Start of menu
Close Menu

Website Regels en Voorschriften

Regels en Voorschriften voor American Express Internet World Wide Web Sites

American Express Company, haar dochtermaatschappijen en aangesloten organisaties ("American Express") eist dat alle bezoekers van haar site(s) op het World Wide Web (de "site") zich aan de volgende Regels en Voorschriften houden. Door uzelf toegang tot de site te verschaffen, geeft u aan dat u deze voorwaarden erkent en accepteert.

Wetten en voorschriften

Gebruikerstoegang tot en het gebruik van de site is onderworpen aan alle toepasselijke wetten en Voorschriften op nationaal en lokaal niveau.

Auteursrecht/Handelsmerken

De handelsmerken, logo's en dienstmerken ("Merken") die op de site worden weergegeven zijn het eigendom van American Express en andere partijen. Het is gebruikers verboden om zonder schriftelijke toestemming van American Express of derden die de Merken bezitten Merken voor welk doeleinde dan ook te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik als metatags op andere pagina's of sites op het World Wide Web. Alle informatie en content, softwareprogramma's die op of via de site beschikbaar zijn ("content") inbegrepen, wordt beschermd door het auteursrecht. Het is gebruikers verboden om content die op of via de site beschikbaar is voor commerciële of publieke doeleinden te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weer te geven, publiceren, verkopen, licenseren of te gebruiken voor het creëren van afgeleide werken.

Geen garanties

ALLE CONTENT OP DE SITE WORDT OP EEN "AS IS" BASIS GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID EN TOEPASSELIJKHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, EEN BEPAALDE TITEL, NIET-INBREUK, BEVEILIGING OF NAUWKEURIGHEID. AMERICAN EXPRESS GARANDEERT OP GENERLEI WIJZE DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN OPINIES, ADVIEZEN OF VERKLARINGEN DIE DOOR ANDERE PARTIJEN VIA DEZE SITE ZIJN GEGEVEN, NOCH ACCEPTEERT ZIJ DAARVOOR ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID. TENZIJ VEREIST VOLGENS DE GELDENDE, DWINGENDRECHTELIJKE BEPALINGEN, ZAL AMERICAN EXPRESS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VERLIEZEN OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET VERTROUWEN DAT EEN GEBRUIKER HEEFT GESTELD IN INFORMATIE DIE VIA DE SITE VERKREGEN IS. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN OPINIES, ADVIEZEN OF ANDERE CONTENT DIE VIA DE SITE BESCHIKBAAR IS TE EVALUEREN. VRAAG INDIEN NODIG HET ADVIES VAN PROFESSIONALS OVER DE EVALUATIE VAN SPECIFIEKE OPINIES, ADVIEZEN OF ANDERE CONTENT.

Beperking van aansprakelijkheid

American Express doet nadrukkelijk afstand van enige aansprakelijkheid (of deze nu is gebaseerd op een overeenkomst, onrechtmatige daad of iets anders) voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade ontstaan uit of op enigerlei wijze gerelateerd aan toegang tot of gebruik van de site (zelfs als American Express is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade), aansprakelijkheid geassocieerd met virussen die computerapparatuur en -programmatuur van een gebruiker kunnen infecteren inbegrepen.

Vertrouwelijkheid van Communicatie met Gebruikers

Tenzij door de wet verplicht en onverminderd het gebruik van gegevens als omschreven in de American Express Internetprivacyverklaring, zal American Express de vertrouwelijkheid van alle communicatie met gebruikers die persoonlijke gebruikersinformatie bevat en direct naar American Express wordt verzonden waarborgen. Postings die door een gebruiker op een messageboard of in een chatroom geplaatst worden, zullen niet als vertrouwelijk worden beschermd en American Express mag informatie uit dergelijke postings (ideeën, concepten, knowhow of ander intellectueel eigendom inbegrepen) gebruiken en leveren aan haar moederbedrijven, dochtermaatschappijen en aangesloten organisaties voor welk doeleinde dan ook, op een wijze die door American Express als gepast wordt beschouwd.

Gelinkte Internetsites

Cachen, ongeautoriseerd hyperlinken naar de site en het framen van content die via de site beschikbaar is wordt door American Express verboden. American Express behoudt het recht voor om ongeautoriseerde links of frames uit te schakelen en doet specifiek afstand van alle verantwoordelijkheid voor de sontent die op andere met de site gelinkte Internetsites beschikbaar is. Toegang tot andere Internetsites die met de site gelinkt zijn is op eigen risico van de gebruiker.

