American Express Homepage : Bosnia

Prev 1 /4 Next

 • O American Express kompaniji
  close

  O American Express kompaniji

  American Express je globalna kompanija za finansijske usluge, koja klijentima omogućava korištenje proizvoda sa novim iskustvom,koja obogaćuju život i grade poslovni uspjeh. Od 1997.godine American Express sarađuje sa odabranom grupom vodećih banaka i finansijskih institucija za izdavanje American Express proizvoda i razvoj American Express prodajne mreže. Korištenjem licencnih odnosa, globalne infrastrukture i gradeći snažan imidž brenda na tržištu, kompanija American Express je ostvarila još veći opseg svoje mreže širom svijeta.
  Na osnovu ugovora sa American Expressom, Intesa Sanpaolo Banka BiH je od 2013. godine ovlaštena za izdavanje American Express kartičarskih proizvoda i potpisivanje ugovora sa prodajnim mjestima o prihvatu American Express kartica u Bosni i Hercegovini. Intesa Sanpaolo Banka BiH je odgovorna za upravljanje svim aspektima vezanim uz American Express proizvode, koje izdaje na osnovu ugovora o licenci sa kompanijom American Express.

 • Pravila o korištenju web stranica
  close

  Pravila o korištenju web stranica

  Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina Pravila i propisi za web stranicu
  Posljednji puta promijenjeno:10.10.2013. godine Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina zahtjeva da svi posjetioci naše stranice koji navode proizvode i usluge American Expressa ("stranica") poštuju sljedeća pravila i propise. Pristupanje stranici znači da priznajete i prihvatate ove uslove.
  VLASNIŠTVO STRANICE
  Stranicu posjeduje i kontroliše Intesa Sanpaolo Banka BiH na osnovu licence koju izdaje American Express. Kompanija American Express Company i njene podružnice i povezana lica ("American Express") nisu odgovorni za ovu strancu.
  ZAKONI I PROPISI
  Pristupanje i korištenje stranice podliježe svim međunarodnim, federalnim, državnim i lokalnim zakonima i propisima.
  AUTORSKA PRAVA/ZAŠTITNI ZNAK
  Zaštitni znak, logo i uslužni žig ("oznake") koji su prikazani na stranici su vlasništvo Intesa Sanpaolo Banke BiH, American Expressa i ostalih strana. Korisnicima je zabranjeno korištenje bilo koje oznake u bilo koje svrhe uključujući, ali se ne ograničavajući na, njihovo korištenje kao metatagova, na drugim stranicama na Internetu, bez dobivanja prethodne pisane saglasnosti Intesa Sanpaolo Banke BiH, American Expressa ili neke treće strane koja posjeduje oznaku, u zavisnosti od slučaja. Autorska prava štite sve informacije i sadržaj, uključujući softverske programe koji su dostupni na ili kroz stranicu ("sadržaj"). Korisnici ne smiju modificirati, kopirati, distribuirati, prenositi, prikazivati, objavljivati, prodavati, licencirati, kreirati derivativne radove ili koristiti neke od sadržaja koji su dostupni na ili kroz stranicu u komercijalne ili javne svrhe.
  HYPERLINKOVI I LINKOVANE INTERNET STRANICE
