Skip to Content
ث¹éزلأ،
Personal Business
English
กฎเกณฑ์และข้อบังคับ
เครื่องหมายการค้า
การรักษาข้อมูลส่วนตัว
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่าน เราต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงหัวข้อนั้นๆ เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงข้อเท็จจริงพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่าน โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัวโดยทั่วไปของเราในหัวข้อ ข้อความการรักษาความเป็นส่วนตัว

ทำไมเราทำการเก็บข้อมูล
เมื่อท่านให้ข้อมูลของท่านกับเราโดยกรอกในใบสมัคร เราจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อทบทวนถึงรายการมสินค้าและการบริการ ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เราใช้ปฏิบัติต่อลูกค้าทั้งในปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ในอนาคต โดยเราจะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรายการบัญชีใช้จ่ายของท่านตลอดจน การจัดเสนอสินค้าและการบริการ อีกทั้งรายการส่งเสริมทางการตลาด โปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้ข้อมูลที่เราต้องการในช่องที่ระบุว่า "จำเป็น (mandatory)" เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำยื่นขอของท่านได้

ความปลอดภัย
เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความลับหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการใช้จ่ายของท่านมาให้เราที่เว็บไซต์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เราจะขอให้ท่านส่งข้อมูลผ่าน "ช่วงการใช้งานที่ปลอดภัย (secure session)" โดยใช้ Secure Socket Layer (SSL) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SSL และความปลอดภัย รวมทั้งการส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับผ่านอินเตอร์เน็ต กรุณาอ่านหัวข้อ ถาม-ตอบเกี่ยวกับความปลอดภัย

เราเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับผู้อื่นหรือไม่?
เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านหากท่านไม่เป็นลูกค้าของเรา ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อช่วยให้เราสามารถให้สินค้าและการบริการที่ท่านต้องการรับ และเราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้กับบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส รวมทั้งองค์กรธุรกิจที่เป็นสถานบริการธุรกิจของเราได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของเรา กรุณาดูที่หัวข้อ การรักษาความเป็นส่วนตัว

บริษัทอื่นๆ ในเครืออเมริกัน เอ็กซ์เพรส
เราจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านภายในกลุ่มบริษัทที่อยู่ในเครือของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อให้เราสามารถนำเสนอสินค้าและการบริการ รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริการอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทในเครือแก่ท่าน ซึ่งทั้งนี้บริษัททั้งหมดในเครืออเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาความเป็นส่วนตัว ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสเช่นกัน

บริษัทต่างๆ ที่ให้บริการกับเรา
ในบางกรณี เรามีการทำสัญญากับบริษัทอื่นเพื่อให้การบริการแทนองค์กรของเรา ตัวอย่างเช่น การจัดการเกี่ยวกับใบสมัคร, การให้บริการที่เชื่อมโยงกับการบริการของเรา, การส่งเอกสารทางไปรษณีย์, การจัดการการสั่งซื้อ, การให้การสนับสนุนทางการตลาด, การจัดส่ง, การวิจัยตลาด ฯลฯ และเพื่อให้บริษัทต่างๆ สามารถดำเนินการและให้บริการเหล่านี้ เราอาจต้องให้องค์กรเหล่านี้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านภายในขอบเขตที่จำกัด แต่ทั้งนี้ เราจะตั้งข้อกำหนดที่เข้มงวดไว้เกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลของท่าน นอกจากนั้น บริษัทเหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อกระทำการอย่างอื่นนอกเหนือจากการให้บริการที่เราได้มอบหมายให้บริษัทเหล่านี้จัดการแทนเท่านั้น

บริษัทหุ้นส่วนธุรกิจของเรา
เราอาจจัดส่งข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่สถานบริการธุรกิจของเรานำเสนอให้แก่ท่านทางอีเมล์ โดยเราจะยังคงสามารถมีอำนาจควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่าน

หมายเหตุสำคัญ: เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเราจะไม่ให้ที่อยู่ทางอีเมล์ของท่านแก่สถานบริการธุรกิจของเรา
โปรดทราบว่าหากท่านใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากข้อเสนอพิเศษของสถานบริการธุรกิจของอเมริกัน

เอ็กซ์เพรส และได้กลายเป็นลูกค้าขององค์กรนั้นๆ องค์กรดังกล่าวอาจต้องการส่งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษที่มีให้แก่ท่านเองโดยตรง และในกรณีนี้ ท่านจำเป็นต้องแจ้งให้องค์กรนั้นๆ ทราบเองในกรณีที่ท่านไม่ต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษที่องค์กรนั้นๆ เสนอให้ท่านในอนาคต

ในทุกกรณี วัตถุประสงค์ของเรา คือ การมอบข้อเสนอพิเศษให้กับบุคคลที่เราเชื่อมั่นว่าตระหนักถึงคุณค่าของข้อเสนอนั้นๆ ดังนั้นวิธีการติดต่อสื่อสารของเราจึงได้รับการปรับปรุงพัฒนาและจัดการภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดและรัดกุมเพื่อให้แน่ใจถึงปลอดภัยและปกป้องความเป็นส่วนตัวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

การเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบอื่น
ในทุกกรณี เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ของลูกค้า นอกจากว่าเราจะได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบก่อนล่วงหน้าหรือ ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เป็นคำสั่งศาลหรือหมายเรียกจากศาลทำให้เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้น เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสใช้สิทธิ์ทางกฎหมายส่วนบุคคลได้ นโยบายการปฏิบัตินี้มีข้อยกเว้นเพียงกรณีเดียวเท่านั้น คือ เมื่อศาลมีคำสั่งห้ามหรือมีข้อห้ามทางกฎหมายมิให้เราแจ้งให้ลูกค้าทราบ หรือในกรณีที่คาดว่าจะมีความเกี่ยวพันกับการฉ้อโกง และ/หรือกิจกรรมที่มีความผิดทางอาญา นอกจากนั้นแล้ว เราจะไม่ใช้ข้อมูลทางการแพทย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือในการพิจารณาอนุมัติวงเงิน

สิทธิของท่านในการเข้าถึงและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
หากท่านต้องการเข้าถึงข้อมูลของท่านที่เรามีอยู่ หรือเพื่อขอทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เรามีอยู่ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลได้ทุกเวลาที่บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด

บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด
สำนักงานฝ่ายป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
อาคารเอสพี 388 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว กรุณาอ่านในหัวข้อนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว