Pravila i propisi veb-sajta

 

Društvo American Express, njene podružnice i filijale, zahtevaju da se svi posetioci naših veb-sajtova na mreži („Veb-sajt“) pridržavaju sledećih pravila i propisa. Pristupanjem Veb-sajtu potvrđujete i prihvatate ove uslove i odredbe.

 

Zakoni i propisi

Morate da koristite Veb-sajt u skladu sa svim saveznim, državnim i lokalnim zakonima i propisima. 

 

Autorska prava/žigovi

Žigovi, logotipi i uslužne marke („Marke“) prikazani na Veb-sajtu su vlasništvo društva American Express i drugih relevantnih strana koje imaju vlasnička prava. Korisnicima je zabranjeno da koriste bilo koje Marke u bilo koju svrhu uključujući, ali ne ograničavajući se na upotrebu kao metamarki na drugim stranicama ili veb-sajtovima na mreži, bez pismene dozvole društva American Express ili treće strane koja može posedovati Marke. Sve informacije i sadržaj, uključujući sve softverske programe dostupne na ili preko Veb-sajta („Sadržaj“) zaštićeni su autorskim pravima.
Korisnicima je zabranjeno da modifikuju, kopiraju, distribuiraju, prenose, prikazuju, objavljuju, prodaju, licenciraju, kreiraju izvedena dela ili koriste
bilo koji Sadržaj ili Marke dostupne na ili preko Veb-sajta u lične, komercijalne ili javne svrhe. 

 

Hiperlinkovi 

OVAJ VEB-SAJT MOŽE DA OBEZBEDI LINK DO DRUGIH VEB-SAJTOVA OMOGUĆAVAJUĆI KORISNIKU DA NAPUSTI OVAJ VEB-SAJT KAKO BI PRISTUPIO MATERIJALU TREĆIH LICA ILI DONOSEĆI MATERIJAL TREĆE STRANE NA OVAJ VEB-SAJT. AMERICAN EXPRESS
NEMA DOZVOLU DA MENJA, AŽURIRA ILI KONTROLIŠE SADRŽAJ NA POVEZANOM VEB-SAJTU. ČINJENICA DA JE AMERICAN EXPRESS OBEZBEDIO LINK DO VEB-SAJTA NIJE PODRŠKA, OVLAŠĆENJE, SPONZORSTVO ILI POVEZANOST U POGLEDU TAKVOG VEB-SAJTA, NJEGOVIH
VLASNIKA ILI NJEGOVIH PROVAJDERA. POSTOJE NEPOSREDNI RIZICI U OSLANJANJU NA KORIŠĆENJE ILI PREUZIMANJE BILO KAKVIH INFORMACIJA NA INTERNETU, I MORATE SE UVERITI DA STE RAZUMELI OVE RIZIKE PRE NEGO SE OSLONITE, KORISTITE ILI PREUZIMATE BILO KAKVE TAKVE INFORMACIJE NA POVEZANOM VEB-SAJTU. 

 

Nema garancija

SAV SADRŽAJ NA VEB-SAJTU VAM SE DAJE „KAKAV JESTE“ BEZ BILO KOJE VRSTE GARANCIJE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE,
UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE O POGODNOSTI ZA TRŽIŠTE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, GARANCIJE NEKRŠENJA PRAVA (INTELEKTUALNE SVOJINE), BEZBEDNOSNE GARANCIJE ILI GARANCIJE O TAČNOSTI.

 AMERICAN EXPRESS NE PODRŽAVA I NIJE ODGOVORAN ZA (A) TAČNOST ILI POUZDANOST BILO KOG MIŠLJENJA, SAVETA ILI IZJAVE KOJE JE PREKO VEB-SAJTA DALA BILO KOJA STRANA OSIM DRUŠTVA AMERICAN EXPRESS; (B) BILO KOJI SADRŽAJ NA POVEZANIM VEB-SAJTOVIMA ILI (C) MOGUĆNOSTI ILI POUZDANOST BILO KOG PROIZVODA ILI USLUGE DOBIJENIH SA POVEZANOG VEB-SAJTA.

OSIM ZA ONO ŠTO SE ZAHTEVA VAŽEĆIM ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA, AMERICAN EXPRESS NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KOJI GUBITAK ILI ŠTETU PROUZROKOVANU OSLANJANJEM KORISNIKA NA INFORMACIJE KOJE JE DOBIO PUTEM VEB-SAJTA ILI POVEZANOG VEB-SAJTA ILI OSLANJANJEM KORISNIKA NA BILO KOJI PROIZVOD ILI  USLUGU KOJU JE DOBIO OD POVEZANOG VEB-SAJTA. ODGOVORNOST KORISNIKA JE DA PROCENI TAČNOST, KOMPLETNOST ILI KORISNOST BILO KOG MIŠLJENJA, SAVETA ILI DRUGOG SADRŽAJA DOSTUPNOG PREKO VEB-SAJTA, ILI DOBIJENOG SA POVEZANOG VEB-SAJTA. MORATE TRAŽITI SAVET PROFESIONALCA, GDE JE TO POGODNO, U VEZI SA PROCENOM BILO KAKVOG SPECIFIČNOG MIŠLJENJA, SAVETA, PROIZVODA, USLUGE ILI DRUGOG SADRŽAJA. 