  Na ovoj stranici možete pronaći linkove na druge stranice koji omogućavaju korisnicima da napuste ovu stranicu kako bi pristupili materijalima treće strane ili koji donose materijale treće strane na ovu stranicu putem "obrnutih" hyperlinkova i tehnologije "framinga". Ni Intesa Sanpaolo Banka BiH niti American Express ne smiju mijenjati, ažurirati ili kontrolisati sadržaj linkovane stranice. Činjenica da je Intesa Sanpaolo Banka BiH dala link na stranicu ne predstavlja odobrenje, autorizaciju, sponzorstvo ili povezanost sa tom stranicom, njenim vlasnicima ili pružateljima. Postoji inherentan rizik pri korištenju ili povlačenju informacija koje pronađete na internetu i Intesa Sanpaolo Banka BiH vas moli da budete sigurni da razumijete ove rizike prije nego se oslonite na, koristite ili povučete bilo koju informaciju na linkovanoj stranici.
  Intesa Sanpaolo Banka BiH zabranjuje međuspremanje (caches), neovlaštene hypertext linkove na stranicu i okvire sadržaja koji su dostupni putem stranice. [Partnerska banka] zadržava pravo da onemogući neovlaštene linkove ili okvire i [partnerska banka] i [American Express] izričito se odriču odgovornosti za sadržaj koji je dostupan na drugim Internet stranicama koje su povezane sa stranicom, osim za svoj sadržaj.
  Korisnik treba biti svjestan da povezane stranice mogu sadržavati pravila i propise, odredbe povezane za privatnost, odredbe vezane za povjerljivost, odredbe o prenosu ličnih podataka i ostale odredbe koje se razlikuju od onih koje su navedene na stranici. Niti Intesa Sanpaolo Banka BiH niti American Express nisu odgovorni za te odredbe i izričito se odriču svih obaveza vezanih za takve odredbe.
  BEZ GARANCIJA
  Svi sadržaji, proizvodi i usluge na stranici ili one koje su dobivene od web stranice za koju je stranica vezana ("povezana stranica") vam se pružaju "onakve kakve jesu" bez garancije bilo koje vrste, izričite ili implicirane, uključujući, ali se ne ograničavajući na podrazumijevane garancije utrživosti i podobnosti za određenu svrhu, vlasništvo, nekršenje, osiguranje ili tačnost. Osim ako nije predviđeno primjenjivim zakonom o zaštiti potrošača, ni u jednoj prilici Intesa Sanpaolo Banka BiH niti American Express nisu odgovorni za gubitak ili štetu nastalu jer se korisnik oslonio na informacije sa stranice ili povezane stranice ili jer se korisnik oslonio na neki proizvod ili usluge koje je dobio putem povezane stranice. Korisnik je odgovoran da procijeni tačnost, kompletnosti ili korisnost nekog mišljenja, savjeta ili ostalog sadržaja dostupnog na stranici ili povezanoj stranici. Potražite savjet od profesionalaca, kada je to prikladno, glede procjene nekog mišljenja, savjeta, proizvoda, usluge ili ostalog sadržaja.
  OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA KORIŠTENJE STRANICE
  Intesa Sanpaolo Banka BiH i American Express se izričito odriču odgovornosti (bez obzira da li je zasnovano na ugovoru, odšteti, strogoj obavezi ili slično) za direktne, indirektne, slučajne, konsekutivne ili posebne štete koje proističu iz ili koje su povezane na neki način sa pristupom ili korištenjem stranice, (čak ako su Intesa Sanpaolo Banka BiH ili kompaniji American Express® savjetovali o mogućnosti pojave takvih šteta) uključujući odgovornost povezanu sa virusima koji mogu inficirati kompjutersku opremu korisnika.
  POVJERLJIVOST KORISNIČKE KOMUNIKACIJE
