Home

 

 

 

 

 

Enjoy exceptional travel benefits with your Eurobonus American Express card

 

Upgrading of the hotel room, breakfast for two each day during stay and a personal guest benefit without additional cost.

 

 

 

 

 

 

 

ENTER THE WEBSITE

 

 

 

 


 • Website Rules, Regulations, Disclosures
  close

  Website Rules, Regulations, Disclosures

  For American Express Internet World Wide Web-nettsider

  Selskapet American Express, deres datter- og søsterselskaper ("American Express") krever at alle besøkende på denne internettsiden ("Siden") overholder følgende betingelser. Ved å gå inn på Siden godtar du disse betingelsene og erkjenner at som vert for denne siden opptrer ikke American Express som utsteder. American Express utsteder ikke kort og tilbyr heller ikke kortrelaterte tjenester via denne Siden. Utstedere av kort som presenteres på Siden er ansvarlige for kortene som beskrives her og alle spørsmål vedrørende slike kort på sendes til utsteder(ene).

  LOVER OG REGLER
  Brukertilgang og bruk av denne Siden er underlagt alle gjeldende internasjonale, føderale, statlige og lokale lover og regler.

  OPPHAVSRETTIGHETER/MERKENAVN
  Merkenavn, logoer og servicemerker ("Merker") som fremkommer på denne Siden tilhører American Express og andre parter. Brukere har ikke tillatelse til å bruke disse Merkene til noe formål, inkludert, men ikke begrenset til, bruk som metatagger på andre sider eller sider på World Wide Web uten skriftlig samtykke fra American Express eller den tredjepart som eventuelt eier Merkene. All informasjon og alt innhold, inkludert programvare tilgjengelig på eller via Siden ("Innhold") er beskyttet av opphavsrettigheter. Det er forbudt for brukere å modifisere, kopiere, distribuere, overføre, vise, publisere, selge, lisensiere, lage avledede produkter eller bruke noe Innhold tilgjengelig på eller via Siden til kommersielle eller offentlige formål. Se Merkenavn.

  HYPERKOBLING
  DENNE SIDEN KAN GI EN KOBLING TIL ANDRE SIDER VED Å TILLATE AT BRUKEREN FORLATER DENNE SIDEN FOR Å GÅ INN PÅ TREDJEPARTSMATERIALE ELLER GJØRE TREDJEPARTSMATERIALET TILGJENGELIG PÅ DENNE SIDEN VIA "OMVENDTE" HYPERKOBLINGER OG SAMMENSTILLINGSTEKNOLOGI (EN "TILKOBLET SIDE"). AMERICAN EXPRESS KAN IKKE ETTER EGET FORGODTBEFINNENDE OPPDATERE ELLER KONTROLLERE INNHOLDET PÅ EN TILKOBLET SIDE. DET FAKTUM AT AMERICAN EXPRESS HAR GITT EN KOBLING TIL EN ANNEN SIDE INNENBÆRER IKKE EN GODKJENNELSE, AUTORISASJON, SPONSORAVTALE, ELLER TILKNYTNING MED HENSYN TIL EN SLIK SIDE ELLER DENS EIERE ELLER LEVERANDØRER. DET INNEBÆRER EN ILIGGENDE RISIKO Å STOLE PÅ, Å BRUKE_ ELLER Å HENTE INFORMASJON FUNNET PÅ INTERNETT, OG AMERICAN EXPRESS OPPFORDRER DEG TIL Å FORSIKRE DEG OM AT DU FORSTÅR DENNE RISIKOEN FØR DU STOLER PÅ, BRUKEE ELLER INNHENTE NOE SLIK INFORMASJON PÅ EN TILKOBLET SIDE.

  INGEN GARANTIER
  ALT INNHOLD, ALLE PRODUKTER OG TJENESTER PÅ DENNE SIDEN, ELLER HENTET FRA EN SIDE TILKOBLET TIL DENNE, FORMIDLES TIL DEG "SOM DET STÅR" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM OMSETTELIGHET OG EGNETHET FOR ET SPESIELT FOMÅL, TITTEL, UKRENKELIGHET, SIKKERHET ELLER NØYAKTIGHET. AMERICAN EXPRESS GODKJENNER IKKE OG ER IKKE ANSVARLIG FOR (A) NØYAKTIGHET ELLER PÅLITELIGHET AV MENINGER, RÅD ELLER UTTALELSER FREMSATT VIA DENNE SIDEN AV ANDRE ENN AMERICAN EXPRESS, (B) NOE INNHOLD FREMBRAGT PÅ TILKOBLEDE SIDER, ELLER (C) LEVERINGSEVNE ELLER PÅLITELIGHET AV NOE PRODUKT ELLER TJENESTE INNHENTET FRA EN TILKOBLET SIDE.

