English | Magyar

American Express®
Adatvédelmi Alapelvek

 

icon

A következő Adatvédelmi Alapelvek („Alapelvek”) meghatározzák annak a módját, hogy az American Express Company, valamint a közvetlen és közvetett módon kizárólagos tulajdonában levő leányvállalatai („American Express”) hogyan gyűjtik, használják, tárolják, osztják meg, továbbítják, törlik, vagy dolgozzák fel (együttesen: „kezelik”) az Ön személyes adatait. Személyes adat minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozik. Az American Express a személyes adatok védelmének jelen Alapelvekben meghatározott normáit globálisan fogja alkalmazni, ezáltal megfelelő és következetes védelmet nyújtva az Ön személyes adatainak kezelése során. A jelen Alapelvekben az „Ön” és az „Öné” az American Express bármelyik egyéni ügyfelét vagy alkalmazottját és bármilyen más olyan személyt jelöli, akinek személyes adatait kezeljük, a „mi”, „minket” és „American Express Cégcsoport” kifejezések pedig az American Express-t jelölik.

  1. Adatgyűjtés: Kizárólag a szükséges személyes adatokat gyűjtjük, mégpedig törvényes és tisztességes eszközökkel.

  2. Tájékoztatás és adatkezelés: Amennyiben az Ön által igényelt termékekből vagy szolgáltatásokból, illetve a köztünk levő kapcsolat jellegéből nem nyilvánvaló, tájékoztatni fogjuk Önt arról, hogyan kezeljük a személyes adatait és hogy az American Express Cégcsoport mely vállalatai felelősek az adatkezelésért. Személyes adatait tisztességes módon és csak az Önnel közölt, Ön által jóváhagyott, vagy az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett célokból kezeljük. Ezen kívül, az alkalmazandó jogszabályok által kifejezetten megengedett esetekben Ön kifogást emelhet az adatkezelés bizonyos típusai ellen.

  3. Választás: Ügyfeleink a jogszabályi követelményekkel összhangban eldönthetik, hogy személyes adataikat szerepeltetni kívánják-e a marketing célokra felhasznált listán. Ide tartoznak az American Express-től származó, valamint az üzleti partnereinkkel közös termék- és szolgáltatási ajánlatok. Természetesen valamennyi üzletágunk folyamatosan tájékoztatni fogja az ügyfeleket az adott üzletág termékeiről vagy szolgáltatásairól.

  4. Adatminőség: Személyes adatainak gyors és pontos feldolgozása érdekében megfelelő technológiát és a munkavállalóink által követett, pontosan meghatározott módszereket alkalmazunk. Ha az alkalmazandó jogszabályok másképp nem rendelkeznek személyes adatait csak a szükséges ideig tároljuk.

  5. Biztonság és bizalmas kezelés: Ha az alkalmazandó jogszabályok másképp nem rendelkeznek a személyes adatait bizalmasan kezeljük, és a személyes adatokhoz való hozzáférést azokra a személyekre korlátozzuk, akiknek az Ön személyes adataira üzleti tevékenységük érdekében kifejezetten szükségük van. Az iparági szabványokra hivatkozva, észszerű adminisztratív, műszaki és fizikai biztonsági intézkedések alkalmazásával védjük az Ön személyes adatait, a jogosulatlan hozzáféréstől, megsemmisüléstől, felhasználástól, változtatástól vagy nyilvánosságra hozataltól. Az iparági szabványoknak megfelelő adatbiztonsági intézkedések alkalmazását kívánjuk meg azoktól a harmadik személyektől is, akik felhatalmazásunk alapján helyettünk kezelik az Ön személyes adatait.

  6. Adatmegosztás: A csalások és bűncselekmények számának csökkentésére tett erőfeszítéseinkkel összhangban, személyes adatait csak a jogszabályok által megengedett esetekben vagy abban az esetben osztjuk meg harmadik személyekkel, ha az termékek vagy szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy a köztünk levő kapcsolat jellegéből ez következik, és Ön erről előzetesen tájékoztatott, vagy felhatalmazott bennünket.