 

Ograničenje odgovornosti za korišćenje veb-sajta i povezanih veb-sajtova

INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODI I OPIS USLUGA OBJAVLJENI NA VEB-SAJTU ILI NA POVEZANOM VEB-SAJTU MOGU DA UKLJUČUJU NETAČNOSTI ILI ŠTAMPARSKE GREŠKE, A AMERICAN EXPRESS SE POSEBNO ODRIČE OD BILO KOJE ODGOVORNOSTI VEZANE ZA TO. AMERICAN EXPRESS NE GARANTUJE I NE IZJAVLJUJE DA JE SADRŽAJ NA VEB-SAJTU KOMPLETAN ILI AŽURAN. AMERICAN EXPRESS NIJE OBAVEZAN DA AŽURIRA BILO KOJI SADRŽAJ NA VEB-SAJTU. AMERICAN EXPRESS MOŽE DA PROMENI SADRŽAJ NA VEB-SAJTU U BILO KOM TRENUTKU BEZ NAJAVE. AMERICAN EXPRESS MOŽE POBOLJŠATI ILI IZMENITI VEB-SAJT U BILO KOM TRENUTKU.

SLAŽETE SE DA AMERICAN EXPRESS, NJEGOVE PODRUŽNICE I BILO KOJI OD NJIHOVIH ODGOVARAJUĆIH SLUŽBENIKA, DIREKTORA, ZAPOSLENIH ILI AGENATA NEĆE BITI ODGOVORNI, BILO PO OSNOVU UGOVORA, PRAVA NA ODŠTETU, PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ILI DRUGAČIJE ZA POSREDNU, KAZNENU, POSEBNU, POSLEDIČNU, SLUČAJNU ILI POSREDNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GUBITAK DOBITI, TROŠKOVE NABAVKE ZAMENSKIH USLUGA ILI IZGUBLJENU POSLOVNU MOGUĆNOST) KOJE PROIZLAZE IZ ILI U VEZI SA KORIŠĆENJEM VEB-SAJTA ILI POVEZANOG VEB-SAJTA ILI PREKIDOM VEZANIM ZA KORIŠĆENJE VEB-SAJTA ILI POVEZANOG VEB-SAJTA , ČAK I AKO AMERICAN EXPRESS BUDE OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI UKLJUČUJE, ALI NIJE OGRANIČENO NA, PRENOS BILO KAKVIH VIRUSA KOJI MOŽE INFICIRATI OPREMU KORISNIKA, KVAR MEHANIČKE ILI ELEKTRONSKE OPREME ILI KANALA KOMUNIKACIJE, PROBLEME SA TELEFONOM ILI DRUGE PROBLEME SA POVEZIVANJEM (NPR. NE MOŽETE SE POVEZATI SA INTERNET PROVAJDEROM), NEOVLAŠĆENI PRISTUP, KRAĐU, GREŠKE OPERATORA, ŠTRAJKOVE ILI DRUGE RADNE PROBLEME ILI BILO KAKVU INSTANCU VIŠE SILE. AMERICAN EXPRESS NE MOŽE I NE GARANTUJE KONTINUIRAN, NEPREKIDAN ILI BEZBEDAN PRISTUP VEB-SAJTU. 

 