  BORTSETT FRA DER DETTE ER PÅLAGT UNDER GJELDENDE FORBRUKERLOVGIVNING VIL IKKE AMERICAN EXPRESS, UNDER NOEN OMSTENDIGHET, VÆRE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE FORÅRSAKET AV AT EN BRUKER BASERER SEG PÅ INFORMASJON GITT VIA DENNE ELLER EN TILKOBLET SIDE, ELLER AT BRUKER BASERER SEG PÅ PRODUKTER ELLER TJENESTER FRA EN TILKOBLET SIDE. DET ER BRUKERENS ANSVAR Å VURDERE NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET OG EGNETHET AV ENHVER OPPFATNING, RÅD ELLER ANNET INNHOLD TILGJENGELIG VIA SIDEN; ELLER FRA EN TILKOBLET SIDE. VENNLIGST SØK RÅD HOS PROFESJONELLE VED BEHOV ANGÅENDE VURDERING AV ENHVER OPPFATNING, RÅD, PRODUKTER, TJENESTER_ ELLER ANNET INNHOLD.

  BEGRENSET ANSVAR VED BRUK AV DENNE OG TILKOBLEDE SIDER INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER OG BESKRIVELSER AV TJENESTER PUBLISERT PÅ DENNE ELLER TILKOBLEDE SIDER KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER ELLER SKRIVEFEIL, OG AMERICAN EXPRESS FRASIER SEG, PÅ VEGNE AV SEG SELV OG UTSTEDERE AV AMERICAN EXPRESS-MERKEDE KORT ("AUTORISERTE UTSTEDERE"), UTTRYKKELIG ETHVERT ANSVAR FOR SLIKE UNØYAKTIGHETER OG FEIL. HVERKEN AMERICAN EXPRESS ELLER AUTORISERTE UTSTEDERE GARANTERER FOR AT ELLER FREMSTILLER INNHOLDET PÅ DENNE SIDEN SOM FULLSTENDIG OG OPPDATERT. AMERICAN EXPRESS OG AUTORISERTE UTSTEDERE ER IKKE PÅLAGT Å OPPDATERE INNHOLDET PÅ DENNE SIDEN. AMERICAN EXPRESS OG AUTORISERTE UTSTEDERE KAN ENDRE INNHOLDET PÅ DENNE SIDEN NÅR SOM HELST UTEN FORVARSEL. AMERICAN EXPRESS OG AUTORISERTE UTSTEDERE KAN FORETA UTBEDRINGER OG ENDRINGER PÅ DENNE SIDEN NÅR SOM HELST.

  DU SAMTYKKER I AT AMERICAN EXPRESS, AUTORISERTE UTSTEDERE, TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES RESPEKTIVE LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE OG REPRESENTANTER IKKE VIL VÆRE ANSVARLIGE, HVERKEN NÅR DET GJELDER KONTRAKTSFORHOLD, ERSTATNINGSBETINGENDE FORHOLD, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE, FOR INDIREKTE, STRAFFBARE, SPESIELLE, KONSEKVENSIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPT FORTJENESTE, KOSTNADER VED Å OPPDRIVE ERSTATNINGSTJENESTE ELLER TAPTE MULIGHETER) SOM OPPSTÅR FRA ELLER I SAMMENHENG MED BRUK AV SIDEN ELLER EN TILKOBLET SIDE, ELLER VED FORSINKELSE ELLER BORTFALL AV MULIGHET TIL Å BRUKE SIDEN ELLER TILKOBLEDE SIDER, SELV OM AMERICAN EXPRESS BLIR GJORT OPPMERKSOM PÅ SLIKE SKADER. DENNE ANSVARSBEGRNSNINGEN INKLUDERER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, OVERFØRING AV VIRUS SOM KAN SKADE BRUKERENS DATAUTSTYR, SVIKT PÅ MEKANISK ELLER ELEKTRISK UTSTYR ELLER KOMMUNIKASJONSLINJER, TELEFON ELLER ANDRE TILKOBLINGSPROBLEMER (F.EKS. AT DU iKKE FÅR KOBLET TIL DIN INTERNETTLEVERANDØR), UAUTORISERT TILGANG, TYVERI, OPERATØRFEIL, STREIK ELLER ANDRE ARBEIDSPROBLEMER ELLER FORCE MAJEURE. AMERICAN EXPRESS GARANTERER IKKE FOR KONTINUERLIG, UAVBRUTT ELLER SIKKER TILGANG TIL NETTSIDEN.