  7. Nyíltság és adat-hozzáférhetőség: Kérése esetén tájékoztatjuk Önt az adatkezelés módjáról, valamint a jelen Alapelvek alapján Önt megillető jogokról és jogorvoslati lehetőségekről. Önnek lehetősége van tájékoztatást kérni az American Express által Önről tárolt és kezelt személyes adatok jellegére vonatkozóan. Az országában hatályos jogszabályok alapján személyes adataihoz az adatkezelés és adattárolás helyétől függetlenül hozzáférést biztosítunk. Amennyiben bármelyik adat pontatlan vagy hiányos, kérheti az adat módosítását.

  8. Nemzetközi továbbítás: Amennyiben az Ön által igényelt nemzetközi termékekből vagy szolgáltatásokból, illetve a köztünk levő kapcsolat jellegéből nem nyilvánvaló, tájékoztatni fogjuk Önt, ha személyes adatai az országon kívülre kerülhetnek, és biztosítjuk, hogy az ilyen továbbítás csak az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban történhessen. Tekintet nélkül arra, hogy az Ön személyes adatai hová kerülnek továbbításra, személyes adatai a jelen Alapelvek védelme alatt állnak.

  9. Felelősség: Az American Express Cégcsoport minden vállalata és alkalmazottja kizárólag a jelen Alapelvekkel összhangban kezelheti az Ön adatait. A jelen Alapelvek betartását rendszeres ellenőrzéssel és oktatással biztosítjuk. Azon alkalmazottak ellen, akik megsértik ezeket az Alapelveket, fegyelmi eljárás indítható, ami elbocsátást is vonhat maga után. Az alkalmazottaknak kötelesek jelenteni az Alapelvek megsértését, ezt megtehetik a felettesük, az üzleti egységük belső ellenőre, a jogi osztály, az Adatvédelmi Hivatal vagy a vállalat Ombudsmani Hivatala felé.

  10. Felelősségre vonhatóság: Önnek, mint a jelen Alapelvek szerződéses harmadik fél kedvezményezettjének, jogában áll, hogy az Ön országában a jelen Alapelvekben foglaltakat az American Express Cégcsoport bármelyik, az Ön személyes adataiért felelős vállalatával szemben kikényszerítse. Ha Önnek olyan panasza van, amely szerint megszegtük ezeket az Alapelveket, és Ön a panasz orvoslását vevőszolgálatunkon keresztül jóhiszeműen megkísérelte, azonban arra ésszerű időn belül nem került sor, Önnek jogában áll az Alapelveket velünk szemben érvényesíteni. Amennyiben Ön panasszal él a helyi adatvédelmi hatóságnál, és az adatvédelmi hatóság megállapítja, a jelen Alapelvek megsértését, mi tiszteletben fogjuk tartani az adatvédelmi hatóság megállapításait, azonban fenntartjuk a jogot arra, hogy az ilyen megállapításokat vitassuk vagy velük szemben jogorvoslattal éljünk. A jelen Alapelvek nem érintik az Ön törvényes jogait, a bármely illetékes adatvédelmi hatóság által támasztott követelményeket, illetve bármilyen egyéb típusú, közöttünk esetlegesen fennálló megállapodást.

A jelen Alapelvek kifejezik elkötelezettségünket az Ön személyes adatainak védelme iránt. Az Alapelvek kötelező érvényűek az American Express Cégcsoport valamennyi vállalatára nézve, bizonyítva a titkosság iránti elkötelezettségünket. Ezen túlmenően, az American Express Cégcsoport valamennyi, személyes adatokat kezelő vállalata a jelen Alapelvekkel összhangban további saját szabályokat és gyakorlatot tarthat fenn bizonyos termékekre és szolgáltatásokra nézve.

 

Amennyiben a jelen Alapelvekkel kapcsolatban kérdése vagy megjegyzése van, kérjük, hogy a kártya hátoldalán található telefonszámon vegye fel a kapcsolatot velünk.