Privacyverklaring tvoor online rekrutering in American Express-
landen

 

Ingangsdatum: 15 december 2020

 

Bij .American Express (Alpha Card CVBA en Alpha Card Merchant Services CVBA (Alpha Card Group)) doen wij er alles aan om uw privacy te beschermen. Wij willen u inlichten over de manier waarop wij Persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, delen en bewaren.

 

In deze Privacyverklaring voor online rekrutering wordt omschreven hoe Alpha Card CVBA, Vorstlaan 100, 1170 Brussel, België, KBO/RPR Brussel BTW BE 0463.926.551, vergund door de Nationale Bank van België (NBB) als betalingsinstelling, ingeschreven als verzekeringstussenpersoon in het register van de FSMA: 048520A en Alpha Card Merchant Services CVBA (ACMS), 100 Vorstlaan, 1170 Brussel, België, KBO/RPR Brussel - BTW BE 0475.933.171, vergund door de Nationale Bank van België (NBB) als betalingsinstelling uw Persoonsgegevens verwerken tijdens de selectie- en wervingsprocedure, voor zover van toepassing. 

Af en toe zullen wij deze Privacyverklaring voor online rekrutering wijzigen. Wij raden u aan om hier de huidige versie te raadplegen. In de hypothese dat wij
deze verklaring zouden wijzigen, zullen wij de 'ingangsdatum' bovenaan de pagina aanpassen. 

 

Wat staat er in deze Privacyverklaring rond online rekrutering?

 

Welke Persoonsgegevens vallen onder deze Privacyverklaring rond online rekrutering?

 

In deze Privacyverklaring rond online rekrutering wordt omschreven hoe wij (en onze Dienstverleners) Persoonsgegevens die u online verstrekt verzamelen, gebruiken, delen en bewaren. Wij verzamelen Online Gegevens als u:

 

 • onze rekruteringswebsites of andere platformen, zoals sociale media, die verwijzen naar de rekruteringswebsites van American Express, bezoekt, gebruikt of er uw kandidatuur indient; of
 • elektronische berichten van ons ontvangt of beantwoordt. 

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij en hoe verzamelen wij ze?

 

Doorgaans verstrekt u uw Persoonsgegevens rechtstreeks aan ons (of aan onze Dienstverleners). Zo kan het zijn dat u ons bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer of geboortedatum geeft wanneer u:

 

 • zich aanmeldt voor vacaturemeldingen;
 • een profiel aanmaakt door uw Curriculum Vitae in te dienen; of
 • zich kandidaat stelt voor een vacature.

Cookies en soortgelijke technologieën

 

Wij (en onze Dienstverleners) verzamelen gegevens door middel van Cookies en soortgelijke technologieën. De meeste Cookies en soortgelijke technologieën verzamelen slechts geanonimiseerde gegevens, zoals hoe u op onze website belandt of uw algemene locatie. Bepaalde Cookies en soortgelijke technologieën verzamelen echter wel Persoonsgegevens.

 

Wij (en onze Dienstverleners) verzamelen mogelijk gegevens door middel van Cookies en soortgelijke technologieën betreffende:

 

 • het apparaat dat u gebruikt om onze websites te bezoeken (zo verzamelen wij mogelijk gegevens over het besturingssysteem of de browserversie en het type computer of mobiel apparaat);
 • het IP-adres en aanverwante gegevens (zoals bijvoorbeeld domeingegevens, uw internetprovider en algemene geografische locatie);
 • browsergeschiedenis op onze website (zoals hetgeen u opzoekt, de pagina's die u bekijkt, de duur van uw bezoek en hoe vaak u terugkomt) en
 • hoe u onze site opzoekt en via welke websites u op onze site terechtkomt.

Voor meer informatie over Cookies en soortgelijke technologieën, leest u Over cookies.

 

Wij (en onze Dienstverleners) verzamelen tevens gegevens die openbaar werden gemaakt op externe platformen (zoals sociale mediaplatformen) of in online databanken of lijsten, of die anderszins op legitieme wijze werden verkregen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

We kunnen gebruik maken van volledig geautomatiseerde processen om ons te helpen bepaalde beslissingen te nemen, waaronder het evalueren van bepaalde aspecten over u (bijvoorbeeld om relevante kandidaten voor openstaande posities te identificeren op basis van vaardigheden en CV, als onderdeel van ons talentacquisitie- en rekruteringsproces).

 

Deze beslissingen zijn gebaseerd op Persoonlijke Informatie die wij rechtmatig bezitten, zoals informatie die u tijdens uw sollicitatie hebt verstrekt. Daarnaast worden de methoden die we gebruiken om dergelijke beslissingen te nemen regelmatig getest om ervoor te zorgen dat ze eerlijk, effectief en onbevooroordeeld blijven.

 

Sommige van deze beslissingen uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde middelen kunnen rechts- of soortgelijke significante gevolgen voor u hebben. We zullen echter alleen een dergelijke verwerking uitvoeren als dit:

 • noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en American Express;
 • toegestaan is door een wet waaraan American Express onderworpen is en waarin ook passende maatregelen zijn vastgelegd om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te waarborgen; of
 • op basis van uw uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke verwerking. 

Gelieve de sectie "Wat zijn uw rechten?" hieronder te raadplegen voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot dit soort geautomatiseerde beslissingen. 

 

Hoe gebruiken wij de Persoonsgegevens die wij over u verzamelen?

 

Wij gebruiken de Persoonsgegevens die u ons verstrekt, en eventueel Online Gegevens die wij over u verzamelen, om in te gaan op uw verzoek om (i) zich aan te melden voor vacaturemeldingen, (ii) een profiel aan te maken door uw Curriculum Vitae in te dienen of (iii) zich kandidaat te stellen voor een vacature. Meer bepaald gebruiken wij uw gegevens voor het volgende:  

 

 • als u zich aanmeldt voor meldingen, nemen wij contact met u op met meldingen en aankondigingen rond nieuwe vacatures bij American Express;
 • als u uw Curriculum Vitae indient
  • kunnen wij uw Curriculum Vitae en aanverwante Persoonsgegevens mogelijk in onze archieven bewaren, in overeenstemming met onze regeling voor het bewaren van gegevens; en 
  • kunnen wij zo nu en dan uw online kandidatenprofiel evalueren om u te overwegen voor geschikte vacatures bij American Express.
 • om onderzoek en analyses te verrichten en meer inzicht te verwerven in onze sollicitanten en websitebezoekers; 
 • om ons antecedentenonderzoek te ondersteunen mits u solliciteert en vervolgens een functie aangeboden krijgt, onderhevig aan de geldende wetgeving en waar nodig (wij verstrekken u bijkomende gegevens alvorens een dergelijk onderzoek te verrichten); en
 • in other ways as required by law such as to verify your employment eligibility.

Let op: als u ervoor opteert ons uw e-mailadres of gsm-nummer te verstrekken, zullen wij hier slechts gebruik van maken om u e-mails en/of sms-meldingen te sturen betreffende uw rekruteringsverzoek, uw sollicitatie, om bijkomende gegevens te vragen over uw Curriculum Vitae en om u vacaturemeldingen te sturen (mits u zich voor deze dienst heeft aangemeld).  Als wij u e-mails sturen, verzamelen wij gegevens over uw interactie met onze e-mailcontent, zoals of u html-mails met veel afbeeldingen kunt lezen. 

 

Hoe delen wij Persoonsgegevens?

 

Wij delen uw Persoonsgegevens met niemand behalve in de hieronder vermelde gevallen of slechts met uw toestemming of als dit door de geldende wet vereist of toegestaan is:

 

 • met regelgevende instanties, rechtbanken en overheidsagentschappen om aan een rechterlijk bevel, rechterlijke of regelgevende vereisten en overheidsverzoeken te voldoen;
 • met onze Dienstverleners, regelgevende instanties, wetshandhavingsinstanties en overheidsagentschappen om fraude of criminele activiteiten op te sporen en te voorkomen en om de rechten van American Express of anderen veilig te stellen;
 • binnen de Bedrijvengroep van American Express; en
 • met onze Dienstverleners die diensten voor ons verrichten en mede onze onderneming runnen, met inbegrip van onze wervingsprocedures.

Wij dragen uw Persoonsgegevens mogelijk over naar landen buiten België en/of de Europese Economische Ruimte, zoals naar de  Verenigde Staten (waar onze voornaamste operationele datacenters zich bevinden), naar bedrijven binnen de Bedrijvengroep van American Express of naar onze Dienstverleners wereldwijd, bijvoorbeeld om geschikte vacatures te zoeken of uw kandidatuur te verwerken. Ongeacht waar wij uw gegevens verwerken, zullen wij gepaste maatregelen treffen om uw gegevens correct te beschermen in andere landen buiten België en/of de Europese Economische Ruimte, waaronder de Verenigde Staten, waar de gegevensbeschermingswetten mogelijk niet even allesomvattend zijn als in België en/of de Europese Economische Ruimte.

 

Let op: de overdracht van gegevens binnen de Bedrijvengroep van American Express is onderworpen aan onze bindende bedrijfsregels. Voor meer informatie kunt u de beginselen rond gegevensbescherming en privacy raadplegen onder de rubriek 'privacy' op onze website.

 

Hoe gaan wij om met Gebundelde en Geanonimiseerde gegevens?

 

Gebundelde gegevens of Geanonimiseerde gegevens identificeert u niet persoonlijk. Ze stelt ons in staat patronen binnen groepen mensen te analyseren. Wij delen Gebundelde gegevens of Geanonimiseerde gegevens voor dezelfde redenen als Persoonsgegevens.

 

Hoe bewaren en beveiligen wij uw Persoonsgegevens?