  BEGRENSNING AV ANSVAR FOR TJENESTER SOM TILBYS VIA SIDEN DU SAMTYKKER I AT AMERICAN EXPRESS OG AUTORISERTE UTSTEDERE IKKE ER TILBYDERE AV TJENESTENE SOM ER TILGJENGELIGE PÅ SIDEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, REISETJENESTER. ETHVERT KRAV SOM GJELDER SVIKT ELLER BRUDD MED TANKE PÅ TJENESTER SOM TILBYS VIA SIDEN ER BEGRENSET TIL KRAV MOT TJENESTELEVERANDØRENE. AMERICAN EXPRESS, AUTORISERTE UTSTEDERE OG LES CONCIERGES, INC. COMPANY ASSOCIATES, INC. ("LES CONCIERGES") FRASIER SEG HERVED ETHVERT ANSVAR, UANSETT OM DET ER BASERT PÅ KONTRAKTFORHOLD, ERSTATNINGSBETINGENDE FORHOLD, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER, INKLUDERT MEN UTEN BEGRENSNING ANSVAR FOR DIREKTE, STRAFFBARE, SPESIELLE, KONSEKVENSIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER, I SAMMENHENG MED TILBUD FREMSKAFFET AV ENHVER FORHANDLER ELLER LEVERANDØR VIA SIDEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSVAR FOR KONTRAKTSFEIL, UTELATELSER, SKADER, TAP, ULYKKER, FORSINKELSER ELLER UREGELMESSIGHETER SOM KAN OPPSTÅ MED SKADEN, UAKTSOMT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, FRA EN SLIK FORHANDLER ELLER LEVERANDØR OG DU FRITAR HERVED AMERICAN EXPRESS, AUTORISERTE UTSTEDERE OG LES CONCIERGES FRA ETHVERT SLIKT KRAV RELATERT TIL DET SAMME.

  TILKOBLEDE INTERNETTSIDER
  American Express forbyr hurtigbufring, uautoriserte hyperteksttilkoblinger til Siden og sammenstilling av innhold tilgjengelig via Siden. American Express forbeholder seg retten til å deaktivere enhver uautorisert tilkobling eller ramme, og frasier seg spesifikt ethvert ansvar for Innhold tilgjengelig på andre nettsider tilkoblet til Siden. Tilgang til andre nettsider tilkoblet til Siden skjer på kundens egen risiko.

  Brukeren bør være oppmerksom på at tilkoblede sider kan inneholde regler og bestemmelser, personvernbestemmelser, fortrolighetsbestemmelser, bestemmelser for overføring av personlige data, og andre bestemmelser som avviker fra bestemmelsene på denne Siden. American Express er ikke ansvarlig for slike bestemmelser, og frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar relatert til slike bestemmelser. Se personvernerklæring for denne nettsiden.

  ENDRINGER AV REGLER OG BESTEMMELSER ELLER SIDEN
  American Express forbeholder seg retten til å endre disse Reglene og Bestemmelsene når som helst. American Express forbeholder seg retten til å modifisere, suspendere, endre og/eller annullere enhver tjeneste, program og/eller funksjon som tilbys eller på annen måte er tilgjengelig via denne Siden. Brukere som fortsetter å benytte Siden etter slike endringer gjennomføres vil være bundet av enhver slik endring.

  BRUDD PÅ REGLER OG BESTEMMELSER
  American Express forbeholder seg retten til å anvende ethvert lovlig hjelpemiddel som er tilgjengelig ved brudd på disse Reglene og Bestemmelsene, inkludert retten til å blokkere tilgang fra gitte nettadresser til Siden.

  TILGANG TIL PASSORDBESKYTTEDE/SIKRE OMRÅDER
  Tilgang til og bruk av passordbeskyttede og/eller sikre områder av Siden er forbeholdt autoriserte brukere. Uautoriserte personer som forsøker å få tilgang til disse områdene av Siden vil kunne rettsforfølges.

  BRUK AV "COOKIE" FILEGENSKAPER
  American Express forbeholder seg retten til å lagre informasjon på en brukers datamaskin i form av en "cookie" eller lignende fil for å kunne modifisere Siden slik at den samsvarer med brukernes preferanser. Personvernerklæringen for denne nettsiden gir ytterligere informasjon om American Express' bruk av cookies, samt som fremgangsmåter for deaktivering av cookies.

  Se Personvernerklæring for denne nettsiden, "om Cookies"

  DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT - KUNNGJØRING TIL AMERICAN EXPRESS VEDRØRENDE PÅSTÅTTE BRUDD PÅ OPPHAVSRETTIGHETER American Express har registrert en representant hos United States Copyright Office i samsvar med bestemmelsene i Digital Millennium Copyright Act ("Loven") og påberoper seg den beskyttelsen Loven gir. American Express forbeholder seg retten til å fjerne alt Innhold som angivelig bryter mot en annen persons opphavsrettigheter. Henvendelser til American Express vedrørende brudd på opphavsrettigheter på Siden må sendes til American Express' Counsel's Office, Attn: Technology Counsel påtechnologies.group.counsel@aexp.com

  American Express varemerker og servicemerker

  De følgende er varemerker og servicemerker for American Express og [sett inn partnernavn] som kan forekomme på denne nettsiden:

  American Express varemerker og servicemerker
  AMERICAN EXPRESS®
  AMERICAN EXPRESS Box Logo®

  American Express er et føderalt registrert servicemerke for American Express, og brukes av utsteder i henhold til en lisens.
   

 • Privacy Statement
  close

  Privacy Statement

  Per 1. januar 2011

  Endringer i personvernreglene for Internett publiseres her.

  Denne erklæring om personvern omhandler håndtering av informasjon for dette nettstedet. Dette nettstedet drives av American Express. Nettstedet og American Express respekterer og forplikter seg til å beskytte ditt privatliv. Personvernreglene for Internett omhandler måten vi innhenter, benytter og sikrer informasjon på dette nettstedet. Klikk her for å lære mer om:

  Hvilken informasjon vi innhenter og hvordan vi benytter den
  Hvordan vi sikrer informasjon 
  Sikring av din personlige informasjon

  For spørsmål vedrørende din SAS Eurobonus American Express Card konto, vennligst ring nummeret på baksiden av kortet ditt.

  Hvilken informasjon vi innhenter og hvordan vi benytter den
  Måling av aktivitet på nettstedet
  Innstillinger for informasjonskapsler ("Cookies")
  Barn under 13 år

  Måling av aktivitet på nettstedet
  Når du besøker dette nettstedet blir du bedt om å oppgi tilgangskode for din SAS Eurobonus American Express Card konto. Dette gir oss kun anledning til å avgjøre utsteder av kortet ditt og vise tilbud som er tilgjengelig for ditt produkt. Denne informasjonen kan ikke bli brukt til å identifisere deg personlig. American Express vil heller ikke samle inn informasjon som kan identifisere deg; slik som ditt navn, adresse, telefonnummer eller din e-postadresse, fra dette nettstedet.

  Imidlertid måler vi hvordan vår side brukes av besøkende. En måte vi gjør dette på er ved å bruke en liten tekststring som sendes til din nettleser, kjent som en "Cookie". Cookies samler inn ulik informasjon inkludert hvilken server din nettleser er logget via, samt hvilken type nettleser du bruker (for eksempel Internet Explorer eller Firefox). En cookie kan ikke hente ut data fra harddisken din, formidle datavirus, innhente e-postadressen din, eller annen informasjon som kan identifisere deg.

  Bruk av cookies gir oss mulighet til å gjenkjenne datamaskinen din hvis du, eller noen andre som bruker din datamaskin, kommer tilbake til nettstedet vårt. Det gir oss også mulighet til å holde oversikt over hvilke sider på nettstedet vårt du eller en annen bruker av din datamaskin besøker.

  Du kan innstille nettleseren på datamaskinen din slik at du blir informert når en cookie plasseres i nettleseren din. Du kan også innstille nettleseren din til å avvise eller godta alle cookies. Klikk her for å lære mer om cookie-innstillinger. En annen måte vi måler aktivitet på nettstedet vårt på, er ved å bruke transparente elektroniske bilder (Clear GIFs, Web bugs, Web beacons) på de ulike sidene. Disse bildene teller antall brukere som besøker dette nettstedet og handlinger utført på dette nettstedets sider, eksempelvis hvor lenge en bestemt side ble besøkt og hvordan brukere navigerer på siden.