Postings

[Voor gebruik in verband met messageboards of chatrooms op de site.] American Express is niet verplicht om boodschappen, informatie of content ("Postings") die door gebruikers op de site zijn gepost te beoordelen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid gerelateerd aan dergelijke Postings. Ongeacht het bovenstaande, kan American Express van tijd tot tijd de Postings op de site controleren en overgaan tot het accepteren en/of verwijderen van Postings die één van de volgende zaken bevatten:
 • Onwettig, schadelijk, bedreigend, grof, kwellend, lasterlijk, vulgair, obsceen, schennend, haatdragend, racistisch, ethisch of op andere wijze bezwaarlijk materiaal, inclusief maar niet beperkt tot materiaal dat crimineel gedrag aanmoedigt, tot civiele aansprakelijkheid leidt of op andere wijze toepasselijke wetten op lokaal, staats-, nationaal of internationaal niveau schendt.
 • Advertenties of verzoeken van welke aard dan ook. [Nota bene - Dit is niet van toepassing voor sites met messageboards die rubriekadvertenties bevatten].
 • Boodschappen gepost door gebruikers die zich als iemand anders voordoen.
 • Persoonlijke informatie zoals boodschappen waarin telefoonnummers, SoFi-nummers, rekeningnummers, adressen of referenties naar werkgevers worden genoemd.
 • Boodschappen van werknemers die American Express niet vertegenwoordigen, maar wel beweren dat zij namens American Express spreken.
 • Boodschappen waarin ongeautoriseerde downloads van auteursrechtelijk beschermde informatie of privé-informatie worden aangeboden.
 • Meerdere boodschappen die door één gebruiker in aparte folders zijn geplaatst en dezelfde punten herhalen. Kettingbrieven van welke aard dan ook.

  Verzending van Persoonlijke Gegevens

  [Voor gebruik op sites waarop privégegevens over rekeningen van Kaarthouders/Klanten zouden kunnen worden verzonden]. De gebruiker erkent en gaat akkoord met het feit dat de gebruiker, door American Express via de site van persoonlijke of privé-gebruikersinformatie te voorzien, toestemming geeft voor de verzending van die persoonlijke of privé-gebruikersinformatie over internationale grenzen, zoals dat volgens de zakelijke standaardpraktijken van American Express voor verwerking nodig wordt geacht. Zie American Express Internetprivacyverklaring.

  Wijzigingen in Regels en Voorschriften

  American Express behoudt zich het recht voor om deze Regels en Voorschriften op elk moment te herzien, en gebruikers worden geacht op de hoogte te zijn over en gebonden te zijn aan alle wijzigingen in deze Regels en Voorschriften.

  Schending van Regels en Voorschriften

  American Express behoudt zich het recht voor om alle middelen die volgens de wet en billijkheid beschikbaar zijn in te zetten tegen schendingen van deze Regels en Voorschriften, het recht om toegang van een bepaald Internetadres tot de site te blokkeren inbegrepen.

  Toegang tot wachtwoordbeveiligde/beveiligde gebieden

  Alleen geautoriseerde gebruikers kunnen toegang krijgen tot en gebruik maken van wachtwoordbeveiligde en/of beveiligde gebieden op de site. Niet geautoriseerde personen die proberen tot deze gebieden op de site toegang te krijgen kunnen worden onderworpen aan rechtsvervolging.

  GEBRUIK VAN "COOKIE" BESTANDSFUNCTIES

  American Express behoudt zich het recht voor informatie op een gebruikerscomputer op te slaan in de vorm van een "cookie" of gelijksoortig bestand om de site aan de voorkeuren van de gebruiker aan te passen. De American Express Internetprivacyverklaring geeft aanvullende informatie over procedures voor het uitschakelen van cookies en het gebruik van cookies door American Express.

  DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT - KENNISGEVING AAN AMERICAN EXPRESS INZAKE VERDENKING VAN SCHENDING AUTEURSRECHT

  American Express heeft in overeenstemming met de voorwaarden van de Digital Millennium Copyright Act (de "Act") een agent geregistreerd bij het United States Copyright Office en staat onder bescherming van de Act. American Express behoudt het recht voor om content waarvan het vermoeden bestaat dat deze het auteursrecht van derden schendt van de site te verwijderen. Meldingen aan American Express inzake verdenkingen van auteursrechtelijke schendingen op de site dienen te worden gericht aan het General Counsel's Office van American Express ter attentie van: Technology Counsel op technologies.group.counsel@aexp.com

  JURISDICTIE/TOEPASSELIJK RECHT

  Gebruikers van pagina's van American Express Nederland onderwerpen zich aan de jurisdictie van Nederlandse rechtbanken. Het gebruik, raadplegen van en navigeren op deze site is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
  Gebruik de knop "TERUG" in uw browser om terug te gaan naar de vorige pagina.

Back to top
Back to top