  Osim ako to nije potrebno u skladu sa zakonom, Intesa Sanpaolo Banka BiH održava povjerljivost svih korisničkih komunikacija koje sadrže lične informacije korisnika i koji se direktno prenose Intesa Sanpaolo Banka BiH Objave korisnika na oglasnoj ploči ili chat roomu nisu zaštićene kao povjerljive. Nadalje, Intesa Sanpaolo Banka BiH može, bez bilo koje vrste odgovornosti ili odgovornosti bilo koje prirode, koristiti i pružati informacije koje sadrže objave (uključujući ideje, koncepte, vještine ili ostalo intelektualno vlasništvo) trećim stranama, uključujući ali se ne ograničavajući se na matičnu kompaniju, podružnice i povezane strane ili American Expressu u bilo koje svrhe i kako [partnerska banka] smatra prikladnim, na osnovu primjenjivog zakona.
  OBJAVA
  Niti Intesa Sanpaolo Banka BiH niti American Express nemaju obavezu da pregledaju poruke, informacije ili sadržaje ("objave") koje na stranicu postavljaju korisnici niti preuzimaju odgovornosti vezanu za te objave. Ne uzimajući u obzir gore navedeno, [partnerska banka] može u određenom trenutku nadgledati objave na stranici i mogu odbiti da prihvate i/ili otklone objave koje sadrže:
  a. Nezakoniti, štetni, prijeteći, uvredljiv, uznemiravajući, pogrdan, vulgaran, nepristojan, neupućen, pun mržnje, rasistički, etnički uvredljiv ili na neki drugi način neprijatan, uključujući, ali se ne ograničavajući na materijal koji ohrabruje ponašanje koje čini krivično djelo, koje može rezultirati sa odgovornost u građanskim sporovima ili koje na drugi način krši primjenjive lokalne, državne, nacionalne ili međunarodne zakone
  b. Reklame ili solicitacije bilo koje vrste
  c. Poruke koje objave korisnici koji se pretvaraju da su neko drugi
  d. Lični podaci poput poruka koje navode brojeve telefona, matične brojeve, brojeve računa, adrese ili reference poslodavaca
  e. Poruke neovlaštenih zaposlenika [partnerske banke] ili kompanije American Express koji govore u ime Intesa Sanpaolo Banka BiH ili kompanije American Expressa i koje sadrže povjerljive informacije o Intesa Sanpaolo Banci BiH i/ili kompaniji American Express.
  f. Poruke koje nude neovlaštene downloade zaštićenih ili privatnih informacija.
  g. Mnogobrojne poruke koje se nalaze u pojedinačnim folderima istog korisnika i koje izražavaju isto
  h. Lančana pisma.
  PRIJENOS LIČNIH PODATAKA
  Korisnik prihvata i slaže se da, time što dostavlja Intesa Sanpaolo Banka BiH lične ili vlasničke podatke korisnika kroz stranicu, korisnik pristaje na prijenos takvih podataka kroz međunarodne granice ako je to potrebno u svrhu obrade podataka u skladu sa standardnim poslovnim praksama [partnerske banke].
  KRŠENJA PRAVILA I PROPISA
  Intesa Sanpaolo Banka BiH i American Express zadržavaju prava da zatraže sve pravne lijekove koji su dostupni po zakonu ili načelima pravičnosti u slučaju kršenja ovih Pravila i propisa, uključujući pravo da blokira pristup stranici sa određene Internet stranice.
  PRISTUP PROSTORIMA KOJI SU ZAŠTIĆENI/OSIGURANI LOZINKOM
  Pristup i korištenje prostora koji su zaštićeni i/ili osigurani lozinkom su ograničeni na ovlaštene korisnike. Neovlašteni pojedinici koji pokušaju pristupiti ovakvim prostorima stranice mogu biti sudski gonjeni.
  NADLEŽNOST/MJERODAVNO PRAVO
  Korisnici stranice se slažu da će se na njih primjenjivati zakoni Bosne i Hercegovine.