  Innsamling av personlig informasjon på nettstedet vårt
  Vi samler ingen informasjon som kan identifisere noen som person fra dette nettstedets besøkende.

  Tilbake til toppen


  Cookie-innstillinger
  Du kan innstille nettleseren på din datamaskin slik at du blir informert når en cookie plasseres i nettleseren din. Du kan også innstille nettleseren din til å avvise eller godta alle cookies. Klikk her for å lære mer om cookie-innstillinger.

  Tilbake til toppen

  Barn under 13 år
  Vi innhenter ikke bevisst data fra barn under 13 år og markedsfører oss ikke rettet mot disse på Internett.

  Tilbake til toppen


  Hvordan vi sikrer informasjon
  Sikkerhetstrekk ved nettstedet
  Utvalgte samarbeidspartnere
  Lenker til andre nettsteder

  Tilbake til toppen


  Sikkerhetstrekk ved nettstedet
  American Express innser hvor viktig sikkerhet er for deg og tar flere forsiktighetshensyn for å fremme beskyttelsen av enhver personlig eller konfidensiell informasjon sendt til eller fra American Express over Internett. Imidlertid, siden vi ikke samler noen personlig identifiserbar informasjon på nettstedet, er det ikke nødvendig per dags dato å implementere ytterligere sikkerhetsfunksjonalitet for å beskytte personlig eller konfidensiell informasjon sendt til eller fra dette nettstedet over Internett.

  Utvalgte samarbeidspartnere
  For å kunne tilgjengeliggjøre produkter og tjenester som tilbys via dette nettstedet, jobber vi med nøye utvalgte samarbeidspartere. Vi ser at det kan være nødvendig for deg å dele informasjon med disse. Derfor setter vi høye krav til tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte all personlig og konfidensiell informasjon de måtte motta. Vi kan når som helst på nytt kvalitetssikre at våre partnere fortsetter å ivareta god sikkerhet i egne systemer og praksis.

  Tilbake til toppen

  Lenking til andre nettsteder
  Du bør være oppmerksom på at andre Internettssider som lenker til og fra dette nettstedet kan inneholde andre bestemmelser for personvern enn personvernreglene på dette nettstedet. For å forsikre deg om at ditt personvern er beskyttet, anbefaler vi deg å se over personvernreglene på andre nettsteder du besøker.

  Tilbake til toppen


  Endringer i personvernereglene for Internett
  Endringer i personvernreglene for Internett vil bli opplyst her så du kan være fullt oppdatert på de personvernbestemmelser vi benytter oss av, og kjenne dine valg knyttet til vår bruk av personlig informasjon i markedsføring.

  Cookie side
  Hvordan sette dine cookie-instillinger

  Nyere nettlesere tilbyr avanserte muligheter for å akseptere eller avvise cookies, inkludert muligheten til å varsle deg når din nettleser står ovenfor en cookie på et nettsted. Sjekk hjelp-funksjonen i nettleseren eller hos din internettleverandør for å finne ut mer om hvordan du setter disse innstillingene. Bruk lenkene under til å finne de siste versjonene av de mest populære nettlesere:

  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Mozilla
  • Netscape Navigator
  • AOL
 • Trademarks
  close

  Trademarks

  For American Express Internet World Wide Web-nettsider

  Selskapet American Express, deres datter- og søsterselskaper ("American Express") krever at alle besøkende på denne internettsiden ("Siden") overholder følgende betingelser. Ved å gå inn på Siden godtar du disse betingelsene og erkjenner at som vert for denne siden opptrer ikke American Express som utsteder. American Express utsteder ikke kort og tilbyr heller ikke kortrelaterte tjenester via denne Siden. Utstedere av kort som presenteres på Siden er ansvarlige for kortene som beskrives her og alle spørsmål vedrørende slike kort på sendes til utsteder(ene).

  LOVER OG REGLER
  Brukertilgang og bruk av denne Siden er underlagt alle gjeldende internasjonale, føderale, statlige og lokale lover og regler.