Ograničenje odgovornosti za usluge koje su uređene putem veb-sajta

SLAŽETE SE DA JE AMERICAN EXPRESS SAMO AGENT ZA PRUŽAOCE USLUGA DOSTUPNIH
PREKO VEB-SAJTA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA USLUGE PUTOVANJA. SVE REKLAMACIJE U VEZI SA BILO KOJIM KVAROM ILI KRŠENJEM U POGLEDU USLUGA PONUĐENIH PUTEM VEB-SAJTA OGRANIČENE SU NA TUŽBE PROTIV BILO KOG PRUŽAOCA USLUGA. AMERICAN EXPRESS
SE OVIM ODRIČE BILO KAKVE ODGOVORNOSTI, BILO ZASNOVANO NA UGOVORU, PRAVU NA ODŠTETU, PREKRŠAJNOJ ODGOVORNOSTI,
OBJEKTIVNOJ ODGOVORNOSTI ILI DRUGAČIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČAVANJA ODGOVORNOST ZA NEPOSREDNU, KAZNENU,
POSEBNU, POSLEDIČNU, SLUČAJNU ILI POSREDNU ŠTETU U VEZI SA ROBOM ILI USLUGAMA DOSTAVLJENIM OD STRANE BILO KOG PREVOZNIKA, ILI DRUGOG DOBAVLJAČA PUTEM VEB-SAJTA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČAVANJA ODGOVORNOST ZA BILO KOJI ČIN, GREŠKU,
PROPUST, POVREDU, GUBITAK, NESREĆU, KAŠNJENJE ILI NEPRAVILNOST KOJA MOŽE DA NASTANE PUTEM GREŠKE, NEMARA ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN, TAKVOG PREVOZNIKA ILI DOBAVLJAČA I OVIM PUTEM OSLOBAĐATE AMERICAN EXPRESS OD BILO KAKVE ODGOVORNOSTI U POGLEDU ISTOG. 

 

Poverljivost komunikacije korisnika

Osim u skladu sa zakonom i u skladu sa Izjavom o privatnosti na Internetu društva American Express, American Express će čuvati poverljivost svih komunikacija korisnika koji sadrže lične podatke korisnika i koji se direktno prenose društvu American Express u skladu sa relevantnim zakonskim ili regulatornim obavezama.

 

Povezani internet veb-sajtovi

American Express zabranjuje keširanje, neovlašćene hipertekstualne veze ka Veb-sajtu i uokvirivanje bilo kog Sadržaja dostupnog preko Veb-sajta. American Express zadržava pravo da onemogući sve neovlašćene linkove ili okvire i posebno se odriče svake odgovornosti za Sadržaj dostupan na
bilo kom drugom internet veb-sajtu koji je povezan sa Veb-sajtom. Pristup svim drugim internet veb-sajtovima povezanim sa Veb-sajtom je na sopstveni rizik korisnika.

 

Promene pravila i propisa

American Express zadržava pravo da revidira ova Pravila i propise u bilo kom trenutku i smatra se da su korisnici obavešteni i obavezani svim izmenama ovih Pravila i propisa, onako kako se pojavljuju na Veb-sajtu kada korisnik pristupi Veb-sajtu.

 

Kršenje pravila i propisa

American Express zadržava pravo da traži sve pravne lekove dostupne po zakonu i pravično za kršenje ovih Pravila i propisa, uključujući pravo da blokira pristup Veb-sajtu sa određene internet adrese.

 

Pristup lozinkom zaštićenim/bezbednim oblastima

Pristup i korišćenje lozinkom zaštićenih i/ili bezbednih oblasti Veb-sajta ograničeno je samo na ovlašćene korisnike. Neovlašćena lica koja pokušaju da pristupe ovim delovima Veb-sajta mogu biti krivično gonjena.

 

Korišćenje funkcija "Kolačići" direktorijuma

American Express zadržava pravo da čuva informacije na računaru korisnika u obliku „kolačića“ ili slične datoteke u svrhu modifikacije Veb-sajta tako da odražava želje korisnika. Izjava o privatnosti na Internetu društva American Express pruža dodatne informacije u vezi sa upotrebom kolačića
od strane društva American Express, kao i procedurama za onemogućavanje kolačića i korisnici su time obavezani.

 

Izjava o privatnosti na Internetu društva American Express, „o kolačićima“

Digital Millennium Copyright Act (Zakon o autorskim pravima u digitalnom milenijumu – DMCA) – Obaveštenje za American Express u vezi sa navodnim kršenjem autorskih prava American Express je registrovao agenta u Kancelariji za autorska prava Sjedinjenih Država u skladu sa uslovima Digital Millennium Copyright Act („Zakon“) i koristi zaštitu prema ovom Zakonu. American Express zadržava pravo da ukloni bilo koji Sadržaj sa Veb-sajta koji navodno krši autorska prava druge osobe. Obaveštenja za American Express u vezi sa bilo kojim navodnim kršenjem autorskih prava na Veb-sajtu treba da se upućuju Kancelariji generalnog savetnika društva American Express: Tehnološki savetnik na technology.group.counsel@aexp.com 

 

Nadležnost/Važeće pravo

Korisnici ovog Veb-sajta saglasni su da se pridržavaju zakona Srbije.

 

 

 

 

 

 

 

American Express Logo
American Express: Don't live live without it
American Express: Don't do business without it

Svi korisnici naših onlajn usluga podležu Izjavi o privatnosti i saglasni su da budu obavezani Uslovi korišćenja usluge. Pregledajte.

© 2024 American Express Company. Sva prava zadržana.

Srbija Promeni zemlju