 • Zaštitni znakovi
  close

  Zaštitni znakovi

  American Express ® ime i logo, kao i fotografije i dizajn American Express kartica i ostali sadržaj na ovoj stranici su zaštitni znak i intelektualno vlasništvo American Expressa.
  U skladu sa ugovorom o licenci Intesa Sanpaolo Banka BiH koristi zaštitni znak i ime domene American Expressa.

 • Zaštita privatnosti na Internetu
  close

  Zaštita privatnosti na Internetu

  Zaštita podataka i principi privatnosti kompanije American Express
  Sljedeće odredbe su dijelovi Izjave:
  • Prikupljanje podataka
  • Obavijest i obrada
  • Odabir klijenta
  • Kvalitet podataka
  • Sigurnost i povjerljivost
  • Razmjena podataka
  • Otvorenost i pristup podacima
  • Međunarodna razmjena
  • Obaveze
  • Odgovornost
  Prikupljanje podataka
  Prikupljat ćemo lične podatke samo koji su neophodni,na zakonit i pošten način;
  Obavijest i obrada
  Kada iz proizvoda ili usluge koje zahtijevate ili iz prirode vašeg odnosa sa nama ne možete utvrditi koja je kompanija u American Express Grupi odgovorna za obradu podataka i na koji način, mi ćemo vas informisati . Vaše lične podatke ćemo obrađivati pošteno i samo za potrebe za koje smo vas obavijestili, za potrebe koje ste vi odobrili ili koje su obavezne prema zakonu. Također, vaši podaci se mogu obrađivati i na druge načine ukoliko je to izričito dozvoljeno prema važećem zakonu.
  Odabir klijenta
  U skladu sa zakonom dajemo klijentima mogućnost odabira da li žele da njihovi lični podaci budu uključeni ili uklonjeni sa liste koja se koristi u marketinške svrhe.Ovo uključuje proizvode i usluge koje nudi American Express kao i one koji su pripremljeni u saradnji sa našim poslovnim partnerima. Naravno, svaka od naših firmi će nastaviti slati informacije o proizvodima ili uslugama, koje primaju od te firme.
  Kvalitet podataka
  Za brzu i tačnu obradu Vaših ličnih podataka koristimo odgovarajuću tehnologiju i dobro definisanu praksu.Vaše podatke nećemo čuvati duže nego je potrebno, osim ako zakonom nije drugačije određeno.
  Sigurnost i povjerljivost
  Vaše lične podatke čuvat ćemo kao povjerljive i ograničiti im pristup samo za one kojima su potrebni da bi obavili svoje poslovne aktivnosti, osim ako nije drugačije definisano zakonom. U skladu sa standardima industrije, razumnim administrativnim korištenjem, tehničkim i fizičkim mjerama sigurnosti štitimo vaše lične podatke od neovlaštenog pristupa, uništavanja, upotrebe, izmjene i otkrivanja. Od trećih strana, koje su ovlaštene od naše strane a koje su uključene u obradu vaših ličnih podatka zahtijevamo mjere sigurnosti zaštite podataka prema industrijskim standardima.
  Razmjena podataka
  Vaše lične podatke ćemo dijeliti sa trećim stranama samo ako je to potrebno da bismo vam obezbijedili proizvode ili usluge ili kao dio prirode našeg odnosa, gdje smo vas prethodno informisali ili dobili dopuštenje od Vas, u vezi sa našim naporom da smanjimo zloupotrebu ili kriminalnu aktivnost, ili u skladu sa zakonom.
  Otvorenost i pristup podacima
  Ako zatražite, informisat ćemo vas o načinu obrade vaših podataka, pravima i pravnim lijekovima, koje imate u skladu sa ovim pravilma. Možete tražiti informaciju kako su vaši lični podaci pohranjeni ili obrađeni od strane American Expressa. Biće vam dopušten pristup kako je određeno zakonom u vašoj zemlji, bez obzira na mjesto obrade i pohrane podataka. Ako je neki podatak netačan ili nepotpun, možete tražiti izmjenu podataka.
  Međunarodna razmjena
  Gdje nije očito iz međunarodnih proizvoda ili usluga koje zahtijevate ili iz prirode odnosa koji imate sa nama, informisat ćemo vas ako se vaši lični podaci mogu prenijeti izvan vaše zemlje i osigurati da se taj prijenos napravi u skladu sa važećim zakonima. Bez obzira gdje se vaši podaci prenose, vaši lični podaci su zaštićeni ovim pravilima.
  Obaveze
  Svaka kompanija u American Express Grupi i njihovi zaposlenici mogu obrađivati vaše lične podatke samo u skladu sa ovim pravilima. Mi provodimo treninge i ocjenjujemo usklađenost sa ovim pravilima. Zaposlenik koji ne poštuju ova pravila može biti predmetom disciplinskog postupka, uključujući i otkaz. Od zaposlenika se očekuje da prijave svako kršenje pravilnika, a to mogu prijaviti svojim nadređenim ili HR menadžeru.
  Odgovornost
  Ova pravila u svojoj zemlji možete primijeniti protiv svake kompanije u American Express Grupi koja je odgovorna za vaše lične podatke, kao treća strana. Ukoliko imate primjedbe da smo prekršili ova pravila i da smo pokušali u dobroj volji da riješimo žalbu kroz našu proceduru službe za korisnike ili proceduru žalbe zaposlenika, ali žalba nije riješena od naše strane u razumnom vremenu, onda možete primijeniti ova pravila protiv nas. Ukoliko se žalite vašem lokalnom data protection authority i data protection authortity otkrije da smo prekršili ova pravila mi ćemo se pridržavati tih nalaza ali zadržavamo pravo na osporavanje ili žalbu. Ova pravila ne utiču na prava koja imate prema važećem zakonu, zahtjevima bilo kojeg mjerodavnog tijela za zaštitu podataka ili bilo kojeg ugovora koji imate sa nama.

Copyright © 1995-2016 O American Express kompaniji. Sva prava pridržana.

Posjetioci ovih stranica obavezuju se poštovati uvjete iz Pravila o korištenju web stranica American Expressa.