  OPPHAVSRETTIGHETER/MERKENAVN
  Merkenavn, logoer og servicemerker ("Merker") som fremkommer på denne Siden tilhører American Express og andre parter. Brukere har ikke tillatelse til å bruke disse Merkene til noe formål, inkludert, men ikke begrenset til, bruk som metatagger på andre sider eller sider på World Wide Web uten skriftlig samtykke fra American Express eller den tredjepart som eventuelt eier Merkene. All informasjon og alt innhold, inkludert programvare tilgjengelig på eller via Siden ("Innhold") er beskyttet av opphavsrettigheter. Det er forbudt for brukere å modifisere, kopiere, distribuere, overføre, vise, publisere, selge, lisensiere, lage avledede produkter eller bruke noe Innhold tilgjengelig på eller via Siden til kommersielle eller offentlige formål. Se Merkenavn.

  HYPERKOBLING
  DENNE SIDEN KAN GI EN KOBLING TIL ANDRE SIDER VED Å TILLATE AT BRUKEREN FORLATER DENNE SIDEN FOR Å GÅ INN PÅ TREDJEPARTSMATERIALE ELLER GJØRE TREDJEPARTSMATERIALET TILGJENGELIG PÅ DENNE SIDEN VIA "OMVENDTE" HYPERKOBLINGER OG SAMMENSTILLINGSTEKNOLOGI (EN "TILKOBLET SIDE"). AMERICAN EXPRESS KAN IKKE ETTER EGET FORGODTBEFINNENDE OPPDATERE ELLER KONTROLLERE INNHOLDET PÅ EN TILKOBLET SIDE. DET FAKTUM AT AMERICAN EXPRESS HAR GITT EN KOBLING TIL EN ANNEN SIDE INNENBÆRER IKKE EN GODKJENNELSE, AUTORISASJON, SPONSORAVTALE, ELLER TILKNYTNING MED HENSYN TIL EN SLIK SIDE ELLER DENS EIERE ELLER LEVERANDØRER. DET INNEBÆRER EN ILIGGENDE RISIKO Å STOLE PÅ, Å BRUKE_ ELLER Å HENTE INFORMASJON FUNNET PÅ INTERNETT, OG AMERICAN EXPRESS OPPFORDRER DEG TIL Å FORSIKRE DEG OM AT DU FORSTÅR DENNE RISIKOEN FØR DU STOLER PÅ, BRUKEE ELLER INNHENTE NOE SLIK INFORMASJON PÅ EN TILKOBLET SIDE.

  INGEN GARANTIER
  ALT INNHOLD, ALLE PRODUKTER OG TJENESTER PÅ DENNE SIDEN, ELLER HENTET FRA EN SIDE TILKOBLET TIL DENNE, FORMIDLES TIL DEG "SOM DET STÅR" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM OMSETTELIGHET OG EGNETHET FOR ET SPESIELT FOMÅL, TITTEL, UKRENKELIGHET, SIKKERHET ELLER NØYAKTIGHET. AMERICAN EXPRESS GODKJENNER IKKE OG ER IKKE ANSVARLIG FOR (A) NØYAKTIGHET ELLER PÅLITELIGHET AV MENINGER, RÅD ELLER UTTALELSER FREMSATT VIA DENNE SIDEN AV ANDRE ENN AMERICAN EXPRESS, (B) NOE INNHOLD FREMBRAGT PÅ TILKOBLEDE SIDER, ELLER (C) LEVERINGSEVNE ELLER PÅLITELIGHET AV NOE PRODUKT ELLER TJENESTE INNHENTET FRA EN TILKOBLET SIDE.

  BORTSETT FRA DER DETTE ER PÅLAGT UNDER GJELDENDE FORBRUKERLOVGIVNING VIL IKKE AMERICAN EXPRESS, UNDER NOEN OMSTENDIGHET, VÆRE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE FORÅRSAKET AV AT EN BRUKER BASERER SEG PÅ INFORMASJON GITT VIA DENNE ELLER EN TILKOBLET SIDE, ELLER AT BRUKER BASERER SEG PÅ PRODUKTER ELLER TJENESTER FRA EN TILKOBLET SIDE. DET ER BRUKERENS ANSVAR Å VURDERE NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET OG EGNETHET AV ENHVER OPPFATNING, RÅD ELLER ANNET INNHOLD TILGJENGELIG VIA SIDEN; ELLER FRA EN TILKOBLET SIDE. VENNLIGST SØK RÅD HOS PROFESJONELLE VED BEHOV ANGÅENDE VURDERING AV ENHVER OPPFATNING, RÅD, PRODUKTER, TJENESTER_ ELLER ANNET INNHOLD.

