000 บาทขึ้นไป
5,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
18,000 บาท
750,000 บาทขึ้นไป
30,000 บาท

หมายเหตุ: บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบบัตรของขวัญเซ็นทรัลสูงสุด 60,000 บาท ต่อบัตร ต่อเดือน / - รายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ 10 คะแนนสะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
• ชั้น G ดิเอ็มโพเรียม โทร. 0 2664 8377
• ชั้น 1 เกษร โทร. 0 2656 1116
• ชั้น M สยามพารากอน โทร. 0 2610 9423
• ชั้น M Franck Muller Boutique สยามพารากอน โทร. 0 2610 9426
• ชั้น 1 เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ โทร. 0 5200 1295
• ชั้น M IWC Schaffhausen Boutique สยามพารากอน Tel. 0 2610 9468

1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2560

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2560 ("ระยะเวลาส่งเสริมการขาย")
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ยกเว้นบัตรธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (American Express Business Card) และ บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (American Express Corporate Card)
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบบัตรของขวัญเซ็นทรัลเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดการใช้จ่ายรวมผ่านรายการ 0% WISE PAY ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น
• รายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรเสริมจะนำมารวมเป็นรายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรหลัก
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรของขวัญเซ็นทรัลสูงสุด 60,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
• ของรางวัลจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีของท่านสมาชิกบัตรภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• ในกรณีที่ท่านสมาชิกบัตรไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีที่ให้ไว้ไม่ถูกต้อง ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานธุรกิจ