PRINCIPI ZAŠTITE I PRIVATNOSTI PODATAKA DRUŠTVA AMERICAN EXPRESS  

1. Prikupljanje

Prikupljaćemo samo lične podatke koji su potrebni i to na zakonit i pošten način.

 

 2. Obaveštenje i obrada

Tamo gde to nije očigledno iz proizvoda ili usluga koje su vam potrebne ili prirode vašeg odnosa sa nama, mi ćemo vam reći kako će se vaši lični podaci obrađivati i koje kompanije u American Express grupi su odgovorne za tu obradu. Vaše lične podatke ćemo obrađivati pošteno i samo za one svrhe za koje smo vas obavestili, u svrhe koje vi dozvoljavate ili u skladu sa važećim zakonom. Pored toga, možete da uložite prigovor na određene vrste obrade kako je izričito dozvoljeno važećim zakonom.


3. Izbor

Klijentima dajemo mogućnost da njihovi lični podaci budu uključeni ili uklonjeni sa lista koje se koriste za marketing u skladu sa važećim zakonom. Ovo uključuje ponude proizvoda i usluga od strane društva American Express i one napravljene u saradnji sa našim poslovnim partnerima. Naravno, svako od naših društava će nastaviti da šalje klijentima informacije o proizvodima ili uslugama koje dobijaju od tog društva.


4. Kvalitet podataka

Koristimo odgovarajuću tehnologiju i dobro definisane prakse zaposlenih da obradimo vaše lične podatke brzo i tačno. Vaše lične podatke nećemo čuvati duže nego što je potrebno, osim ako je drugačije propisano važećim zakonom.


5. Bezbednost i poverljivost

Čuvaćemo vaše lične podatke poverljivim i ograničićemo pristup vašim ličnim podacima na one kojima su oni posebno potrebni za obavljanje poslovnih aktivnosti, osim ako je drugačije dozvoljeno važećim zakonom. Pozivamo se na industrijske standarde i koristimo razumne administrativne, tehničke i fizičke mere bezbednosti da zaštitimo vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, uništenja, upotrebe, izmene ili otkrivanja. Zahtevamo industrijske standardne mere bezbednosti podataka od onih trećih lica koje smo mi ovlastili da obrađuju vaše lične podatke u naše ime.


6. Deljenje podataka

Vaše lične podatke samo delimo sa trećim licima kada je to neophodno da bismo vam pružili proizvode ili usluge ili kao deo prirode našeg odnosa sa vama, gde smo vas prethodno obavestili ili smo za to ovlašćeni od vas, u vezi sa našim naporima da smanjimo prevare ili kriminalne aktivnosti, ili kako je dozvoljeno zakonom.


7. Otvorenost i pristup podacima

Ako zatražite, obavestićemo vas o tome kako se obrađuju vaši lični podaci i o pravima i pravnim lekovima koje imate prema ovim Principima. Možete se raspitati o prirodi ličnih podataka koje American Express čuva ili obrađuje o vama. Biće vam omogućen pristup u skladu sa zakonom u Srbiji, bez obzira na lokaciju obrade i skladištenja podataka. Ako su neki podaci netačni ili nepotpuni, možete zahtevati da se podaci izmene.


8. Međunarodni prenos

Kada to nije očigledno iz međunarodnih proizvoda ili usluga koje su vam potrebne ili prirode vašeg odnosa sa nama, obavestićemo vas da li se vaši lični podaci mogu preneti van Srbije i obezbediti da se takav prenos vrši samo u skladu sa važećim zakonom. Bez obzira na to gde se vaši lični podaci prenose, vaši lični podaci su zaštićeni ovim Principima.


9. Odgvornost

Svako društvo u American Express grupi i njeni zaposleni mogu da obrađuju vaše lične podatke samo u skladu sa ovim Principima. Sprovodimo obuku i provere naše usklađenosti sa ovim Principima. Zaposleni koji krše ove Principe mogu biti podvrgnuti disciplinskim merama, do i uključujući otpuštanje. Od zaposlenih se očekuje da prijave kršenje ovih Principa i to mogu učiniti svojim menadžerima ili menadžerima ljudskih resursa, službeniku za usklađenost svoje poslovne jedinice, pravnom odeljenju.


10. Odgovornost 

Možete da primenite ove  Principe u Srbiji protiv bilo kog društva u American Express grupi koje je odgovorno za vaše lične podatke, kao treće lice ugovorni korisnik ovih Principa. Ako imate pritužbu da smo prekršili ove Principe i pokušali smo u dobroj veri da rešimo žalbu kroz naš proces korisničke službe  ili proces žalbi zaposlenih, ali žalbu nismo rešili u razumnom vremenskom periodu, onda možete da primenite ove Principe protiv nas. Ako se žalite svom lokalnom organu za zaštitu podataka  i organ za zaštitu podataka utvrdi da smo prekršili ove Principe, mi ćemo se pridržavati nalaza organa za zaštitu podataka, ali zadržavamo pravo osporavanja ili žalbe na takve nalaze. Ovi Principi ne utiču ni na kakva prava koja imate prema važećem zakonu, na zahteve bilo kog primenljivog regulatornog tela za zaštitu podataka ili bilo koju drugu vrstu ugovora koji imate sa nama.

 

American Express Logo
American Express: Don't live live without it
American Express: Don't do business without it

Svi korisnici naših onlajn usluga podležu Izjavi o privatnosti i saglasni su da budu obavezani Uslovi korišćenja usluge. Pregledajte.

© 2024 American Express Company. Sva prava zadržana.

Srbija Promeni zemlju