  BEGRENSET ANSVAR VED BRUK AV DENNE OG TILKOBLEDE SIDER INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER OG BESKRIVELSER AV TJENESTER PUBLISERT PÅ DENNE ELLER TILKOBLEDE SIDER KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER ELLER SKRIVEFEIL, OG AMERICAN EXPRESS FRASIER SEG, PÅ VEGNE AV SEG SELV OG UTSTEDERE AV AMERICAN EXPRESS-MERKEDE KORT ("AUTORISERTE UTSTEDERE"), UTTRYKKELIG ETHVERT ANSVAR FOR SLIKE UNØYAKTIGHETER OG FEIL. HVERKEN AMERICAN EXPRESS ELLER AUTORISERTE UTSTEDERE GARANTERER FOR AT ELLER FREMSTILLER INNHOLDET PÅ DENNE SIDEN SOM FULLSTENDIG OG OPPDATERT. AMERICAN EXPRESS OG AUTORISERTE UTSTEDERE ER IKKE PÅLAGT Å OPPDATERE INNHOLDET PÅ DENNE SIDEN. AMERICAN EXPRESS OG AUTORISERTE UTSTEDERE KAN ENDRE INNHOLDET PÅ DENNE SIDEN NÅR SOM HELST UTEN FORVARSEL. AMERICAN EXPRESS OG AUTORISERTE UTSTEDERE KAN FORETA UTBEDRINGER OG ENDRINGER PÅ DENNE SIDEN NÅR SOM HELST.

  DU SAMTYKKER I AT AMERICAN EXPRESS, AUTORISERTE UTSTEDERE, TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES RESPEKTIVE LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE OG REPRESENTANTER IKKE VIL VÆRE ANSVARLIGE, HVERKEN NÅR DET GJELDER KONTRAKTSFORHOLD, ERSTATNINGSBETINGENDE FORHOLD, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE, FOR INDIREKTE, STRAFFBARE, SPESIELLE, KONSEKVENSIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPT FORTJENESTE, KOSTNADER VED Å OPPDRIVE ERSTATNINGSTJENESTE ELLER TAPTE MULIGHETER) SOM OPPSTÅR FRA ELLER I SAMMENHENG MED BRUK AV SIDEN ELLER EN TILKOBLET SIDE, ELLER VED FORSINKELSE ELLER BORTFALL AV MULIGHET TIL Å BRUKE SIDEN ELLER TILKOBLEDE SIDER, SELV OM AMERICAN EXPRESS BLIR GJORT OPPMERKSOM PÅ SLIKE SKADER. DENNE ANSVARSBEGRNSNINGEN INKLUDERER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, OVERFØRING AV VIRUS SOM KAN SKADE BRUKERENS DATAUTSTYR, SVIKT PÅ MEKANISK ELLER ELEKTRISK UTSTYR ELLER KOMMUNIKASJONSLINJER, TELEFON ELLER ANDRE TILKOBLINGSPROBLEMER (F.EKS. AT DU iKKE FÅR KOBLET TIL DIN INTERNETTLEVERANDØR), UAUTORISERT TILGANG, TYVERI, OPERATØRFEIL, STREIK ELLER ANDRE ARBEIDSPROBLEMER ELLER FORCE MAJEURE. AMERICAN EXPRESS GARANTERER IKKE FOR KONTINUERLIG, UAVBRUTT ELLER SIKKER TILGANG TIL NETTSIDEN.

  BEGRENSNING AV ANSVAR FOR TJENESTER SOM TILBYS VIA SIDEN DU SAMTYKKER I AT AMERICAN EXPRESS OG AUTORISERTE UTSTEDERE IKKE ER TILBYDERE AV TJENESTENE SOM ER TILGJENGELIGE PÅ SIDEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, REISETJENESTER. ETHVERT KRAV SOM GJELDER SVIKT ELLER BRUDD MED TANKE PÅ TJENESTER SOM TILBYS VIA SIDEN ER BEGRENSET TIL KRAV MOT TJENESTELEVERANDØRENE. AMERICAN EXPRESS, AUTORISERTE UTSTEDERE OG LES CONCIERGES, INC. COMPANY ASSOCIATES, INC. ("LES CONCIERGES") FRASIER SEG HERVED ETHVERT ANSVAR, UANSETT OM DET ER BASERT PÅ KONTRAKTFORHOLD, ERSTATNINGSBETINGENDE FORHOLD, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER, INKLUDERT MEN UTEN BEGRENSNING ANSVAR FOR DIREKTE, STRAFFBARE, SPESIELLE, KONSEKVENSIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER, I SAMMENHENG MED TILBUD FREMSKAFFET AV ENHVER FORHANDLER ELLER LEVERANDØR VIA SIDEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSVAR FOR KONTRAKTSFEIL, UTELATELSER, SKADER, TAP, ULYKKER, FORSINKELSER ELLER UREGELMESSIGHETER SOM KAN OPPSTÅ MED SKADEN, UAKTSOMT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, FRA EN SLIK FORHANDLER ELLER LEVERANDØR OG DU FRITAR HERVED AMERICAN EXPRESS, AUTORISERTE UTSTEDERE OG LES CONCIERGES FRA ETHVERT SLIKT KRAV RELATERT TIL DET SAMME.