 

Wij hanteren organisatorische, administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw Persoonsgegevens. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten informaticabeveiligingssystemen en beveiligde bestanden en voorzieningen. Wij verwachten van onze Dienstverleners dat ze Persoonsgegevens veiligstellen en uw Persoonsgegevens slechts gebruiken voor de door ons gespecificeerde doeleinden.

Wij zullen uw Persoonsgegevens slechts bewaren zolang als nodig is om in te gaan op uw verzoek om zich aan te melden voor vacaturemeldingen, uw kandidatuur te verwerken of u op de hoogte te brengen van toekomstige vacatures, tenzij wij ze krachtens de wet- of regelgeving of in het kader van een geschil of juridisch onderzoek dienen te bewaren. Wanneer uw Persoonsgegevens niet langer vereist zijn om onze zakelijke, juridische of regelgevende behoeften in te lossen, treffen wij redelijke maatregelen om deze gegevens veilig te vernietigen of permanent te anonimiseren. Voor meer gegevens over de bewaringstermijnen van American Express voor Persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.

 

Wat zijn uw rechten?

 

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens te raadplegen, bij te werken en/of te wissen. Ook bent u ertoe gerechtigd het gebruik van uw persoonsgegevens op de volgende manieren te beperken en/of er bezwaar tegen te maken

 

 • u mag te allen tijde uw verzoek intrekken om voor vacaturemeldingen of vacatures in aanmerking te komen.
 • u mag ons vragen onjuiste persoonsgegevens te corrigeren.
 • U mag het gebruik van uw persoonsgegevens beperken of er bezwaar tegen maken.
 • U mag een kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij over u hebben; en
 • U kan verzoeken om een handmatige herziening van bepaalde geautomatiseerde besluiten die rechtsgevolgen voor u kunnen hebben of die een aanzienlijke impact op u kunnen hebben.

Let op: als u besluit de verwerking van uw Persoonsgegevens voor rekruteringsdoeleinden te beperken en/of er bezwaar tegen te maken of als u uw kandidatuur intrekt, kunnen wij uw kandidatuur niet langer verwerken en kunnen wij u niet langer overwegen voor toekomstige vacatures bij American Express.

 

Heeft u vragen over deze privacyverklaring rond online rekrutering of wenst één van u rechten uit te voeren of een klacht in te dienen?

 

Als u een klacht wenst in te dienen of andere rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via DPO-Europe@aexp.com. U heeft eveneens het recht rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, op www.gegegvensbeschermingsautoriteit.be.

 

Woordenlijst

 

Gebundelde gegevens --- gegevens of gegevens met betrekking tot meerdere personen die werden gecombineerd of gebundeld zodat de personen niet langer kunnen worden geïdentificeerd. Gebundelde gegevens is onder andere gegevens die wij opstellen of bundelen van verschillende bronnen, met inbegrip van bepaalde gegevens van Cookies en soortgelijke technologieën

 

American Express (Alpha Card CVBA en Alpha Card Merchant Services CVBA (Alpha Card Group, wij, onze, ons))  ---  het bedrijf American Express dat aan het begin van deze privacyverklaring over online werving werd geïdentificeerd. 

 

Bedrijvengroep van American Express --- alle filialen en dochtermaatschappijen van én alle bedrijven in beheer of onder controle van het bedrijf American Express.

 

Cookies en soortgelijke technologieën --- een cookie is een klein gegevensbestand dat door een website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Wij plaatsen cookies wanneer u onze wervingswebsite bezoekt. Wij hanteren in deze verklaring het begrip 'cookies en soortgelijke technologieën' om te verwijzen naar alle technologieën die dusdanig gegevens verzamelen. Voor meer gegevens over het gebruik van cookies en het uitschakelen ervan, klikt u op Privacy verklaring en Cookiebeleid.

 

Geanonimiseerde gegevens --- gegevens of gegevens die dusdanig worden gebruikt (bijvoorbeeld gepseudonimiseerd) dat u niet aan een derde wordt geïdentificeerd. Wij leiden vaak ongeïdentificeerde gegevens af uit persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die wij verzamelen via cookies en soortgelijke technologieën.

 

IP-adres - een nummer dat aan een apparaat wordt toegewezen wanneer verbinding wordt gemaakt met het internet.

 

Online gegevens --- gegevens of informatie die worden verzameld op websites en toepassingen van American Express, alsook op websites en toepassingen van derden met betrekking tot onderwerpen rond onze activiteiten, waaronder persoonsgegevens, gebundelde gegevens en geanonimiseerde gegevens.

 

Persoonsgegevens --- gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals zijn/haar naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, loopbaan en andere gegevens betreffende deze persoon, zoals demografische gegevens. 

 

Dienstverleners --- leveranciers, derden en/of bedrijven die namens ons zakelijke activiteiten verrichten, zoals werving, drukwerk, mailings en andere communicatiediensten (e-mail, direct mail, enz.), gegevensverwerking en uitbestede technologie, auditors, consultants en professionele adviseurs.