  TILKOBLEDE INTERNETTSIDER
  American Express forbyr hurtigbufring, uautoriserte hyperteksttilkoblinger til Siden og sammenstilling av innhold tilgjengelig via Siden. American Express forbeholder seg retten til å deaktivere enhver uautorisert tilkobling eller ramme, og frasier seg spesifikt ethvert ansvar for Innhold tilgjengelig på andre nettsider tilkoblet til Siden. Tilgang til andre nettsider tilkoblet til Siden skjer på kundens egen risiko.

  Brukeren bør være oppmerksom på at tilkoblede sider kan inneholde regler og bestemmelser, personvernbestemmelser, fortrolighetsbestemmelser, bestemmelser for overføring av personlige data, og andre bestemmelser som avviker fra bestemmelsene på denne Siden. American Express er ikke ansvarlig for slike bestemmelser, og frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar relatert til slike bestemmelser. Se personvernerklæring for denne nettsiden.

  ENDRINGER AV REGLER OG BESTEMMELSER ELLER SIDEN
  American Express forbeholder seg retten til å endre disse Reglene og Bestemmelsene når som helst. American Express forbeholder seg retten til å modifisere, suspendere, endre og/eller annullere enhver tjeneste, program og/eller funksjon som tilbys eller på annen måte er tilgjengelig via denne Siden. Brukere som fortsetter å benytte Siden etter slike endringer gjennomføres vil være bundet av enhver slik endring.

  BRUDD PÅ REGLER OG BESTEMMELSER
  American Express forbeholder seg retten til å anvende ethvert lovlig hjelpemiddel som er tilgjengelig ved brudd på disse Reglene og Bestemmelsene, inkludert retten til å blokkere tilgang fra gitte nettadresser til Siden.

  TILGANG TIL PASSORDBESKYTTEDE/SIKRE OMRÅDER
  Tilgang til og bruk av passordbeskyttede og/eller sikre områder av Siden er forbeholdt autoriserte brukere. Uautoriserte personer som forsøker å få tilgang til disse områdene av Siden vil kunne rettsforfølges.

  BRUK AV "COOKIE" FILEGENSKAPER
  American Express forbeholder seg retten til å lagre informasjon på en brukers datamaskin i form av en "cookie" eller lignende fil for å kunne modifisere Siden slik at den samsvarer med brukernes preferanser. Personvernerklæringen for denne nettsiden gir ytterligere informasjon om American Express' bruk av cookies, samt som fremgangsmåter for deaktivering av cookies.

  Se Personvernerklæring for denne nettsiden, "om Cookies"

  DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT - KUNNGJØRING TIL AMERICAN EXPRESS VEDRØRENDE PÅSTÅTTE BRUDD PÅ OPPHAVSRETTIGHETER American Express har registrert en representant hos United States Copyright Office i samsvar med bestemmelsene i Digital Millennium Copyright Act ("Loven") og påberoper seg den beskyttelsen Loven gir. American Express forbeholder seg retten til å fjerne alt Innhold som angivelig bryter mot en annen persons opphavsrettigheter. Henvendelser til American Express vedrørende brudd på opphavsrettigheter på Siden må sendes til American Express' Counsel's Office, Attn: Technology Counsel påtechnologies.group.counsel@aexp.com

  American Express varemerker og servicemerker

  De følgende er varemerker og servicemerker for American Express og [sett inn partnernavn] som kan forekomme på denne nettsiden:

  American Express varemerker og servicemerker
  AMERICAN EXPRESS®
  AMERICAN EXPRESS Box Logo®

  American Express er et føderalt registrert servicemerke for American Express, og brukes av utsteder i henhold til en lisens.

© 2011 American Express. All right reserved worldwide.